« Zurück

Saaremaa Vallavalitsuse 3. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

 1. Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse maksmine. 

  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku ja esitanud vallavalitsusele kinnitamiseks toetuse maksmise nendele viiele ettevõttele/ettevõtjale (OÜ Ranna-Villa, OÜ Sandla Karjamõis, OÜ Seeder Agri, FIE Alar Aas, FIE Guido Lindmäe), kelle tegevusalaks on kalandus või põllumajandus, mistõttu pidi Maaeluministeerium andma vallavalitsusele eelnevalt loa kasutada riigilimiiti vähese tähtsusega abi andmisel. Tegemist on Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetusvooru viimaste korralduste eelnõudega, millega kinnitatakse toetuse maksmine.
   
 2. Omaosaluse katmise taotluse mittetoetamine.

  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku mitte toetada taotlust, millega soovitakse vallalt Muratsi küla minikohvikute päeva projekti omaosaluse toetamist, kuna taotlus ei vasta tingimustele. Taotluse on esitanud eraisik, aga vastavalt Saaremaa valla mittetulundus-tegevuse toetamise korrale saavad toetust taotleda ainult mittetulundusühingud või seltsingud.
   
 3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus teenuste osutamise juhiste kinnitamine. 

  Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhataja on esitanud taotluse tugikeskuse poolt osutavate teenuste (logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, juhtumikorraldaja ja perenõustaja teenused ning perelepitaja teenus) kirjelduste ja teenuste juhiste kinnitamiseks.
   
 4. Laste arvu suurendamine Kaali Kooli lasteaiarühmas.

  Tulenevalt lasteaiakohtade suuremast vajadusest Pihtla piirkonnas esitas Kaali Kooli direktor hoolekogu ettepaneku alusel taotluse suurendada 2020/2021. õppeaastal laste arvu Järvehaldjate rühmas (4–7aastased lapsed) 11-lt lapselt 12 lapseni.
   
 5. Raha eraldamine ja toetuslepingute sõlmimine.

  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku eraldada MTÜ-le Saaremaa Korvpall 500 eurot projekti „Noorte korvpalliturniir Suure Töllu Cup 2020" läbiviimiseks. SA Saare Arenduskeskus on esitanud taotluse Saarte Filmifondi tegevuse toetamiseks 15000 euroga, Saaremaa vallavalitsus arutas taotlust 26. mai 2020. a nõupidamisel ja otsustas seoses majanduslikult keeruliste oludega rahuldada SA Saare Arenduskeskuse taotluse osaliselt ja toetada Saarte Filmifondi tegevust 10 000 euroga.
   
 6. Avalike ürituste lubade andmine. 

  Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond on esitanud osakonnajuhataja otsuse eelnõud avaliku ürituse loa andmise kohta MTÜ-le Saaremaa Kolme Päeva Jooks (155. pööripäevajooks sügisesse, 19. september 2020) ja Messiteenused Grupp OÜ-le (Saare kevadlaat 2021, 7.–8. mai 2021).
   
 7. Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste rahuldamine ja lepingute sõlmimine. 

  Riigi Tugiteenuste Keskus on vastavaks tunnistanud ja rahuldanud Saaremaa Vallavalitsuse poolt esitatud projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas III". Projekti abikõlbulikud kogukulud on 63503 eurot. Sotsiaalosakond on esitanud eelnõu toetuse eraldamiseks ja töövõtulepingute sõlmimiseks 16 puudega inimese kodu kohandamiseks nende erivajadustele vastavaks.
   
 8. Eluruumide tagamine.

  Abivajajatele tagatakse sotsiaaleluruumid Laimjala ja Leisi piirkonnas.
   
 9. Konkursi väljakuulutamine

  Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja on teinud ettepaneku kuulutada välja avalik konkurss sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikohale, et leida tähtajaline asendaja lapsehoolduspuhkusel viibivale ametnikule.
   
 10. Riigihanke „Orissaare kultuurimaja fassaadi remont" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine.

  Hankekomisjon on teinud ettepaneku tunnistada edukaks Ösel Projekt OÜ pakkumus maksumusega 183 377,88 eurot koos reservi ja käibemaksuga.
   
