« Zurück

Vallavalitsuse 18.06.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Salu küla Tammiku; Jõekääru talu, Kellamäe küla)
2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine
3. Tänumeene konkursi väljakuulutamine ja tingimuste kinnitamine
4. Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru järelvooru läbiviimine Saare maakonnas
5. Avaliku ürituse loa andmine (Valjala jaanituli; XXVII Laulupeo kontserdi „Minu arm" avalik ühisvaatamine; Elme mõisa jaanituli; Kingli jaanituli; Suur Suvelaat Kuressaares; Laimjala jaanid; Koolilaat Kuressaares; Vätta Külade Seltsi Jaanituli; Tõnija, Röösa ja Põlluküla külade kokkutulek ning jaanituli)
6. Avaliku esinemise loa andmine
7. Saaremaa Vallavalitsuse 28.05.2019 korralduse nr 812 "Avaliku ürituse loa andmine" kehtetuks tunnistamine
8. Projektitoetused 2019 taotluse rahuldamata jätmine 
9. Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamine
10. Raha eraldamine huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetuseks
11. Eluruumi tagamine
12. Saaremaa Vallavalitsuse 05.03.2019 korralduse nr 259 "Eluruumi tagamine ja lepingu sõlmimine" muutmine
13. Väljaspool kodu osutava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
14. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (MTÜ Lasterikaste Perede Ühendus)
15. Osanikuõiguste teostaja määramine (Kitsas 16 Kodu OÜ)
16. Raha eraldamine reservfondist
17. Sõiduplaanide muutmine
18. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi väljastamine
19. Sundvalduse seadmine (Kallaste küla tee, lisa; Varesranna tee, lisa; Selgase-Abula külatee, lisa)
20. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Ringtee L1 Kuressaare; Lossi tänav; Valguse tänav)
21. Hoone üürileandmise lepingu lõpetamine
22. Eluruumi üürilepingu lõpetamine
23. Vallavara üürilepingu muutmine
24. Vallavara kasutamise lepingu pikendamine
25. Vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras
26. Vallavara omandamine (Mullutu külatee)
27. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Tagavere küla Kaljumäe; Ratla küla Hendriku; Kallaste küla Kuuste; Kalju küla Kuru; Kaugatoma küla Pärdi)
28. Kohanime määramine, liikluspinna ruumikuju muutmine
29. Laimjala Vallavalitsuse 21.03.2016 korralduse 35 „Laimjala valla Mägi-Kurdla küla Lülle maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine" ja Laimjala Vallavalitsuse 21.04.2016 korralduse nr 57 „Laimjala valla Mägi-Kurdla küla Lülle maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" tühisuse tuvastamine
30. Ideekonkursi „Kuressaare põhikooli sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkurss" korraldamine
31. Riigihanke „Nasva jõesadama rekonstrueerimise II etapp" korraldamine
32. Lihthanke "Nasva jõesadama konsoolkraana ostmine ja paigaldamine" korraldamine
33. Puhkuste ajakava muutmine
34. Volikogu muudatusettepanekud