« Zurück

Saaremaa Vallavalitsuse 10. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

 1. Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise väljakuulutamine

  Haridus- ja noorsootööosakond on esitanud vallavalitsusele kinnitamiseks riigieelarvest eraldatud 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusvooru tähtaja, tingimused ja hindamiskriteeriumid ning taotluste hindamiskomisjoni koosseisu. Toetus on mõeldud 7–19aastaste laste ja noorte huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ning tänapäevaste meetodite rakendamiseks huvihariduse ja huvitegevuse pakkumisel. Taotlusvooru maht on 60 000 eurot, maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on 5000 eurot ja taotlusi saab esitada 6. oktoobrini.
   
 2. Loa andmine Sindelkatuse OÜ-le kinnisasjade omandamiseks (volikogu otsuse eelnõu)

  Sindelkatuse OÜ esitas vallavalitsusele avalduse Kihelkonna piirkonnas Kõruse külas Jaani kinnistu (katastritunnus 30101:001:0022, pindala 23,42 ha) omandamiseks. Kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on üle 10 hektari põllumajandus- või metsamaad, saavad juriidilised isikud omandada teatud tingimustel. Kui need tingimused on täitmata, võib suuremat kui 10-hektarilist põllu- või metsamaakinnistut omandada üksnes volikogu loal.
   
 3. Kuressaare Linnavolikogu 25. mai 2000. a otsusega nr 35 kehtestatud „Kuressaare linna Pikk tn 64 detailplaneering" osaliselt kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e osas (volikogu otsuse eelnõu)

  Planeeringualas asuvate Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c omanike esindajad esitasid taotlused detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, kuna soovivad detailplaneeringu elluviimisest loobuda, sest 20 aastat tagasi kehtestatud detailplaneeringu lahendus ei vasta omanike vajadustele.
   
 4. Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003.a korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas (volikogu otsuse eelnõu)

  Merikotka 43 kinnistu omanikud esitasid taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, kuna soovivad detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist võib kohalik omavalitsus lubada krundile ilma detailplaneeringut koostamata projekteerimistingimuste alusel püstitada ühe hoone ja seda teenindavad rajatised.
   
 5. Seisukoha andmine volikogu määruse eelnõule „Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Saaremaa vallas"

  Tegemist on Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud eelnõuga.
   
 6. Määruste kehtetuks tunnistamine (volikogu määruse eelnõu)

  Tunnistatakse kehtetuks Saaremaa ühinenud omavalitsuste määrused, mis on kas reguleeritud uute õigusaktidega või ei ole enam vajalikud või asjakohased.