« Zurück

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 07.05.2019 korraldusega nr 649 Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Suure-Rootsi külas Tõru katastriüksust tunnusega 59201:005:0123. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ühepereelamu ehitamisvõimaluse selgitamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada (ehk detailplaneering kehtestada või selle koostamine lõpetada) hiljemalt 01.07.2018. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas vallavalitsus Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.