Detailplaneeringud – algatatud ja algatamata jäetud

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Pärna Pammana külas

Saaremaa Vallavalitsuse 07.03.2023 korraldusega nr 2-3/246 algatati Pammana küla Pärna detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 8,4 ha ja see hõlmab Pammana külas Pärna katastriüksust (katastritunnus 40301:001:0260, maatulundusmaa 100%, pindala 7,79 ha) ja juurdepääsutee osas Kalju katastriüksust (40301:001:0282). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning avalikule teele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine. Detailplaneeringuga kavandatu on Soela puhkepiirkonna üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõikest 2, kuna üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas, Tallinna tn 10 ruumis 308 ja siin.

Anna asum Reo külas

Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 1-3/15 jäeti algatamata Anna asumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala hõlmab Reo külas Andruse katastriüksust (71401:001:1071). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine Anna asumi hoonete ehitamiseks, sh rida- ja üksikelamu ning üldkasutatava kogukonnamaja ehitamiseks. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eel-hinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Spordiväljaku Lümanda külas

Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 1-3/17 algatati Lümanda küla Spordiväljaku detailplaneering. Planeeringuala suurusega ca 4,1 ha hõlmab osaliselt Lümanda küla Spordiväljaku katastriüksust (43301:001:0848, üldkasutatav maa 100%). Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude ja -rajatise asukoha määramine ning Lümanda valla üldplaneeringu muutmine juhtotstarbe osas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha täiendavaid uuringuid peale keskkonnamõju eelhinnangu. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Detailplaneeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Põdrasarve Türju külas

Saaremaa Vallavalitsuse 14.02.2023 korraldusega nr 2-3/177 algatati Türju küla Põdrasarve detailplaneering. Detailplaneeringuala suurus on ca 2 ha ja see hõlmab Türju külas Põdrasarve katastriüksust (katastritunnus 71401:001:0020, elamumaa 100%, pindala 19 693 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu on Torgu valla rannaalade osaüldplaneeringuga kooskõlas. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega juhul. Üldplaneeringuga on määratud alale osaliselt loodusväärtusega ala ja kui maatulundusmaal ehitamisõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga või kaitsemetsaga, tuleb koostada üldplaneeringu alusel detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Tiigi Sikassaare külas

Saaremaa Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 2-3/149 algatati Sikassaare küla Tiigi detailplaneering. Planeeringuala suurus on 1,5 ha ja see hõlmab Sikassaare külas osaliselt Tiigi katastriüksust (katastritunnus 27003:001:0568, 95% maatulundusmaa, 5% tootmismaa, suurus 6,54 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine päikesepargi rajamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine. Kuna detailplaneeringuga kavandatav ehitustegevus hõlmab kinnistu pindalast vähem kui 50%, siis vallavalitsus on seisukohal, et tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutusega ja detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas. Tegemist on liigniiske poldrialaga, mistõttu tuleb esitada detailplaneeringu koosseisus liigveega toimetuleku kava. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Laumapõllu Lümanda külas

Saaremaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 2-3/65 algatati Lümanda külas Laumapõllu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1 ha ja hõlmab Laumapõllu katastriüksust tunnusega 43301:001:0990. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamute/ridaelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu on Lümanda valla üldplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala asub suuremas osas perspektiivse korruselamumaa juhtfunktsiooniga alal. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Rohu tn 4a Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 22.12.2022 otsusega nr 1-3/98 algatati Kuressaare linnas Rohu tn 4a detailplaneering. Detailplaneeringuala suurusega ca 0,2 ha hõlmab Kuressaare linnas Rohu tn 4a katastriüksust tunnusega 71401:001:2788 ja vähesel määral Rohu tänav L2 katastriüksust tunnusega 34901:008:0069. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamute ehitamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtivat Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut muuta maa-ala juhtotstarbe osas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002).
 • Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093).
 • Koostaja on DP Projektbüroo OÜ (kontaktisik Alar Oll, alar@dpprojekt.ee, tel 454 5491).

Detailplaneeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Papissaare sadam II Rootsikülas

Saaremaa Vallavolikogu 22.12.2022 otsusega nr 1-3/97 algatati Rootsikülas Papissaare sadama II detailplaneering. Detailplaneeringuala suurusega ca 4,6 ha asub Rootsikülas ja hõlmab Papissaare sadama (katastritunnus 71401:001:2937) ja Papissaare kalasadama (katastritunnus 30101:003:0498) katastriüksuseid, osaliselt Läänemerd ja juurdepääsu osas osaliselt Papissaare töökoja (katastritunnus 30101:003:0360) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja sadamahoonete ehitamiseks, tankla, elektrisõidukite laadimisala, ujuvkai, rannakindlustuse, slipi ja muuli/lainemurdja rajamiseks, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneering on Kihelkonna valla üldplaneeringut muutev ranna ehituskeeluvööndi osas. Detailplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse kaalumiseks koostatakse edaspidi eelhinnang. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha täiendavaid uuringuid peale keskkonnamõju eelhinnangu. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Sõrve tee 2 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 13.12.2022 korraldusega nr 2-3/1950 algatati Kuressaare linnas Sõrve tee 2 detailplaneering. Detailplaneeringu ala suurus on ca 0,3 ha ja hõlmab Sõrve tee 2 (34901:010:0326) ja Sõrve tee 2a (71401:001:3124) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ärihoone püstitamiseks ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. Detailplaneering on kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning detailplaneeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Ahiste Ohessaare külas

Saaremaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 1-3/90 algatati Ohessaare küla Ahiste detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha ning see hõlmab Ohessaare külas Ahiste katastriüksust katastritunnusega 80701:001:0205. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning Torgu valla rannaalade osaüldplaneeringu muutmine juhtotstarbe ja ranna ehituskeeluvööndi osas. Kuna üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana. Selgitada välja kaitstavate taimeliikide levikuala ja ümberisutamise võimalus. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siit.

Sadama tn 4 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 22.11.2022 korraldusega nr 2-3/1818 algatati Orissaare alevikus Sadama tn 4 detailplaneering. Detailplaneeringu ala suurusega ca 0,14 ha hõlmab Orissaare alevikus Sadama tn 4 katastriüksust tunnusega 55001:001:0832. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ridaelamu ehitamiseks, tehnovõrkude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1, kuna Orissaare alevik on detailplaneeringu kohustusega ala. Detailplaneering on kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas aadressil Tallinna tn 10, ruumis 308 ja digitaalselt siin.

Tammemetsa Sikassaare külas

Saaremaa Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldusega nr 2-3/1741 muudeti Sikassaare külas Tammemetsa detailplaneeringu ala. Planeeringualasse lisati osaliselt riigiomandis olev 76 Kuressaare ringtee L1 katastriüksus (34901:015:0087), mis hõlmab haljasmaa ala kuni asfaltkatteni. Planeerimisseaduse § 130 lõike 3 kohaselt on planeeringuala muutmine lubatud planeerimisalase tegevuse korraldaja ja huvitatud isiku kokkuleppel. Saaremaa Vallavalitsus leiab, et planeeringuala muutmine on vajalik ja põhjendatud, kuna alale planeeritakse uusi kergliiklusteid.

Mereäärne puhkeala Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 01.11.2022 korraldusega nr 2-3/1707 algatati Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneering. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab Tori tn 1, Pargi tn 15 ja Raiekivi tee 2 katastriüksustega piirnevat mereala ning Lossihoov 1, Pargi tn 15, Raiekivi tee 1, Raiekivi tee 2, Raiekivi tee 4, Supluse pst 2, Tori tn 1 ja osaliselt Kalda pst 1 katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkeotstarbeliste ehitiste ehitamiseks tingimuste määramine, väikevormide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on kokku u 25,6 ha. Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Juhani Oitme külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 1-3/85 algatati Oitme külas Juhani detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha ning see hõlmab Oitme külas Juhani katastriüksust tunnusega 40302:001:0007. Detailplaneeringu eesmärgiks on eesmärgiks on ehitusõiguse planeerimine elamute ja abihoonete ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt LKS § 40 lg 4 p 2. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa Vallavalitsuses aadressil Tallinna 10, Kuressaare (ruumis 308). Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Sassi Liigalaskma külas

