Detailplaneeringud – kehtestatud

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Kopli Kübassaare külas

Saaremaa Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 1-3/66 kehtestati Kübassaare külas Kopli detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kübassaare külas Kopli katastriüksust (katastritunnus 63401:005:0032). Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe elamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kopli katastriüksus jagatakse kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks, millest ühele taotletakse ehitusõigus 1 elamu ja 1 abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 2, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 100 m² ja hoonete suurim lubatud kõrgus elamul 8 m (2-korruseline) ja abihoonel 6 m (1-korruseline). Juurdepääs planeeringualale toimub olemasoleva mahasõidu kaudu Trooja kinnistul asuvalt erateelt (Kübassaare tee nr 6340001). Juurdepääsutee on olemasolev pinnastee. Elektrivarustuseks on kinnistu omanik sõlminud liitumislepingu. Alternatiivse variandina elektrivarustuseks on võimalik kasutada päikesepaneele, mis on lubatud paigaldada ainult hoonete katustele. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritavalt lokaalsed. Detailplaneeringuga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Piiri Tirbi külas

Saaremaa Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 1-3/65 kehtestati Tirbi külas Piiri detailpla-neering. Planeeringuala hõlmab Tirbi külas Piiri katastriüksust (katastritunnus 71401:001:3149). Detailplaneeringu eesmärk on anda ühe elamu ja abihoonete ehitusõigus. Krundi kasutamise sihtotstarve on planeeritud üksikelamu maa ja looduslik haljasmaa. Lubatud kuni 3 hoonet (eluhoone + 2 kõrvalhoonet), elamu kõrgus on kuni 8,5 m ja abihoonel kuni 5 m. Suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m². Hoonete suurim lubatud arv ja ehitisalune pind sisaldab üle 20 m² ehitisalusepinnaga krundile planeeritud hooneid. Kuni 20 m² hooneid võib krundi hoonestatavale alale rajada kuni kaks. Juurdepääs Vanamõisa-Laheküla teelt üle Aida ja Pärna kinnistute juurdepääsutee. Parkimine tuleb lahendada krundisiseselt. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritavalt lokaalsed. Elektrivarustus on piirkonnas oleva liitumiskilbi baasil. Lubatud on elamu teenindamiseks päikesepaneele kuni 15 kW. Detailplaneeringuga muudetakse Pihtla valla rannikualade üldplaneeringut elamute miinimumkauguse osas. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Reo külas Anna asum

Saaremaa Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 1-3/64 kehtestati Reo külas Anna asumi detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Reo külas Andruse katastriüksust (katastritunnus 71401:001:1071). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine Anna asumi hoonete ehitamiseks, sh rida- ja üksikelamu ning üldkasutatava kogukonnamaja ehitamiseks. Soovitakse rajada kogukonna koduküla Anna Asumi, mis koosneb kolmest ehitisest: poolavalik kogukonnamaja, ridaelamu ja peremaja; lisaks saun, kasvuhooned, jalgrataste varjualune ja külakiigega mänguväljak. Mõlemasse elamusse on lisaks eluruumidele kavandatud ruumid majutuse pakkumiseks. Olemasolevatest hoonetest säilitatakse vana kelder, rehielamu lammutatakse. Detailplaneeringuga on lubatud hoonete maksimaalne arv 4 ja maksimaalne lubatud ehitisealune pind 1500 m². Lubatud hoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m, abihooned (kasvuhooned, kelder jmt) 5,0 m. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on majutushoonete maa, üksikelamu maa, ridaelamu maa ja hoolekandeasutuse maa. Hoonete kaitsmiseks normtasemest kõrgema mürataseme eest on maantee äärde planeeritud müratõkkesein. Müratõkkeseina vajadus otsustatakse pärast mürauuringute tegemist. Juurdepääs on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteelt Saare tee kaudu. Krundi lõuna- ja kaguosasse on kavandatud päikesepaneelide ala. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritavalt lokaalsed. Detailplaneeringualal puudub üldplaneering. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Tammemetsa Sikassaare külas

Saaremaa Vallavalitsuse 04.07.2023 korraldusega nr 2-3/877 kehtestati Sikassaare küla Tammemetsa detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Sikassaare külas Tammemetsa (katastri-tunnus 27003:001:0017) katastriüksust ja osa riigiomandis olevast 76 Kuressaare ringtee L1 (katastritunnus 34901:015:0087) katastriüksusest. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõigu-se määramine ärihoonete ehitamiseks, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine ning juurdepääsu, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse olemasolevast Tammemetsa katastriüksusest kaks krunti: ärimaa (80%) ja maatulundusmaa (20%) sihtotstarbega krunt ja transpordimaa sihtotstarbega krunt. Ärimaa krundile kavandatakse üks ärihoone (ehitisealune pind kuni 10 300 m2 ja kõrgus kuni 11 m) ning üks kuni 20 m2 väikeehitis. Transpordimaa katastriüksusele planeeritakse mustkattega tee, mis koos seda teenindava maaüksusega peale valmimist antakse munitsipaalomandisse. Linna sissesõidu osas teostada projekteerimise staadiumis sidus, terviklik väliruumi projekteerimine. Projektlahenduses tagatakse, et haljastuse protsent ei langeks alla 20%. Läbi planeeringuala tagatakse kommunikatsiooniühenduse võimalused Tammepõllu ja Leemeti kinnistutele. Veevarustus ja kanalisatsioon kavandatakse tsentraalsena, soojavarustus kaugküttena. Sademevee eelvooluna on planeeritud kasutada olemasolevat Kudjape peakraavi. Olemasolev kraavitus Tammemetsa ja Tammepõllu katastriüksuste piiril süvendatakse. Elektrivarustuseks on ette nähtud uue komplektalajaama ehitamine kinnistu edelanurka. Peamine juurdepääs planeeringualale on kavandatud Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee kaudu planeeringuala kirdenurgast. Lisapääs Kuressaare poolt, Ringtee suunalt on kavandatud ühesuunalise sissepääsuna üle Roonimäe tankla kinnistu (Ringtee 2a, Sikassaare küla) kagunurga. Parkimine lahendatakse kinnistusiseselt. Detailplaneering on kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sassi Liigalaskma külas

