Detailplaneeringud – algatatud ja algatamata jäetud

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Kingu Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 2-3/1274 algatati Muratsi külas Kingu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu koos kõrvalhoonetega püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, haljastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab Kingu katastriüksust (katastritunnus 27003:003:0616) ja suuruseks on arvestatud 2,6 ha. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule on määratud detailplaneeringu koostamise kohustus Muratsi küla haldusterritooriumil. Kingu detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Kadaka Vanamõisa külas

Vanamõisa külas Kadaka detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1253. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tallikompleksi, teenindavate hoonete ja taristu rajamiseks, arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab Vanamõisa külas Kadaka katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0026) ja suuruseks on arvestatud ca 3,5 ha. Vastavalt Pihtla valla rannaala üldplaneeringule on määratud detailplaneeringu koostamise kohustus kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja -rajatiste ehitusprojekti koostamiseks ja püstitamiseks. Tallikompleks on loomakasvatushoone ehk tootmishoone, mille ehitusprojekti koostamiseks on vajalik detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga. Planeeringu algatamisel ei ole teada täiendavate uuringute vajadusest.

Piiri Kudjape alevikus ja Kelluka tn 26 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1252 algatati Piiri ja Kelluka tn 26 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on tänavavõrgustiku lahendamine Kelluka, Mündi ja Sepavere teede pikenduste jaoks transpordimaa kinnistute ja elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtete määramine. Planeeringuala suurus on ca 10,1 ha ja hõlmab Kudjape alevikus Piiri katastriüksust (43301:001:1027) ja Kuressaare linnas Kelluka tn 26 (34091:015:0130) katastriüksust. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Haldi, Kallase ja Mere Tagaranna külas

Tagaranna külas Haldi, Kallase ja Mere detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 29.06.2021 korraldusega nr 2-3/1173. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab Tagaranna külas Haldi (48301:001:0487), Kallase (48301:001:0486) ja Mere (48301:001:0485) katastriüksusi ja suuruseks on arvestatud ca 7,9 ha. Vastavalt Ninase poolsaare üldplaneeringule on kogu üldplaneeringu ala detailplaneeringu kohustusega ala. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Ninase poolsaare üldplaneeringuga.

Köstri Ansekülas

Anseküla külas Köstri detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 22.06.2021 korraldusega nr 2-3/1117. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste moodustamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse andmine elamu, majutushoone ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala hõlmab osaliselt Köstri katastriüksust (katastritunnus 72101:002:0261) ja suuruseks on arvestatud ca 3,8 ha. Vastavalt üldplaneeringule tuleb detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel detailplaneering koostada, kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist äri-, tootmis- või laohoonete või tehnoehitise maaks. Köstri detailplaneering on kooskõlas kehtiva Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga.

Angervaksa Laugu külas

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 6 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu algatas 27.05.2021 otsusega nr 1-3/34 Laugu küla Angervaksa detailplaneeringu (DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. DP ala hõlmab Saaremaa vallas Laugu külas Angervaksa katastriüksust (katastriüksuse tunnus 40301:003:0444). DP eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 ning looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2. Detailplaneeringuga muudetakse ÜP-d ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning kavandatav tegevus hoiuala kaitse-eesmärkidele mõju ei avalda.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

DP koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda ka tööpäeviti Saaremaa vallamajas aadressil Tallinna 10, Kuressaare (ruumis 308).

Elda vaatluspunkt Atla külas

Atla külas Elda vaatluspunkti detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/24. Sama otsusega jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemasolevate operaatorihoone ja vaatlustorni ümberehitamiseks ning lisaks 2 hoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Lümanda valla üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe ja ranna ehituskeeluvööndi osas. Planeeringuala hõlmab Elda vaatluspunkti katastriüksust (katastritunnus 44001:002:0235) ja suuruseks on arvestatud 4130 m². Planeeringuala asub Vilsandi rahvuspargis ja 100% ranna ehituskeeluvööndis. Lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala keskkonnatingimustest ja koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik. 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Aia tn 78 Kuressaare linnas

Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 9.03.2021 korraldusega nr 2-3/274. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning teede ja tehnorajatiste planeerimine. Planeeringuala suurus on 6500 m2. Aia tn 78 detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna planeeringuala asub ettevõtlusala juhtotstarbega alal.

Nigola Kailuka külas

Kailuka külas Nigola detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/10. Detailplaneeringu (DP) eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamukruntideks, neile ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala hõlmab Kailuka külas Nigola katastriüksust tunnusega 71401:001:0542. DP on Pihtla valla rannaalade üldplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet (reserveeritud elamumaa) ei muudeta ja juhtotstarbeta alale laiendatakse elamumaa juhtotstarvet. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole DP koostamise käigus vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. DP materjalidega saab tutvuda siin.

Anni Lilbi külas

Lilbi külas Anni detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 9.02.2021 korraldusega nr 2-3/136. Detailplaneeringu eesmärgiks on Anni katastriüksuse (katastritunnus 27003:001:0916) jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on 4,12 ha. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Anni detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Nooruse tn 1 spordikompleks Kuressaare linnas

Kuressaare linnas Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 2.02.2021 korraldusega nr 2-3/106. Detailplaneeringu (DP) eesmärgiks on ehitusõiguse määramine jalgpalli sisehalli püstitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. DP ala on u 4,5 ha ja hõlmab Kuressaare linnas osa Nooruse tn 1 katastriüksusest (34901:012:0135), osa Vuti tänava katastriüksusest (34901:012:0149), Kaevu tn 33 katastriüksust (34901:012:0129), Kaevu põik katastriüksust (34901:012:0119) ja Kaevu põik 1 katastriüksust (34901:001:0110). DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. DP on kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole DP koostamise käigus vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kuuse Tehumardi külas

Tehumardi külas Kuuse detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 otsusega nr 1-3/82. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Kuuse detailplaneeringule kahe elamumaa krundi planeerimiseks tehakse ettepanek muuta Salme ranna-alade osaüldplaneering ning määrata Kuuse kinnistule väikeelamumaa juhtotstarve, sh minimaalseks elamute vaheliseks kauguseks 200 meetri asemel 50 meetri ja muuta krundi minimaalseks suuruseks 6000 m2. Planeeringuala suuruseks on arvestatud 1,3 ha. 

