Tutvustus

Rahvaarv: 32 190 (statistika 202320222021202020192018)
Pindala: 2718 km²
Asustusüksused: Kuressaare linn, Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme ja Valjala alevik ning 427 küla.
 Saaremaa vald

Valla keskus paikneb Kuressaares. Piirkondades on moodustatud avalike teenuste osutamiseks ja haldamiseks teenuskeskused. Piirkonna elanike huvisid kohalikul ja ülevallalisel tasandil esindavad osavalla- ja kogukonnakogud.

21. oktoobril 2017, Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, jõustus Kuressaare linna, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Saaremaa vald. Valla piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri, piki Saaremaa rannikut. Omavalitsus tegutseb Saaremaa valla põhimääruse alusel. Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud.

Saaremaa Vallavolikogu on Saaremaa kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel neljaks aastaks. Viimased valimised toimusid 17. oktoobril 2021. Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu neljandal nädalal Kuressaare Raekojas. Volikogu istungeid saab ka jälgida otseülekandes ning järele vaadata. Volikogu tegutseb Saaremaa Vallavolikogu töökorra alusel.

Saaremaa Vallavalitsuse kui täitevorgani liikmete arvu ja struktuuri kinnitab Saaremaa Vallavolikogu. Samuti valib volikogu vallavanema ja kinnitab vallavanema ettepanekul valitsuse liikmed. Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad igal teisipäeval algusega kell 9.00. Vallavalitsus kui täitevorgan suunab ja koordineerib Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktides sätestatud korras ametiasutuse üle teenistuslikku järelevalvet. Vallavalitsuse kui ametiasutuse peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduse ning seaduse alusel pandud ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid. Ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuuri põhialused ja teenistuskorraldus on sätestatud Saaremaa Vallavalitsuse põhimääruses.

Saaremaa vallas on teenuste osutamiseks moodustatud hallatavad asutused. Saaremaa Vallavalitsusel on 44 hallatavat asutust: 2 kultuuriasutust, 3 spordiasutust, 1 keskraamatukogu, 33 haridusasutust, 1 noorsootöökeskus, 3 hoolekandeasutust ning 1 haldusasutus.

Sümboolika

"Kuna Saaremaa vald ühendab eneses peaaegu kogu senise Saare maakonna, on heraldilise järjepidevuse seisukohalt loomulik võtta Saaremaa ühendatud suurvalla aluseks Saaremaa tuntuim sümbol – muinaslaev."
Priit Herodes, autor

Saaremaa valla sümboolika: vapp, lipp, logo.

Saaremaa valla sümboolika kujutab eestvaates muinaslaeva, mille purjel on langev sabatäht. Kujutatud muinaslaev on Saaremaa peamine heraldiline sümbol, esitades saarlaste iidset merekultuuri ja rahvastevahelist suhtlemist. Sabatäht purjel tähistab Saaremaale ajaloos ja legendides tuntust toonud Kaali meteoriiti. Sinine värvus on mere, usu, hea tahte ja sõpruse tunnusvärv; hõbedane sümboliseerib tarkust, ustavust, siirust ja hingepuhtust, samuti Saaremaa paest pinnast; kuldkollane värvus vallalipu keskosal märgib valgust, tõde, õnne ja edukust. Sümboolika autoriks on heraldik Priit Herodes, kelle töö „Vöta või jäta" võitis 2017. aasta kevadel läbi viidud sümboolikakonkursi.

Vapp: jpgpngpdf
Lipp: jpg, png, pdf
Logo: jpgpngpdf
Logo tekstiga: jgp, pdf

Saaremaa valla stiiliraamat

Saaremaa valla sümbolite kinnitamine