« Zurück

Vallavalitsuse 12.11.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Veske küla, Jootme küla)
2. Hajaasustuse programmi 2018. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Üüvere küla Ukuaru; Kärla-Kirikuküla Toome; Ariste küla Tütsi; Selgase küla Männiku talu; Viidu küla Männimäe talu)
3. Hajaasustuse programmi 2018. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Pihtla Loona-Jaagu talu)
4. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste hindamiseks esitamine
5. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine 
6. Kohaliku omaalgatuse programmi projektitoetused 2019 sügisvoor 
7. Projektitoetuse aruande heakskiitmine (MTÜ Anseküla Põllumeeste Selts)
8. Aruande kinnitamine (MTÜ Abruka Muuseumi Selts; MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts; MTÜ Sõrve Värav)
9. Omaosaluse katmine (KredEx)
10. Saaremaa Vallavalitsuse 22.01.2019 korralduse nr 62 „Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030 koostamise korraldamine" muutmine
11. Aruande kinnitamine (Saaremaa käsitööselts Kadakmari)
12. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (Karujärve TSK; Kaarma Sport Management)
13. Raha eraldamine reservfondist (Lümanda Põhikool)
14. Saaremaa Vallavalitsuse 15.10.2019 korralduse nr 1797 "Kihelkonna Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" muutmine
15. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine (Kuressaare Gümnaasium; Saaremaa Ühisgümnaasium)
16. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine 
17. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine 
18. Saaremaa vallavalitsuse hallatava asutuse Pärsama Hooldekodu struktuuri ja teenistuskohtade kinnitamine
19. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kihelkonna Hooldekodu struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja töötajate palgamäärade kinnitamine
20. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ Lümanda Sotsiaalkeskus)
21. Projektitoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Saaremaa Seeniormeeste Klubi)
22. AS-i Kuressaare Veevärk erakorralisele üldkoosolekule aktsionäri esindaja nimetamine
23. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2019. aasta II lisaeelarve muudatused 
24. Lihthanke "Lauaarvutite rentimine Saaremaa Vallavalitsuse hallatavatele asutustele" korraldamine
25. Sõiduplaanide muudatus
26. Nõusoleku andmine
27. Vallavara omandamine (Laheküla Kotka tee)
28. Vallavara võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korraldamine (Pamma küla Kooli kinnistu)
29. Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamine
30. Riigihanke „Elektrienergia ostmine 2020" korraldamine
31. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Valjala piirkonnas" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
32. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa valla Valjala II piirkonnas" korraldamine
33. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa valla Valjala III piirkonnas" korraldamine
34. Hoonestusõiguse muutmine (Tagaranna küla Rannaaugu) /volikogu otsuse eelnõu
35. Katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kuressaare linn Pärna 48 ja Pärna 46; Saikla küla Saikla kauplus; Jõgela küla Ratsu, Valjala-Ariste küla Tiidrikumetsa)
36. Unikaalaadresside määramine
37. Arvamuse andmine Kuumi turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise osas
38. Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu kehtestamine /volikogu otsuse eelnõu
39. Riigihanke "Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saaremaa vallas" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine hanke Osas 2