« Zurück

Vallavalitsuse 10.09.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Valjala-Ariste küla)
2. Hajaasustuse programmi 2018.a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Veeriku küla Kooli)
3. Hajaasustuse programmi 2018. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline tagasimaksmine (Läbara küla Saaduniidi ja Matsi; Mändjala küla Marise ja Metsaveere)
4. Aruande kinnitamine (MTÜ Jööri Küla Selts; MTÜ Sõrvemaa Pärimuse Selts; MTÜ Leisi Vabatahtlik Päästekomando; MTÜ Muhu Pärandikool; MTÜ Saarekülade Selts)
5. Tegevustoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Tagaranna Külaselts)
6. Projektitoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Randvere Omaküla Selts)
7. Raha eraldamine ja lepingu sõlmimine (MTÜ Visit Saaremaa)
8. Saaremaa Vallavolikogu 12.10.2018 määruse nr 54 „Saaremaa valla arengukava 2019–2030" muutmine /volikogu määruse eelnõu
9. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine
10. Saaremaa Spordikooli õpperühmade moodustamine ja õppetasude suuruse kinnitamine
11. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord /volikogu määruse eelnõu
12. Saaremaa Vallavalitsuse 21.05.2019 korralduse 755 „2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo ideekonkursi väljakuulutamine, konkursi tingimuste kinnitamine ja konkursikomisjoni nimetamine" muutmine
13. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine 
14. Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste rahuldamine ja lepingute sõlmimine
15. Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluse rahuldamata jätmine 
16. Projektitoetuse aruande kinnitamine
17. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine
18. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine /volikogu otsuse eelnõu
19. Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 /volikogu määruse eelnõu
20. Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve /volikogu määruse eelnõu
21. Sõiduplaanide muutmine
22. Saaremaa Vallavalitsuse 14.08.2018 korralduse nr 2-3/913 "Saaremaa Vallavalitsuse 13.03.2018 korralduse nr 234 "Vallavara tasuta kasutusse andmine" muutmine" muutmine
23. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Torgu ja Salme piirkonnas" korraldamine
24. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Kärla ja Lümanda piirkonnas" korraldamine
25. Sundvalduse seadmine
26. Arvamuse andmine Saikla turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise osas
27. Ilmsete ebatäpsuste parandamine 
28. Hoonestusõiguse seadmiseks ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, koha-aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine, arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmiseks
29. Katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning muutmine (Leisi piirkond Pärsama küla Katlamaja; Leisi piirkond Metsküla Sassineti; Kaarma piirkond Laadjala küla Anseli; Kihelkonna piirkond Vaigu küla Haagi; Kaarma piirkond Kaarmise küla Ringe; Kuressaare linn August Kitzbergi 8a; Pihtla piirkond Leina küla Vahtre, Jurna ja Saueaugu; Leisi piirkond Peederga küla Luki; Mustjala piirkond Küdema küla Koidra; Laimjala piirkond Saareküla Mihkli)