« Zurück

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse projektivoor on avatud kuni 06.10.2020.

Taotlusi saab esitada Saaremaa Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust, rakendada kaasaegseid meetodeid ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi kultuuri, spordi, hariduse, kunsti, loodus ning täppisteaduse valdkonnas.

Toetus on mõeldud ringijuhendajate töö tasustamiseks, ürituste läbiviimiseks, vahendite soetamiseks  ja transpordikulude katmiseks, mis laiendab noortele pakutavaid võimalusi või toetab uute innovaatiliste koostöötegevuste käivitamist ja läbiviimist ning tulevasi elukutsevalikuid. Prioriteetiteks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad  erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust ning lähtuvad noorte tegelikest huvidest ja soovidest.

Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallatavad asutused.Käesolevas taotlusvoorus jagatakse laiali 60 000 eurot. Ühe taotluse maksimaalne valla poolne toetussumma on kuni 5000 eurot.

Hindamiskomisjoni hindab taotlusi 9 kriteeriumi alusel punktidega nullist viieni ning projektid reastatakse keskmise hinde alusel. Toetust eraldatakse pingerea alusel kuni rahaliste vahendite jätkumiseni. Hindamiskomisjonil on õigus eraldatavat taotlussummat vähendada, kui sellest tulenevalt säilib võimekus projekti osaliseks elluviimiseks.

Vallavalitsuse haridus ja noorsootöö osakond vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi tähtajaliselt esitatud taotlused ja kontrollib dokumentide õigsust. Taotlejat informeeritakse kirjalikult tema suhtes tehtud otsusest kahe nädala jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist

Õiguslikud alused:

Saaremaa Vallavolikogu 27. septembri 2019. a määruses nr 35 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord"

Saaremaa vallavalitsuse 14. jaanuari 2020. aasta korraldus nr 2-3/54 „Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine"

Saaremaa vallavalitsuse 10.septembri 2020 aasta korraldus nr 2-3/1590 „Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise väljakuulutamine".

Lisainfo ja küsimused:

Lindia Lallo, noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel: 4525 5069

Helen Vainula, registrispetsialist helen.vainula@saaremaavald.ee, tel 452 5064