« Back

Vallavalitsuse istung 5. jaanuaril 2021

1. Sisehindamise aruande kooskõlastamine

Kooskõlastati Kuressaare Rohu Lasteaia sisehindamise aruanne perioodi 2015–2020 kohta.

2. Sobitusrühma moodustamine ja laste arvu kinnitamine rühmas

Moodustati Kuressaare Ristiku Lasteaias 2020/2021. õppeaastaks sobitusrühm Liblikad ja kinnitati rühma registreeritud laste arvuks 17. 

3. Konkursi väljakuulutamine

Korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonna hariduse peaspetsialisti ametikoha täitmiseks. Kandideerimise tingimused avaldatakse valla kodulehel ja teistes asjakohastes infokanalites.

4. Saaremaa valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu põhimäärus

Määrusega asutatakse Saaremaa Vallavalitsuse taotluste esitamise ning menetlemise andmekogu ja kehtestatakse andmekogu pidamise kord.

5. Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamise korraldamine

Moodustati Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamise juhtgrupp ja töögrupp, kinnitati nende liikmed ning strateegia koostamise ajakava.

6. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine

Pikendati Saaremaa Reumaühingule loengusarja „Toitumise ja liikumise jõud" elluviimiseks antud toetuse kasutamise perioodi 31. juulini 2021, kuna koroonaviiruse leviku tõttu ei olnud võimalik kõiki kavandatud loenguid 2020. aastal korraldada.

7. Vallavara otsustuskorras rendile andmine

Anti otsustuskorras rendile OÜ-le Õiemassaaž Salme alevikus Saaremaa vallale kuuluval Sõrve mnt 3 kinnistul asuvas hoones (endine vallamaja) ruum massaažiteenuste osutamiseks hinnaga 30 eurot kuus tingimusega, et rendileping on võimalik lõpetada 30-päevase etteteatamisega.

8. Riigihanke „Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine" korraldamine

Korraldatakse avatud hankemenetluses riigihange, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 150 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

9. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks elektripaigaldise arvestusliku kaitsevööndi ulatuses järgmistele Saaremaa valla munitsipaalomandis olevatele kinnistutele Kuressaare linnas: Rohu tänav L2, Väljaku tänav ja Põhja tänav L1.

10. Hoonestusõiguse seadmise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

Kuressaare linnas Kivi tn 8 asuvale kinnistule selle edelanurgas paikneva maa-ala ulatuses (pindala 828 m²) hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud enampakkumise võitjaks tunnistati Kuressaare Padeliväljakud OÜ hoonestusõiguse aastatasu suurusega 2,50 eurot maa-ala 1 m² eest. Kuressaare Padeliväljakud OÜ soovib alale ehitada kaks padeliväljakut.

11. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks projektide „Puurkaevu rajamine Siimu talu, Kasti küla, Saaremaa" ja „Tiigi mü, Kiratsi küla, Saaremaa vald, biopuhasti paigaldus" toetuse kasutamise aruanded.

12. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Karja külas ellu viidud projekti „Ärbli korterelamu väliskanalisatsiooni rajamine" toetuse kasutamise aruanne.

13. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Mustjala külas asuvale Põlde 1 kinnistule, koormatava maa-ala suurus on 13 m2. Sundvaldus seatakse tänavavalgustuse taristu rajamiseks, majandamiseks, omamiseks, selle korrashoiuks, hooldamiseks, parandamiseks ja avalikuks kasutamiseks.

14. Ideekonkursi „Kuressaare linna lävel" tulemuste kinnitamine

Kuressaare linna piiri ja sissesõidu tähistamiseks korraldatud ideekonkursile, mille eesmärgiks oli leida Kuressaaret ja Saaremaad iseloomustava installatsiooni või skulptuuri idee, esitati neli tööd. Konkursi žürii ettepanekul antakse välja kaks II koha preemiat (kumbki 600 eurot): konkursitöö „Saare kured" (autor Timo Rytkönen) ja konkursitöö „Nagu merelaine" (autor Ander Roosipuu). Mõlema võidutöö autoriga soovitakse läbi rääkida töö osaliseks elluviimiseks.

15. Kuke katastriüksuste lähiaadressi muutmine

Omaniku soovil määrati Asukülas, Liivanõmme külas ja Kuke külas asuvatele Kuke katastriüksustele uueks lähiaadressiks Viskuse.

16. Katastriüksuse jagamisel ja liitmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Lümanda piirkonnas Austla külas asuva Köstri katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust (Köstri ja Ingliallika).

Kaarma piirkonnas Pähkla külas asuva Niidi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Uue-Niidi ja Põllu-Niidi) ning üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Niidi).

Kärla piirkonnas Mätasselja külas asuva Endriku katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Endriku ja Endrikumetsa).

Leisi piirkonnas Pammana külas asuva kolme Liivakopli katastriüksuse liitmisel moodustatakse üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Liivakopli).

17. Konkursi luhtunuks tunnistamine

Tunnistati vallaarhitekti leidmiseks korraldatud avalik konkurss luhtunuks, kuna konkursikomisjoni hinnangul teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud.

18. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse keskkonnaosakonna veekasutuse ja -kaitse peaspetsialisti ametikoha täitmiseks. Kandideerimise tingimused avaldatakse Saaremaa valla veebilehel ja teistes asjakohastes infokanalites.

19. Lihthanke „Saaremaa valla väikesemahuliste teede ja parklate ehitus" korraldamine

Riigihanke eeldatav maksumus kokku ilma käibemaksuta on 93 300 eurot, sh Rannaotsa tee projekteerimis- ja ehitustööd 42 500 eurot ilma käibemaksuta, Sõrve parkla projekteerimis- ja ehitustööd 38 300 eurot ilma käibemaksuta, Ratla parkla projekteerimis- ja ehitustööd 12 500 eurot ilma käibemaksuta. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.