« Zurück

Vallavalitsuse 29.10.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Karja küla; Kallemäe küla; Mässa ja Kaavi külad; Sandla, Väljamõisa, Tõlluste, Nässuma, Rannaküla, Hämmelepa, Rahniku, Kangrusselja, Metsaküla, Matsiranna, Leina ja Iilaste külad; Kärdu küla;  Aula-Vintri küla;  Tahula küla)
2. Alevikuvanema kinnitamine (Leisi alevik)
3. Saaremaa Vallavalitsuse 09.04.2019 korralduse nr 447 „Külaraha jaotamise tingimused" muutmine
4. Hajaasustuse programmi 2017. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Matsi talu Mägi-Kurdla küla)
5. Hajaasustuse programmi 2018. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Ohessaare küla Jaandi talu; Jööri küla Antsu-Peetri; Kõrkküla Nurme talu; Laadla küla Haavaste)
6. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine 
7. MTÜ-le Koolitus- ja Nõustamiskeskus KENA raha eraldamine maakondlike ürituste korraldamiseks
8. Aruande kinnitamine (MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts; Saare KEK Muuseum; Pargu Kultuurikeskus; MTÜ Väinamere Uisk; SA Saaremaa Turism; EAÕK Kahtla Vassili Suure kogudus)
9. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (Saaremaa Võrkpalliklubi 2019 esindusvõistkondade toetus; MTÜ Jangerid)
10. Sobitusrühma moodustamine (Kuressaare Ristiku Lasteaed)
11. Saaremaa Vallavalitsuse 24.09.2019 korralduse nr 1666 "Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine
12. Hoolekogu koosseisu kinnitamine (Kärla Muusikakool; Kuressaare Muusikakool; Kärla Lasteaed; Tornimäe Lasteaed)
13. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine 
14. Saaremaa Vallavalitsuse 12.06.2019 korralduse nr 925 "Projektitoetused 2019 taotluse osaline rahuldamine ja lepingu sõlmimine" kehtetuks tunnistamine
15. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Lahe tee Kuressaares)
16. Sundvalduse seadmine (Kõõru küla Kõõru tee; Tagaranna küla Tagaranna-Jaha-Merise tee)
17. Sundvalduse seadmise menetluse mittealgatamine ja eratee avalikku kasutusse mittemääramine (Saareküla, Korrida tee)
18. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine (Pähkla sootee)
19. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Leisi alevik, Karja 2)
20. Vallavara võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Toyota Corolla)
21. Vallavara elektroonilise enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja kordus enampakkumise korraldamine (Varpe küla Räägu mü, Varpe küla räägu kinnistu)
22. Hoonestatud kinnistu elektroonilise enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja kordusenampakkumise korraldamine (Kiratsi küla Pärdi, Panga küla, Ringe)
23. Vallavara võõrandamine (Orissaare Kuivastu mnt 33 kinnistu 1/10 kaasomandist)
24. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide I piirkonnas" korraldamine
25. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide IV piirkonnas" korraldamine
26.Riigihanke "Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide piirkonnas" tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine ning Osades 1 ja 4 hankemenetluse lõpetamine
27. Sundvalduse seadmine (Kuressaare Ojassoo tn 5, 7, 9 ja Rootsi tn 6)
28. Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 detailplaneeringu algatamine
29. Katastriüksuse jagamine, liitmine, piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Kaarma-Kirikuküla Liiva; Kõrkküla Pihla; Laadjala küla Kivi; Jursi küla Heina, Kivimäe ja Nurga; Kudjape alevik Pihlaka; Jõgela küla Ratsu)
30. Saaremaa Vallavalitsuse 10.09.2019 korralduse nr 1603 „Hoonestusõiguse seadmiseks ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, koha-aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine, arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmiseks" muutmine
31. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
32. Riigihanke ,,Kuressaares Hariduse 13 asuva põhikooli hoone ning hooviala projekteerimine" korraldamine
33. Riigihanke ,,Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkurss" tulemuste kinnitamine
34. Riigihanke „Sotsiaalhoonete projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
35. Volikogu muudatusettepanekud (Saaremaa valla heakorra eeskiri)