Saaremaa Vallavalitsuse 06.06.2023 korraldusega nr 2-3/635 kehtestati Liigalaskma küla Sassi detailplaneering. Planeeringuala hõlmab osa Liigalaskma küla Sassi katastriüksust (katastritunnus 55001:007:0347). Detailplaneeringu eesmärgiks on Sassi katastriüksusele ehitusõiguse määramine päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamiseks. Olemasolev Sassi katastriüksus jagatakse kaheks krundiks: tinglikult nimetatuna Sassi 1 ja Sassi 2. Sassi 1 krunt jääb planeeritava ala piiridesse ning käesoleva planeeringuga määratakse Sassi 1 krundile ehitusõigus, Sassi 2 krunt jääb planeeringualast välja ja käesoleva planeeringuga Sassi 2 ehitusõigust ei käsitleta. Moodustatavale Sassi 1 krundile on kavandatud päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine. Planeeritava Sassi 1 krundile on lubatud kuni 5 m kõrgune ja kuni 10 000 m² suuruse ehitisealuse pindalaga päikesepark võimsusega kuni 499 kW. Krundi planeeritav kasutamise sihtotstarve on elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa. Juurdepääsutee on kavandatud Orinõmme-Saikla kõrvalmaantee nr 21163 ja eratee kaudu üle Tõnulaasu (katastritunnusega 55001:007:0070) ja Sassi (katastritunnusega 55001:007:0347) katastriüksuste. Juurdepääsuks planeeritavale Sassi 1 krundile seada teeservituudid. Parkimisvajadus puudub. Krundile piirdeid kavandatud ei ole. Päikesepark rajatakse krundi lagedale osale. Uut haljastust kavandatud ei ole. Sassi päikesepark liidetakse elektrivõrguga Liigalaskma alajaama kaudu. Veevarustuse ja kanalisatsiooni vajadused puuduvad. Planeeritava ala sademeveed imbuvad pinnasesse. Planeeringuga on kavandatud teeservituudid ja isiklikud kasutusõigused tehnovõrkudele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Tiiru Leisi alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 2-3/574 kehtestati Leisi aleviku Tiiru detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Leisi alevikus Tiiru katastriüksust (katastritunnusega 40302:001:0347). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga on kavandatud maaüksuse jagamine kokku 4 maaüksuseks, millest 3 on ehitusõigusega elamumaa sihtotstarbega krunti (krundi kasutamise sihtotstarve üksikelamumaa EP 100%) ja üks ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus (krundi kasutamise sihtotstarve looduslik maa HL 100%). Elamumaa kruntidele on kavandatud 1 eluhoone ja kuni 2 abihoonet, kokku on lubatud maksimaalne ehitisealune pind krundil 300 m². Suurima lubatud ehitisealuse pinna hulka on arvestatud üle 20 m² suurused hooned, väiksemaid hooneid võib hoonestusalale ehitada lisaks kuni 2. Suurim lubatud kõrgus on elamul 8,5 m ja abihoonel 6 m. Juurdepääs kruntidele on kavandatud Mere tänavalt, osaliselt on kasutatud olemasolevat pinnastee osa ja osaliselt on kavandatud uus tee. Olemasolevat tee osa on eelkõige kasutatud kaitstavate taimede kasvualas ja poolloodusliku koosluse alal. Planeeritud tee minimaalne laius on 3,5 m ja kasutada tuleb vähemalt tolmuvaba katendit. Juurdepääs kallasrajale ja riigimetsa tuleb tagada mööda planeeritud teed ja olemasolevat teed jalgsi, jalgrattaga ja muul sellesarnasel viisil. Parkimine lahendatakse krundi piires. Kruntidele on kavandatud individuaalsed puurkaevud ja reovee kogumismahutid. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Leisi valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Suure-Vatsliku Kipi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 16.05.2023 korraldusega nr 2-3/532 kehtestati Kipi küla Suure-Vatsliku detailplaneering. Planeeringuala hõlmab osa Suure-Vatsliku katastriüksusest (katastritunnus 44001:003:0209). Detailplaneeringuga moodustatakse ärimaa sihtotstarbega katastriüksus, millele kavandatakse 1 ratsamaneež ja kuni 4 abihoonet (max ehitisealune pind kokku 1200 m², max kõrgus kuni 14 m). Detailplaneeringuga veevarustust ja kanalisatsiooni ei kavandata. Juurdepääs on kohalikult Kilgi–Rüüsa teelt ja parkimine lahendatakse krundi piires. Eraldi juurdepääsuteed ei rajata. Hoonete elektrienergiaga varustamine lahendatakse Suure-Vatsliku kinnistult tuleva maakaabliga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Lümanda valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Kase tn 18 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 25.04.2023 korraldusega nr 2-3/456 kehtestati Orissaare aleviku Kase tn 18 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Orissaare alevikus Kase tn 18 katastriüksust (katastritunnus 71401:001:2715). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks.

Maa-ala jagatakse kolmeks krundiks. Kahele krundile on kavandatud tootmishoone rajamine, ühele päikesepargi rajamine. Kase tn 18 krundile kuni 2 hoonet ehitisealuse pinnaga 1000 m² kõrgusega kuni 9 m. Kase tn 18b krundile kuni 2 hoonet ehitisealuse pinnaga 700 m², kõrgusega kuni 9 m. Kase tn 18c krundile on kavandatud päikesepark võimsusega kuni 100 kW. Juurdepääs on kavandatud Kase tänavalt ja parkimine lahendatakse krundi piires. Uut haljastust on kavandatud kruntide vahelistele aladele ja Kase tänava äärde. Elektrivarustus tagatakse olemasolevast jaotuskilbist Kase tn 16 kinnistult. Veevarustus ning kanalisatsioon on kavandatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil. Planeeringuga on kavandatud teeservituudid ja isiklikud kasutusõigused tehnovõrkudele.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Jõe tn 12a Kärla alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 2-3/147 kehtestati Kärla alevikus Jõe tn 12a detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kärla alevikus Jõe tn 12a katastriüksust (katastritunnus 71401:001:2251). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga jagatakse maa-ala kolmeks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks, millele on kavandatud 1 elamu ja 2 abihoonet (lisaks on lubatud rajada kuni kaks max 20 m² abihoonet/rajatist - puukuur, väliköök, mängumaja vms) max ehitisealuse pinnaga 350 m². Elamu lubatud kõrgus on kuni 9 m ja abihoonetel on kuni 6 m. Maa-alale pääseb avalikult Pargi põik tänavalt. Kruntide lõunapiirile on soovitav rajada täiendav kõrghaljastus. Trasside (sh drenaažitorustiku) kohale ja nende kaitsevööndisse kõrghaljastust mitte istutada. Elektri-varustus tagatakse olemasolevast piirkonna alajaamast. Veevarustus ja kanalisatsioon on kavandatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil. Planeeritava ala sademevesi käideldakse omal krundil. Hoonete küte lahendatakse lokaalsena hoonete projekteerimisel, maakütte puhul on lubatud horisontaalse kollektoriga süsteem. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kärla valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Pargi tn 5a Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 31.01.2023 korraldusega nr 2-3/115 kehtestati Orissaare alevikus Pargi tn 5a detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Pargi tn 5a katastriüksust tunnusega 71401:001:0876. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamukruntide moodustamine, neile ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga on kavandatud Pargi tn 5a katastriüksuse jagamine 11-ks elamukrundiks ning neid teenindavaks teemaa krundiks. Detailplaneeringuga on näidatud lubatud hoonestusala koos ehitusõigusega. Lubatud hoonete arv on kuni 3 hoonet (üks elamu ja kuni kaks abihoonet), suurim lubatud ehitisealune pind on 250 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus elamul 8 m, abihoonetel 6 m. Planeeringualale on juurdepääs Kuuse tänavalt, Pargi tänavalt ja Kadaka tänavalt. Kruntidele juurdepääsuks rajatakse avalikult kasutatav tee Kuuse tänavalt. Pargi tänavaga on planeeritud ühendus vaid jalgteena, sõidukite läbimine takistatakse liikluskorral-dusvahenditega. Juurdepääsuks kasutatav sõidutee peab olema kõva kattega ja tolmuvaba (minimaalselt siirdekatend). Parkimine lahendatakse krundi piires. Krundid liidetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Planeeritud on side- ja elektrikaablid. Detailplaneering on kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringulahenduse kohaselt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta, kruntide suurus vastab üldplaneeringu tingimustele ja maksimaalne ehitisealune pind on kruntidel 250 m2. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu materjalidega ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Välibaasi Kõiguste külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 1-3/7 kehtestati Kõiguste küla Välibaasi detailplaneering (edaspidi nimetatud detailplaneering). Detailplaneeringu ala hõlmab Kõiguste külas Välibaasi katastriüksuseid katastritunnustega 38601:004:0011, 38601:004:0012 ja 38601:004:0013, Uue-Välibaasi katastriüksust katastritunnusega 71401:001:2851 ning Välibaasi katastriüksusega (katastritunnus 38601:004:0013) piirnevat mereala. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on väikelaevade kai, sadamahoone ning mereuuringute välibaasi hoonete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava hoonestusala ulatuses. Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Ülikooli Kõiguste välibaasi laiendamist. Selleks soovitakse rajada uus suurem majutushoone olemasoleva asemele, laiendada ja kaasajastada laborihoonet ja saun-võrgukuuri, rajada sadamahoone koos uurimisaluste ujuvkaiga ning abihoone inventari puhastamiseks ja ladustamiseks ning suvisteks majutusteks. Lisaks rajatakse vee- ja kanalisatsioonitrassid koos puhastusseadmetega ning uus kompleksi vajadusi rahuldav puurkaev. Juurdepääs planeeringualale on Kõiguste-Sääretirbi teelt, parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Laimjala valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda siin.

