Detailplaneeringud – algatatud eskiiside avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Roomassaare tee 5 Kuressaare linnas

Saaremaa vald korraldab Kuressaare linnas Roomassaare tee 5 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Roomassaare tee 5 detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega 1-3/28. Planeeringuala suurusega ca 1,7 ha (algatamisel oli suuruseks ca 1,4 ha, kuid Maa-amet uuendas piire peale algatamist) hõlmab Roomassaare tee 5 (34901:016:0057) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine kontori- ja laohoonete ehitamiseks ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga lahendatakse lisaks tehnovõrgud ja liikluskorraldus ning seatakse keskkonnatingimused. Kuna üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana. Detailplaneeringu eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallavalitsuses aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare, III korrusel toas 308 (kontaktisik Liina Järveotsliina.jarveots@saaremaavald.ee, tel 514 1686) ja digitaalselt siin.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.09.–27.10.2023. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 02.11.2023 kell 16.00 Tallinna tn 10, Kuressaare, II korrusel suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.

Juhani Oitme külas

Saaremaa vald korraldab Oitme külas Juhani detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Juhani detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega 1-3/85 ja planeeringuala muudeti Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2023 otsusega nr 1-3/51. Planeeringuala suurusega ca 6 ha hõlmab Juhani (40302:001:0007) ja juurdepääsu tee osas osaliselt Ranna-Jaani (40302:001:0605), Lambi (71401:001:2243), Hotelli (40302:001:0356) ja Väike-Liiva (40302:001:0363) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse planeerimine elamu, abihoonete ja paadisilla ehitamiseks, juurdepääsutee rajamiseks ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana. Detailplaneeringu eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallavalitsuses aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare, III korrusel toas 308 (kontaktisik Liina Järveots, liina.jarveots@saaremaavald.ee, tel 514 1686) ja digitaalselt siin.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.09.–27.10.2023. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 02.11.2023 kell 15.00 Tallinna tn 10, Kuressaare, II korrusel suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.

Papissaare sadama II Rootsikülas

Saaremaa vald korraldab Rootsikülas Papissaare sadama II detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Papissaare sadama II detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 22.12.2022 otsusega nr 1-3/97. Planeeringuala suurus on ca 2,4 ha ning see hõlmab Papissaare sadam (71401:001:2937) ja Papissaare kalasadama (30101:003:0498) katastriüksuseid, osaliselt Läänemerd ja juurdepääsu osas osaliselt Papissaare töökoda (30101:003:0360) katastriüksust. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja sadamahoonete ehitamiseks, tankla, elektrisõidukite laadimisala, ujuvkaide, rannakindlustuse ja slippide rajamiseks, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude ja -rajatise asukoha määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana. Detailplaneeringu eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallavalitsuses aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare, III korrusel toas 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ja digitaalselt siin.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.09.–27.10.2023. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 01.11.2023 kell 16.00 Tallinna tn 10, Kuressaare, II korrusel suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.