Avaliku wifi kasutamise tingimused

Avaliku wifi võrgu teenust tohib kasutada ainult teenuse haldaja (Saaremaa Vallavalitsus) poolt seatud tingimustega nõustudes.

TINGIMUSED ON:

 • Haldaja ei kohustu tagama teenuse kasutajatele tehnilist tuge.
 • Haldaja jätab endale õiguse blokeerida või katkestada kasutaja juurdepääs teenusele igal hetkel ilma ette teatamiseta.
 • Haldaja jätab endale õiguse muuta teenuse tingimusi mis tahes ajal ning kasutaja kohus on need endale selgeks teha.
 • Kasutaja ei tohi rikkuda teenust kasutades Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ega haldaja või teiste kasutajate õigusi.
 • Haldaja ei vastuta mingisuguse andmekao või kahju eest, mis võib tekkida teenust kasutades.
 • Haldaja ei vastuta kasutaja konfidentsiaalsuse või andmete turvalisuse eest.
 • Haldajal on õigus ühenduse kasutamist igal ajal jälgida viisil, mida haldaja peab vajalikuks.
 • Ühendust ning selle kaudu saadud infot tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 • Ühenduse mittesihtotstarbelise või ebaseadusliku kasutamisega haldajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju on kasutaja kohustatud haldajale hüvitama.
 • Mittesihtotstarbelise või ebaseadusliku kasutamise avastamisel või sellekohase kahtluse tekkimisel on haldajal õigus internetiühendus koheselt katkestada ning vajadusel toimunust õiguskaitseorganitele teatada.

TEENUSE KASUTAMINE JÄRGNEVATEKS TEGEVUSTEKS ON KEELATUD:

 • Rämpsposti levitamine.
 • Teiste privaatsuse rikkumine.
 • Intellektuaalomandi seaduse rikkumine.
 • Ebasündsate, vaenuõhutavate ja laimavate materjalide levitamine.
 • Pahavara levitamine.
 • Teenuse edasimüümine kolmandatele isikutele.