Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Atla külas Matise detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Saaremaa vald korraldab Atla külas Matise  detailplaneeringu eelnõu (edaspidi eskiis) avaliku väljapaneku. Matise detailplaneering algatati  Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2020 otsusega nr 1-3/14. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks, endise talukoha asukohale kahe eluasemekoha planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritud hoonestusala ulatuses. Kuna detailplaneeringu eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, tehakse Matise detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut.

Matise detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.12.2020–02.01.2021. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 06.01.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin; vastava illustratsiooniga siin.