« Back

Vallavalitsuse istung 12. jaanuaril 2021

 1. Koolide arengukavade eelnõude heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Kuressaare Nooruse Kooli arengukava 2021–2025 eelnõu ning Pihtla Kooli arengukava 2021–2025 eelnõu. Arengukavade eelnõud avalikustatakse koolide ja valla veebilehel perioodil 14. jaanuar – 28. jaanuar ning nende kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 28. jaanuarini.

 1. Lasteaedade arengukavade kinnitamine

Kinnitati Kuressaare Pargi Lasteaia arengukava, Orissaare Lasteaia „Päikesekiir" arengukava ja Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava aastateks 2021–2023. Arengukavad avalikustatakse lasteaedade veebilehtedel.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Kinnitati 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava esialgses summas 452 463 eurot, mis eraldatakse vallale riigieelarvest noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse parandamiseks ning noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna alusharidusnõuniku ametikohale. Kandideerimise tingimused avaldatakse valla kodulehel ja teistes asjakohastes infokanalites. Praegune alusharidusnõunik lahkub seoses töökoha vahetusega veebruaris vallavalitsusest.

 1. Kuressaare Nooruse Kooli põhimäärus

Vallavalitsus esitab volikogule määruse eelnõu, millega kehtestatakse Kuressaare Nooruse Kooli põhimäärus.

 1. Saaremaa valla kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine

Kinnitati valla kohalike teede ja tänavate nimekirja VIII osa (Torgu piirkond ning kaks Valjala piirkonna ja kaks Pihtla piirkonna teed).

 1. Vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega

Koormati isikliku kasutusõigusega AS Kuressaare Soojus kasuks Salme alevikus asuvad Kastani tänava, Sõrve mnt 3, Rannapargi tee, Sõrve mnt 5, Kooli tee, Pargipumpla, Kooli tee 6 ja Kuressaare mnt 1 kinnistud, millele on rajatud kaugküttetorustik.

 1. Sundvalduse seadmine

Seati Saaremaa valla kasuks tähtajatu tasuta sundvaldus Reo külas asuvale Saare teele ja Tagavere külas asuvale Tooma Jaani teele, et tagada kinnistuid läbiva tee avalik kasutus.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 14. juuli 2020. a korralduse nr 2-3/1293 „Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine" muutmine

Omaniku soovil täiendati Kärla alevikus asuva Männiku tänava avalikuks kasutamiseks määramise tingimusi Ohaka 1 kinnistul.

 1. Konkursside väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna vallavaranõuniku ametikohale ja Salme teenuskeskuse juhataja ametikohale. Kandideerimise tingimused avaldatakse valla kodulehel ja teistes asjakohastes infokanalites. Vallavaranõuniku ametikoht on praegu täitmata ja Salme teenuskeskuse senine juhataja asus tööle vallavalitsuses juhtkonna abina.

 1. Lihthanke „Väikekaubiku kasutusrent" korraldamine

Lihthankemenetluses korraldatava hanke pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus. Väikekaubikut hakkab kasutama Saaremaa Spordikool.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Mändjala külas ellu viidud projekti „Metsaveere elamu omapuhasti ehitus" toetuse kasutamise aruanne.

 1. Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine

Omaniku soovil määrati Kuressaare linnas Kaare 8 katastriüksuse sihtotstarbeks senise ärimaa asemel elamumaa ja Nasva alevikus Kaasiku katastriüksuse sihtotstarbeks senise maatulundusmaa asemel elamumaa.

 1. Katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Pöide piirkonnas Reina külas asuva Salu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust (Salu ja Salumetsa).

Valjala piirkonnas Männiku külas asuva Kauni katastriüksuse jagamisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Kaunimetsa) ja elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Kauni).

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse järelevalveteenistuse järelevalve peaspetsialisti ametikohale, et leida ametnikule tähtajaline asendaja rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse ajal. Kandideerimise tingimused avaldatakse valla kodulehel ja teistes asjakohastes infokanalites.

 1. Lihthanke „Sõrve parkla projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine ning Saaremaa Vallavalitsuse 5. jaanuari 2021. a korralduse nr 2-3/22 „Lihthanke „Saaremaa valla väikesemahuliste teede ja parklate ehitus" korraldamine" kehtetuks tunnistamine

Vallavalitsus algatas 5. jaanuaril lihthankemenetlusega hanke projekteerimis- ja ehitustöödeks järgmistel objektidel: Sõrve parkla ja juurdepääsutee, Rannaotsa tee ning Ratla parkla. Kuna Rannaotsa tee ja Ratla parkla asuvad eramaadel ning nende kasutamise küsimus ei ole veel lahendatud, viiakse lihthange läbi ainult Sõrve parkla ja juurdepääsutee osas. Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 38 300 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Lihthanke „Tori jõe puhastamine" korraldamine

Riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 49 900 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Riigihanke „Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine" korraldamine

Korraldatakse avatud hankemenetluses riigihange, mille eeldatav maksumus koos reserviga ja ilma käibemaksuta on 5 miljonit eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Ninase küla Tongrite detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Vallavalitsus esitab volikogule otsuse eelnõu, et algatada Ninase külas Tongrite detailplaneering, mille eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla rajamiseks. Eelnõu kohaselt ei algatata keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna vastavalt eelhinnangule ei kaasne planeeritava tegevuse elluviimisega eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

 1. Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord

Vallavalitsus esitab volikogule määruse eelnõu, mis reguleerib välireklaami paigaldamise tingimusi ja kujundusprintsiipe ning reklaami maksustamist Saaremaa valla haldusterritooriumil ja vallavalitsuse pädevust välireklaami paigaldamise korraldamisel ja reklaamimaksu kogumisel.

 1. Kuressaare linnas Raekoja 1, Kitsas 4 ja Uus 16 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Vallavalitsus esitab volikogule otsuse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks 2006. aastal kehtestatud detailplaneering.

 1. Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks" muutmine

Vallavalitsus esitab volikogule määruse eelnõu, millega muudetakse kehtiva korra § 9 lõiget 4, kuna toetusmeede on 2021. aastast keskkonnaosakonna pädevuses (varem tegeles sellega arendus- ja kommunikatsiooniosakond).