« Zurück

Avatud on tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetusvoor

Vallavalitsus annab teada, et avatud on 2019. aasta tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik toetusvoor. 
 
Toetust saab taotleda tegevustele, mis lähtuvad Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või Saare maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018 või maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest ning täidavad rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja/või alaeesmärke.
 
Tegevuste planeerimisel on abiks Tervise Arengu Instituudi välja töötatud soovitused ning soovituslik on kaasata vastava valdkonna kutse/hariduse omandanud nõustajaid/koolitajaid.
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud.

Toetatakse süsteemseid tegevusi, millel on pikemaajalisem mõju, ei toetata üksikuid tervise,- spordi,- elustiili,- teabepäevi, konverentse, messe. Toetuse piirsumma on 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.
 
Toetuse saamiseks tuleb esitada Saaremaa Vallavalitsusele kui maakondliku toetusvooru läbiviijale elektrooniline vormikohane taotlus koos nõutud lisadega hiljemalt 14. juunil 2019. 
 
Tegevuste toimumisest teavitatakse avalikkust (kodulehel, meedias vms). Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 20. mai kuni 1. detsember 2019, mille jooksul peab toetatav projekt olema ellu viidud.