« Back

Vallavalitsuse istung 10. jaanuaril 2023

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 28. detsembrist 2022 kinnitati viieks aastaks Anseküla ja Kaimri külavanemaks Anni Veskinõmm ning külavanema asetäitjaks Külli Müür.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja sisekonkurss vallavalitsuse raamatupidaja töökoha täitmiseks.

 1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia varade aastainventuuri läbiviimine

Vallavalitsuse hallatavates haridus- ja kultuuriasutustes viiakse läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ning riist- ja tarkvara inventuur.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 18. detsembri 2018. a määruse nr 28 „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord" muutmine
 • Kinnitati vallavalitsuse teenistujatele isikliku sõiduautoga kodust tööle ja töölt koju sõitmise kulu hüvitamise määraks 12 senti läbitud kilomeetri eest (seni 7 senti/km), kuna kütuse hind on aastate jooksul märkimisväärselt tõusnud.
 • Hallatavate asutuste juhtide puhul on isikliku sõiduautoga kodust tööle ja töölt koju sõitmise kulu hüvitamise maksimaalseks määraks 12 senti läbitud kilomeetri eest vastavalt asutuses kehtestatud korrale ja määrale ning asutuse eelarves selleks ette nähtud vahenditele.
 1. Lepingu muutmine

Muudetakse MTÜ-ga Saarepiiga Koolitus, Eralasteaed Kõige Suurem Sõber MTÜ-ga, Metsküla Lastehoid MTÜ-ga ja Nöpsik OÜ-ga sõlmitud lepinguid, kuna alates 1. septembrist 2022 toetatakse eralasteaedu ja -hoide vallaeelarvest senisest suuremas määras ning seal kehtivad munitsipaallasteaedadega sarnased soodustused.

 1. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine

Pikendati MTÜ-le Saare Maakonna Invaühing eraldatud toetuse kasutamise tähtaega 30. aprillini 2023.

 1. Konkursikomisjoni moodustamine

Saaremaa Kultuuri juhataja ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi läbiviimiseks moodustati seitsmeliikmeline komisjon, mille esimees on abivallavanem Koit Voojärv.

 1. Riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saaremaa vallas" pakkumuste edukaks tunnistamine
 • Lääne-Saaremaa veopiirkonnas tunnistati edukaks RAGN-SELLS AS pakkumus, mille kohaselt on segaolmejäätmete teenustasu ühe kuupmeetri kohta 24,92 eurot ilma käibemaksuta.
 • Ida-Saaremaa veopiirkonnas tunnistati edukaks Eesti Keskkonnateenused AS pakkumus, mille kohaselt on segaolmejäätmete teenustasu ühe kuupmeetri kohta 25,47 eurot ilma käibemaksuta.
 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Kinnitati Saaremaa Halduse ajakohastatud struktuur ja teenistuskohtade koosseis:

 • luuakse haldustöötaja töökoht Mustjala piirkonnas,
 • kaotatakse üks koristaja töökoht,
 • kalmistuvahtide, kalmistute haldusspetsialistide ja koristajate töökohad nimetatakse ümber haldustöötajate töökohtadeks.
 1. Lepingu lõpetamine

Lõpetatakse poolte kokkuleppel Pihtla teenuskeskuse hoones asuva ruumi rendileping OÜ-ga Mõnna Mõnna.

 1. Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras
 • Võõrandatakse elektroonilise enampakkumise korras www.osta.ee portaalis Koimla külas asuv Kontori hoonestatud kinnistu (pindala 1576 m², kinnistul paikneb halvas seisukorras amortiseerunud kahekorruseline hoone). Enampakkumise alghind on 4000 eurot.
 • Võõrandatakse elektroonilise enampakkumise korras www.osta.ee portaalis Oju külas asuv Kiisa kinnistu, kuhu kuuluvad Kiisa-Kõrtsi hoonestamata kinnisasi (pindala 12,9 hektarit) ja Kiisa hoonestatud kinnisasi (pindala 14953 m², kinnisasjal asub elamu ja viis kõrvalhoonet, kõik hooned on halvas seisus). Enampakkumise alghind on 39 000 eurot.
 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kurevere külas asuvale Jaagarahu tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Kuressaare linna Aia tn 54 korteriühistu ning Karl Ojassoo tn 2 ja Karl Ojassoo tn 4 korteriühistu kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse kasutamise aruanne.

 1. Katastriüksuse jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, katastriüksusele sihtotstarbe määramine
 • Leisi piirkonnas Pärsama külas asuva Vahtra katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Vahtra ja Vahtrametsa).
 • Kuressaare linnas Pärna tn 42 katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Pärna tn 42 ja Pärna tn 42a).
 • Lümanda piirkonnas Atla külas asuva Matude katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Matude ja Nurme).
 • Lümanda piirkonnas Atla külas asuva Atla-Mõisa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Atla-Mõisa ja Saadu).
 • Kaarma piirkonnas Ansi külas asuva Uue-Elu ja Liisa katastriüksuse liitmisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Uue-Elu katastriüksus.
 • Lümanda piirkonnas Atla külas asuvate Nurmemäe, Jakobimaa ja Kadarbiku katastriüksuste piiride muutmisel moodustatakse neli maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Nurmemäe, Jakobimaa, Jakobi ja Kadarbiku).
 • Muudeti Torgu piirkonnas Tammuna külas asuvate Künka, Põlluranna ja Metsaranna katastriüksuste vahelist piiri.
 • Määrati Kaarma piirkonnas Upa külas asuva Kooli tee 5 katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa (varem ühiskondlike ehitiste maa).
 1. Muratsi küla Redika detailplaneeringu kehtestamine

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning päikesepaneelide püstitamine.

 1. Jõiste külas Lautri ja Mere detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, mille kohaselt on algatatava detailplaneeringu eesmärgiks ehitusõiguse planeerimine elamu ja abihoonete ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

 1. Saaremaa valla 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Kinnitati 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava summas 329 506 eurot, millest huvikoolide õpetajate ja koolide ringijuhendajate palgakulude katteks on arvestatud 104 500 eurot ning erahuvikoolide ja eraspordiklubide toetuseks 118 000 eurot.

 1. Eri- ja perearstitoetuse andmise otsustamine

Vastavalt 2021. aasta alguses kehtima hakanud Saaremaa valla eri- ja perearstiteenuse toetuse maksmise korrale antakse 2022. aasta juunis Kuressaare Haigla Sihtasutuses günekoloogina tööle asunud Pilleriin Ilmjärvele eriarstitoetust summas 25 000 eurot. Toetuse saaja peab viie aasta jooksul pärast toetuse saamist töötama Kuressaare haiglas eriarstina.

 1. Konkursikomisjoni moodustamine

Tornimäe Rahvamaja juhataja ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi läbiviimiseks moodustati viieliikmeline komisjon, mille esimees on abivallavanem Koit Voojärv.