Toimetulekutoetus

Kirjeldus:

Toimetulekutoetus on isikute iseseisvat toimetulekut soodustav ajutine abimeede, millega leevendatakse abivajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:

  1. abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
  2. esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
  3. muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse arvestamise alus on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekutoetuse (TT) arvestamise valem on: TT=(EK+TP)-S

  • üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek (S)
  • jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud piirmäärade ja normpinna ulatuses (EK)
  • kehtestatud toimetulekupiir (TP)

Sissetulekute arvestamine: eelmise kuu netosissetulekuks loetakse eelmisel kalendrikuul saadud sissetulek või põhjendatud juhtudel taotluse esitamisele eelnenud 30 kalendripäeva jooksul saadud sissetulek.

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega ja see on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks.

  • Üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir on 200 eurot.
  • Alaealise lapse toimetulekupiir on 240 eurot.
  • Perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot.

Toimetulekutoetuse kohta loe lähemalt Sotsiaalministeeriumi lehelt.

Kui kaua läheb?

Toimetulekutoetuse summa makstakse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine

Vajalikud
sammud:

Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.

Blankett: Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks