Teated

Enampakkumine riigimaa kasutamiseks

Maa-amet on välja kuulutanud kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks Saaremaa vallas:
  • Ansi küla Murru (katastriüksus 34801:006:0144, 14,9 ha);
  • Koimla külas Kesksoo (katastriüksus 44001:004:0789, 12,54 ha);
  • Koimla külas Tagasoo (katastriüksus 44001:004:0800, 28,05 ha);
  • Kõljala külas Põllumäe (katastriüksus 59201:002:0809, 7,88 ha);
  • Pajumõisa külas Sendi (katastriüksus 30101:003:0520, 6,28 ha);
  • Põripõllu külas Savitüki (katastriüksus 55001:006:0583, 4,28 ha);
  • Tõre külas Mihkli (katastriüksus 40302:002:0030, 12,72 ha);
  • Viira külas Kulu (katastriüksus 40302:002:0119, 7,49 ha).
Pakkumiste esitamise tähtaeg: 01.10.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.

Mändjala küla Vene katastriüksuse liikluspinna moodustamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Mändjala külas Vene katastriüksuse (kinnistu registriosa 93234, katastritunnus 34801:008:0240) jagamisel moodustatava transpordimaa katastriüksusele liikluspinna moodustamiseks kohanimega Õnne tee ning selle ruumikuju kinnitamiseks.
Detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 1163. Planeeringu eesmärgiks on Vene katastriüksuse jagamine üksikelamukruntideks, ehitusõiguse määramine, teede- ja tehnovõrkude asukoha määramine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
Võttes aluseks Vene kinnistu detailplaneeringu põhijoonise ja riigihalduse ministri 15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord" § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata liikluspindadele kohanimi ja ruumikuju.
Eelnõu Asendiplaan

Kuidas seadustada korterisse ehitatud ahi?

Erinevatel aegadel on kortermajadesse tsentraalkütte likvideerimise järel ehitatud kohtküttesüsteemid, mis on paljudel jäänud korrektselt kasutusele võtmata. Päästeametiga koostöös on vallavalitsus hakanud aktiivsemalt taolisi küttesüsteeme välja selgitama ja andnud ka juhiseid, kuidas neid süsteeme seaduse mõistes kasutusele võtta. Tuleb veelkord mainida, et sanktsioonide määramine ei ole eesmärk omaette ja kui omanikud teevad koostööd, siis esmane eesmärk on küttesüsteemide ohutuse tõendamine. Põlevmaterjali kasutavate küttesüsteemide puhul on lihtsaim viis ohutuse tõendamiseks tellida eksperthinnang pädevalt isikult. Pädeval isikul on kas korstnapühkija-meistri (tase 5), pottseppmeistri (tase 5) või tuleohutuseksperdi (tase 6) kutsetunnistus. Kui pädev isik on ülevaatuse tulemusena väljastanud positiivse otsusega eksperthinnangu, tuleb läbi ehitisregistri esitada kasutusteatis hoone ümberehitamisel, lisades juurde antud eksperthinnangu.
Teatud juhtudel, kui küttesüsteemi poolt mõjuv lisakoormus erineb oluliselt vahelagedele ette nähtud koormusest, tuleb kasutusteatisele lisada ka eksperthinnang vahelae kandevõime kohta. Kui ehitisregistri kasutamisel tekib probleeme, tasub pöörduda vallavalitsuse ehitusspetsialistide poole.

Käimas on mälestiste ja muinsuskaitseala ehitiste taotlusvoor

Muinsuskaitseametilt saab taotleda toetust mälestiste ja muinsuskaitseala ehitiste säilitamiseks - hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Taotlejaks võib olla mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise omanik või valdaja. Taotlusi saab esitada 30. septembrini, tulemused selguvad järgmise eelarveaasta alguses. 
Täpsem info: Muinsuskaitseameti kodulehelt

Käimas on Hariduse 13 koolihoone arhitektuurikonkurss

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kutsub arhitekte ja sisearhitekte osalema Kuressaares Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkursil. Arhitektuurse ideekonkursi eesmärk on parima tervikliku ideekavandi, kontseptsiooni ja visiooni leidmine Saaremaa Ühisgümnaasiumi (tulevikus põhikool) hoonekompleksi rekonstrueerimiseks.
Võistlusfondi suuruseks on 23 000 eurot. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse käigus sõlmitava lepingu eeldatavaks maksumuseks on 350 000 eurot koos käibemaksuga. Projekti ehitusmaksumuseks on planeeritud 5,7 miljonit koos käibemaksuga.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30. september kell 15.
Täpsem info ja dokumendid: www.arhliit.ee/uudised/hariduse-13-koolihoone-konkurss.

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme vahetuseks või kaugküttega liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
Toetus on mõeldud korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010. Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
Taotlusi saab esitada 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu. Täpsem info: KIKi kodulehelt.