Saaremaa Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldusega nr 2-3/1623 algatati Liigalaskma külas Sassi detailplaneering, eesmärgiga ehitusõiguse määramine päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha ja see hõlmab Liigalaskma külas osa Sassi katastriüksusest tunnusega 55001:007:0347. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb kehtivast Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringust, mille seletuskirja p 8.2 kohaselt toimub kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja -rajatiste ehitusprojekti koostamine ja püstitamine valla rannaalal ainult detailplaneeringu alusel. Seega algatatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Orissaare mnt 2a Leisi alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldusega nr 2-3/1620 algatati Leisi alevikus Orissaare mnt 2a detailplaneering (DP). Planeeringuala suurusega ca 0,4 ha hõlmab Leisi alevikus Orissaare mnt 2a (40302:001:0415), Parkla (40302:001:0408) ja osaliselt Väljaku katastriüksust (40302:001:0323). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks ning liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1, kuna Leisi alevik on detailplaneeringu kohustusega ala. Detailplaneering on kehtiva Leisi valla üldplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Lepiku Väike-Ula külas

Saaremaa Vallavolikogu 11.10.2022 otsusega nr 2-3/1579 jäeti algatamata Väike-Ula külas Lepiku (katastritunnus 72101:003:0322, pindala 7,11 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneering. Vastavalt esitatud taotlusele on detailplaneeringu eesmärgiks katastriüksuse jagamine, katastriüksustele ehitusõiguse määramine üksikelamu koos kõrvalhoonetega ehitamiseks, päikesepargi planeerimine, krundi ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Käesoleval juhul ei ole tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Alale on kehtestatud üldplaneeringust tulenevad üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Planeeritava ehitusõigusega katastriüksuse suurus on ca 2 ha. Tulenevalt eelnevast on vallavalitsus seisukohal, et elamu ja abihoonete ehitamine on võimalik projekteerimistingimuste alusel, seega puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks.

Sarapiku, Kustu ja Tilga Upa külas

Saaremaa Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldusega nr 2-3/1505 algatati Upa külas Sarapiku, Kustu ja Tilga detailplaneering, eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete püstitamiseks ning juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine. Planeeringuala suurus on ca 5,1 ha ja see hõlmab Upa külas Sarapiku (katastritunnus 71401:001:1568), Kustu (katastritunnus 43301:001:0435), Tilga (katastritunnus 27003:001:0987) ja Sarapiku tee T2 (katastritunnus 43301:001:0439) katastriüksuseid ning osaliselt juurdepääsuteede osas Sarapiku tee T1 (katastritunnus 27003:001:1042), Sarapiku tee (katastritunnus 27003:001:1041), Rukkilille (katastritunnus 43301:001:0436) ja Pähkli (katastritunnus 43301:001:0437) katastriüksuseid. Kuna planeeringuga kavandatakse kompaktse hoonestusega ala, siis haljasmaa juhtotstarve muudetakse pereelamute ala juhtotstarbeks. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule kinnistu jagamiseks mitmeks iseseisvaks katastriüksuseks koostatakse detailplaneering. Planeeringualal haljasmaa juhtotstarbe muutmine elamumaa juhtotstarbeks on väikeses ulatuses ja kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega. Vallavalitsus on seisukohal, et tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe olulise muutmisega. Tulenevalt eelnevast on detailplaneering kooskõlas ühispla-neeringu põhimõtetega. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Liiva Liivaranna külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/73 algatati Liivaranna külas Liiva detailplaneering (detailplaneering) ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala hõlmab Liivaranna külas u 1 ha suurust osa Liiva katastriüksusest tunnusega 71401:001:2740. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks ning krundi minimaalsuuruse vähendamine. Kehtiva Mustjala valla külade üldplaneeringu seletuskirja p 2.2 kohaselt määratakse täiendav detailplaneeringu kohustus elamutele, mida kavandatakse ranna piiranguvööndisse ulatuvatele maaüksustele. Liiva katastriüksus ulatub osaliselt ranna piiranguvööndisse, mistõttu algatatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Planeeritav krunt on u 1 ha suurune, mistõttu tehakse detailplaneeringuga ettepanek üldplaneeringuga sätestatud krundi minimaalsuuruse vähendamiseks ning eeltoodust tulenevalt on detailplaneering üldplaneeringut muutev planeerimisseaduse § 142 lg 1 p 2 alusel. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (Tallinna 2, Kuressaare linn, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
 • Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
 • Detailplaneeringu koostaja on Adelais Projekt OÜ (Tallinna tn 16, Kuressaare linn, andres@projektum.ee).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, Kuressaare (ruumis 308). Elektroonselt on detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega võimalik tutvuda siin.

