Teated

Lasteaedade töökorraldus suvel

Vallavalitsus annab teada, et 2020. aasta suveperioodil jäävad avatuks kõik Saaremaa valla maapiirkondade lasteaiad, Kuressaare linnas töötab valvelasteaiana Ida-Niidu Lasteaed. VV 31.03.20 korraldus nr 643. Ida-Niidu Lasteaed on suveperioodil avatud 22. juunist 9. augustini ning seal pakutakse suvist valvelasteaia võimalust kõigile Kuressaare linna lasteaias käivatele lastele. Pered, kes soovivad oma lapsele suveks Ida-Niitu valvelasteaiakohta, saavad 10. juunini avalduse esitada Saaremaa valla haridusregistris >>.

Käimas on konkurss Aasta Gümnasisti ja Kaunite Kunstide stipendiumitele

Aasta Gümnasisti stipendiumi suurus on 500 eurot ja selle saavad edasiste õpingute toetuseks kaks Saaremaa vallas 2020. aastal gümnaasiumi lõpetavat noort. 
Kaunite Kunstide stipendium on mõeldud loomingulise tegevuse toetuseks ning see antakse välja kahes vanuseastmes: laste stipendium vanusele kuni 13 aastat suurusega 250 eurot ja noorte stipendium vanusele 14–19 aastat suurusega 375 eurot.
Stipendiumikonkursile võivad kandidaate esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Selleks tuleb vallavalitsusele esitada 8. juuniks kirjalik taotlus märgusõnaga „stipendium" e-posti aadressile: vald@saaremaavald.ee või postiaadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819. Stipendiumi taotluses tuleb näidata stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja pangarekvisiidid), taotletava stipendiumi nimetus, stipendiumi taotluse põhjendus ning võimalusel kandidaati iseloomustav(ad) foto(d). Taotlusele võib lisada ka muid taotlust toetavaid ja põhjendavaid materjale, sh haridusasutuse soovituskiri.
Stipendiumi määramisel arvestatakse stipendiumi kandidaadi saavutusi õppe- või loometöös, sh edukat osalemist olümpiaadidel, konkurssidel, ettekandeid või esinemisi konverentsidel, tehtud töid jne. Korraldus Tingimused

Oodatakse kandidaate täiskasvanuõppe tunnustamise kategooriatesse

Igal aastal tunnustatakse täiskasvanud õppija nädala raames aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Ka käesoleval aastal oodatakse kandidaate kuni 7. juunini 2020.
Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris. Kandidaate võivad tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Organisatsioonid ja isikud võivad kahe soovitaja olemasolul tunnustust taotleda ka ise. Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja üleriigilisel. Iga maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator esitab vabariiklikuks tunnustamiseks nelja kategooriasse kandidaadid, kelle hulgast ETKA Andrase poolt moodustatud komisjon valib aasta õppija, aasta õpiteo, aasta õppijasõbraliku tööandja ja aasta koolitaja. 
Esita Saare maakonna kandidaat/kandidaadid siin: https://andras.ee/tunnustamine.

Haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojektide taotlusvoor on lõppenud

NB! Seoses eriolukorraga on kõikide toetuste menetlemine vallavalitsuse poolt PEATATUD!

13. märtsini sai esitada taotlusi Saaremaa valla haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna toetusvoorudesse elektroonilises 
iseteeninduskeskkonnas.
Haridustoetuse abikõlblikkuse periood algas taotluse esitamisest (varaseim võimalik kuupäev on 17.02.2020), tegevuste-ürituste elluviimise ja kulutuste eest tasumise tähtaeg on 31.08.2021. Hindamismetoodika Toetusvoorust sai raha küsida ürituse korraldamiseks, mõne konkreetse idee teostuseks, aga ka muudeks haridusvaldkonnaga seotud tegevusteks. Prioriteetsetena käsitletakse andekate laste ja noorte arengupotensiaali toetavaid ning hariduslike erivajadusega lapsi ja noori toetavaid  tegevusi ja üritusi. Valla 2020. aasta eelarves on haridustoetuseks planeeritud 12 000 eurot. Lisainfo: helen.vainula@saaremaavald.ee, tel 452 5064 

Huvihariduskonverents lükkub edasi II poolaastasse

Huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?" ei toimu 16.-17. märtsil vaid lükkub edasi II poolaastasse. Registreerunutele tagastatakse osalustasu. 

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse:
5. juuniks (märts kuni mai), 5. septembriks (mai kuni august), 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar).
Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.
Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda. 
Täpsem info ja blankett: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine.

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00