« Zurück

Vallavalitsuse 21. juuli istungi päevakord

Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020 istungil on päevakorras:

1. Lihthanke "Eterniidijäätmete kogumisring" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
2. Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 - 2031 kinnitamine /volikogu määruse eelnõu/
3. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning katastriüksuse koha-aadressi muutmine (Kaarma piirkond Laheküla Jõe; Kärla piirkond Käesla küla Tepo; Kärla alevik Kaasu; Leisi piirkond Pammana küla Ranna; Kaarma piirkond Piila küla Koolimaja; Leisi piirkond Metsküla Kurve, Kuivati ja Vareku; Kihelkonna piirkond Kõruse küla Saariste)
4. Liikluspinna Pihtla tee ruumikuju muutmine
5. Hajaasustuse programmi 2020. aasta projektitaotluse „Suur-Rahula Liiva kanalisatsioonisüsteemi rajamine" osaline ja tingimuslik rahuldamine
6. Hajaasustuse programmi 2020.aasta projektitaotluse „Liivaranna küla Liiva talu reovee käitlemine" osaline ja tingimuslik rahuldamine
7. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Kaarma piirkond Muratsi küla Otsama majapidamise juurdepääsutee; Kärla piirkond Kandla küla Vahtra majapidamise kanalisatsioonisüsteem; Mustjala piirkond Paatsa küla Kärema majapidamise kanalisatsioonisüsteem; Leisi piirkond Parasmetsa küla Valga majapidamise kanalisatsioonisüsteem)
8. Saaremaa Vallavalitsuse 30. juuni 2020. a korralduse nr 2-3/1204 "Saarema valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetusvooru tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine" muutmine
9. Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamise ja muutmise korraldamine
10. Projektitoetuse taotluse mitterahuldamine (Sihtasutus Saaremaa Muuseum)
11. Saaremaa Vallavalitsuse 7. juuli 2020. a korralduse nr 2-3/1247 "Projektitoetuse taotluse mitterahuldamine" kehtetuks tunnistamine
12. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (MTÜ Salme Rahva Maja Selts; Sihtasutus Saaremaa Muuseum)
13. Avaliku ürituse loa andmisest (Kuressaare merepäevade erikontsert; Kudja SKATE 2020)
14. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine
15. Osaühing Salme SVK (likvideerimisel) lõppbilansi ja vara jaotusplaani kinnitamine
16. Konkursi väljakuulutamine (infosekretär)
17. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine (Lümanda piirkond Pilguse tee)
18. Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonnas (Kihelkonna endine vallamaja)
19. Riigihanke "Kruusatee remont Saaremaa valla teedel II" korraldamine