Detailplaneeringud – algatatud ja algatamata jäetud

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Männi ja Saare Panga külas

Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2022 korraldusega nr 2-3/1119 algatati Panga külas Männi ja Saare detailplaneering (detailplaneering). Planeeringuala hõlmab Panga külas osa Männi katastriüksusest tunnusega 48301:006:0043 ja osa Saare katastriüksusest tunnusega 48301:006:0044. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kehtiva Mustjala valla külade üldplaneeringu seletuskirja p 2.2 kohaselt määratakse üldplaneeringuga täiendav DP kohustus maaüksuste jagamisele rannal ja kaldal ning elamutele, mida kavandatakse ranna- või kalda piiranguvööndisse ulatuvatele maaüksustele. Kuna hetkel on olemasolevad Männi ja Saare katastriüksused ranna piiranguvööndis, katastriüksusi soovitakse jagada ja moodustatavatele katastriüksustele soovitakse ehitusõigust elamu ehitamiseks, siis algatatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus, kontaktisik Kätlin Kallas (katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
 • Detailplaneeringu koostaja ei ole algatamisel teada.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Elektroonselt on detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega võimalik tutvuda siin.

Kase tn 18 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 21.06.2022 korraldusega nr 2-3/1109 algatati Orissaare alevikus Kase tn 18 detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Kase tn 18 katastriüksust tunnusega 71401:001:2715 (pindala 5865 m², 100% tootmismaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 ja lisaks kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringust, mille kohaselt asub planeeringuala reserveeritud tootmismaal, kus ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308 ja siin.

Villemi Abruka külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/51 jäeti algatamata Abruka külas Villemi (katastritunnusega 27003:001:0360) detailplaneering. Vastavalt esitatud taotlusele oli detailplaneeringu eesmärgiks Villemi kinnistule avaliku supluskoha määramine, rajatud puidust laudtee ja platvormi seadustamine ning juurdepääsu lahendamine. Kuna rajatud puidust laudtee ja platvorm asuvad ranna ehituskeeluvööndis ja veekaitsevööndis ning avalikku supluskohta Villemi kinnistule üldplaneeringuga määratud ei ole, tehti ettepanek muuta kehtivat Kaarma valla territooriumi osa üldplaneeringut. Villemi katastriüksus asub Abruka hoiualal, Kura kurgu hoiualal ja ranna ehituskeeluvööndis. Keskkonnaamet on seisukohal, et esitatud detailplaneeringu lahendus on vastuolus alal esinevate hoiualade kaitsekorraga ja Keskkonnaamet sellist detailplaneeringut ei kooskõlasta, sh ei anta tegevuslubasid kavandatud ehitiste püstitamiseks ning vähetõenäoline on ka ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustumine. Keskkonnaamet oli seisukohal, et ebamõistlik on nimetatud detailplaneeringu algatamine, kuna selle lahenduse elluviimine on perspektiivitu. Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 2 punktile 2 ei algatata detailplaneeringut juhul, kui on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik. Tulenevalt Keskkonnaameti seisukohast on vallavolikogu seisukohal, et planeeringu elluviimine Villemi katastriüksusel ei ole võimalik.

Küngu Nasva alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 7.06.2022 korraldusega nr 2-3/971 algatati Nasva alevikus Küngu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ja kõrvalhoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha ja see hõlmab Nasva alevikus Küngu katastriüksust (katastritunnus 34801:008:0059, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 28 389 m2). Vastavalt planeerimisseaduse 125 lõikele 1 on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Herilase ja Lillevälja Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 2-3/938 algatati Kudjape alevikus Herilase ja Lillevälja detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha ning hõlmab Kudjape alevikus Lillevälja tn 10 (27003:001:0876), Lillevälja tn 12 (27003:001:0882), Lillevälja tn 14 (27003:001:0878), Herilase tn 1 (27003:001:0879), Herilase tn 2 (27003:001:0883), Herilase tn 3 (27003:001:0881), Herilase tn 4 (27003:001:0877) ja Herilase tänav (27003:001:0880) ja osaliselt 4330018 Lillevälja tänav (71401:001:0479) katastriüksusi. Tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 kohaselt on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Heinakivi tn 7 Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 3.05.2022 korraldusega nr 2-3/738 algatati Kudjape alevikus Heinakivi tn 7 detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha ning hõlmab Kudjape alevikus Heinakivi tn 7 katastriüksust (27003:001:0101, tootmismaa 90% ja transpordimaa 10%, pindala 17 171 m²). Tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 kohaselt on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Kivi Haapsu külas

