« Zurück

Vallavalitsuse 4. augusti 2020 istungi päevakord

1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel

2. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
3. Tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvoor 2020
4. Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 "Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord" muutmine /volikogu määruse eelnõu/
5. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingute sõlmimine
6. Projektitoetuse taotluse mitterahuldamine
7. Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia direktori ametisse kinnitamine
8. Konkursi väljakuulutamine (Pärsama Lasteaia direktor)
9. Avaliku ürituse loa andmine (Kuressaare 19. Aiandus ja Lillepäevad 2021; Heategevuslik kontsert; Nublu ja Curly Strings kontsert)
10. Lihthanke "Noorteinfo veebilahendus, äpp ja digimono" tulemuste kinnitamine ja hankelepingute sõlmimine
11. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
12. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine
13. Eratee avaliku kasutamise lõpetamine (Valjala alevik)
14. Vallavara üürilepingute sõlmimine (Fresh Kohvik OÜ, Mosaiik Grupp OÜ)
15. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine (Kuressaare linnas Kalda pst 1)
16. Isikliku kasutusõiguse seadmine Saaremaa valla kasuks
17. Bussipeatuste nimede korrastamine
18. Riigihanke „Kahe kallurauto rentimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
19. Katastriüksuste piiride muutmisel, jagamisel ja kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi  ja sihtotstarbe määramine
20. Konkursi väljakuulutamine (sisekonkurss – maastikuarhitekt)
21. Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve /volikogu määruse eelnõu/