Detailplaneeringud – kehtetuks tunnistatud

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Lümanda spordikompleks Lümanda külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/49 tunnistati kehtetuks Lümanda külas Lümanda spordikompleksi detailplaneering. Lümanda spordikompleksi detailplaneering kehtestati Lümanda Vallavolikogu 13. septembri 2010. a otsusega nr 40. Planeeringuala hõlmab Lümanda külas Spordiväljaku (katastritunnus 43301:001:0848, sihtotstarve üldkasutatav maa), Vallamaja (katastritunnus 44001:003:0720, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa), Kooli (katastritunnus 43301:001:0849, sihtotstarve üldkasutatav maa) ja Kivi-Roosi (katastritunnus 44001:003:0748, sihtotstarve elamumaa) katastriüksuseid. Planeeringuala suurus on ca 11,42 ha. Detailplaneeringu eesmärk oli spordikompleksi arendamine – jalgpalliväljak koos jooksuringiga, laste mänguväljak, tenniseväljak, võrkpalliplatsid, skatepark, petank, spordihall, laululava ja parkimisplatsid. Planeeringulahendust ei ole tänaseni ellu viidud ja planeeringulahendust ei soovita ellu viia. Eelnevast tulenevalt leiavad vallavalitsus ja Kivi-Roosi katastriüksuse omanik kui huvitatud isikud, et Lümanda spordikompleksi detailplaneering tuleb kehtetuks tunnistada. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kauba tn 18 Kuressaare linnas (osaliselt Kohtu tn 7d osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/48 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 23. oktoobri 2014. aasta otsusega nr 41 kehtestatud Kauba tn 18 detailplaneering Kohtu tn 7d (34901:001:0103) katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kaheks krundiks, kasutusotstarbe määramine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsude määramine, kommunikatsioonide lahendamine, kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. Käesolevaks hetkeks on moodustatud detailplaneeringuga ettenähtud krundid. Planeeringualas oleval Kauba tn 18 katastriüksusel on osa ehitusõigusest realiseerimata, Kohtu tn 7d katastriüksusele ei olnud uusi hooneid kavandatud. Detailplaneering tunnistatakse kehtetuks vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 planeeritava kinnistu omaniku esindaja taotluse alusel, kuna planeeringut ei soovita sellisel kujul ellu viia. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kohtu tn 7d osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 39 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 1-3/30 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 39 (krunt positsiooniga 26, katastritunnus 34901:010:0421) katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Detailplaneering tunnistatakse osaliselt kehtetuks vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 planeeritava kinnistu omaniku taotluse alusel, kuna DP-d ei soovita sellisel kujul ellu viia ja olemasolev elamu ei vasta kehtivale detailplaneeringule. Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone elamute grupis nr 2 ei vasta Golfikompleksi detailplaneeringuga määratud maksimaalsele ehitisealusele pinnale. Elamu sobitub mahult piirkonda ja vastab kehtiva ühisplaneeringu tingimustele. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 39 katastriüksuse osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Västriku Vaivere külas

Saaremaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 1-3/33 tunnistati kehtetuks Vaivere külas Västriku detailplaneering. Västriku detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 20. aprilli 2011. a otsusega nr 21. Detailplaneeringu eesmärk oli kahe üksikelamukrundi ja ühe teemaakrundi moodustamine, üksikelamukruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Käesolevaks hetkeks on moodustatud planeeringujärgsed krundid, kuid ehitusõigust realiseeritud ei ole. Katastriüksuste omaniku esindaja esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna on toimunud omaniku vahetus, planeeringut ei soovita sellisel kujul ellu viia ning nimetatud katastriüksused soovitakse liita. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 55 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/23 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 55 (krunt positsiooniga 26, katastritunnus 34901:010:0421) katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 55 katastriüksuse omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 55 osas, kuna soovib erinevalt detailplaneeringust erinevalt püstitada suurema ehitisealuse pinnaga elamu. Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone elamute grupis nr 2 ei vasta Golfikompleksi detailplaneeringuga määratud maksimaalsele ehitisealusele pinnale, mistõttu kavandatav elamu sobitub piirkonda. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 55 katastriüksuse osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kaugkütte Kärla alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/22 tunnistati kehtetuks Kärla alevikus Kaugkütte detailplaneering. Kaugkütte detailplaneering kehtestati Kärla Vallavolikogu 31.10.2014 otsusega nr 42. Detailplaneeringu eesmärk oli maa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine lähtuvalt uue küttesüsteemi rajamisest, Allika-Villemi katastriüksuse jagamine, riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse ja servituutide vajaduse määramine. Planeeringulahendust ei ole tänaseni ellu viidud. Planeeringu kohaselt kaugküttevõrgus olevate hoonete kütmiseks ehitatakse soojuspumpadega lahendused. Tegelikkuses on mõned aastad tagasi ehitatud uus hakkpuidul töötav katlamaja ja 2021. aasta sügisel rekonstrueeriti senine amortiseerunud kaugküttevõrk. Eelnevast tulenevalt leiab vallavalitsus kui huvitatud isik, et Kaugkütte detailplaneering tuleb kehtetuks tunnistada. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Rahvamaja Kärla alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/21 tunnistati kehtetuks Kärla alevikus Rahvamaja detailplaneering. Rahvamaja detailplaneering kehtestati Kärla Vallavalitsuse 16.08.2013 korraldusega nr 94. Detailplaneeringu eesmärk oli planeeritava ala katastriüksuste liitmine, kasutusotstarbe määramine planeeritavale krundile, ehitusõiguse ja kujade määramine planeeritavale krundile, hoonestusõiguse piiritlemine planeeritaval krundil, juurdepääsude, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtete määramine planeeritaval krundil, vajalike kommunikatsioonide lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ning kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine. Planeeringulahendus on suures osas ellu viidud, katastriüksused on liidetud ja ehitusõigus on suures osas realiseeritud. Lisaks on Rahvamaja detailplaneering osaliselt kehtetu. Eeltoodud asjaolusid arvesse võttes leidis Saaremaa vald, et detailplaneering tuleb kehtetuks tunnistada.

Lootuse Praakli külas (osaliselt Eliste tee 3 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/20 tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 23.01.2008 otsusega nr 3 kehtestatud Lootuse detailplaneering Eliste tee 3 (27003:003:0890) katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärk kinnistu jagamine kolmeteistkümneks üksikelamukrundiks, teemaa-alaks ja kaevu krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja trasside asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine. Eliste tee 3 katastriüksuse omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamiseks Eliste tee 3 katastriüksuse osas. Soovitakse püstitada abihoone detailplaneeringus määratud hoonestusalast välja, kuna soovitud asukoha näol on tegemist abihoonele mõistlikuma ligipääsuga juba olemasolevalt juurdepääsult kinnistule. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Eliste tee 3 osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Papa-Reedika Randkülas

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/17 tunnistati kehtetuks Randkülas Papa-Reedika detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Papa-Reedika katastriüksust tunnusega 55001:001:0293. Detailplaneering kehtestati Orissaare Vallavolikogu 17.01.2006 otsusega nr 29. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse andmine saun-külalistemaja ehitamiseks ja maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Planeeringuala omanik esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringu lahendust ellu viia. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Lagle tn 12 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 25.02.2022 otsusega nr 1-3/14 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Lagle tn 12 (krunt positsiooniga 66, katastritunnus 34901:010:0426) katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Lagle tn 12 katastriüksuse omaniku esindaja esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Lagle tn 12 osas, kuna soovib erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga (ca 145 m²) ja kõrgem (6 m) hoone. Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone elamute grupis nr 5 ei vasta Golfikompleksi detailplaneeringuga määratud maksimaalsele ehitisealusele pinnale, mistõttu kavandatav elamu sobitub piirkonda. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Lagle tn 12 katastriüksuse osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Uus tn 20 ja 20a Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/8 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Uus tn 20 ja 20a detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 26.02.2015 otsusega nr 9. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Uus tn 20 ja Uus tn 20a kinnistute liitmine, ehitusvõimaluste väljaselgitamine Uus tn 20 hoonele juurdeehituse kavandamiseks, Uus tn 20 abihoone rekonstrueerimiseks ja Uus tn 20a hoone lammutamiseks. Samuti muinsuskaitse eritingimuste koostamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, heakorra, haljastuse ja parkimislahenduse määramine ning servituutide vajaduse selgitamine. Detailplaneeringuga lubatud krundi suurim ehitusalune pind on 950 m² ja hoonete suurim lubatud arv 4. Detailplaneeringu ala hõlmab praegust Uus tn 20 katastriüksust tunnusega 34901:001:0151. Planeeringuala omanik esitas taotluse detailplaneering kehtetuks tunnistamiseks, kuna detailplaneering on ellu viidud. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Randoja Ula külas (osaliselt Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksuste osas)

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/7 tunnistati osaliselt kehtetuks Pöide Vallavolikogu 26.05.2003 otsusega nr 31 kehtestatud Ula küla Randoja detailplaneering Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksuste osas. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine 9 katastriüksuseks, sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks, juurdesõiduteede ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringuala hõlmab Ula külas praegusi Randoja (63401:003:0448), Paadisilla (63401:003:0453), Kadaka (63401:003:0454), Rannaniidu (63401:003:0449), Välu (63401:003:0452), Ojala (63401:003:0456), Kraavi (63401:003:0451), Nurga (63401:003:0450) ja Vaheoja (63401:003:0455) katastriüksusi. Planeeringualasse kuuluvad Randoja (63401:003:0448), Paadisilla (63401:003:0453) ja Kadaka (63401:003:0454) katastriüksused asuvad tervenisti Väikese väina hoiualal ja neil on inventeeritud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevad elupaigatüübid loopealne (6280*) ja rannaniit (1630*). Lisaks asuvad nimetatud katastriüksused ranna ehituskeeluvööndis. Eeltoodust tulenevalt ei ole Randoja detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksustel tulenevalt Väikese väina hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest realiseerida ja detailplaneering tunnistatakse nende katastriüksuste osas kehtetuks. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta detailplaneeringu elluviimist kehtima jäävas osas ja selles ulatuses on detailplaneering võimalik ellu viia.

Väikelahe ja Suurlahe Parila külas

Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/89 tunnistati kehtetuks Parila külas Väikelahe ja Suurlahe detailplaneering. Väikelahe ja Suurlahe detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 14.05.2003 otsusega nr 86. Detailplaneeringu eesmärk on elamute rajamine Väikelahe ja Suurlahe maaüksustele koos liikumisteede planeerimisega ja maakasutuse sihtotstarvete muutmisega ning tehnovõrkude planeerimisega. Omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avaldused detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ühe katastriüksuse osas ei soovita detailplaneeringut ellu viia ja ühte katastriüksust soovitakse jagada, kuid detailplaneering seda ette ei näe. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Liiva tn 4 Salme alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/88 tunnistati kehtetuks Salme alevikus Liiva tn 4 detailplaneering. Liiva tn 4 detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 19. aprilli 2004. a otsusega nr 12. Detailplaneeringu eesmärk on Liiva tn 4 kinnistu jagamine kolmeks krundiks nimedega Liiva 4, 4a ja 4b, loodavatele Liiva tn 4a ja 4b kruntidele ehitusõiguse määramine, kommunikatsioonidega varustamine ning juurdepääsutee määramine. Planeeringuga kavandati muudatuse sisse viimine Salme aleviku üldplaneeringusse muuta ala pereelamualaks. Planeeringulahendust ei ole ellu viidud vastavalt detailplaneeringule. Liiva tn 10 katastriüksuse omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Tulenevalt asjaolust, et Liiva tn 4 detailplaneering ei määra Liiva tn 6 katastriüksusele ehitusõigust, tegi Saaremaa Vallavalitsus Liiva tn 6 kaasomanikele ettepaneku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta ka nende katastriüksuse osas, millele anti nõusolekud. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Taneli, Laasi ja Pälliranna Lahetaguse külas (osaliselt Küti, Keskküti ja Väikeküti osas)

Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/87 tunnistati osaliselt kehtetuks Salme Vallavolikogu 27. mai 2002. a otsusega nr 6 kehtestatud „Taneli, Laasi ja Pälliranna" detailplaneering Küti (katastritunnus 72101:001:0646), Keskküti (katastritunnus 72101:001:0647) ja Väikeküti (katastritunnus 72101:001:0648) katastriüksuste osas. Detailplaneeringu eesmärk oli hoonestusõiguse seadmine tundlikule rannakarjamaale. Küti, Keskküti ja Väikeküti katastriüksuste omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega nimetatud katastriüksuste osas. Soovitakse rajada individuaalset puurkaevu, kuid kehtiv detailplaneering seda ette ei näe. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Küti, Keskküti ja Väikeküti osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Põlluvälja, Karli I, Karli II, Priidu ja Kalevi Sikassaare külas (osaliselt endise Karli I osas)

Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/86 tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 31. jaanuar 2007 otsusega nr 13 kehtestatud „Põlluvälja, Karli I, Karli II, Priidu ja Kalevi" detailplaneering endise Karli I (osa Ringtee 12 katastriüksusest katastritunnusega 71401:001:1108) osas. Detailplaneeringu eesmärk oli katastriüksuste kruntideks jagamine, maaüksuste sihtotstarbe muutmine (äri- ja liiklusmaa määramine), kinnistutele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse, juurdepääsuteede määramine, kujade määramine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Ringtee 12 katastriüksuse omaniku esindaja esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneering kehtetuks tunnistada endise Karli I maaüksuse osas, kuna tegelik olukord ei vasta detailplaneeringu lahendusele ja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine endise Karli I osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav. 

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 1-3/80 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 47 (krunt positsiooniga 22) ja Merikotka tn 49 (krunt positsiooniga 23) katastriüksuste osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49 kinnistute omanik esitas 17.08.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49 osas. Kinnistu omanik soovib erinevalt detailplaneeringust katastriüksused kokku liita ja liidetud katastriüksusele ehitada ühe elamu. Kuna Golfikompleksi detailplaneering eelnimetatud kruntide liitmise võimalust ette ei näe, ei ole see detailplaneeringu järgi võimalik. Katastriüksuste liitmine ja kahe elamu asemel ühe rajamine on põhjendatud, et tagada suurem privaatsus. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49 katastriüksuste osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Kohtu tn 22 ja Rohu tänava ning Vallimaa 10 vaheline maa-ala Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 1-3/79 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Kohtu tn 22 detailplaneering ja Rohu tänava ja Vallimaa 10 vahelise maa-ala detailplaneering. Kuressaare linnas Kohtu tn 22 detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 23.08.2001. aasta otsusega nr 84 ja Kuressaare linnas Rohu tänava ja Vallimaa 10 vahelise maa-ala detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 23.08.2001. aasta otsusega nr 85. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kuressaare Ametikoolile kinnistu piiride määramine, krundi sihtotstarbe määramine, krundi ehitusõiguse planeerimine koos muinsuskaitseliste nõudmistega ja uue ehitusõiguse eskiislahendusega, liikluskorralduse ja parkimise planeerimine ning maa-ala tehnovõrkudega varustamine. Haridus- ja Teadusministeerium esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna detailplaneering ei vasta tänastele vajadustele. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringu eesmärk suures osas täidetud, kaasaarvatud parkimise lahendamine Saaremaa vallale kuuluval Torni tn 9 katastriüksusel ning detailplaneering ei ole aja- ega asjakohane.

Kõiguste külas Tirbi detailplaneering (osaliselt Maksi katastriüksuse osas)

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2021 otsusega nr 1-3/49 tunnistati osaliselt kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 27.02.2006 otsusega nr 1-1/41 kehtestatud Kõiguste küla Tirbi detailplaneering Maksi katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistu jagamine seitsmeks kinnistuks ja nendele 1,5 korruselise suvemaja ja abihoone ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee ja trasside asukoha määramine ja vajalike servituutide seadmine ning uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe määramine. Planeeringuala hõlmab praegusi Emili (38601:004:0486), Maksi (38601:004:0487), Aleksanderi (38601:004:0488), Veliksi (38601:004:0489), Oskari (38601:004:0490), Luna (38601:004:0491) ja Kleo (38601:004:0492) katastriüksusi. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud: Maksi ja Aleksanderi katastriüksustele on ehitisregistri andmetel rajatud elamud ning Emili, Veliksi, Oskari, Luna ja Kleo katastriüksustele on antud ehitusload elamute ehitamiseks. Detailplaneering sooviti kehtetuks tunnistada Maksi katastriüksuse osas, kuna soovitakse muuta kehtivat katastriüksuse piiri Maksi katastriüksuse osas. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta detailplaneeringu elluviimist kehtima jäävas osas.

Heina tänava-ala Kuressaare linnas (osaliselt Heina tn 13 ja Heina tn 15 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2021 otsusega nr 1-3/50 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 27. november 2008 otsusega nr 51 kehtestatud „Heina tänava-ala detailplaneering" Heina tn 13 (katastritunnus 34901:010:0209) ja Heina tn 15 (katastritunnus 34901:010:0208) katastriüksuste osas. Detailplaneeringu eesmärgiks on uute krundipiiride määramine Heina tänava sihi muutmiseks lähtuvalt perspektiivse kergliiklussilla asukohast ning sellest tulenevalt tänavaga piirnevate kinnistute suuruste muutmine. Heina tn 13 ja Heina tn 15 kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele ühise taotluse Heina tänava-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Heina tn 13 ja Heina tn 15 katastriüksuste osas, kuna ei soovita detailplaneeringu kohaselt paatide randumistiiki rajada, vaid soovivad vastavalt katastriüksuse sihtotstarbele (elamumaa) ehitada elamu ja abihooned. Heina tänava-ala osaline kehtetuks tunnistamine Heina tn 13 ja Heina tn 15 katastriüksuste osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav. 

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 51 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 1-3/29 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 51 kinnistu (krunt positsiooniga 24) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 51 kinnistu omanik esitas 05.03.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 51 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga on määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 150 m². Kinnistu omanik soovib erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad jäävad vahemikku 171,7-267 m², millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 51 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. 

Kala Läätsa külas (osaliselt Kala osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/22 tunnistati osaliselt kehtetuks Läätsa küla Kala detailplaneering Kala katastriüksuse (katastritunnus 72101:002:0854) osas. Kala detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 27.06.2011 otsusega nr 7. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa, üheks ärimaa ja üheks transpordimaa krundiks, ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohtade määramine. Vastavalt detailplaneeringule moodustati kaks elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega katastriüksust (lähiaadressidega Mäeranna ja Metsaveere), ärimaa sihtotstarbega katastriüksus (lähiaadress Kala) ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus (Kala tee). Käesolevaks hetkeks on ehitusõigus realiseeritud Kala katastriüksusel, elamumaa kruntidel vaid osaliselt. Kala kinnistu ja hoonestusõiguse omaniku esindaja esitas 17.02.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Kala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Kala katastriüksuse osas, kuna detailplaneeringut ei soovita edaspidi ellu viia.

Kivi tn 5 Kuressaare linnas (osaliselt Kivi tn 5 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/23 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 27. mai 2008. a korraldusega nr 318 kehtestatud „Kivi tn 5 detailplaneering" Kivi tn 5 katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärk on Kivi tn 5 kinnistu jagamine kolmeks omaette krundiks, ehitusõiguse määramine uute ühepereelamute projekteerimiseks moodustatavatele kruntidele, juurdepääsude, parkimise, heakorra ja haljastuse ning tehnovõrkude lahendus. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud: moodustatud on detailplaneeringuga ette nähtud krundid, Kivi tn 5 ja Tuule tn 5a krundil on ehitisregistri andmetel kummalgi 1 hoone. Detailplaneering sooviti Kivi tn 5 katastriüksuse osas kehtetuks tunnistada, kuna soovitakse muuta katastriüksuse piire detailplaneeringust erinevalt. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta detailplaneeringu elluviimist kehtima jäävas osas. 

Pikk tn 62 Kuressaare linnas (osaliselt Pikk tn 62g osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/11 tunnistati osaliselt kehtetuks Pikk tn 62 detailplaneering Pikk tn 62g katastriüksuse osas. Pikk tn 62 detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 18.05.2004 korraldusega nr 269. Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeringuala jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihooneteks ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohtade määramine. Pikk tn 62g kinnistu omanik ja Pikk tn 62 detailplaneeringu huvitatud isik esitasid 04.02.2021 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Pikk tn 62 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Pikk tn 62g katastriüksuse (katastriüksuse katastritunnus 34901:002:0141) osas, kuna soovitakse detailplaneeringu elluviimisest loobuda.