Saaremaa Vallavolikogu algatas 28.04.2022 otsusega nr 1-3/32 Haapsu külas Kivi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu ala hõlmab ca 1,9 ha suuruse osa Kivi katastriüksusest tunnusega 55001:001:0426. Detailplaneeringu eesmärgiks on anda ühe elamu ja abihoonete ehitusõigus. Detailplaneering algatatakse Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut muutvana planeerimisseaduse § 141 lg 1 p 2 alusel, kuna detailplaneeringuga soovitakse kehtiva üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamist ja ehitisealuse pinna suurendamist. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu, kontaktisik Margit Kaldre (raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
 • Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus, kontaktisik Kätlin Kallas (katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
 • Detailplaneeringu koostaja on DP Projektbüroo OÜ (Rohu tn 5, Kuressaare, Saaremaa vald), kontaktisik Alar Oll (alar@dpprojekt.ee, tel 454 5491).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Jõe tn 12a Kärla alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 2-3/669 algatati Kärla alevikus Jõe tn 12a detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha ning hõlmab Kärla alevikus Jõe tn 12a katastriüksust (katastritunnus 71401:001:2251, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 7501 m2). Tulenevalt üldplaneeringule on Kärla alevik oma administratiivpiirides detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kärla valla üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Lauri Möldri külas

Saaremaa Vallavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 2-3/668 algatati Möldri külas Lauri detailplaneering, mille eesmärgiks on elamute ja kõrvalhoonete ehitamine. Planeeringuala suurus on 8,40 ha ning hõlmab Möldri külas Lauri katastriüksust (katastritunnus 72101:001:0473, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 8,40 ha). Vastavalt üldplaneeringule tuleb koostada detailplaneering, kui elamumaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga või kaitsemetsaga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Salme valla ranna-alade üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Sõrve mnt 13 Nasva alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 19.04.2022 korraldusega nr 2-3/576 algatati Nasva alevikus Sõrve mnt 13 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine ning servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suurus on ca 1,6 ha ja see hõlmab Nasva alevikus Sõrve mnt 13 katastriüksust (katastritunnus 34804:001:0046, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 15 592 m2). Vastavalt planeerimisseaduse 125 lõikele 1 on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus linnades. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Suure-Vatsliku Kipi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 2-3/540 algatati Kipi külas Suure-Vatsliku detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ratsamaneeži ja teenindavate abihoonete ehitamiseks, katastriüksuse jagamine ja uuele kinnistule ärimaa sihtotstarbe määramine. Planeeringuala suurus on ca 0,26 ha ning hõlmab Kipi külas osa Suure-Vatsliku katastriüksusest (katastritunnus 44001:003:0209, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 49,66 ha). Kehtiva üldplaneeringu kohaselt tuleb detailplaneering koostada, kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaaks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Lümanda valla üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Redika Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 5.04.2022 korraldusega nr 2-3/479 algatati Muratsi külas Redika detailp-laneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehita-miseks ning päikesepaneelide püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha ning hõlmab Muratsi külas Redika katastriüksust (27003:003:0253, maatulundusmaa 100%, pindala 7,48 ha) ja osaliselt Ranna katastriüksust (43301:001:1170, maatulundusmaa 100%) avalikuks kasutuseks seatud teelt mahasõidu osas. Tuleneb kehtivast üldplaneeringust on detailplaneeringu koostamise kohustus Mu-ratsi küla haldusterritooriumil. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Pihlaka Vilidu külas

Saaremaa Vallavalitsuse 29.03.2022 korraldusega nr 2-3/447 algatati Vilidu külas Pihlaka detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Vilidu külas osa Pihlaka katastriüksust tunnusega 85801:001:0565. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva lauda laiendamiseks üle 33%. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 2 ja Valjala valla üldplaneeringust. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Tiiru Abula külas

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/25 algatati Abula külas Tiiru detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala hõlmab Abula külas osa Tiiru katastriüksusest (30101:004:0013, maatulundusmaa) ja suuruseks on arvestatud ca 2,1 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning ehituskeeluvööndi vähendamine juurdepääsutee rajamiseks. Kuna Kihelkonna valla üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut LKS § 40 lg 4 p 2 alusel üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. Ehitustegevus on kavandatud pärandkoosluse ala vahetusse lähedusse, mistõttu eskiisi koostamiseks on vajalik eelnevalt suvisel perioodil teostada botaaniline inventuur. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
 • Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093).
 • Koostaja on DP Projektbüroo OÜ (kontaktisik Alar Oll, alar@dpprojekt.ee, tel 454 5491).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallavalitsuse hoones aadressil Tallinna 10, ruumis 308. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Piiri Tirbi külas

Saaremaa Vallavolikogu algatas 24.03.2022 otsusega nr 1-3/19 Tirbi külas Piiri detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu ala suuruses ca 1,3 ha hõlmab Saaremaa vallas Tirbi külas Piiri katastriüksuseid tunnustega 59201:005:0224 ja 59201:005:0342. Detailplaneeringu eesmärgiks on anda ühe elamu ja abihoonete ehitusõigus. Detailplaneering algatatakse § 125 lõike 3 ja § 142 lõike 1 punkti 3 alusel, kuna Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga määratud elamute vahelist miinimukaugust ei ole võimalik ehitusõiguse andmisel tagada. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
 • Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
 • Detailplaneeringu koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist, indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Tiiru Leisi alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega 2-3/422 algatati Leisi alevikus Tiiru detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala hõlmab Leisi alevikus Tiiru katastriüksust tunnusega (40302:001:0347). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kuna planeeringualast osa asub Natura 2000 võrgustiku alal, on koostatud keskkonnamõju strateegiline eelhindamine ja kaalutud keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Koostatud eelhinnangu põhjal on Saaremaa vald seisukohal, et kuna Natura 2000 võrgustiku alale elamute ehitamist ei planeerita, siis ei kaasne kavandatava tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vaja algatada.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
 • Detailplaneerinug koostaja on Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist, indrek@klotoid.ee, tel 508 4489).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Kuressaare mnt 24 Salme alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 22.02.2022 korraldusega nr 2-3/270 algatati Salme alevikus Kuressaare mnt 24 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,4 ha ning hõlmab Salme alevikus Kuressaare mnt 24 katastriüksust (katastritunnus 72101:001:0441, sihtotstarve maa-tulundusmaa 100%, pindala 13 679 m²). Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Loovälja Mäekülas

Saaremaa Vallavalitsuse 8.02.2022 korraldusega nr 2-3/186 algatati Mäekülas Loovälja detailplaneering. Detailplaneeringuala suurusega ca 0,57 ha hõlmab Mäekülas Loovälja katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:001:0956). Detailplaneeringu eesmärk on Loovälja katastriüksusele ehitusõiguse määramine päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu seletuskirja p 8.2, mille kohaselt toimub kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja –rajatiste ehitusprojekti koostamine ja püstitamine valla rannaalal ainult detailplaneeringu alusel. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308 ja siin.

Kase tn 18a Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 1.02.2022 korraldusega nr 2-3/155 algatati Orissaare alevikus Kase tn 18a detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Kase tn 18a katastriüksust tunnusega 71401:001:2716 (pindala 7615 m², 100% tootmismaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 ja lisaks kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringust, mille kohaselt asub planeeringuala reserveeritud tootmismaal, kus ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308 ja siin.

Pargi tn 5a Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 1.02.2022 korraldusega nr 2-3/154 algatati Orissaare alevikus Pargi tn 5a detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Pargi tn 5a katastriüksust tunnusega 71401:001:0876 (pindala 17535 m², 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine, neile ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308 ja siin.

Tiigi katastriüksuse biogaasi tootmiskompleks Sikassaare külas

Sikassaare külas Tiigi katastriüksusel (katastritunnusega 27003:001:0360) biogaasi tootmiskompleksi detailplaneering jäeti algatamata Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/6. Detailplaneeringu eesmärgiks oli eesmärgiks katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine biogaasi tootmiskompleksi tootmishoonete ja rajatiste (15 hoone/rajatise) püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas. Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 1 punktile 1 ei algatata detailplaneeringut juhul, kui algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga. Tiigi katastriüksuse juhtotstarve on haljasmaa ala, kus on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa sihtotstarbed. Juhtotstarbe muutmine ei ole põhjendatud arvestades lähipiirkonna maakasutust ja hoonestust. Lisaks esitasid lähedalasuva elamupiirkonna elanikud (allkirjastatud 40 inimese poolt) ühise pöördumise Saaremaa Vallavalitsusele ja Vallavolikogule, milles toovad välja, et Sikassaare küla Tiigi, Kiige ja Salu (planeeritav nimi) tee elanikud on biogaasi tehase rajamise vastu Tiigi kinnistule.

