Puurkaevu rajamine

Kirjeldus:

Puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus ja asukohaskeem (vt allpool).
Puurkaevu asukoha valikul tuleb taotlejal silmas pidada kõiki olemasolevaid reostusallikaid (sõnnikuhoidlad, kompostihunnikud, välitualetid, kanalisatsioonirajatised jms), ka neid, mis asuvad vahetus läheduses paikneval naaberkinnistul. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.
Kooskõlastus kehtib 2 aastat. Nimetatud aja möödumisel on kohustuslik taotleda kohalikult omavalitsuselt uus kooskõlastus, hoolimata sellest, kas kavandatava puurkaevu asukoht on muutunud või mitte.

Kui kaua läheb? Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

Kontakt:

Kairi Niit, kairi.niit@saaremaavald.ee tel 452 5079
Vajalik info: Litsentseeritud puurkaevude rajajad, vajaliku toimingud, load jm.

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla keskkonnaosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). 
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Blanketid:

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus pdfdoc 
Planeeritava puuraugu asukohaskeem