Merikotka tn 2 Kuressaare linnas

Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1917. Planeeringuala suurus on 3,3 ha ja hõlmab Merikotka tn 2 katastriüksust (katastritunnuse katastritunnus 34901:010:0555, suurus 27 388 m², sihtotstarve ärimaa 80% ja elamumaa 20%) koos Põduste jõe osaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja ühiskondlike hoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Planeeritav tegevus on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Sääre tipu Sääre külas

Sääre küla Sääre tipu detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1915. Planeeringuala suurus on 5900 m2 ja hõlmab osa Sääre tipp katastriüksusest (katastritunnus 80701:003:0590, pindala 7,90 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%). Detailplaneeringu eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise hoone teenindamiseks vajaliku veevarustuse ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks. Planeeritav tegevus on kooskõlas Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringuga. 

Kihelkonna mnt 8 ja 8d Kuressaare linnas

Kuressaare linna Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 2-3/1803. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste liitmine ja sihtotstarvete määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Planeeringuala suurus on 9500 m2. Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna asub planeeringuala ettevõtlusala juhtotstarbega alal.

Reediku ja Mõldri Neeme külas

Saaremaa Vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 2-3/1782 algatati Neeme küla Reediku ja Mõldri detailplaneering Reediku kinnistul (Reediku katastriüksus katastritunnusega 30101:001:0049) ja Mõldri kinnistul (Mõldri katastriüksus katastritunnusega 30101:001:0092). Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale. Planeeritava ala suurus on ca 20 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga. Vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule ei kaasne Reediku ja Mõldri detailplaneeringuga kavandatud tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilist hindamine jäeti algatamata.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti ka Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 308). Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda ka tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Kuressaares aadressil Tallinna tn 10, ruum 308).

Riku ja Põlde Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 5.05.2020 korraldusega nr 2-3/782 algatati Kudjape aleviku Riku ja Põlde detailplaneering Riku (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0624, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 31807 m2) ja Põlde (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0538, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 46435 m2) kinnistutel. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine. Planeeringuala suurus on 8,5 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Mereäärne puhkeala Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus algatas 20.12.2019 korraldusega nr 2-3/2364 Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab mere ääres Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus reserveeritud puhkeotstarbelisel alal asuvaid munitsipaalomandisse kuuluvaid katastriüksusi Tori tänaval, Raiekivi teel, Kalda puiesteel, Staadioni tänaval ja Supluse puiesteel koos eraomandisse kuuluvate Lossihoov 1 ja Pargi tn 15 katastriüksusega. Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkeotstarbeliste ehitiste ehitamiseks tingimuste määramine, väikevormide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on kokku u 30,6 ha. Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1) kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis, mistõttu tuleb koostada muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3 alusel detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

Mere ja Mereääre Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1500 algatati Kudjape küla Mere ja Mereääre detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Mere (katastritunnus 43301:001:0201, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,01 ha) ja Mereääre (katastritunnus 43301:001:0202, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 7005 m2) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ning vähikasvatustiikide ja neid teenindava hoone püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala haljasmaal. Haljasmaa juhtotstarbega aladel on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa katastriüksuse sihtotstarbed. Olenemata asjaolust, et detailplaneeringu eesmärgiks on vähikasvatustiikide rajamine ja osaliselt katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaaks, ei ole tegemist ulatusliku ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmisega. Samuti ei kaasne tiikide rajamisega olulist mõju (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni). Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas ühisplaneeringuga. Planeeringuala asub suures osas Kasti lahe hoiualal. Hoiualale jääv osa kuulub ühtlasi ka üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu lahe loodus- ja linnualana. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ei ületa kavandatav tegevus eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu edasise menetluse käigus.

Pihla Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1499 algatati Kudjape aleviku Pihla detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Pihla kinnistut (katastritunnus 71401:001:0338, sihtotstarve elamumaa, pindala 27426 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja korterelamute püstitamiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Tuuliku-Sepa Üüdibe külas

Saaremaa Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 1-3/80 otsustati jätta algatamata Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneering eesmärgiga püstitada elektrituulik (võimsus kuni 4 MW, torni kõrgus kuni 142,5 m maapinnast, rootori diameeter kuni 116 m). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastuolus Saare maakonnaplaneeringu 2030+ lisaga „Saare maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu" ja Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Samuti oli detailplaneeringu algatamise vastu kohalik kogukond, kelle seisukohti toetas Salme osavallakogu. 

Teedevahe Lahekülas

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 1-3/110 algatati Laheküla Teedevahe detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 18,5 ha. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardi järgi asub planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist tehakse ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi osas, sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

Aaduni Nasva alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/77 jäeti algatamata Nasva aleviku Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli 4 elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Vallavolikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2.

Pargi tn 14 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 2-3/535 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuressaare linna Pargi tn 14 katastriüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ja linna ruumilise arenguga, kuna Pargi tn 14 katastriüksusel asuv parkla on vajalik säilitada avaliku parklana.