Nigula Kaunispe küla

Saaremaa Vallavalitsuse 30.08.2022 korraldusega nr 2-3/1361 algatati Kaunispe küla Nigula detailp-laneering, eesmärgiga ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning juurdepääsu-tee võimaliku asukoha määramine. Planeeringuala suurus on ca 5,6 ha ja see hõlmab Kaunispe külas osaliselt Nigula katastriüksust (katastritunnus 80701:001:0379, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 7,74 ha). Vastavalt üldplaneeringule tuleb koostada detailplaneering, kui maatulundusmaal ehitamisõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga või kaitsemetsaga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Kihelkonna mnt 22 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/69 algatati Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 22 detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala suurus on ca 2,4 ha ning see hõlmab Kihelkonna mnt 22 katastriüksust (34801:005:0113) ja osaliselt Kihelkonna mnt L2 katastriüksust (34901:002:0136). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja laohoonete püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete määramine ning Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu muutmine juhtotstarbe osas. PlanS § 125 lõike 1 kohaselt on linnades detailplaneeringu koostamise kohustus. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule asub planeeringuala puhkeotstarbelise ala juhtotstarbega alal, kus lubatud katastriüksuse sihtotstarbed on sotsiaalmaa ja ärimaa. Tulenevalt planeeritavate hoonete kasutamise otstarbest ja katastriüksuse sihtotstarbest ei ole planeeritav tegevus kooskõlas ühisplaneeringuga. Eeltoodust tulenevalt on algatatav detailplaneering üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare (ruumis 308). Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Luksi II Abruka külas

Saaremaa Vallavalitsuse 12.07.2022 korraldusega nr 2-3/1183 algatati Abruka küla Luksi II detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,65 ha ja see hõlmab Abruka külas osa Luksi katastriüksusest (katastritunnus 34801:014:0012, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 6,86 ha). Tulenevalt Kaarma valla territooriumi osa üldplaneeringu seletuskirja pt 2.2 on üldisest huvist lähtuvalt määratud detailplaneeringu koostamise kohustus elamutele, mida kavandatakse ranna- või kaldapiiranguvööndisse ulatuvatele kruntidele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus, kontaktisik Piret Paiste (piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093).
 • Detailplaneeringu koostaja ei ole algatamisel teada.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare (ruumis 308). Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Männi ja Saare Panga külas

Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2022 korraldusega nr 2-3/1119 algatati Panga külas Männi ja Saare detailplaneering (detailplaneering). Planeeringuala hõlmab Panga külas osa Männi katastriüksusest tunnusega 48301:006:0043 ja osa Saare katastriüksusest tunnusega 48301:006:0044. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kehtiva Mustjala valla külade üldplaneeringu seletuskirja p 2.2 kohaselt määratakse üldplaneeringuga täiendav DP kohustus maaüksuste jagamisele rannal ja kaldal ning elamutele, mida kavandatakse ranna- või kalda piiranguvööndisse ulatuvatele maaüksustele. Kuna hetkel on olemasolevad Männi ja Saare katastriüksused ranna piiranguvööndis, katastriüksusi soovitakse jagada ja moodustatavatele katastriüksustele soovitakse ehitusõigust elamu ehitamiseks, siis algatatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus, kontaktisik Kätlin Kallas (katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
 • Detailplaneeringu koostaja ei ole algatamisel teada.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, Kuressaare (ruumis 308). Elektroonselt on detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega võimalik tutvuda siin.

Kase tn 18 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 21.06.2022 korraldusega nr 2-3/1109 algatati Orissaare alevikus Kase tn 18 detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Kase tn 18 katastriüksust tunnusega 71401:001:2715 (pindala 5865 m², 100% tootmismaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 ja lisaks kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringust, mille kohaselt asub planeeringuala reserveeritud tootmismaal, kus ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna 10, ruumis 308 ja siin.

