Detailplaneeringud – algatatud eskiiside avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Männiku Lindmetsa külas

Saaremaa vald korraldab Lindmetsa küla Männiku detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku. Männiku detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 1-3/84. Planeeringuala suurus on ca 1,76 ha ning see hõlmab Lindmetsa külas Männiku katastriüksust katastritunnusega 80701:001:0131. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu ja abihoonete seadustamiseks, tehnovõrkude seadustamiseks, juurdepääsu ja parkimise lahendamine, servituutide vajaduse määramine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine hoonestusala ja kinnistusisese juurdepääsutee ulatuses. Kuna üldplaneeringuga ei ole piirkonnas ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, käsitletakse algatatavat detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 9.0210.03.2023. Detailplaneeringu eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ning digitaalselt siin. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal (Tallinna tn 10, Kuressaare) või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16.03.2023 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.