Detailplaneeringud – algatatud eskiiside avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Kopli Kübassaare külas

Saaremaa vald korraldab Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 1-3/59. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada ehitusõiguse võimalikkus ühe elamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. DPga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava hoonestusala ja juurdepääsutee ulatuses ja seega Pöide valla üldplaani muutmiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.0616.07.2022. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning digitaalselt siin. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 25.07.2022 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.

Välibaasi Kõiguste külas

Saaremaa vald korraldab Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 1-3/83. Detailplaneeringu eesmärk on väikelaevade kai, sadamahoone ning mereuuringute välibaasi hoonete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava hoonestusala ulatuses ja seega Laimjala valla üldplaneeringu muutmiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.0518.06.2022. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning digitaalselt siin. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.06.2022 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.