« Zurück

Saaremaa Vallavalitsuse 8. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

 1. Omaosaluse katmine

  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku toetada kolme MTÜ taotlusi MTÜ Saarte Kalandus taotlusvooru esitatavate projektitaotluste omaosaluse katmiseks. MTÜ Eesti Kalurite Liit taotleb toetust projektile „Oi need sinavad veed", MTÜ Orissaare Kalasadam projektile „PRIA kalasadamate uuendamine. Orissaare Uisu sadam" ja MTÜ Abaja Puhkeala projektile „Abaja sadam".
   
 2. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

  Kuressaare Gümnaasiumi direktor on esitanud taotluse Kuressaare Gümnaasiumi tasuliste teenuste (sh ruumide, ujula ja staadioni kasutus; huvikooli Inspira ringide hinnad ja pillide rendihinnad ning muud teenused) hinnakirja kehtestamiseks.
   
 3. Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava 2020/2021.–2022/2023. õppeaastaks eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

  Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia direktor on esitanud vallavalitsusele lasteaia arengukava eelnõu 2020/2021.–2022/2023. õppeaastaks. Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond teeb ettepaneku arengukava eelnõu heaks kiita ja suunata see avalikustamisele. Kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada 24. septembrini.
   
 4. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku toetada MTÜ-d Saaremaa Ralli 30 000 euroga projekti „Saaremaa Ralli 2020" läbiviimiseks.
   
 5. Enampakkumise tulemuse kinnitamine

  Majandus- ja haldusosakond on esitanud kinnitamiseks Saaremaa vallale kuuluva Läätsa külas Liivamäe tee 6 asuva korteri võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise tulemuse. Enampakkumise võitja pakkus nimetatud korteri eest 12 100 eurot. 
   
 6. Tööandja eluruumi üürilepingu lõpetamine

  Lõpetatakse Kärla alevikus Tiigi 6 asuva korteri eluruumi üürileping, kuna inimese tööleping on lõppenud ja tööandjal ei ole vaja talle enam võimaldada eluruumi.
   
 7. Eluruumi üürile andmine

  Kärla alevikus Tiigi 6 asuv korter antakse Kärla Põhikooli tööle asunud õpetaja kasutusse ja temaga sõlmitakse üürileping.
   
 8. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  Majandus- ja haldusosakond on esitanud kinnitamiseks Saaremaa vallale kuuluva Orissaare alevikus Võidu 2 asuva korteri võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise tulemuse. Enampakkumise võitja pakkus nimetatud korteri eest 9750 eurot. 
   
 9. Riigihanke „Kruusateede remont Saaremaa valla teedel II" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

  Hankekomisjon on teinud ettepaneku tunnistada edukaks AS Eesti Teed pakkumus maksumusega 250 280,544 eurot koos käibemaksuga.
   
 10. Riigihanke „Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine" korraldamine

  Riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 92 500 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
   
 11. Riigihanke „Sõrve sääre tehnohoone projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine

  Riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 250 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
   
 12. Kugalepa küla Laratsi II detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

  Planeeringuala asub Mustjala piirkonnas Kugalepa külas ja hõlmab Laratsi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0180, pindala 7,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringuga moodustatakse Laratsi katastriüksusest 2 maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust, mõlemale antakse ehitusõigus 4 hoone ehitamiseks (1 elamu + 3 kõrvalhoonet).
   
 13. Riigihanke „Saaremaa riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

  Hankekomisjon on teinud ettepaneku tunnistada edukaks OÜ Klotoid pakkumus maksumusega 766 688,47 eurot koos reservi ja käibemaksuga.
   
 14. Katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

  2020. aasta augustis määras vallavalitsus Valjala piirkonnas Kalju külas Matspere katastriüksuse jagamisel tekkinud katastriüksustele uued lähiaadressid. Maa-ameti aadressiandmete osakonnalt saadud info kohaselt ei vasta neist üks (Matspere põllu), nõuetele ja vajab muutmist. Omanikud soovivad uueks lähiaadressiks Uue-Matspere.

  Valjala alevikus Posti tn 33 ja Posti tn 35 asuvate katastriüksuste jagamise tulemusel moodustatakse neli uut katastriüksust: Posti tn 33 ja Posti tn 35 (sihtotstarbega elamumaa) ning 21157 Valjala-Laimjala tee L1 ja 21157 Valjala-Laimjala tee L2 (sihtotstarbega transpordimaa).
   
 15. Vaide lahendamine

  Vaie puudutab korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustust Kihelkonna piirkonnas Undva külas. Vaide arutelu käigus selgunud asjaolude tõttu muudetakse perioodi, mille ajal on vaide esitaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastatud, kuna sel ajal kinnistut ei kasutata. Muus osas jäetakse vaie rahuldamata.
   
 16. Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve II lugemine (volikogu määruse eelnõu)
   
 17. Raha eraldamine reservfondist

  Saaremaa valla eelarve reservfondist eraldatakse 10 086,29 eurot Kallemäe külas asuva Koolimaja kinnistu ja Kuressaare linnas Suur-Põllu 4 kinnistu tasuta omandamise notaritasude ja riigilõivude eest tasumiseks. Saaremaa vald võttis Haridus- ja Teadusministeeriumilt üle Kallemäe Kooli pidamise ja omandas tasuta Eesti Vabariigilt kaks kinnistut, kus tegutseb nüüd Saaremaa Toetava Hariduse Keskus. Riigivaraseaduse kohaselt peab notaritasu ja riigilõivu tasuma riigivara omandaja.