Küngu Nasva alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 07.06.2022 korraldusega nr 2-3/971 algatati Nasva alevikus Küngu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ja kõrvalhoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha ja see hõlmab Nasva alevikus Küngu katastriüksust (katastritunnus 34801:008:0059, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 28 389 m2). Vastavalt planeerimisseaduse 125 lõikele 1 on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Herilase ja Lillevälja Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 2-3/938 algatati Kudjape alevikus Herilase ja Lillevälja detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha ning hõlmab Kudjape alevikus Lillevälja tn 10 (27003:001:0876), Lillevälja tn 12 (27003:001:0882), Lillevälja tn 14 (27003:001:0878), Herilase tn 1 (27003:001:0879), Herilase tn 2 (27003:001:0883), Herilase tn 3 (27003:001:0881), Herilase tn 4 (27003:001:0877) ja Herilase tänav (27003:001:0880) ja osaliselt 4330018 Lillevälja tänav (71401:001:0479) katastriüksusi. Tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 kohaselt on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Villemi Abruka külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/51 jäeti algatamata Abruka külas Villemi (katastritunnusega 27003:001:0360) detailplaneering. Vastavalt esitatud taotlusele oli detailplaneeringu eesmärgiks Villemi kinnistule avaliku supluskoha määramine, rajatud puidust laudtee ja platvormi seadustamine ning juurdepääsu lahendamine. Kuna rajatud puidust laudtee ja platvorm asuvad ranna ehituskeeluvööndis ja veekaitsevööndis ning avalikku supluskohta Villemi kinnistule üldplaneeringuga määratud ei ole, tehti ettepanek muuta kehtivat Kaarma valla territooriumi osa üldplaneeringut. Villemi katastriüksus asub Abruka hoiualal, Kura kurgu hoiualal ja ranna ehituskeeluvööndis. Keskkonnaamet on seisukohal, et esitatud detailplaneeringu lahendus on vastuolus alal esinevate hoiualade kaitsekorraga ja Keskkonnaamet sellist detailplaneeringut ei kooskõlasta, sh ei anta tegevuslubasid kavandatud ehitiste püstitamiseks ning vähetõenäoline on ka ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustumine. Keskkonnaamet oli seisukohal, et ebamõistlik on nimetatud detailplaneeringu algatamine, kuna selle lahenduse elluviimine on perspektiivitu. Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 2 punktile 2 ei algatata detailplaneeringut juhul, kui on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik. Tulenevalt Keskkonnaameti seisukohast on vallavolikogu seisukohal, et planeeringu elluviimine Villemi katastriüksusel ei ole võimalik.

Heinakivi tn 7 Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 03.05.2022 korraldusega nr 2-3/738 algatati Kudjape alevikus Heinakivi tn 7 detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha ning hõlmab Kudjape alevikus Heinakivi tn 7 katastriüksust (27003:001:0101, tootmismaa 90% ja transpordimaa 10%, pindala 17 171 m²). Tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 kohaselt on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Kivi Haapsu külas

Saaremaa Vallavolikogu algatas 28.04.2022 otsusega nr 1-3/32 Haapsu külas Kivi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu ala hõlmab ca 1,9 ha suuruse osa Kivi katastriüksusest tunnusega 55001:001:0426. Detailplaneeringu eesmärgiks on anda ühe elamu ja abihoonete ehitusõigus. Detailplaneering algatatakse Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut muutvana planeerimisseaduse § 141 lg 1 p 2 alusel, kuna detailplaneeringuga soovitakse kehtiva üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamist ja ehitisealuse pinna suurendamist. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu, kontaktisik Margit Kaldre (raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
 • Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus, kontaktisik Kätlin Kallas (katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094).
 • Detailplaneeringu koostaja on DP Projektbüroo OÜ (Rohu tn 5, Kuressaare, Saaremaa vald), kontaktisik Alar Oll (alar@dpprojekt.ee, tel 454 5491).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, Kuressaare (ruumis 308). Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Lauri Möldri külas