Sirgu Mustjala külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 1-3/1 kehtestati Mustjala küla Sirgu detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Mustjala külas Sirgu katastriüksust tunnusega 48301:002:0539. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu ja abihoone seadustamiseks ning võimalikuks juurdeehituseks, tehnovõrkude planeerimine, juurdepääsu ja parkimise lahendamine, servituutide vajaduse määramine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine. Detailplaneeringuga ei kavandata krundi jagamist. Krundi kasutamise sihtotstarbeks planeeritakse üksikelamumaa ja antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks (1 elamu +2 kõrvalhoonet, sh kaks olemasolevat ebaseaduslikult rajatud hoonet) kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 100 m² (sh olemasolevad hooned: suvila ehitisaluse pinnaga 74 m² ja välikäimla ehitisaluse pinnaga 3 m²). Lubatud hoonete maksimaalne kõrgus on 5 m. Krundile on juurdepääs Kooli tänavalt mööda olemasolevat munitsipaalomandis pinnasteed nimega Põllu tee (71401:001:2041). Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Planeeringualale planeeritakse uus puurkaev. Reovee ärajuhtimiseks paigaldatakse reoveekogumismahuti. Krundil on olemasolev elektriliitumine. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Mustjala valla külade üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osas (elamuala E4) ja minimaalse krundi suuruse osas. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda siin.

Mere ja Mereääre Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 2-3/90 kehtestati Muratsi küla Mere ja Mereääre detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Muratsi külas Mere (43301:001:0201) ja Mereääre (43301:001:0202) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks, vähikasvatustiikide ja neid teenindava hoone püstitamiseks. Mereääre krundile on lubatud ehitada 1 elamu ja 3 abihoonet maksimaalse hoonete aluse pinnaga 550 m2, elamu kõrgus 8 m, abihoonetel 6 m. Mere krundile on kavandatud vähikasvatustiigid, lubatud püstitada kuni 3 hoonet maksimaalse hoonete aluse pinnaga 400 m2. Hoonete ja rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada, et osa planeeringualast võib olla aegajalt üleujutatav. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud olemasoleva mahasõidu kaudu Saare teelt. Planeeringualal on Mereääre katastriüksusel kehtiv võrguleping liitumiseks elektrivõrguga. Veevarustus lahendatakse puurkaevude baasil, kanalisatsioon lahendada omapuhastiga või kogumismahutiga. Vähikasvanduses rakendatakse vee korduvkasutust. Planeeritud imbpeenra kitsenduse ala 50 m ulatub naaberkinnistutele Loo (43301:001:0847) ja Metsaääre (43301:001:0846). Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Redika Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 10.01.2023 korraldusega nr 2-3/40 kehtestati Muratsi küla Redika detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Muratsi külas Redika katastriüksust (katastritunnus 27003:003:0253) ja osaliselt Ranna katastriüksust (katastritunnus 43301:001:1170) avalikuks kasutuseks seatud teelt mahasõidu osas. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning päikesepaneelide püstitamiseks. Detailplaneeringuga jagatakse maaüksus kaheks elamumaa ja kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks, millest kolmele katastriüksusele on kavandatud 1 elamu ja 2 abihoonet maksimaalse ehitisaluse pinnaga kuni 400 m². Elamu lubatud kõrgus on kuni 9 m ja abihoonetel kuni 6 m. Juurdepääs olemasolevalt avaliku kasutusega asfaltkattega Saare teelt. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Elektrivarustus tagatakse olemasolevast piirkonna alajaamast ning lubatud on rajada iga elamu tarbeks kuni 15 kW maapealne päikesepark ja/või päikesepaneelid hoonete katustele. Veevarustus lahendatakse puurkaevude baasil, kanalisatsioon on võimalik lahendada biopuhastiga või kogumismahutiga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Pihlaka Vilidu külas

Saaremaa Vallavalitsuse 13.12.2022 korraldusega nr 2-3/1951 kehtestati Vilidu külas Pihlaka detailplaneering (edaspidi nimetatud detailplaneering). Detailplaneeringu ala hõlmab Vilidu külas osaliselt Pihlaka katastriüksust tunnusega 85801:001:0565 (pindala kokku 4,70 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasoleva lauda laiendamiseks üle 33%. Detailplaneeringuga Pihlaka maaüksust ei jagata, kuid detailplaneeringu vormistamiseks on planeeritud eraldi krunt. Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarbeks planeeritakse põllumajandusliku tootmishoone ja rajatiste maa (TP) 100%. Kogu Pihlaka katastriüksuse kasutamise sihtotstarve muudetakse 51% tootmismaaks ja 49% maatulundusmaaks. Detailplaneeringuga on näidatud lubatud hoonestusala koos ehitusõigusega. Planeeritaval alal on lisaks lauda juurdeehitusele lubatud rajada kaks abihoonet (heinakuur, söödahoidla vms). Kõigi hoonete (olemasolev ja rajatavad) suurim lubatud ehitisealune pind kokku on 7000 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus on 11 m maapinnast. Maa-alale pääseb Tantse-Kõnnu teelt (tee nr 8580007), planeeringuga juurdepääsu asukohta ei muudeta. Parkimine lahendatakse krundi piires. Pihlaka kinnistul on olemasolev elektriliitumine, planeeringuga kavandatu realiseerimiseks täiendavat võimsust ei vajata. Veevarustus on lahendatud olemasoleva puurkaevu baasil. Olmeruumide kanalisatsioon on ühendatud olemasolevasse vedelsõnnikuhoidlasse. Kavandatud lauda laiendusse olmeruume ei rajata. Detailplaneering on kehtiva Valjala valla üldplaneeringuga kooskõlas, kuna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu materjalidega ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Kuuse Tehumardi külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 1-3/88 kehtestati Tehumardi küla Kuuse detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Tehumardi külas Kuuse katastriüksust tunnusega 72101:001:0604. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Salme ranna-alade osaüldplaneeringus alale väikeelamumaa juhtotstarbe määramine, üldplaneeringuga määratud krundi minimaalse suuruse muutmine ning eluhoonete omavahelise kauguse muutmine. Kuuse kinnistule määratakse väikeelamumaa juhtotstarve, sh minimaalseks elamute vaheliseks kauguseks 200 meetri asemel 50 meetrit ja krundi minimaalseks suuruseks 6000 m². Katastriüksus jagatakse kaheks elamumaa krundiks (lubatud ehitada üks elamu ja kuni kaks abihoonet, elamud kuni 2 korruselised, kõrgus kuni 8 m, lubatud on üksnes viilkatuste rajamine, abihooned ühekordsed, kõrgus kuni 6 m). Ehitisealune pind on kuni 350 m². Kavandatakse kaks juurdepääsu – avalikult TehumardiKogula riigimaanteelt ning olemasoleva mahasõidu kaudu avalikult KuressaareSääre riigimaanteelt (tuleb tagada juurdepääs Liisuaugu (katastritunnus 72101:001:1088) katastriüksusele. Elektriliitumine Kaarli alajaamast maakaabelliiniga, veevarustus rajatava ühise puurkaevu baasil ja kanalisatsioon lahendatakse tsentraalselt. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Männituka Sääre külas

Saaremaa Vallavalitsuse 11.10.2022 korraldusega nr 2-3/1577 kehtestati Sääre küla Männituka detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Sääre külas Männituka katastriüksust tunnusega 80701:003:0739. Detailplaneeringu eesmärgiks on majutushoone (peahoone) ja 3 kõrvalhoone ehitamine. Planeeringuga uusi krunte ei moodustata. Krundile on kavandatud peahoone ja 3 kõrvalhoonet (kunstistuudiod ja hooned, kus asuvad tualettruumid, dušid jt abiruumid) ja lisaks krundi lagedale osale mänguväljakute ala. Planeeritud katastriüksuse sihtotstarbed on ärimaa ja maatulundusmaa. Krundile on kavandatud 2 eraldi hoonestusala, hoonete ehitisalune pind on 900 m², lubatud hoone kõrgus on 9 m ja abihoonetel 5 m. Lisaks võib mõlemale hoonestatavale alale rajada kaks kuni 20 m² hoonet. Krundile juurdepääsuks on kavandatud uus maha-sõit Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe teelt. Projekteerimisel tuleb arvestada, et ranna piiranguvööndis tuleb krundil olevast kõrghaljastuse (va võsa) pindalast säilitada vähemalt 80%. Keelatud on lageraie. Elektrivarustus tagatakse piirkonna alajaamast. Veevarustus lahendatakse puurkaevu baasil, kanalisatsioon on võimalik lahendada omapuhastiga, reovee kogumismahutiga või kahesüsteemse reovee kohtkäitluse kasutamisega. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Talli tn 14 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldusega nr 2-3/1540 kehtestati Kuressaare linnas Talli tn 14 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Talli tn 14 (34901:003:0216) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoone ehitamiseks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuga kavandatakse rajada auto- ja põllumajandustehnika teeninduskoht, uusi krunte ei moodustata ja krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud tootmishoonete maa. Krundile on lubatud ehitada kuni kaks tootmishoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 730 m² (kuni 3 korrust, kõrgus kuni 9 m). Talli tn 12 kinnistu omanikuga on sõlmitud kokkulepe ehitusõiguseks kinnistu piirile lähemale kui 4 m. Planeeritud kõrghaljastuse osakaal krundi pindalast peab olema 15%. Talli tänavalt on kavandatud kaks mahasõitu sisse- ja väljasõiduks Talli tänavalt. Elektrivarustus tagatakse olemasolevast liitumiskilbist, kuid kilp paigutatakse teise asukohta. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse ühistrasside baasil. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Elda vaatluspunkt Atla külas

Saaremaa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 1-3/82 kehtestati Atla küla Elda vaatluspunkti detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Atla külas Elda vaatluspunkt katastriüksust tunnusega 44001:002:0235. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemasolevate operaatorihoone ja vaatlustorni ümberehitamiseks ning lisaks 2 hoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Lümanda valla üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe ja ranna ehituskeeluvööndi osas. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ning katastriüksuse sihtotstarve muudetakse ärimaaks. Hoonestusalad on määratud alale, mis jääb poolloodusliku koosluse alast välja. Kavas on rekonstrueerida olemasolev operaatorihoone ja endise vaatlustorni kohale rajada uus vaatlustorn. Vaatlustorni esimese korruse ulatuses on lubatud rajada hoone tunnustega ehitis. Lisaks on kavandatud kaks uut hoonet ehitisaluse pinnaga kuni 60 m². Hoonetesse soovitakse rajada stuudio erinevate kunstiharudega (keraamika, maal, filmikunst jmt) tegelemiseks ning töötoad. Hoonete maksimaalne kõrgus on 5 m (1 korruselised), vaatlustornil 19 m, maksimaalne hoonete alune pind 205 m² (üks hoone max 60 m²). Piirdeaia või elektrikarjuse paigaldamine on lubatud hoonestatava ala ulatuses. Piirete rajamisel arvestada, et krunti läbival teel ei tohi läbipääsu takistada. Juurdepääsutee Elda vaatluspunkti kinnistule on lahendatud Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringuga, kehtestatud 24. mai 2018. a Saaremaa Vallavolikogu otsusega nr 1-3/741. Juurdepääsutee Elda vaatluspunktini läbib ca 20 eraomandis olevat krunti, 4 riigimetsa maaüksust ja kahes kohas reformimata riigimaad. Tee on kantud kohaliku omavalitsuse teederegistrisse nimetusega Austla Elda tee nr 4400204. Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringuga on tehtud ettepanek määrata kirjeldatud eratee avalikult kasutatavaks. Elektritoide on lahendatud lokaalselt päikesepatareidega ning diiselgeneraatoriga. Veevarustus planeeritakse puurkaevu baasil ja kanalisatsioon on planeeritud lahendada kogumismahutiga. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Läänemere ranna ehituskeeluala Elda vaatluspunkti kinnistul hoonestatavate alade piires. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kul-tuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu mater-jalidega saab tutvuda siin.

Vallimaa tn 6 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 1-3/78 kehtestati Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 katastriüksust tunnusega 34901:007:0295. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate hoonete lammutamine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu muutmine juhtotstarbe osas. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ning katastriüksuse sihtotstarbeks jääb elamumaa. Lubatud on elamu ja 1 abihoone, kus elamu maksimaalne kõrgus on 9 m (min 2 korruselised) ja minimaalselt 7,5 m, maksimaalne hoonete alune pind 280 m². Hoonete rajamisel naaberkinnistute hoonetele lähemale kui 8 m tagatakse tuleohutus ehituslike võtetega. Krundi piirile ehitamisel kooskõlastatakse ehitus, hoonete edaspidine hooldus ning sademevete katuselt juhtimine naabritega projekteerimise käigus. Juurdepääs on Vallimaa tänavalt, parkimine lahendatakse krundi piires. Servituutide seadmise vajadus puudu. Elektrivarustus on olemasolev. Veevarustus ning kanalisatsioon on kavandatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil. Hoonete küte lahendatakse lokaalsena (päikesepaneele tohib paigaldada vaid hoone katusele ja seinale, maapinnale ei ole lubatud). Ühisplaneeringu järgne rida- ja korterelamuala juhtotstarve muudetakse elamumaa juhtotstarbeks. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Loovälja Mäekülas

Saaremaa Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldusega nr 2-3/1436 kehtestati Mäekülas Loovälja detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Mäekülas Loovälja katastriüksust tunnusega 55001:001:0956. Detailplaneeringu eesmärk on Loovälja katastriüksusele ehitusõiguse määramine päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamiseks. Detailplaneeringuga planeeritakse Loovälja katastriüksusele päikesepargi rajamist. Krundi kasutamise sihtotstarve on detailplaneeringu kohaselt 100% elektrienergia tootmise maa (OE) ja katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse 100% tootmismaa. Detailplaneeringuga lubatud suurim ehitisealune pind on 4180 m² ja ehitise suurim lubatud kõrgus maapinnast on 2,0 m. Katastriüksusele pääseb 21129 Orissaare–Leisi–Mustjala teelt läbi Vana-Laadamäe kinnistu, millele on seatud reaalservituut igakordse omaniku kasuks. Juurdepääsuteed ei rajata, kuna päikesepargi edasine ekspluatatsioon ei eelda sõiduvahenditega juurdepääsu. Päikesepark ühendatakse elektrivõrku Laadamäe alajaamas. Detailplaneering on Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu materjalidega ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Angervaksa Laugu külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/66 kehtestati Laugu külas Angervaksa detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Laugu külas Angervaksa katastriüksust tunnusega 40301:003:0444. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Detailplaneeringuga planeeritakse olemasolevale elamumaa sihtotstarbega katastriüksusele ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks (1 elamu + 2 kõrvalhoonet, sh kaks olemasolevat ebaseaduslikult rajatud hoonet) kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 200 m². Lubatud hoone maksimaalne kõrgus elamul 8 m, kõrvalhoonel 5 m. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Juurdepääs planeeringualale on lahendatud Orissaare-Leisi-Mustjala teelt mööda olemasolevat teed üle Merela kinnistu. Detailplaneeringuga muudetakse Leisi üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuses. Detailplaneeringu materjalidega ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 23.08.2022 korraldusega nr 2-3/1348 kehtestati Kuressaare linnas Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Kuressaare linnas Tallinna tn 32 (34901:009:0065) ja Transvaali tn 51 (34901:009:0061) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide liitmine, moodustatavale krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine äripindade ja korterelamute ehitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 katastriüksused kavandatakse liita üheks krundiks. Krundile on planeeritud kolm äri- ja elamufunktsiooniga hoonet. Kavandatavad krundi kasutamise sihtotstarbed on 50% korterelamu maa EK ja 50% kas kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ÄK, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa ÄV, büroohoone maa ÄB või majutushoone maa ÄM. Lubatud maksimaalne hoonete ehitisealune pind on 790 m², lubatud maksimaalne hoonete arv krundil on 7. Hoonete lubatud kõrgus on 9 m. Mõlemale planeeritavale katastriüksusele on olemasolev juurdepääs Transvaali tänavalt. Parkimine kavandatakse krundil, täpne parkimiskohtade arv arvutatakse projekteerimise käigus. Planeeritavad hooned liidetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kaugküttetorustikuga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Kingu Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 2-3/939 kehtestati Muratsi küla Kingu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Muratsi külas Kingu katastriüksust (katastritunnus 27003:003:0616, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 2,60 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu koos kõrvalhoonetega püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, haljastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Moodustatakse 1 maatulundusmaa ja 1 transpordimaa krunt. Maatulundusmaa krundile on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2-korruseline, kõrgus kuni 8 m) ja kuni 3 abihoonet (ühekordsetena, kõrgus kuni 6 m). Ehitisealune pind max kuni 400 m². Juurdepääs 2700122 Puhkeplatsi tee T1 kinnistult ning 2700121 Vani tee T1, Saadu, Antu, Männimäe, Mäe, Koidumaa, Arumäe ja Vani tee katastriüksuseid läbivalt erateelt, millele algatatakse asjaosaliste maaomanikega menetlus tee avalikuks kasutuseks seadmise kohta. Elektrivarustus tagatakse perspektiivsest alajaamast Vani teel, veevarustus puurkaevu baasil, kanalisatsioon omapuhastiga või reovee kogumismahutiga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Männivälja Mändjala külas

Saaremaa Vallavalitsuse 24.05.2022 korraldusega nr 2-3/851 kehtestati Mändjala küla Männivälja detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Mändjala külas elamumaa sihtsotstarbega Männivälja tee 1 (katastritunnus 34801:008:0552), Männivälja tee 2 (katastritunnus 34801:008:0558), Männivälja tee 3 (katastritunnus 34801:008:0553), Männivälja tee 4 (katastritunnus 34801:008:0559), Männivälja tee 5 (katastritunnus 34801:008:0554), Männivälja tee 6 (katastritunnus 34801:008:0560), Männivälja tee 7 (katastritunnus 34801:008:0555), Männivälja tee 8 (katastritunnus 34801:008:0561), Männivälja tee 9 (katastritunnus 34801:008:0556), Männivälja tee 10 (katastritunnus 34801:008:0562) ja Männivälja tee 11 (katastritunnus 34801:008:05527) katastriüksuseid, transpordimaa sihtotstarbega Männivälja tee katastriüksust (katastritunnus 34801:008:0551) ja osaliselt maatulundusmaa sihtotstarbega Kadariku (katastritunnus 34801:008:0341), Armanni (katastritunnus 34801:008:0351) ja Holgeri (katastritunnus 34801:008:0422) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate elamumaa maaüksuste jagamine, ehitusõiguse määramine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringuga krunditakse ümber olemasolevad elamumaa sihtotstarbega katastriüksused nii, et alale moodustatakse kokku 21 elamumaa katastriüksust (suurused vahemikus 2839 - 6883 m²), üks transpordimaa katastriüksus, üks üldkasutatava maa ja üks tootmismaa sihtotstarbega katastriüksus. Maksimaalne ehitisealune pind on 250 m² (lisaks on lubatud rajada kuni 2 kuni 20 m² suurust väikeehitist). Lubatud hoonete suurim arv on 3 (lisaks 2 väikeehitist), kõrgus elamul kuni 8 m, abihoonetel kuni 6 m, elamu korruselisus 1 põhikorrus ja 1 katusekorrus. Üldkasutatava maa katastriüksusele on lubatud rajada külaplatsi jaoks vajalikke rajatisi (nt külakiik, lõkkeplats, varjualune), puurkaev ning alajaam. Juurdepääs planeeringualale on Kuressaare-Sääre tugimaanteelt nr 77, sealt edasi mööda Leebemetsa teed, Ohaka teed ja Tiitsumetsa taluteed. Elektrivarustuse tagamiseks tuleb rajada uus alajaam. Veevarustus tagatakse ühispuurkaevude baasil. Kanalisatsioon ühendatakse olemasoleva ühiskanalisatsioonivõrguga, mille liitumispunkt asub Mändjala kergtee T18 kinnistul. Liitumistorustik on planeeritud kulgemisega mööda Leebemetsa teed. Kanalisatsioonitorustik tuleb projekteerida tervikliku lahendusena Vana-Värava ja Männivälja tee arendustel ühine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Kalevi tn 36 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 17.05.2022 korraldusega nr 2-3/815 kehtestati Kuressaare linnas Kalevi tn 36 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Kalevi tn 36 (34901:003:0226) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, ehitusõiguse määramine kontor-laohoone ehitamiseks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Detailplaneeringuga ei moodustata uusi krunte ja katastriüksuse piire ei muudeta. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud 80% ärimaa ja 20% tootmismaa. Krundile on lubatud rajada 1 äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone (max suurus on 478 m², kui hoone rajada kogu ulatuses mittekonsoolsena, või 632 m², kui hoone rajada parkimisala kohal konsoolse II korrusega). Lubatud kõrgus on 9 m ja 1/3 hoone ehitisealusest pinnast kuni 12 m. Hoone võib rajada madala viilkatusega või lamekatusega. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Tehnika tänavalt mööda Kalevi tänavat. Planeeringualale on kavandatud teeservituut Kalevi tänava ulatuses, mis tagab juurdepääsu eelkõige Kalevi tn 38, 40 ja 42 kinnistutele. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. Tuleb projekteerida tänavavalgustus Kalevi tänava äärde parkimisalale. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Köstri Ansekülas

Saaremaa Vallavalitsuse 19.04.2022 korraldusega nr 2-3/575 kehtestati Ansekülas Köstri detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Ansekülas osa Köstri katastriüksusest (katastritunnus 72101:002:0261, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 20,91 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste moodustamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse andmine elamu, majutushoone ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev Köstri katastriüksus kaheks, millest Krunt 1-le on kavandatud majutushoone, eluhoone ja kõrvalhooned ning Krunt 2-le ehitusõigust ei kavandata. Hooned on kavandatud endisele talukohale ja selle ümbrusesse. III kaitsekategooria taime kasvualale hoonestust ei kavandata. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja elamumaa. Lubatud hoonete arv on 10 (sh alla 20 m² hooned), suurim ehitisalune pind 1000 m², suurim kõrgus 8,5 m (abihooned 6 m), lubatud korruselisus 2 ja katusekalle 35-45 kraadi. Piirded võib rajada ainult õueala ümber. Juurdepääsutee on kavandatud olemasoleva mahasõidu kaudu Kuressaare-Sääre teelt. Krunt 1 kaudu on näidatud võimalus juurdepääsutee rajamiseks Männiku (72101:002:0504) katastriüksusele ja Krundile 2. Maanteeäärne metsa riba säilitada. Krundi põhjapoolsesse nurka jääv Körberi männik tuleb säilitada. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud lokaalsed - olemasolev salvkaev ja kavandatud puurkaev ning biopuhasti või kogumismahuti. Detailplaneering on kooskõlas Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Lambakivi Ninase külas

Saaremaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 2-3/421 kehtestati Ninase külas Lambakivi detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab Ninase külas Lambakivi katastriüksust tunnusega 48301:001:0152. DP eesmärgiks on planeeringuala jagamine elamumaa kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete rajamiseks. DP-ga moodustatakse 5 üksikelamumaa krunti. Suurim lubatud hoonete arv krundil on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), suurim lubatud ehitisealune pind 350 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8 m ja abihoonel 5,5 m. Planeeringualale on juurdepääs Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteelt. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt. DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP kehtestamisega ei kaasne olulisi mõjusid sotsiaalsele ja looduslikule keskkonnale. DP materjalide ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Kihelkonna mnt 8 ja 8d Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 08.02.2022 korraldusega nr 2-3/187 kehtestati Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kihelkonna mnt 8 (katastritunnus 34901:002:0008) ja Kihelkonna mnt 8d (katastritunnus 34901:002:0009) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste liitmine ja sihtotstarvete määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Detailplaneeringuga liidetakse olemasolevad krundid üheks krundiks aadressiga Kihelkonna mnt 8. Krundile on planeeritud rajada kaks äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonet. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja tootmismaa. Hoonete suurim lubatud arv ja ehitisalune pind sisaldab üle 20 m² ehitisalusepinnaga krundile plaaneritud hooneid. Lisaks on lubatud krundile rajada 1 kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga abihoone (prügimaja). Suurim lubatud ehitisalune pind 2500 m², suurim lubatud kõrgus 12 m, lubatud korruselisus 2, katusekalle 0-45 kraadi ja harjajoonega paralleelselt või risti Kihelkonna maanteega. Krundile on kavandatud kaks juurdepääsu: Kihelkonna maanteelt üks mahasõit ja Kihelkonna mnt 6 maaüksusel asuvalt teelt teine mahasõit. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Merimetsa Murika külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/10 kehtestati Murika külas Merimetsa detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Murika külas Merimetsa katastriüksust tunnusega 71401:001:0366. Detaiplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detaiplaneeringuga planeeritakse olemasolevale katastriüksusele hoonestusala ja antakse ehitusõigus 1 elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 350 m². Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Juurdepääs planeeringualale on lahendatud Metsküla-Meiuste riigimaanteelt nr 21128 servituudi seadmisega. Detaiplaneeringuga muudetakse Leisi üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuses. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu Sikassaare külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/9 kehtestati Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Detailplaneeringuala suurus on ca 24 ha ja hõlmab Uuevärava (katastritunnus 27003:001:0116, 100% maatulundusmaa, suurus 8,80 ha), Tiigi (katastritunnus 27003:001:0568, 100% maatulundusmaa, suurus 6,54 ha) ja Sarapupõllu (katastritunnus 27003:001:0139, 100% maatulundusmaa, suurus 8,27 ha) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistutele ehitusõiguse määramine elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaama ehitiste (konteinerite) rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja katastriüksuse piire ei muudeta. Uuevärava kinnistule planeeritakse elektrituulik Vestas 52/850 maksimaalse võimsusega 0,85 MW, torni kõrgusega kuni 65 m, rootori diameetriga kuni 32 m. Tuuliku suurim lubatud kõrgus maapinnast on 81,1 m ja absoluutkõrgus 82,6 m. Elektrituulik ühendatakse Sarapupõllu kinnistul asuva alajaamaga. Elektrikaablite rajamiseks ning hooldamiseks seatakse reaalservituudid. Tiigi kinnistule planeeritakse kuni kuus aastaringselt kasutatavat tööstuslikku kasvuhoonet põllumajandussaaduste tootmiseks, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 2025 m². Piirete rajamist ei planeerita. Tiigi katastriüksusele rajatakse kasvuhoonete kastmisvee saamiseks puurkaev. Sarapupõllu kinnistule planeeritakse kuni kuus tootmistegevust teenindavat konteinerit (ajutised ehitised) ja elektrivarustuse rajatised, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 650 m² (sh kaks olemasolevat elektrituulikut kokku ehitisealuse pinnaga 450 m²). Konteinerid ja elektrivarustuse rajatised teenindavad planeeringualale kavandatud kasvuhooneid, milles planeeritakse köögiviljade kasvatust. Konteinerid rajatakse vastavalt tüüpprojektile, maksimaalse kõrgusega 2,5 m. Piirete rajamist ei planeerita. Kanalisatsiooni-süsteemi alale ei planeerita. Arendajal on kohustus tagada poldriala kuivendamine. Planeeringuala on kasutuses heinamaana. Juurdepääs planeeritud kruntidele on ette nähtud Kuressaare-Sikassaare teelt nr 21140 läbi eravalduses olevate juurdepääsuteede (üle Marguse, Haagi, Metalliääre, Liivaääre, Soomi ja Kuressaare metskond 90 kinnistute). Juurdepääsu tagamiseks seatakse reaalservituut. Detailplaneering on vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, seega menetletakse planeeringut üldplaneeringut muutvana. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Männimetsa ja Põlluvahe Sikassaare külas

Saaremaa Vallavalitsuse 25.01.2022 korraldusega nr 2-3/105 kehtestati Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneering. Detailplaneeringuala suurus on ca 3,3 ha ja hõlmab Sikassaare külas elamumaa katastriüksusi Männimetsa tn 1 (katastritunnus 27003:001:0224), Männimetsa tn 2 (katastritunnus 27003:001:0225), Männimetsa tn 3 (katastritunnus 27003:001:0226), Männimetsa tn 4 (katastritunnus 27003:001:0227), Männimetsa tn 5 (katastritunnus 27003:001:0228), Männimetsa tn 6 (katastritunnus 27003:001:0229), Männimetsa tn 8 (katastritunnus 27003:001:0231), Männimetsa tn 10 (katastritunnus 27003:001:0233), Männimetsa tn 15 (katastritunnus 27003:001:0236), Põlluvahe tn 1 (katastritunnus 27003:001:0254), Põlluvahe tn 3 (katastritunnus 27003:001:0255), Põlluvahe tn 5 (katastritunnus 27003:001:0256), Põlluvahe tn 7 (katastritunnus 27003:001:0257), Põlluvahe tn 9 (katastritunnus 27003:001:0258), Põlluvahe tn 11 (katastritunnus 27003:001:0259) ja Männituka põik 8 (katastritunnus 27003:001:0253) ning transpordimaa katastriüksust Männimetsa tänav (katastritunnus 27003:001:0221). Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate krundipiiride muutmine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneering muudab osaliselt kehtetuks alal kehtinud Andruse detailplaneeringu (kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 25.02.2004 otsusega nr 194). Detailplaneeringuga muudetakse olemasolevate katastriüksuste piire. Lubatud on ehitada üks elamu ja kuni kolm abihoonet. Elamutel Põlluvahe tänava ääres peab olema osaliselt või kogu mahus 2 korrust (kõrgus lubatud kuni 9 m, katusekalle 5–30°, katusetüübiks on lubatud lame- pult- ja madal viilkatus), ülejäänud elamutel kuni kaks korrust. Männimetsa, Männituka tn ja Männituka põik tänaval olevatel hoonetel katusekalle 30–45°, katusetüübiks on lubatud viilkatus. Hooned orienteerida paralleelselt tänavaga. Maksimaalsed ehitisealused pinnad kruntidel on vahemikus 225–300 m². Säilitada maksimaalselt olemasolevat metsa. Juurdepääs kruntidele on kavandatud Põlluvahe ja Männimetsa tänavatelt. Teed peavad olema tolmuvaba kattega (tänavakivi, kahekordse pindamisega kate või asfaltkate). Teed ehitab välja ja hooldab kuni Saaremaa vallale üleandmiseni arendaja – Ehitusmees OÜ. Elektrivarustus on tagatud kõikidel planeeritavatel elamukruntidel. Sidevarustuse, telefoni ja internetiühendus planeeritaval alal lahendatakse kas Wifi või mobiilse interneti kaudu. Elamukruntidele on rajatud liitumispunktid AS-ga Kuressaare Veevärk vee- ja kanalisatsioonitorustikega liitumiseks (käesoleval hetkel on tegemist arendaja omandis olevate torustikega). Täiendavad liitumispunktid nähakse ette kruntidele pos 5,11,12,14 ja 15. Kanalisatsioonitorustik on planeeritud isevoolsena. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Nooruse tn 1 spordikompleks Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/1948 kehtestati Kuressaare linnas Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas osa Nooruse tn 1 katastriüksusest (34901:012:0135), osa Vuti tänava katastriüksusest (34901:012:0149), osa Kaevu tn 33 katastriüksusest (34901:012:0129), Kaevu põik katastriüksust (34901:012:0119) ja Kaevu põik 1 katastriüksust (34901:001:0110). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine jalgpalli sisehalli püstitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse jalgpallihalli ehitamiseks uus krunt, muudetakse Kaevu põik, Nooruse tn 1 ja Kaevu tn 33 krunte. Kaevu põik 1 krundi piire ei muudeta. Moodustatavatele Kaevu põik 1 ja 5 katastriüksustele määratakse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve, Kaevu põik katastriüksusele transpordimaa sihtotstarve. Kaevu põik 5 krundile antakse ehitusõigus jalgpallihalli püstitamiseks maksimaalse kõrgusega 24 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 30 m) ning teenindushoone püstitamiseks maksimaalse kõrgusega 7 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 13 m). Kokku on lubatud 2 hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 10 000 m². Jalgpallihalli projekteerimisel tuleb arvestada Kuressaare lennuvälja lähiümbruse piirangupindadega ning sellest tuleneva kõrguspiiranguga. Kaevu põik 1 krundile antakse ehitusõigus 1 maksimaalselt 800 m² suuruse ehitisealuse hoone püstitamiseks, maksimaalne lubatud kõrgus 7 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 13 m). Hoonestusala piiresse on lubatud rajada jalgpalli halli inventarihoone vmt külastajatele mitteavatud hoone. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Aia tn 78 Kuressaare Linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/1947 kehtestati Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning teede ja tehnorajatiste planeerimine. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata. Krundile on planeeritud rajada äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone ning jäätmete liigiti kogumiseks prügimaja. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja tootmismaa. Lubatud hoonete arv on 2 (maksimaalse hoonetealuse pinnaga 2500 m², maksimaalse lubatud kõrgusega 11 m, maksimaalse lubatud sügavusega 2,5 m, lubatud korruselisusega 2, katusekaldega 0-15 kraadi ja harjajoonega paralleelselt või risti Aia tänavaga). Piirete rajamine on lubatud. Juurdepääs krundile on kavandatud Aia tänavalt. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sääre tipu Sääre külas

Saaremaa Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 2-3/1541 kehtestati Sääre külas Sääre tipu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise hoone teenindamiseks vajaliku vee- ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks. Detailplaneeringuga uusi katastriüksuseid ei moodustata ning hoonetele ehitusõigust ei määrata. Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva hoone varustamiseks olmeveega on planeeringualale kavandatud puurkaev koos veetorustikuga ning heitvee käitlemiseks on planeeritud omapuhasti. Lisaks on planeeritud tuletõrje veevõtumahuti ning päästetehnika manööverdusala. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi planeerimine on kooskõlas üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Anni Lilbi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 05.10.2021 korraldusega nr 2-3/1540 kehtestati Lilbi külas Anni detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneeringuga moodustatakse kolm maatulundusmaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus elamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks (elamute maksimaalne korruselisus 2 ja lubatud maksimaalne kõrgus 8 m, abihooned rajatakse ühekordsetena kõrgusega kuni 6 m). Hoonete maksimaalne ehitisealune pind on 400 m². Katuse kaldenurk krundil pos 1: 40-45°, kruntidel pos 2 ja 3: 20-25°. Lubatud on vaid viilkatuste rajamine. Piirdeaed on lubatud rajada vaid ümber õueala. Juurdepääs kruntidele on lahendatud Vaivere-Lilbi teelt ning tee tuleb rajada tolmuvaba kattega. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Säilitada maksimaalselt olemasolevat metsa. Kruntidele on kavandatud individuaalsed puurkaevud. Planeeritaval ala reovee ärajuhtimist on võimalik lahendada omapuhastiga (biopuhasti-imbsüsteem) või reovee kogumismahutiga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Merekivi Liikülas

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 1-3/56 kehtestati Liikülas Merekivi detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab Liikülas Merekivi katastriüksust tunnusega 48301:006:0405. DP eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. DP-ga planeeritakse olemasolevale katastriüksusele hoonestusalad ja antakse ehitusõigus 1 elamu ja 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m². Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt, parkimine kavandatakse krundil. DP-ga muudetakse Mustjala valla külade üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuses. DP materjalidega ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Reediku ja Mõldri Neeme külas

Saaremaa Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr 2-3/1449 kehtestati Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale. Planeeringuga jagatakse ala neljaks krundiks. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus pereelamu ja 2 abihoone rajamiseks (maksimaalne hoonetealune pind 400 m², maksimaalne korruselisus 2, katusekalle 35 – 45 kraadi, elamu maksimaalne kõrgus 8,5 m). Õueala ei tohi olla suurem kui hoonestatav ala. Juurdepääs kruntidele on lahendatud Kalmu-Kuralase-Neeme teelt mööda olemasolevaid pinnasteid. Kruntidele on kavandatud individuaalsed puurkaevud ja reovesi puhastatakse biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sõrve tee 6 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 31.08.2021 korraldusega nr 2-3/1394 kehtestati Kuressaare linnas Sõrve tee 6 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata tingimused tänavakorvpalliplatsi ja välijõusaali rajamiseks koos neid teenindavate rajatistega (väikevormid), liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringuga on moodustatud kolm krunti, Krunt 1 parklaalusele maale, Krunt 2 teealusele maale ja Krunt 3 on moodustatud detailplaneeringu vormistamiseks (Krunt 3 osas ei moodustata peale planeeringu kehtestamist eraldi katastriüksust). Planeeringuga moodustatud kruntidele on määratud ehitusõigus. Planeeringualale on kavandatud tänavakorvpalli plats, välijõusaal, juurdepääsutee, parklad autodele ja jalgratastele, Ranna tn 9 ja Kotkapoja tn 12 elamute tarbeks prügimaja. Juurdepääs on kavandatud Ranna tänavalt olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Parkimiskohti on kavandatud korvpalliplatsi jaoks ja Ranna tn 9 kortermajale. Veevarustust ja kanalisatsiooni planeeritud ei ole. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Matise Atla külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2021 otsusega nr 1-3/48 kehtestati Atla külas Matise detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse Matise katastriüksus kaheks maatulundusmaa katastriüksuse sihtotstarbega krundiks: krunt nr 1 pindalaga 45 335 m² ja krunt nr 2 pindalaga 15 289 m². Kruntide hoonestusalad on määratud kunagise talukoha õueala piires säilinud kiviaedade vahelisel alal. Hoonete suurim lubatud arv ühel krundil on 2 hoonet (elamu ja abihoone), mille ehitisealune pind kokku on 300 m². Juurdepääs planeeritud kruntidele on ette nähtud Atla-Eeriksaare teelt nr 4400022 üle Kihelkonna metskond 805 katastriüksusel asuva Urverahu tee. Veevarustus on kavandatud kahe krundi peale rajatavast ühisest puurkaevust, reovee lahenduseks tuleb rajada kummalegi krundile reovee kogumismahuti. Matise detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut, kuna detailplaneeringu eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Raiekivi tee 2 Kuressaare linnas

Kuressaares Raiekivi tee 2 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 2-3/524. Detailplaneeringu eesmärgiks on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja olemasoleva katastriüksuse piire ei muudeta. Planeeringualale on kavandatud monumendi rajamine. Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarve on kultuuri- ja puhkerajatise maa (PK). Lubatud olulise avaliku huviga rajatiste arv krundil on 1 ja maksimaalne rajatisealune pind on 16 m². Ehitise suurim lubatud kõrgus on 1 m. Teenindava transpordi juurdepääs on kavandatud Kalda puiesteelt. Kergliiklusvahenditega ja jalgsi on kavandatud juurdepääsud mööda jalgteid. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub reserveeritud puhkeotstarbelisel alal. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Laratsi II Kugalepa külas

Kugalepa külas Laratsi II detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/83. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Laratsi katastriüksusest moodustatakse 2 krunti, kummalegi krundile on lubatud ehitada kuni 4 hoonet kokku ehitisealuse pinnaga 500 m². Lubatud hoonete suurim kõrgus on 9 m (2 korrust). Veevarustus planeeritakse lahendada rajatava ühise puurkaevuga. Reovesi puhastatakse biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.