« Zurück

Saaremaa Vallavalitsuse 15. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

 1. Aruande kinnitamine

  Vallavalitsusele on esitatud kinnitamiseks kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvoorust toetatud MTÜ Muhu Pärandikool projekti „Turvaline ja tõhus sissepääs Muhu Pärandikooli" toetuse kasutamise aruanne ja kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorust toetatud MTÜ Kõrkvere Selts projekti „Turvaliselt tuppa!" toetuse kasutamise aruanne.
   
 2. Volituse andmine

  Vallavalitsuse tervisedenduse peaspetsialistile antakse volitus esindada Saaremaa valda 18. septembril toimuval MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik üldkoosolekul.
   
 3. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

  MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts on esitanud vallavalitsusele toetuse taotluse MTÜ tegevuse korraldamiseks 2020. aastal. Eelnõu kohaselt rahuldatakse MTÜ taotlus osaliselt ja toetatakse Saaremaa Merekultuuri Seltsi tegevust 500 euroga.
   
 4. Toetuse eraldamine

  MTÜ MoSo Stuudio on esitanud vallavalitsusele taotluse toetuse saamiseks, kuna COVID-19 viiruse levikust tingituna jäid ära 70 ujumise algõpetuse tundi. Eelnõu kohaselt hüvitatakse MTÜ-le MoSo Lümanda Põhikooli, Kärla Põhikooli, Pihtla Kooli ja Kuressaare Vanalinna Kooli õpilaste ära jäänud ujumistundide eest saamata jäänud tulu 50% ulatuses.
   
 5. Valjala Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine

  Valjala Lasteaia direktor on esitanud vallavalitsusele hoolekogu liikmekandidaatide nimekirja ning teinud ettepaneku selle kinnitamiseks 2020/2021. õppeaastaks. Lisaks nimetatakse hoolekogusse lasteaia pidaja ehk Saaremaa valla esindaja.
   
 6. Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamine

  Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavas on ette nähtud vahendid huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamiseks. Kulude hüvitamist saab taotleda neli korda aastas. 5. septembriks esitati vallavalitsusele 33 taotlust ja sooviti perioodil 01.05.2020–31.08.2020 tehtud kulude hüvitamist kogusummas 2469,25 eurot. Haridus- ja noorsootööosakond on esitanud kinnitamiseks transpordikulude hüvitise saajad ja summad.
   
 7. Avaliku ürituse loa andmine

  Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond on esitanud osakonnajuhataja otsuse eelnõu avaliku ürituse loa andmise kohta Messiteenused Grupp OÜ-le (Saare laat 2021, 23.–24. juuli 2021).
   
 8. Lihthanke „Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

  Hankekomisjon on teinud ettepaneku tunnistada edukaks Assertum Audit OÜ pakkumus maksumusega 38 136 eurot koos käibemaksuga.
   
 9. Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020. a korralduse nr 2-3/1319 „Eluruumi tagamine" muutmine

  Muudetakse korralduses esinevad ebatäpsused.
   
 10. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine 

  Abivajajatele tagatakse sotsiaaleluruumid Leisi, Kuressaare, Pöide ja Salme piirkonnas ning pikendatakse nendega üürilepinguid.
   
 11. Rahalise kohustuse võtmine ja koostöölepingu sõlmimine

  Tallinna Ülikool on koostamas uurimistöö kogumikku „5 aastat Eesti omavalitsuspäeva. Ajaloost sündinud – teel tulevikku" ning teinud 2020. aasta omavalitsuspäeva korraldamise raames Saaremaa vallale ettepaneku osaleda kogumiku koostamises ja väljaandmises. Tallinna Ülikoolile eraldatakse 4000 eurot kogumiku ettevalmistamiseks, koostamiseks ja väljaandmiseks ning sõlmitakse sellekohane koostööleping.
   
 12. Vaide lahendamine

  Vallavalitsus rahuldab OÜ Liverston Invest 11. augustil 2020. a esitatud vaide ja muudab Kauba tänava kogu ulatuses ajalise piiranguta parkimisalaks.
   
 13. Teenindajakaardi väljastamine

  Vallavalitsusele on esitatud taotlus teenindajakaardi väljastamiseks, et osutada Saaremaa vallas taksoteenust.
   
 14. Sõidukikaardi väljastamine

  Vallavalitsusele on esitatud taotlus sõidukikaardi väljastamiseks, et osutada Saaremaa vallas taksoteenust.
   
 15. Sõiduplaanide muutmine

  Reisijatele arusaadavama busside sõiduplaani koostamiseks on teinud AS GoBus neile saabunud ettepaneku põhjal taotluse muuta alates 1. oktoobrist sõiduplaanid nr 2207 ja 2208 ringliiniks numbriga 2207, sõiduplaanid 2213 ja 2214 ringliiniks numbriga 2213 ning sõiduplaanid nr 2218 ja 2112 ringliiniks numbriga 2112. Ringliiniks vormistamine annab parema võimaluse peatus.ee reisiplaneerija kasutamiseks.
   
 16. Bussipeatuste nimederegistri korrastamine

  Maa-amet on saatnud vallavalitsusele pöördumise, milles juhib tähelepanu, et ühistranspordi infosüsteemi andmete korrastamiseks tuleb registrist kustutada kaks bussipeatust (Vallikraavi ja Triigi teerist), kuna tegelikkuses selliseid peatusi ei eksisteeri. Seetõttu tunnistatakse nimetatud peatused kehtetuks.
   