Saaremaa Vallavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 2-3/668 algatati Möldri külas Lauri detailplaneering, mille eesmärgiks on elamute ja kõrvalhoonete ehitamine. Planeeringuala suurus on 8,40 ha ning hõlmab Möldri külas Lauri katastriüksust (katastritunnus 72101:001:0473, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 8,40 ha). Vastavalt üldplaneeringule tuleb koostada detailplaneering, kui elamumaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga või kaitsemetsaga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Salme valla ranna-alade üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Sõrve mnt 13 Nasva alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 19.04.2022 korraldusega nr 2-3/576 algatati Nasva alevikus Sõrve mnt 13 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine ning servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suurus on ca 1,6 ha ja see hõlmab Nasva alevikus Sõrve mnt 13 katastriüksust (katastritunnus 34804:001:0046, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 15 592 m2). Vastavalt planeerimisseaduse 125 lõikele 1 on alevikes detailplaneeringu koostamise kohustus linnades. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Suure-Vatsliku Kipi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 2-3/540 algatati Kipi külas Suure-Vatsliku detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ratsamaneeži ja teenindavate abihoonete ehitamiseks, katastriüksuse jagamine ja uuele kinnistule ärimaa sihtotstarbe määramine. Planeeringuala suurus on ca 0,26 ha ning hõlmab Kipi külas osa Suure-Vatsliku katastriüksusest (katastritunnus 44001:003:0209, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 49,66 ha). Kehtiva üldplaneeringu kohaselt tuleb detailplaneering koostada, kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaaks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Lümanda valla üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Tiiru Abula külas

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/25 algatati Abula külas Tiiru detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala hõlmab Abula külas osa Tiiru katastriüksusest (30101:004:0013, maatulundusmaa) ja suuruseks on arvestatud ca 2,1 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning ehituskeeluvööndi vähendamine juurdepääsutee rajamiseks. Kuna Kihelkonna valla üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut LKS § 40 lg 4 p 2 alusel üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. Ehitustegevus on kavandatud pärandkoosluse ala vahetusse lähedusse, mistõttu eskiisi koostamiseks on vajalik eelnevalt suvisel perioodil teostada botaaniline inventuur. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

 • Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
 • Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093).
 • Koostaja on DP Projektbüroo OÜ (kontaktisik Alar Oll, alar@dpprojekt.ee, tel 454 5491).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallavalitsuse hoones aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare (ruumis 308). Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Kuressaare mnt 24 Salme alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 22.02.2022 korraldusega nr 2-3/270 algatati Salme alevikus Kuressaare mnt 24 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,4 ha ning hõlmab Salme alevikus Kuressaare mnt 24 katastriüksust (katastritunnus 72101:001:0441, sihtotstarve maa-tulundusmaa 100%, pindala 13 679 m²). Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Planeeringu algatamiseks teadaoleva informatsiooni põhjal uuringute vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamisega seotud dokumendid on kättesaadavad siin.

Kase tn 18a Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 01.02.2022 korraldusega nr 2-3/155 algatati Orissaare alevikus Kase tn 18a detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Kase tn 18a katastriüksust tunnusega 71401:001:2716 (pindala 7615 m², 100% tootmismaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 ja lisaks kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringust, mille kohaselt asub planeeringuala reserveeritud tootmismaal, kus ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare (ruumis 308) ja siin.

Tiigi katastriüksuse biogaasi tootmiskompleks Sikassaare külas

Sikassaare külas Tiigi katastriüksusel (katastritunnusega 27003:001:0360) biogaasi tootmiskompleksi detailplaneering jäeti algatamata Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/6. Detailplaneeringu eesmärgiks oli eesmärgiks katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine biogaasi tootmiskompleksi tootmishoonete ja rajatiste (15 hoone/rajatise) püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas. Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 1 punktile 1 ei algatata detailplaneeringut juhul, kui algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga. Tiigi katastriüksuse juhtotstarve on haljasmaa ala, kus on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa sihtotstarbed. Juhtotstarbe muutmine ei ole põhjendatud arvestades lähipiirkonna maakasutust ja hoonestust. Lisaks esitasid lähedalasuva elamupiirkonna elanikud (allkirjastatud 40 inimese poolt) ühise pöördumise Saaremaa Vallavalitsusele ja Vallavolikogule, milles toovad välja, et Sikassaare küla Tiigi, Kiige ja Salu (planeeritav nimi) tee elanikud on biogaasi tehase rajamise vastu Tiigi kinnistule.

Staadioni tn 5 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 30.11.2021 korraldusega nr 2-3/1876 algatati Kuressaare linnas Staadioni tn 5 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Staadioni tn 5 (katastriüksuse tunnus 34901:014:0409) katastriüksust ja planeeringuala suuruseks on arvestatud u 0,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ärihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringuga, kuna reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik koostada muinsuskaitse eritingimused. Enne detailplaneeringu vastuvõtmist on vajalik läbi viia arhitektuurivõistlus. Saaremaa vallale teadaolevalt ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda siin.

