« Back

Vallavalitsuse istung 24. novembril 2022

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kihelkonna Hooldekodu osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Kehtestati Kihelkonna hooldekodus ja Mustjala päevakeskus-pansionaadis osutatavate tasuliste teenuste hinnakiri.

 • 1. jaanuarist 2023 tõuseb Kihelkonna hooldekodus ööpäevaringse hoolduse hind 700 eurolt 850 eurole kalendrikuus. See võimaldab tõsta hooldustöötajate tunnitasu ja katta suurenenud majandamiskulusid.
 • Mustjala päevakeskus-pansionaadi eluruumiteenuse hinna (8 eurot/m2 kuus) kujundamisel on lähtutud põhimõttest, et üürnikud suudaksid üürikulud katta oma sissetulekutest (üldjuhul pensionist). Lisaks üürile tasub üürnik arve alusel jooksvate kommunaalteenuste eest. Toidu ja muude kulude, sh päevakeskuses osutatava pesupesemisteenuse või sauna kasutamise eest tasub iga üürnik kohapeal ise.
 1. Eelnõu Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2022. a istungi päevakorrast väljaarvamine

Arvatakse vallavolikogu tänase, 24. novembri istungi päevakorrast välja otsuse „Vallavara võõrandamine" eelnõu. Ilpla piirkonnas tegutsev MTÜ on esitanud volikogu liikmetele Mõisa kinnistutega seonduva ettepaneku. Kuna ettepaneku läbitöötamiseks on vallavalitsusele vaja aega, siis ei ole võimalik ülalnimetatud eelnõu veel volikogu istungil käsitleda.

 1. Seisukoht väljaspool kalmistuid asuvates ühishaudades olevate säilmete ümbermatmise küsimuses

Lähtudes Saaremaa valla haldusterritooriumil asuvate okupatsioonivõimu sümboleid kandvate hauatähiste ja mälestusmärkide ning ühishaudade ülevaatuse tulemustest, peab vallavalitsus vajalikuks ümber matta järgmistes väljaspool kalmistuid asuvates ühishaudades olevad säilmed:

 1. Leisi piirkond, Pärna tänav – eraomandis olev maa,
 2. Orissaare piirkond, Võidu tänav – munitsipaalomandis olev maa,
 3. Orissaare piirkond, Tagavere – eraomandis olev maa,
 4. Pöide piirkond, Talila – eraomandis olev maa,
 5. Lümanda piirkond, Taritu – munitsipaalomandis olev maa,
 6. Torgu piirkond, Mõntu – eraomandis olev maa,
 7. Torgu piirkond, Iide ühishaud – munitsipaalomandis olev maa,
 8. Torgu piirkond, Kaunispe – eraomandis olev maa,
 9. Torgu piirkond, Lõupõllu – eraomandis olev maa,
 10. Kuressaare, Väike Linnape – munitsipaalomandis olev maa,
 11. Kaarma piirkond, Mändjala – riigiomandis olev maa.

Saaremaa vallavalitsusele teadaolevalt:

 • punktis 11 nimetatud ala ei ole ühishaud, kuid see vajab sõjahaudade komisjoni kinnitust;
 • on Kaitseministeerium juba kavandanud Liiva-Putla, Anseküla ja Iide ühishaudades olevad säilmed ümber matta Vananõmme kalmistule.