Männituka Sääre külas

Saaremaa Vallavalitsuse 18.01.2022 korraldusega nr 2-3/78 algatati Sääre külas Männituka detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on majutushoone (peahoone) ja 3 kõrvalhoone ehitamine. Planeeringuala suurus on ca 2,6 ha ning hõlmab hõlmab Sääre külas Männituka katastriüksust (katastritunnus 80701:003:0739, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 2,59 ha). Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringuga. Üldplaneeringu seletuskirja pt 8.3. kohaselt on ärimaa reserveerimise ja arendamistingimuste puhul välja toodud, et elamumaal ärilistel eesmärkidel ehitamiseks on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringut. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Anna asum Reo külas

Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 1-3/84 algatati Reo külas Anna asumi detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Reo külas Andruse katastriüksust (katastriüksuse tunnus 71401:001:1071). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine Anna asumi hoonete ehitamiseks, sh rida- ja üksikelamu ning üldkasutatava kogukonnamaja ehitamiseks. Planeeringuala ei asu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal planeerimisseaduse § 125 lg 1 mõistes. Planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering, millest tulenevalt ei ole alale määratud maakasutuse juhtotstarvet ega ehitustingimusi, samuti ei ole määratud detailplaneeringu koostamise alasid ega juhte. Arvestades planeeritava asumi hoonestuse mahtu, selle asukohta seni praktiliselt hoonestamata piirkonnas ja riigimaantee kaitsevööndis ning asumiga kaasnevaid võimalikke sotsiaalseid mõjusid olemasolevas külas, algatab Saaremaa vald käesoleva detailplaneeringu planeerimisseaduse § 125 lg 3 alusel. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse ja selle lisadega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308 ja siin.

Staadioni tn 5 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 30.11.2021 korraldusega nr 2-3/1876 algatati Kuressaare linnas Staadioni tn 5 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Staadioni tn 5 (katastriüksuse tunnus 34901:014:0409) katastriüksust ja planeeringuala suuruseks on arvestatud u 0,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ärihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringuga, kuna reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik koostada muinsuskaitse eritingimused. Enne detailplaneeringu vastuvõtmist on vajalik läbi viia arhitektuurivõistlus. Saaremaa vallale teadaolevalt ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda siin.

Oki Vaigu-Rannakülas

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 1-3/57 jäeti algatamata Vaigu-Rannakülas Oki detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksusele (katastritunnusega 30101:001:0033) ehitusõiguse määramine autonoomse üksikelamu püstitamiseks olemasoleva vundamendi ja hoone kohale, ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine ning Kihelkonna valla üldplaneeringusse muudatuse ettepaneku tegemine. Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 1 punktile 1 ei algatata detailplaneeringut juhul, kui algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga. Oki katastriüksuse pindala on väiksem, kui 1 ha ning olemasolev asustusstruktuur ei põhjenda erandi tegemist, st lubada eluasemekoha rajamist väiksematele katastriüksustele kui 1 ha. Läheduses asuvad elamud asuvad teisel pool teed maismaa suunas. Tegemist ei ole endise talukohaga ja uushoonestus ei tohi häirida vaateid merelt või merele. Katastriüksus piirneb teega, mis on määratud kauni vaatega teelõiguks, kus ei tohi vaadet oluliselt muuta. Keskkonnaametilt on küsitud seisukohta ja Keskkonnaamet seisukohal, et detailplaneeringu algatamine Oki maaüksusele elamu ehitamiseks ei ole põhjendatud ja on vähe tõenäoline, et Keskkonnaamet alal ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustub.

Talli tn 14 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 17.08.2021 korraldusega nr 2-3/1356 algatati Kuressaare linnas Talli tn 14 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoone ehitamiseks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala suurus on 1122 m² ning hõlmab Kuressaare linnas Talli tn 14 (34901:003:0216) katastriüksust. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Kadaka Vanamõisa külas

Vanamõisa külas Kadaka detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1253. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tallikompleksi, teenindavate hoonete ja taristu rajamiseks, arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab Vanamõisa külas Kadaka katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0026) ja suuruseks on arvestatud ca 3,5 ha. Vastavalt Pihtla valla rannaala üldplaneeringule on määratud detailplaneeringu koostamise kohustus kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja -rajatiste ehitusprojekti koostamiseks ja püstitamiseks. Tallikompleks on loomakasvatushoone ehk tootmishoone, mille ehitusprojekti koostamiseks on vajalik detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga. Planeeringu algatamisel ei ole teada täiendavate uuringute vajadusest.