 17. Vallavara kirjaliku enampakkumise korras rendile andmine

  Kirjaliku enampakkumise korras soovitakse rendile anda osa (ca 12 m2) Orissaare alevikus asuva bussipaviljoni ootesaalist. Vallavalitsuse poole on pöördutud sooviga paigaldada Orissaare piirkonda pakiautomaat. Üheks sobilikuks kohaks on bussipaviljonis asuv ruum. Selleks, et tagada vallavara kasutusse andmisel läbipaistvus, on otstarbekas korraldada kirjalik enampakkumine.
   
 18. Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras

  Enampakkumisele pannakse vallale kuuluv Pihlaka kinnistu Pöide piirkonnas Puka külas.
   
 19. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  Enampakkumise läbiviimise komisjon on teinud ettepaneku kinnitada Lümanda külas Koolimaja kinnistul asuva kooli majandushoone rendile andmise tulemused ning tunnistada enampakkumise võitjaks Rosann OÜ pakkumisega 2,50 eurot/m2 kuus. Nimetatud vara antakse rendile seitsmeks aastaks Lümanda piirkonnas juuksuri- ja iluteenuste pakkumiseks.
   
 20. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine

  Lümanda piirkonnas paiknev Kuusnõmme–Vilsandi tee algab kohalikult Kuusnõmme–Mõisa teelt ja lõpeb kallasrajal. Kuusnõmme–Vilsandi teest asub 226 m kolme erakinnistu (Mäepea, Paju ja Rehe) koosseisus. Tee kasutamisel on avalik huvi, kuna tee on kasutuses põhiliselt looduskasutuse eesmärgil (Käkisilma–Vilsandi matkarada, Vilsandi matkarada) ja ka juurdepääsuna Vilsandi saarele. Erateede lõikude osas on vallavalitsus teinud maaomanikele ettepaneku tee avaliku kasutusse määramiseks. Kinnistute omanikud on andnud nõusoleku tee avalikku kasutusse määramisega läbi notariaalse piiratud asjaõiguse seadmise. Eratee avalikuks kasutamiseks määramisega lähevad maaomanikult kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus.
   
 21. Saaremaa valla Leisi piirkonna kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine

  Saaremaa Vallavalitsuse 18. augusti 2020. a korraldusega nr 2-3/1473 kinnitati endise Leisi valla kohalike teede ja tänavate nimekiri. Kinnitatud teede nimekirja järelkontrollis selgus, et nimekirja peab lisama ka teiste Saaremaa vallaks ühinenud omavalitsuste teid, mis jäävad osaliselt Leisi piirkonda ja mille ruumikujud muutuvad. Kontrollimise käigus täpsustati ka osade teede andmeid. Varasem korraldus tunnistatakse kehtetuks ja võetakse vastu uus korraldus.
   
 22. Konkursi väljakuulutamine

  Kärla teenuskeskuse juhataja Krisela Uussaar on teatanud, et viibib alates 4. novembrist rasedus- ja sünnituspuhkusel, mistõttu kuulutatakse välja avalik konkurss Kärla teenuskeskuse juhataja ametikohale – tähtajaliseks asendajaks rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse ajal.
   
 23. Lihthanke „Kuressaare turuhoone projekteerimine" korraldamine

  Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
   
 24. Riigihanke „Hõljuki soetamine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

  Hankekomisjon on teinud ettepaneku tunnistada edukaks Inseneri- ja tehnikaühistu Rebella pakkumus maksumusega 167 760 eurot koos käibemaksuga.
   
 25. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

  Kinnistuomanikud on esitanud avalduse järgmiste katastriüksute jagamiseks: Torgu piirkonnas Torgu-Mõisakülas Nõmmepõllu, Torgu piirkonnas Kargi külas Sulase, Mustjala piirkonnas Mustjala külas Väljakopli, Lümanda piirkonnas Varpe külas Tirru, Pöide piirkonnas Leisi külas Tirtsu. Lisaks antakse koha-aadress ja sihtotstarve 31-le Saaremaa valla munitsipaalomandisse antavale katastriüksusele ning muudetakse Kuressaares linnas Marientali tee 1a katastriüksuse sihtotstarve omaniku avalduse alusel tootmismaaks.
   
 26. Lihthanke „Teede omanikujärelevalve" korraldamine

  Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 45 600 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
   
 27. Lihthanke „Kuressaare Hariduse 13 omanikujärelevalve ja projektide ekspertiisid" korraldamine

  Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 38 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
   
 28. Riigihanke „Kuressaare Hoolekande juurdeehituse projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine

  Riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 370 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
   
 29. Saaremaa valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

  Kinnitatakse hädaolukorra seaduse alusel moodustatava kriisikomisjoni koosseis, mis on tingitud asjaolust, et vahetunud on Saaremaa vallavanem ja soovitakse kaasata komisjoni töösse liikmetena uusi inimesi. 
   
 30. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine

  Sihtasutusele Hooldekodu Saaremaa Valss eraldatakse investeeringuteks 50 000 eurot ruumide vastavusse viimiseks hooldekodudele kehtestatud tuleohutus- ja tervisekaitse ning teiste nõuetega.