Raieloa taotlemine

 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel. Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu või hoonestuse seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või omaniku volitatud isik. Saaremaa vallas kehtib raieloa kord valla alevike kompaktse asustusega aladel, kalmistutel, muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades ning Kuressaare linna territooriumil - vt Raieloa kohustusega alad.

Luba tuleb taotleda:

 • puu raieks juurekaelalt (rinnasdiameeteriga alates 12 cm), 
 • puu hoolduslõikuseks Kuressaare linna territooriumil, 
 • istutusplaani järgi istutatud mistahes puule või olulise väärtusega põõsale.

Luba ei ole vaja taotleda:

 • raieks tormiheite, -murru jt põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ja kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele,
 • kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks,
 • viljapuude (va avalikul haljasalal kasvav viljapuu) raiumiseks,
 • raieks metsaseaduse tähenduses.

Raieluba väljastatakse, kui puu on spetsialisti hinnangul ohtlik, oluliste määravate kahjustuste ja haigustunnustega, ei oma piisavalt kasvuruumi, lõhub hoonete konstruktsioone vms.

Kui kaua läheb?

Vastuse taotluse menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Raieloa andmise kord

Kontakt:

Katrin Reinhold, katrin.reinhold@saaremaavald.ee, 4525 114

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda (Marientali tee 27, Kuressaare, vastuvõtuaeg K 10-12 ja 14-18).
Väljapool Kuressaaret palume pöörduda kohaliku teenuskeskuse juhi poole. 
Täitke eelnevalt allolev paberblankett või küsige blankett kohapealt. 

Vajalikud dokumendid:

 • volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument
 • asendiplaan, millelt nähtub raieloa taotluse aluseks oleva puu/põõsa asukoht
 • ühistu pädeva organi otsus/ kaasomanike kirjalik nõusolek
 • ehitusloa või -teatise andmed ja väljavõte projekti asendiplaanist
 

Blankett:

Raieloa taotlus pdf doc