Piiri Kudjape alevikus ja Kelluka tn 26 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1252 algatati Piiri ja Kelluka tn 26 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on tänavavõrgustiku lahendamine Kelluka, Mündi ja Sepavere teede pikenduste jaoks transpordimaa kinnistute ja elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtete määramine. Planeeringuala suurus on ca 10,1 ha ja hõlmab Kudjape alevikus Piiri katastriüksust (43301:001:1027) ja Kuressaare linnas Kelluka tn 26 (34091:015:0130) katastriüksust. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Haldi, Kallase ja Mere Tagaranna külas

Tagaranna külas Haldi, Kallase ja Mere detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 29.06.2021 korraldusega nr 2-3/1173. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab Tagaranna külas Haldi (48301:001:0487), Kallase (48301:001:0486) ja Mere (48301:001:0485) katastriüksusi ja suuruseks on arvestatud ca 7,9 ha. Vastavalt Ninase poolsaare üldplaneeringule on kogu üldplaneeringu ala detailplaneeringu kohustusega ala. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Ninase poolsaare üldplaneeringuga.

Nigola Kailuka külas

Kailuka külas Nigola detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/10. Detailplaneeringu (DP) eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamukruntideks, neile ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala hõlmab Kailuka külas Nigola katastriüksust tunnusega 71401:001:0542. DP on Pihtla valla rannaalade üldplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet (reserveeritud elamumaa) ei muudeta ja juhtotstarbeta alale laiendatakse elamumaa juhtotstarvet. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole DP koostamise käigus vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. DP materjalidega saab tutvuda siin.

Merikotka tn 2 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1917 algatati Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,3 ha ja hõlmab Merikotka tn 2 katastriüksust (katastritunnuse katastritunnus 34901:010:0555, suurus 27 388 m², sihtotstarve ärimaa 80% ja elamumaa 20%) koos Põduste jõe osaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja ühiskondlike hoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Planeeritav tegevus on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Riku ja Põlde Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 5.05.2020 korraldusega nr 2-3/782 algatati Kudjape aleviku Riku ja Põlde detailplaneering Riku (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0624, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 31807 m2) ja Põlde (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0538, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 46435 m2) kinnistutel. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine. Planeeringuala suurus on 8,5 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Mereäärne puhkeala Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 20.12.2019 korraldusega nr 2-3/2364 algatati Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab mere ääres Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus reserveeritud puhkeotstarbelisel alal asuvaid munitsipaalomandisse kuuluvaid katastriüksusi Tori tänaval, Raiekivi teel, Kalda puiesteel, Staadioni tänaval ja Supluse puiesteel koos eraomandisse kuuluvate Lossihoov 1 ja Pargi tn 15 katastriüksusega. Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkeotstarbeliste ehitiste ehitamiseks tingimuste määramine, väikevormide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on kokku u 30,6 ha. Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1) kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis, mistõttu tuleb koostada muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3 alusel detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

Mere ja Mereääre Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1500 algatati Kudjape küla Mere ja Mereääre detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Mere (katastritunnus 43301:001:0201, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,01 ha) ja Mereääre (katastritunnus 43301:001:0202, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 7005 m2) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ning vähikasvatustiikide ja neid teenindava hoone püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala haljasmaal. Haljasmaa juhtotstarbega aladel on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa katastriüksuse sihtotstarbed. Olenemata asjaolust, et detailplaneeringu eesmärgiks on vähikasvatustiikide rajamine ja osaliselt katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaaks, ei ole tegemist ulatusliku ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmisega. Samuti ei kaasne tiikide rajamisega olulist mõju (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni). Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas ühisplaneeringuga. Planeeringuala asub suures osas Kasti lahe hoiualal. Hoiualale jääv osa kuulub ühtlasi ka üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu lahe loodus- ja linnualana. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ei ületa kavandatav tegevus eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu edasise menetluse käigus.

Pihla Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1499 algatati Kudjape aleviku Pihla detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Pihla kinnistut (katastritunnus 71401:001:0338, sihtotstarve elamumaa, pindala 27426 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja korterelamute püstitamiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Teedevahe Lahekülas

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 1-3/110 algatati Laheküla Teedevahe detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 18,5 ha. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardi järgi asub planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist tehakse ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi osas, sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.