Oki Vaigu-Rannakülas

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 1-3/57 jäeti algatamata Vaigu-Rannakülas Oki detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksusele (katastritunnusega 30101:001:0033) ehitusõiguse määramine autonoomse üksikelamu püstitamiseks olemasoleva vundamendi ja hoone kohale, ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine ning Kihelkonna valla üldplaneeringusse muudatuse ettepaneku tegemine. Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 1 punktile 1 ei algatata detailplaneeringut juhul, kui algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga. Oki katastriüksuse pindala on väiksem, kui 1 ha ning olemasolev asustusstruktuur ei põhjenda erandi tegemist, st lubada eluasemekoha rajamist väiksematele katastriüksustele kui 1 ha. Läheduses asuvad elamud asuvad teisel pool teed maismaa suunas. Tegemist ei ole endise talukohaga ja uushoonestus ei tohi häirida vaateid merelt või merele. Katastriüksus piirneb teega, mis on määratud kauni vaatega teelõiguks, kus ei tohi vaadet oluliselt muuta. Keskkonnaametilt on küsitud seisukohta ja Keskkonnaamet seisukohal, et detailplaneeringu algatamine Oki maaüksusele elamu ehitamiseks ei ole põhjendatud ja on vähe tõenäoline, et Keskkonnaamet alal ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustub.

Kadaka Vanamõisa külas

Vanamõisa külas Kadaka detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1253. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tallikompleksi, teenindavate hoonete ja taristu rajamiseks, arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab Vanamõisa külas Kadaka katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0026) ja suuruseks on arvestatud ca 3,5 ha. Vastavalt Pihtla valla rannaala üldplaneeringule on määratud detailplaneeringu koostamise kohustus kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja -rajatiste ehitusprojekti koostamiseks ja püstitamiseks. Tallikompleks on loomakasvatushoone ehk tootmishoone, mille ehitusprojekti koostamiseks on vajalik detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga. Planeeringu algatamisel ei ole teada täiendavate uuringute vajadusest.

Piiri Kudjape alevikus ja Kelluka tn 26 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 20.07.2021 korraldusega nr 2-3/1252 algatati Piiri ja Kelluka tn 26 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on tänavavõrgustiku lahendamine Kelluka, Mündi ja Sepavere teede pikenduste jaoks transpordimaa kinnistute ja elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtete määramine. Planeeringuala suurus on ca 10,1 ha ja hõlmab Kudjape alevikus Piiri katastriüksust (43301:001:1027) ja Kuressaare linnas Kelluka tn 26 (34091:015:0130) katastriüksust. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Haldi, Kallase ja Mere Tagaranna külas

Tagaranna külas Haldi, Kallase ja Mere detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 29.06.2021 korraldusega nr 2-3/1173. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab Tagaranna külas Haldi (48301:001:0487), Kallase (48301:001:0486) ja Mere (48301:001:0485) katastriüksusi ja suuruseks on arvestatud ca 7,9 ha. Vastavalt Ninase poolsaare üldplaneeringule on kogu üldplaneeringu ala detailplaneeringu kohustusega ala. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Ninase poolsaare üldplaneeringuga.

Merikotka tn 2 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/1917 algatati Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,3 ha ja hõlmab Merikotka tn 2 katastriüksust (katastritunnuse katastritunnus 34901:010:0555, suurus 27 388 m², sihtotstarve ärimaa 80% ja elamumaa 20%) koos Põduste jõe osaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja ühiskondlike hoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Planeeritav tegevus on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Riku ja Põlde Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 05.05.2020 korraldusega nr 2-3/782 algatati Kudjape aleviku Riku ja Põlde detailplaneering Riku (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0624, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 31807 m2) ja Põlde (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0538, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 46435 m2) kinnistutel. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine. Planeeringuala suurus on 8,5 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Pihla Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 2-3/1499 algatati Kudjape aleviku Pihla detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Pihla kinnistut (katastritunnus 71401:001:0338, sihtotstarve elamumaa, pindala 27426 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja korterelamute püstitamiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Teedevahe Lahekülas

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 1-3/110 algatati Laheküla Teedevahe detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 18,5 ha. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardi järgi asub planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist tehakse ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi osas, sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.