 11. Vallavara üürilepingu sõlmimine.

  Lemonfood OÜ on esitanud taotluse sooviga paigaldada Kuressaares Kohtu tänav 1 asuva India Express kohviku esisele alale ja Saare Partner OÜ Kuressaares Tallinna tänav 4 asuva Pritsumaja Grill ja Bar toitlustuskoha esisele alale müügikoha laiendus suvekohviku näol (lauad, toolid, päikesevarjud) ajavahemikul 1. juuni kuni 15. september 2020.
   
 12. Korteriühistute üldkoosolekutele valla esindaja nimetamine.

  Vallavalitsus kinnitab Leisi piirkonnas Saaremaa vallale kuuluvate korterite korteriühistute üldkoosolekule valla esindaja.
   
 13. Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine. 

  OÜ Ibex on esitanud taotluse kallasraja tõkestamiseks Saareküla külas Kadastiku maaüksusel seoses loomade karjatamisega poollooduslike koosluste hooldamiseks Kahtla-Kübassaare hoiualal. Karjaaiad varustatakse vähemalt kahe läbipääsuga, mis võimaldavad kallasrada ka edaspidi kasutada.
   
 14. Mändjala külas Rannamänni detailplaneeringu kehtestamine.

  Eesmärk on planeerida 5 elamumaa krunti ja 1 tootmismaa katastriüksus, määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks ning teede ja tehnovõrkude lahendus.
   
 15. Katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine.

  Kinnistuomanikud on esitanud avalduse järgmiste katastriüksute jagamiseks: Kaarma piirkonnas Pähkla külas Sepa, Kaarma piirkonnas Unimäe külas Reediku ja Suur-Randvere külas Paevälja, Leisi piirkonnas Koiduvälja külas Parbu-Ado, Lümanda piirkonnas Austla külas Eeriku.
   
 16. Kaarma piirkonnas Lahekülas Kodu põik // Kodu tee katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.

  Kinnistuomanik on esitanud avalduse katastriüksuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks, soovides poole senisest elamumaast muuta transpordimaaks.
   
 17. Saaremaa Vallavalitsuse 14. juuli 2020. a korralduse nr 2-3/1279 „Läätsa küla Rannamaja ja Kalda piiride muutmisel tekkivatele katastriüksutele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" kehtetuks tunnistamine.

  Kalda katastriüksuse omanik on esitanud vaide, millega soovis korralduse kehtetuks tunnistamist. Vallavalitsus kutsus 21. augustil 2020 osapooled kokku, et lahendada esitatud vaie. Arutelu käigus jõudsid osapooled ühisele seisukohale, et korraldus tuleb kehtetuks tunnistada.
   
 18. Tahula küla vaba maaüksuse erastamine liitmiseks piirneva kinnisasjaga.

  Antakse nõusolek Tahula külas asuva 376 ruutmeetrise katastriüksuse erastamiseks eesmärgil liita nimetatud maatükk piirneva kinnisasjaga.
   
 19. Kärlal Paikülas asuva liikluspinna kohanime muutmine. 

  Kinnistuomanik on esitanud avalduse muuta Paikülas asuva liikluspinna Järveääre tee kohanimi Karuka teeks.
   
 20. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine.

  Kuressaare linna aadressile Kitsas 16 kavandatava korterelamu naaberkinnistu omaniku esindaja on saatnud vallavalitsusele ehitusloa väljastamise kohta vaide. Vallavalitsus on seisukohal, et vaiet on vaja täiendavalt uurida ja otsustada, kas vaide lahendamiseks on vajalik menetlusosaliste ärakuulamine. Seetõttu soovitakse vaide läbivaatamise tähtaega pikendada 30 päeva võrra.
   
 21. Lihthanke „Kuressaare Muusikakooli harjutusruumi ehitustööd" korraldamine.

  Riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 48 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
   
 22. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine. 

  Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna koosseisus olev arendusnõuniku ametikoht nimetatakse ümber arendus- ja kommunikatsiooninõuniku ametikohaks ning kommunikatsiooninõuniku töökoht kommunikatsiooni peaspetsialisti töökohaks.