« Back

Osale noorsootöö rahulolu uuringus

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab hea ülevaate Saaremaa vallas tehtavast noorsootööst: on tagasisideks meie noortevaldkonna tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks valla noorsootöö ja huvihariduse arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noortevaldkonna tegijaid tunnustada.

Kvaliteedihindamine enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise ning välishindamise puhul hindavad meie noorsootöö kvaliteeti välised eksperdid. Saaremaa valla noorsootöö kvaliteedi hindamine on planeeritud läbi viia perioodil september 2022 kuni veebruar 2023.

Kvaliteedihindamise üheks osaks on rahulolu uuringu läbiviimine. Meie elanike arvamus on Saaremaa valla jaoks väga oluline. Vastavale rahulolu uuringule vastamiseks on aega kuni 1. detsembrini 2022:

Tagasiside küsimustiku täitmisega saab anda Saaremaa vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu nii noortele, noorsootöötajatele, huvikooli õpetajatele, treeneritele, ringijuhendajatele ja noorteühingutele. Vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks, mis tähendab, et vastaja nime ankeedis ei küsita (v.a noorteühingute ankeet). Vastates on palutud valida see vastusevariant, mis tundub olevat vastaja arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.

Küsimused on esitatud 2021/2022. õppeaasta kohta ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit. Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda 2023. aasta veebruaris Saaremaa valla kodulehel.

Projektiga seotud tegevusi rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

 

Lisainfo:

Haridus- ja noorsootööosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
Lindia Lallo
tel 452 5069
lindia.lallo@saaremaavald.ee

Noorsootöö kvaliteedi hindamise meeskonna moodustamine