« Zurück

Vallavalitsuse 04.06.2019 istungi päevakord

1. Avaliku ürituse loa andmine (Undva jaanituli; Suur-Randvere küla jaanitrall; Laugu küla jaanituli; Leisi jaanituli; Kõrkvere kandi Jaanituli; Jaaniõhtu Kukessaare rannas; Võidupüha miiting; Tagavere jaanituli; Kuressaare jaanipäev; Võhma küla jaanituli; Roobaka küla kokkutulek; Tuli Taevas Appi; Jaanikuu laat Kuressaares)
2. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (Saaremaa käsitööselts KadakMari MTÜ; MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts; MTÜ Kuresaar; MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts; MTÜ Saaremaa Kunstistuudio; Saaremaa Raamatuklubi MTÜ; MTÜ Abruka Muuseumi Selts; Saaremaa Turism SA; MTÜ Kuresaar; SSMA taotlus 2019)
3. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Pihtla küla Hiie)
4. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline tagasimaksmine 
5. Projektitoetused 2019 taotluse osaline rahuldamine (MTÜ Paadla Kandi Selts)
6. Aruande kinnitamine (MTÜ Käesla Arenguselts)
7. Kohaliku omaalgatuse programmi projektitoetused 2019 kevadvoor (MTÜ Jalgpalliklubi FC Kuressaare)
8. Külavanema kinnitamine (Angla küla; Ardla küla)
9. Saaremaa Vallavalitsuse 16.01.2018 korralduse nr 30 „Taotluste soovituslike vormide kinnitamine" ja Saaremaa Vallavalitsuse 30.01.2018. korralduse nr 64 „Taotluste soovituslike vormide kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
10. Nõusoleku andmine Kitsas 16 Kodu OÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks
11. Korteriühistu üldkoosolekule esindaja nimetamine
12. Teenindajakaardi väljastamine
13. Sõiduplaanide muutmine
14. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Ravila tänav L1)
15. Vallavara võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
16. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus hinnakirja kinnitamine
17. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Saaremaa vallas
18. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Pöide piirkond Kahutsi küla; Sauvere küla Vaheliku; Tõrise küla Mungametsa; Tahula küla Opi; Kailuka küla Kadariku; Kuressaare linn; Jõgela küla Kadastiku; Lõpi küla Pärdi; Lõmala küla Toaniidu)
19. Katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Veere küla Sepa ja Peetri; Tiirimetsa küla Mereniidu, Läänemereniidu ja Lõunamereniidu)
20. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
21. Hoonestusõiguse seadmiseks ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, koha-aadressi, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine, arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmiseks
22. Määruste kehtetuks tunnistamine /volikogu määruse eelnõu/
23. Suur-Pahila küla Härma katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
24. Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine /volikogu otsuse eelnõu/
25. Kuressaare linnas Kalevi 1a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine /volikogu otsuse eelnõu/
26. Mäebe küla Põllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine /volikogu otsuse eelnõu/
27. Muratsi külas Rohu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine/volikogu otsuse eelnõu/
28. Sundvalduse seadmine (Salme alevik Sõrve mnt 15, Tiigi tee 4, Tiigi tee 2)
29. Muudatusettepanek Saaremaa Vallavolikogu määruse eelnõu „Saaremaa valla 2019 I lisaeelarve" juurde