Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Mäepealse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Mäepealse detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 95. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Mui külas Mäepealse katastriüksust (katastriüksuse tunnus 63401:002:0434, pindala 3,63 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on vana talukoha taastamine, milleks on vajalik katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 3,6 ha ja planeeringu nimetus on Mäepealse detailplaneering. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2. 
Planeeritaval alal kehtib Pöide valla üldplaan, milles ei ole määratud korduva üleujutusega ala piiri ja mis ei sea alale täpseid maakasutustingimusi ega juhtotstarvet. Planeeringuala asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava hoonestusala ulatuses. Eeltoodust tulenevalt tehakse ettepanek Pöide valla üldplaani muutmiseks ehituskeeluvööndi osas. 
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Mäepealse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.05-03.06.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308, kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094). Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 10.06.2019 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, II korrus, väike saal).
Seletuskiri Põhijoonis Asendiskeem Tugiplaan Väljavõte üldplaneeringust
 
Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Uuekõrtsu-Tõnsu II detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 otsusega nr 102. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Tagaranna külas Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0120). Detailplaneeringu eesmärgiks on Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse Ninase panga teeni. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 6 ha ja planeeringu nimetus on Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ja ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.03.-22.04.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, ruum 308) Kontaktisik: Kätlin Kallas katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094). Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 29.04.2019 kell 16 (Tallinna 10, II korrus, väike saal).
Seletuskiri Tehnilised tingimused Elektriühendus
Asukoha skeem Planeeringu lahendus Tugiplaan Kruntimise plaan
Üldplaneeringu muutmise ettepanek
 
Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering
Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.16 otsusega nr 54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus , väike saal).  
Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid