Detailplaneeringud – kehtetuks tunnistatud

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 32 katastriüksuse osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 1-3/2 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 32 katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 32 (katastritunnus 34901:010:0407, pindala 820 m²) kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks nimetatud katastriüksuse osas, kuna soovitakse ehitada suurema ehitisealuse pindalaga elamu, kui detailplaneeringus on määratud. Detailplaneering tunnistatakse osaliselt kehtetuks vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 planeeritava kinnistu omaniku taotluse alusel, kuna detailplaneeringut ei soovita sellisel kujul ellu viia. Kavandatava elamu ehitisealune pind vastab kehtivale ühisplaneeringule. 

Transvaali tn 48 Kuressaare linnas (osaliselt Karja tn 6a katastriüksuse osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 1-3/3 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare linna Transvaali tn 48 detailplaneering Karja tn 6a katastriüksuse osas. Planeeringuala hõlmab praeguseid Transvaali tn 48 (34901:011:0062) ja Karja tn 6a (34901:011:0063) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks. Detailplaneeringuga on mõlemale krundile lubatud maksimaalselt 2 hoonet maksimaalse ehitusaluse pinnaga 170 m2, lubatud krundi täisehitusprotsent on 24%. Karja tn 6a krundi omanik on Saaremaa vallale esitanud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks endale kuuluva krundi osas. Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 kohaselt võib tunnistada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kuna katastriüksuse omanik soovib edaspidi loobuda detailplaneeringu elluviimisest, siis on põhjendatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Karja tn 6a katastriüksuse osas. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt ei ole Karja tn 6a katastriüksuse planeeringulahendus otseselt seotud teise krundiga, seega saab detailplaneeringut kehtima jäävas osas ellu viia.

Golfikompleksi II etapp (osaliselt Merikotka tn 37, Lagle tn 14 ja Lagle tn 16 katastriüksuste osas) Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 22.12.2022 otsusega nr 1-3/99 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" (edaspidi detailplaneering) Merikotka tn 37, Lagle tn 14 ja Lagle tn 16 katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Detailplaneeringualas asuva Merikotka tn 37 (katastritunnus 34901:010:0412, pindala 1061 m²), Lagle tn 14 (katastritunnus 34901:010:0159, pindala 546 m²) ja Lagle tn 16 (katastritunnus 34901:010:0161, pindala 553 m²) kinnistute omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele taotlused Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks nimetatud katastriüksuste osas, kuna soovitakse ehitada suurema ehitisealuse pindalaga elamud, kui detailplaneeringus on määratud. Detailplaneering tunnistatakse osaliselt kehtetuks vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 planeeritava kinnistu omaniku taotluse alusel, kuna detailplaneeringut ei soovita sellisel kujul ellu viia. Kavandatavate elamute ehitisealused pinnad vastavad Saaremaa vallale teadaolevalt kehtivale ühisplaneeringule. 

Marise Mändjala külas (Tammemarise osas)

Saaremaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 1-3/91 tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 20.04.2011 otsusega nr 22 kehtestatud Mändjala küla Marise detailplaneering Tammemarise (34801:008:0619) katastriüksuse osas. Planeeringuala suurus on ca 4 ha ja detailplaneeringu eesmärk on maa-alale nelja elamuehituskrundi moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks ja nende teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide rajamiseks, sihtotstarvete määramine ja juurdepääsuks vajalike juurdepääsuteede planeerimine ja servituutide seadmise vajaduse selgitamine. Detailplaneeringuga lubati krundile 3 hoone ehitamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga 250 m2. Käesolevaks hetkeks on moodustatud krundid, millest ehitisregistri alusel 2 krunti on hoonestatud ja 2 krunti hoonestamata. Rajatud on ühine puurkaev, tiik ja juurdepääsuteed ning seatud on servituudid. Omanik soovib kolmanda ca 70 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga abihoone seadustada, kuid kehtiva detailplaneeringu alusel ei ole see võimalik. Detailplaneering tunnistatakse osaliselt kehtetuks kinnistu omaniku esindaja taotluse alusel (planeerimisseaduse § 140 lg 2), kuna kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Tegemist ei ole detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga ja katastriüksusele on võimalik väljastada projekteerimistingimused abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav. 

Vahe ja Mere Maasi külas (osaliselt Mere katastriüksuse osas)

Saaremaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 1-3/92 tunnistati osaliselt kehtetuks Maasi külas Vahe ja Mere detailplaneering (edaspidi detailplaneering) Mere katastriüksuse osas. Planeeringuala hõlmab praeguseid Vahe (55001:007:0180), Vahemere (71401:001:2686) ja Mere (55001:007:0318) katastriüksuseid. Detailplaneering eesmärgiks oli katastriüksuste jagamine neljaks kinnistuks, tekkivatele kinnistutele hoonestuse asukoha ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsutee, elektrivõrgu ja veevarustuse lahendamine ning sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Detailplaneering on Vahemere katastriüksuse osas omaniku soovi alusel Saaremaa Vallavolikogu 23.05.2019 otsuse nr 1-3/73 alusel kehtetuks tunnistatud. Mere katastriüksuse omanik esitas Saaremaa vallale taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Mere katastriüksuse osas, kuna soovib detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 kohaselt võib tunnistada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kuna katastriüksuse omanik soovib edaspidi loobuda detailplaneeringu elluviimisest, siis on põhjendatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Mere katastriüksuse osas. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt ei ole Mere katastriüksuse planeeringulahendus otseselt seotud teiste kruntidega, seega saab detailplaneeringut kehtima jäävas osas ellu viia. 

Sülla, Kadaka, Tammiku, Väike-Kaardi ja Muratsi Muratsi külas (osaliselt Männiku tee 4 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 1-3/87 tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 16.07.2003 otsusega nr 102 kehtestatud Muratsi küla Sülla, Kadaka, Tammiku, Väike-Kaardi ja Muratsi detailplaneering Männiku tee 4 (27003:003:0315) katastriüksuse osas. Planeeringuala suurus on ca 32,18 ha ja detailplaneeringu eesmärk maaüksuse kruntimine ning maaüksustele ehitusõiguse määramine ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine. Planeeringuga lubati elamumaa kruntidele ehitada elamu ja kuni 2 abihoonet, maksimaalne ehitusalune pind oli planeeringualas vahemikus 260–400 m². Männiku tee 4 krundile oli määratud maksimaalne ehitusalune pindala 300 m². Käesolevaks hetkeks on moodustatud detailplaneeringuga ette nähtud krundid ning rajatud on teed, piirkondlik ühisveevärk ja elektrivarustus. Kanalisatsioonilahendus on krundipõhine, planeeringuga määratud ühiskanalisatsiooni käesolevaks hetkeks rajatud ei ole. Hoonestatud on 20 krunti. Detailplaneering tunnistatakse osaliselt kehtetuks kinnistu omaniku esindaja taotluse alusel (planeerimisseaduse § 140 lg 2), kuna kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda ja olemasolevat elamut laiendada rohkem, kui kehtiv detailplaneering ette näeb. Kavandatava elamu laiendamise jaoks ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav, samuti võib ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt olemasoleva elamu mahust alla 33% laiendamine toimuda ilma projekteerimistingimusi andmata. Seega uue detailplaneeringu koostamine alla 20% juurdeehituse tarbeks ei ole mõistlik ega otstarbekas. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Rannamägi, Metsaranna, Põlluranna ja Künka Tammuna külas

Saaremaa Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 1-3/86 tunnistati kehtetuks Torgu Vallavolikogu 26.04.2011 otsusega nr 1-1/10 kehtestatud Tammuna küla Rannamägi, Metsaranna, Põlluranna ja Künka detailplaneering. Planeeringuala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Rannamäe (katastritunnus 80701:003:0027), Künka (katastritunnus 80701:003:0797), Metsaranna (katastritunnus 80701:003:0028) ja Põlluranna (katastritunnus 80701:003:0029) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk oli maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine, kujade ja servituutide vajaduse määramine, teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Käesolevaks hetkeks ei ole asutud planeeringut ellu viima ja katastriüksuste omanike esindajad ei soovi planeeringut ellu viia. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Järve Pammana külas

Saaremaa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 1-3/81 tunnistati kehtetuks Pammana külas Järve detailplaneering (edaspidi DP). DP ala hõlmab Pammana külas Järve katastriüksust tunnusega 40301:001:0315. DP eesmärgiks oli olemasolevale Järve katastriüksusele ehitusõiguse seadmine hoonetele ja rajatistele, tehnovõrkude rajamine, tee- ja liiniservituutide vajaduse esitamine. Planeeringuala omanik esitas Saaremaa vallale taotluse DP kehtetuks tunnistamiseks, kuna seda ei soovita edaspidi ellu viia. Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel võib DP kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Reinu I Laimjala külas (osaliselt kruntide 1 ja 4 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 1-3/80 tunnistati osaliselt kehtetuks Laimjala külas Reinu I detailplaneering (edaspidi DP) kruntide 1 ja 4 osas. DP ala hõlmab Laimjala külas Reinu katastriüksust tunnusega 38601:003:0404. DP eesmärgiks oli Laimjala külas Reinu I kinnistule toetatud elamise ja tööõppe keskuse ehk Laimjala Tööõppekeskuse tegevuseks vajalike ehitiste ning kommunikatsioonide paiknemine ning kinnistu juhtotstarbe muutmine ärimaaks. DP-ga määrati ehitusõigused, parkimise ja liikluse korraldamine ning kommunikatsioonide asukohad ja haljastuse ning heakorra põhimõtted. Reinu katastriüksuse omanik esitas Saaremaa vallale taotluse DP kehtetuks tunnistamiseks planeeritud kruntide nr 1 ja 4 osas, kuna soovib DP elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel võib DP või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 kohaselt võib tunnistada DP osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast DP osalist kehtetuks tunnistamist. Kuna katastriüksuse omanik soovib edaspidi loobuda DP elluviimisest, siis on põhjendatud DP osaline kehtetuks tunnistamine kruntide nr 1 ja 4 katastriüksuse osas. DP lahenduse kohaselt ei ole kruntide nr 1 ja 4 lahendus otseselt seotud teiste kruntidega, seega saab DPd kehtima jäävas osas ellu viia.

Kalde Muratsi külas (osaliselt Kalde tee 7 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/74 tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 28.02.2007 otsusega nr 28 kehtestatud Muratsi küla Kalde detailplaneering Kalde tee 7 (27003:003:0845) katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kinnistuteks, ehitusõiguse määramine, kommunikatsioonidega varustamine ja juurdepääsuteede määramine. Detailplaneeringuga kavandati kruntidele 1 elamu ja 1 abihoone, maksimaalset ehitisealust pindala määratud ei ole. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud. Moodustatud on detailplaneeringuga ette nähtud krundid, millest ehitisregistri alusel on 4 krunti hoonestatud elamu ja abihoonega, 1 krunt hoonestatud elamuga ja 2 krunti hoonestamata (ühele hoonestamata krundile on väljastatud 2016. a ehitusluba elamu ehitamiseks). Rajatud on puurkaevud ja juurdepääsuteed ning seatud on servituudid. Detailplaneering tunnistatakse kehtetuks planeeritava kinnistu omaniku esindaja taotluse alusel (planeerimisseaduse § 140 lg 2), kuna detailplaneeringuga kavandatu on Kalde tee 7 katastriüksuse osas realiseeritud ning lisaks soovitakse ehitada ca 30 m² suurust suvekööki, mis kehtiva detailplaneeringu alusel ei ole võimalik. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kalde tee 7 osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Nõgupõllu Pidula külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/71 tunnistati kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 08.02.2008 otsusega nr 4 kehtestatud Pidula küla Nõgupõllu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab elamumaa sihtotstarbega Nõgupõllu tee 1 (katastritunnus 30101:004:0575), Nõgupõllu tee 2 (katastritunnus 30101:004:0573), Nõgupõllu tee 3 (katastritunnus 30101:004:0576), Nõgupõllu tee 4 (katastritunnus 30101:004:0572), Nõgupõllu tee 5 (katastritunnus 30101:004:0578), Nõgupõllu tee 6 (katastritunnus 30101:004:0574) ja Nõgupõllu tee 8 (katastritunnus 30101:004:0577) katastriüksuseid ning transpordimaa sihtotstarbega Nõgupõllu tee (katastritunnus 30101:004:0579) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli Nõgupõllu maaüksuse jagamine 12 erinevaks kinnistuks ja nende sihtotstarbe muutmine, hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste määramine 12 elamu ja nende teenindamiseks mõeldud abihoonete püstitamiseks, teede, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Käesolevaks hetkeks on moodustatud planeeringujärgsed krundid, kuid ehitusõigust realiseeritud ei ole. Katastriüksuste omaniku esindaja esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna planeeringut ei soovita ellu viia. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Abaja puhkeküla Abaja külas (osaliselt Vilsandi rahvuspargis asuvate Abaja-Loojangu, Abaja-Õhtu, Abaja-Hommiku ja Abaja-Ao osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/70 tunnistati osaliselt kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 31.05.2001 otsusega nr 29 kehtestatud Abaja külas Abaja puhkeküla detailplaneering Vilsandi rahvuspargis asuvate Abaja-Loojangu (30101:003:0011), Abaja-Õhtu (30101:003:0012), Abaja-Hommiku (30101:003:0014) ja Abaja-Ao (30101:003:0016) katastriüksuste osas. