Detailplaneeringud – kehtestatud

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Kingu Muratsi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 2-3/939 kehtestati Muratsi küla Kingu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Muratsi külas Kingu katastriüksust (katastritunnus  27003:003:0616, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 2,60 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu koos kõrvalhoonetega püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, haljastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Moodustatakse 1 maatulundusmaa ja 1 transpordimaa krunt. Maatulundusmaa krundile on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2-korruseline, kõrgus kuni 8 m) ja kuni 3 abihoonet (ühekordsetena, kõrgus kuni 6 m). Ehitisealune pind max kuni 400 m². Juurdepääs 2700122 Puhkeplatsi tee T1 kinnistult ning 2700121 Vani tee T1, Saadu, Antu, Männimäe, Mäe, Koidumaa, Arumäe ja Vani tee katastriüksuseid läbivalt erateelt, millele algatatakse asjaosaliste maaomanikega menetlus tee avalikuks kasutuseks seadmise kohta. Elektrivarustus tagatakse perspektiivsest alajaamast Vani teel, veevarustus puurkaevu baasil, kanalisatsioon omapuhastiga või reovee kogumismahutiga.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Männivälja Mändjala külas

Saaremaa Vallavalitsuse 24.05.2022 korraldusega nr 2-3/851 kehtestati Mändjala küla Männivälja detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Mändjala külas elamumaa sihtsotstarbega Männivälja tee 1 (katastritunnus 34801:008:0552), Männivälja tee 2 (katastritunnus 34801:008:0558), Männivälja tee 3 (katastritunnus 34801:008:0553), Männivälja tee 4 (katastritunnus 34801:008:0559), Männivälja tee 5 (katastritunnus 34801:008:0554), Männivälja tee 6 (katastritunnus 34801:008:0560), Männivälja tee 7 (katastritunnus 34801:008:0555), Männivälja tee 8 (katastritunnus 34801:008:0561), Männivälja tee 9 (katastritunnus 34801:008:0556), Männivälja tee 10 (katastritunnus 34801:008:0562) ja Männivälja tee 11 (katastritunnus 34801:008:05527) katastriüksuseid, transpordimaa sihtotstarbega Männivälja tee katastriüksust (katastritunnus 34801:008:0551) ja osaliselt maatulundusmaa sihtotstarbega Kadariku (katastritunnus 34801:008:0341), Armanni (katastritunnus 34801:008:0351) ja Holgeri (katastritunnus 34801:008:0422) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate elamumaa maaüksuste jagamine, ehitusõiguse määramine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringuga krunditakse ümber olemasolevad elamumaa sihtotstarbega katastriüksused nii, et alale moodustatakse kokku 21 elamumaa katastriüksust (suurused vahemikus 2839 - 6883 m²), üks transpordimaa katastriüksus, üks üldkasutatava maa ja üks tootmismaa sihtotstarbega katastriüksus. Maksimaalne ehitisealune pind on 250 m² (lisaks on lubatud rajada kuni 2 kuni 20 m² suurust väikeehitist). Lubatud hoonete suurim arv on 3 (lisaks 2 väikeehitist), kõrgus elamul kuni 8 m, abihoonetel kuni 6 m, elamu korruselisus 1 põhikorrus ja 1 katusekorrus. Üldkasutatava maa katastriüksusele on lubatud rajada külaplatsi jaoks vajalikke rajatisi (nt külakiik, lõkkeplats, varjualune), puurkaev ning alajaam. Juurdepääs planeeringualale on Kuressaare-Sääre tugimaanteelt nr 77, sealt edasi mööda Leebemetsa teed, Ohaka teed ja Tiitsumetsa taluteed. Elektrivarustuse tagamiseks tuleb rajada uus alajaam. Veevarustus tagatakse ühispuurkaevude baasil. Kanalisatsioon ühendatakse olemasoleva ühiskanalisatsioonivõrguga, mille liitumispunkt asub Mändjala kergtee T18 kinnistul. Liitumistorustik on planeeritud kulgemisega mööda Leebemetsa teed. Kanalisatsioonitorustik tuleb projekteerida tervikliku lahendusena Vana-Värava ja Männivälja tee arendustel ühine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Kalevi tn 36 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 17.05.2022 korraldusega nr 2-3/815 kehtestati Kuressaare linnas Kalevi tn 36 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Kalevi tn 36 (34901:003:0226) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, ehitusõiguse määramine kontor-laohoone ehitamiseks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Detailplaneeringuga ei moodustata uusi krunte ja katastriüksuse piire ei muudeta. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud 80% ärimaa ja 20% tootmismaa. Krundile on lubatud rajada 1 äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone (max suurus on 478 m², kui hoone rajada kogu ulatuses mittekonsoolsena, või 632 m², kui hoone rajada parkimisala kohal konsoolse II korrusega). Lubatud kõrgus on 9 m ja 1/3 hoone ehitisealusest pinnast kuni 12 m. Hoone võib rajada madala viilkatusega või lamekatusega. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Tehnika tänavalt mööda Kalevi tänavat. Planeeringualale on kavandatud teeservituut Kalevi tänava ulatuses, mis tagab juurdepääsu eelkõige Kalevi tn 38, 40 ja 42 kinnistutele. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. Tuleb projekteerida tänavavalgustus Kalevi tänava äärde parkimisalale. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Köstri Ansekülas

Saaremaa Vallavalitsuse 19.04.2022 korraldusega nr 2-3/575 kehtestati Ansekülas Köstri detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Ansekülas osa Köstri katastriüksusest (katastritunnus 72101:002:0261, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 20,91 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste moodustamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse andmine elamu, majutushoone ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev Köstri katastriüksus kaheks, millest Krunt 1-le on kavandatud majutushoone, eluhoone ja kõrvalhooned ning Krunt 2-le ehitusõigust ei kavandata. Hooned on kavandatud endisele talukohale ja selle ümbrusesse. III kaitsekategooria taime kasvualale hoonestust ei kavandata. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja elamumaa. Lubatud hoonete arv on 10 (sh alla 20 m² hooned), suurim ehitisalune pind 1000 m², suurim kõrgus 8,5 m (abihooned 6 m), lubatud korruselisus 2 ja katusekalle 35-45 kraadi. Piirded võib rajada ainult õueala ümber. Juurdepääsutee on kavandatud olemasoleva mahasõidu kaudu Kuressaare-Sääre teelt. Krunt 1 kaudu on näidatud võimalus juurdepääsutee rajamiseks Männiku (72101:002:0504) katastriüksusele ja Krundile 2. Maanteeäärne metsa riba säilitada. Krundi põhjapoolsesse nurka jääv Körberi männik tuleb säilitada. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud lokaalsed - olemasolev salvkaev ja kavandatud puurkaev ning biopuhasti või kogumismahuti. Detailplaneering on kooskõlas Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Lambakivi Ninase külas

Saaremaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 2-3/421 kehtestati Ninase külas Lambakivi detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab Ninase külas Lambakivi katastriüksust tunnusega 48301:001:0152. DP eesmärgiks on planeeringuala jagamine elamumaa kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete rajamiseks. DP-ga moodustatakse 5 üksikelamumaa krunti. Suurim lubatud hoonete arv krundil on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), suurim lubatud ehitisealune pind 350 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8 m ja abihoonel 5,5 m. Planeeringualale on juurdepääs Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteelt. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt. DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP kehtestamisega ei kaasne olulisi mõjusid sotsiaalsele ja looduslikule keskkonnale. DP materjalide ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Kihelkonna mnt 8 ja 8d Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 8.02.2022 korraldusega nr 2-3/187 kehtestati Kuressaare linnas Kihelkonna mnt 8 ja 8d detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kihelkonna mnt 8 (katastritunnus 34901:002:0008) ja Kihelkonna mnt 8d (katastritunnus 34901:002:0009) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste liitmine ja sihtotstarvete määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine. Detailplaneeringuga liidetakse olemasolevad krundid üheks krundiks aadressiga Kihelkonna mnt 8. Krundile on planeeritud rajada kaks äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonet. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja tootmismaa. Hoonete suurim lubatud arv ja ehitisalune pind sisaldab üle 20 m² ehitisalusepinnaga krundile plaaneritud hooneid. Lisaks on lubatud krundile rajada 1 kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga abihoone (prügimaja). Suurim lubatud ehitisalune pind 2500 m², suurim lubatud kõrgus 12 m, lubatud korruselisus 2, katusekalle 0-45 kraadi ja harjajoonega paralleelselt või risti Kihelkonna maanteega. Krundile on kavandatud kaks juurdepääsu: Kihelkonna maanteelt üks mahasõit ja Kihelkonna mnt 6 maaüksusel asuvalt teelt teine mahasõit. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Merimetsa Murika külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/10 kehtestati Murika külas Merimetsa detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Murika külas Merimetsa katastriüksust tunnusega 71401:001:0366. Detaiplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detaiplaneeringuga planeeritakse olemasolevale katastriüksusele hoonestusala ja antakse ehitusõigus 1 elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 350 m². Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Juurdepääs planeeringualale on lahendatud Metsküla-Meiuste riigimaanteelt nr 21128 servituudi seadmisega. Detaiplaneeringuga muudetakse Leisi üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuses. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu Sikassaare külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/9 kehtestati Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Detailplaneeringuala suurus on ca 24 ha ja hõlmab Uuevärava (katastritunnus 27003:001:0116, 100% maatulundusmaa, suurus 8,80 ha), Tiigi (katastritunnus 27003:001:0568, 100% maatulundusmaa, suurus 6,54 ha) ja Sarapupõllu (katastritunnus 27003:001:0139, 100% maatulundusmaa, suurus 8,27 ha) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistutele ehitusõiguse määramine elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaama ehitiste (konteinerite) rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja katastriüksuse piire ei muudeta. Uuevärava kinnistule planeeritakse elektrituulik Vestas 52/850 maksimaalse võimsusega 0,85 MW, torni kõrgusega kuni 65 m, rootori diameetriga kuni 32 m. Tuuliku suurim lubatud kõrgus maapinnast on 81,1 m ja absoluutkõrgus 82,6 m. Elektrituulik ühendatakse Sarapupõllu kinnistul asuva alajaamaga. Elektrikaablite rajamiseks ning hooldamiseks seatakse reaalservituudid. Tiigi kinnistule planeeritakse kuni kuus aastaringselt kasutatavat tööstuslikku kasvuhoonet põllumajandussaaduste tootmiseks, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 2025 m². Piirete rajamist ei planeerita. Tiigi katastriüksusele rajatakse kasvuhoonete kastmisvee saamiseks puurkaev. Sarapupõllu kinnistule planeeritakse kuni kuus tootmistegevust teenindavat konteinerit (ajutised ehitised) ja elektrivarustuse rajatised, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 650 m² (sh kaks olemasolevat elektrituulikut kokku ehitisealuse pinnaga 450 m²). Konteinerid ja elektrivarustuse rajatised teenindavad planeeringualale kavandatud kasvuhooneid, milles planeeritakse köögiviljade kasvatust. Konteinerid rajatakse vastavalt tüüpprojektile, maksimaalse kõrgusega 2,5 m. Piirete rajamist ei planeerita. Kanalisatsiooni-süsteemi alale ei planeerita. Arendajal on kohustus tagada poldriala kuivendamine. Planeeringuala on kasutuses heinamaana. Juurdepääs planeeritud kruntidele on ette nähtud Kuressaare-Sikassaare teelt nr 21140 läbi eravalduses olevate juurdepääsuteede (üle Marguse, Haagi, Metalliääre, Liivaääre, Soomi ja Kuressaare metskond 90 kinnistute). Juurdepääsu tagamiseks seatakse reaalservituut. Detailplaneering on vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, seega menetletakse planeeringut üldplaneeringut muutvana. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Männimetsa ja Põlluvahe Sikassaare külas

Saaremaa Vallavalitsuse 25.01.2022 korraldusega nr 2-3/105 kehtestati Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneering. Detailplaneeringuala suurus on ca 3,3 ha ja hõlmab Sikassaare külas elamumaa katastriüksusi Männimetsa tn 1 (katastritunnus 27003:001:0224), Männimetsa tn 2 (katastritunnus 27003:001:0225), Männimetsa tn 3 (katastritunnus 27003:001:0226), Männimetsa tn 4 (katastritunnus 27003:001:0227), Männimetsa tn 5 (katastritunnus 27003:001:0228), Männimetsa tn 6 (katastritunnus 27003:001:0229), Männimetsa tn 8 (katastritunnus 27003:001:0231), Männimetsa tn 10 (katastritunnus 27003:001:0233), Männimetsa tn 15 (katastritunnus 27003:001:0236), Põlluvahe tn 1 (katastritunnus 27003:001:0254), Põlluvahe tn 3 (katastritunnus 27003:001:0255), Põlluvahe tn 5 (katastritunnus 27003:001:0256), Põlluvahe tn 7 (katastritunnus 27003:001:0257), Põlluvahe tn 9 (katastritunnus 27003:001:0258), Põlluvahe tn 11 (katastritunnus 27003:001:0259) ja Männituka põik 8 (katastritunnus 27003:001:0253) ning transpordimaa katastriüksust Männimetsa tänav (katastritunnus 27003:001:0221). Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate krundipiiride muutmine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneering muudab osaliselt kehtetuks alal kehtinud Andruse detailplaneeringu (kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 25.02.2004 otsusega nr 194). Detailplaneeringuga muudetakse olemasolevate katastriüksuste piire. Lubatud on ehitada üks elamu ja kuni kolm abihoonet. Elamutel Põlluvahe tänava ääres peab olema osaliselt või kogu mahus 2 korrust (kõrgus lubatud kuni 9 m, katusekalle 5–30°, katusetüübiks on lubatud lame- pult- ja madal viilkatus), ülejäänud elamutel kuni kaks korrust. Männimetsa, Männituka tn ja Männituka põik tänaval olevatel hoonetel katusekalle 30–45°, katusetüübiks on lubatud viilkatus. Hooned orienteerida paralleelselt tänavaga. Maksimaalsed ehitisealused pinnad kruntidel on vahemikus 225–300 m². Säilitada maksimaalselt olemasolevat metsa. Juurdepääs kruntidele on kavandatud Põlluvahe ja Männimetsa tänavatelt. Teed peavad olema tolmuvaba kattega (tänavakivi, kahekordse pindamisega kate või asfaltkate). Teed ehitab välja ja hooldab kuni Saaremaa vallale üleandmiseni arendaja – Ehitusmees OÜ. Elektrivarustus on tagatud kõikidel planeeritavatel elamukruntidel. Sidevarustuse, telefoni ja internetiühendus planeeritaval alal lahendatakse kas Wifi või mobiilse interneti kaudu. Elamukruntidele on rajatud liitumispunktid AS-ga Kuressaare Veevärk vee- ja kanalisatsioonitorustikega liitumiseks (käesoleval hetkel on tegemist arendaja omandis olevate torustikega). Täiendavad liitumispunktid nähakse ette kruntidele pos 5,11,12,14 ja 15. Kanalisatsioonitorustik on planeeritud isevoolsena. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Nooruse tn 1 spordikompleks Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/1948 kehtestati Kuressaare linnas Nooruse tn 1 spordikompleksi detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas osa Nooruse tn 1 katastriüksusest (34901:012:0135), osa Vuti tänava katastriüksusest (34901:012:0149), osa Kaevu tn 33 katastriüksusest (34901:012:0129), Kaevu põik katastriüksust (34901:012:0119) ja Kaevu põik 1 katastriüksust (34901:001:0110). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine jalgpalli sisehalli püstitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse jalgpallihalli ehitamiseks uus krunt, muudetakse Kaevu põik, Nooruse tn 1 ja Kaevu tn 33 krunte. Kaevu põik 1 krundi piire ei muudeta. Moodustatavatele Kaevu põik 1 ja 5 katastriüksustele määratakse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve, Kaevu põik katastriüksusele transpordimaa sihtotstarve. Kaevu põik 5 krundile antakse ehitusõigus jalgpallihalli püstitamiseks maksimaalse kõrgusega 24 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 30 m) ning teenindushoone püstitamiseks maksimaalse kõrgusega 7 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 13 m). Kokku on lubatud 2 hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 10 000 m². Jalgpallihalli projekteerimisel tuleb arvestada Kuressaare lennuvälja lähiümbruse piirangupindadega ning sellest tuleneva kõrguspiiranguga. Kaevu põik 1 krundile antakse ehitusõigus 1 maksimaalselt 800 m² suuruse ehitisealuse hoone püstitamiseks, maksimaalne lubatud kõrgus 7 m (maksimaalne lubatud absoluutkõrgus 13 m). Hoonestusala piiresse on lubatud rajada jalgpalli halli inventarihoone vmt külastajatele mitteavatud hoone. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Aia tn 78 Kuressaare Linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/1947 kehtestati Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning teede ja tehnorajatiste planeerimine. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata. Krundile on planeeritud rajada äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone ning jäätmete liigiti kogumiseks prügimaja. Katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud ärimaa ja tootmismaa. Lubatud hoonete arv on 2 (maksimaalse hoonetealuse pinnaga 2500 m², maksimaalse lubatud kõrgusega 11 m, maksimaalse lubatud sügavusega 2,5 m, lubatud korruselisusega 2, katusekaldega 0-15 kraadi ja harjajoonega paralleelselt või risti Aia tänavaga). Piirete rajamine on lubatud. Juurdepääs krundile on kavandatud Aia tänavalt. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalsed. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sääre tipu Sääre külas

Saaremaa Vallavalitsuse 5.10.2021 korraldusega nr 2-3/1541 kehtestati Sääre külas Sääre tipu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise hoone teenindamiseks vajaliku vee- ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks. Detailplaneeringuga uusi katastriüksuseid ei moodustata ning hoonetele ehitusõigust ei määrata. Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva hoone varustamiseks olmeveega on planeeringualale kavandatud puurkaev koos veetorustikuga ning heitvee käitlemiseks on planeeritud omapuhasti. Lisaks on planeeritud tuletõrje veevõtumahuti ning päästetehnika manööverdusala. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi planeerimine on kooskõlas üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Anni Lilbi külas

Saaremaa Vallavalitsuse 5.10.2021 korraldusega nr 2-3/1540 kehtestati Lilbi külas Anni detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneeringuga moodustatakse kolm maatulundusmaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus elamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks (elamute maksimaalne korruselisus 2 ja lubatud maksimaalne kõrgus 8 m, abihooned rajatakse ühekordsetena kõrgusega kuni 6 m). Hoonete maksimaalne ehitisealune pind on 400 m². Katuse kaldenurk krundil pos 1: 40-45°, kruntidel pos 2 ja 3: 20-25°. Lubatud on vaid viilkatuste rajamine. Piirdeaed on lubatud rajada vaid ümber õueala. Juurdepääs kruntidele on lahendatud Vaivere-Lilbi teelt ning tee tuleb rajada tolmuvaba kattega. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Säilitada maksimaalselt olemasolevat metsa. Kruntidele on kavandatud individuaalsed puurkaevud. Planeeritaval ala reovee ärajuhtimist on võimalik lahendada omapuhastiga (biopuhasti-imbsüsteem) või reovee kogumismahutiga. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Merekivi Liikülas

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 1-3/56 kehtestati Liikülas Merekivi detailplaneering (DP). Planeeringuala hõlmab Liikülas Merekivi katastriüksust tunnusega 48301:006:0405. DP eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. DP-ga planeeritakse olemasolevale katastriüksusele hoonestusalad ja antakse ehitusõigus 1 elamu ja 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m². Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt, parkimine kavandatakse krundil. DP-ga muudetakse Mustjala valla külade üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuses. DP materjalidega ja selle kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda siin.

Reediku ja Mõldri Neeme külas

Saaremaa Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr 2-3/1449 kehtestati Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale. Planeeringuga jagatakse ala neljaks krundiks. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus pereelamu ja 2 abihoone rajamiseks (maksimaalne hoonetealune pind 400 m², maksimaalne korruselisus 2, katusekalle 35 – 45 kraadi, elamu maksimaalne kõrgus 8,5 m). Õueala ei tohi olla suurem kui hoonestatav ala. Juurdepääs kruntidele on lahendatud Kalmu-Kuralase-Neeme teelt mööda olemasolevaid pinnasteid. Kruntidele on kavandatud individuaalsed puurkaevud ja reovesi puhastatakse biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sõrve tee 6 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 31.08.2021 korraldusega nr 2-3/1394 kehtestati Kuressaare linnas Sõrve tee 6 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata tingimused tänavakorvpalliplatsi ja välijõusaali rajamiseks koos neid teenindavate rajatistega (väikevormid), liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringuga on moodustatud kolm krunti, Krunt 1 parklaalusele maale, Krunt 2 teealusele maale ja Krunt 3 on moodustatud detailplaneeringu vormistamiseks (Krunt 3 osas ei moodustata peale planeeringu kehtestamist eraldi katastriüksust). Planeeringuga moodustatud kruntidele on määratud ehitusõigus. Planeeringualale on kavandatud tänavakorvpalli plats, välijõusaal, juurdepääsutee, parklad autodele ja jalgratastele, Ranna tn 9 ja Kotkapoja tn 12 elamute tarbeks prügimaja. Juurdepääs on kavandatud Ranna tänavalt olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Parkimiskohti on kavandatud korvpalliplatsi jaoks ja Ranna tn 9 kortermajale. Veevarustust ja kanalisatsiooni planeeritud ei ole. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Matise Atla külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2021 otsusega nr 1-3/48 kehtestati Atla külas Matise detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse Matise katastriüksus kaheks maatulundusmaa katastriüksuse sihtotstarbega krundiks: krunt nr 1 pindalaga 45 335 m² ja krunt nr 2 pindalaga 15 289 m². Kruntide hoonestusalad on määratud kunagise talukoha õueala piires säilinud kiviaedade vahelisel alal. Hoonete suurim lubatud arv ühel krundil on 2 hoonet (elamu ja abihoone), mille ehitisealune pind kokku on 300 m². Juurdepääs planeeritud kruntidele on ette nähtud Atla-Eeriksaare teelt nr 4400022 üle Kihelkonna metskond 805 katastriüksusel asuva Urverahu tee. Veevarustus on kavandatud kahe krundi peale rajatavast ühisest puurkaevust, reovee lahenduseks tuleb rajada kummalegi krundile reovee kogumismahuti. Matise detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut, kuna detailplaneeringu eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Raiekivi tee 2 Kuressaare linnas

Kuressaares Raiekivi tee 2 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 2-3/524. Detailplaneeringu eesmärgiks on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja olemasoleva katastriüksuse piire ei muudeta. Planeeringualale on kavandatud monumendi rajamine. Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarve on kultuuri- ja puhkerajatise maa (PK). Lubatud olulise avaliku huviga rajatiste arv krundil on 1 ja maksimaalne rajatisealune pind on 16 m². Ehitise suurim lubatud kõrgus on 1 m. Teenindava transpordi juurdepääs on kavandatud Kalda puiesteelt. Kergliiklusvahenditega ja jalgsi on kavandatud juurdepääsud mööda jalgteid. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub reserveeritud puhkeotstarbelisel alal. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Laratsi II Kugalepa külas

Kugalepa külas Laratsi II detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/83. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Laratsi katastriüksusest moodustatakse 2 krunti, kummalegi krundile on lubatud ehitada kuni 4 hoonet kokku ehitisealuse pinnaga 500 m². Lubatud hoonete suurim kõrgus on 9 m (2 korrust). Veevarustus planeeritakse lahendada rajatava ühise puurkaevuga. Reovesi puhastatakse biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.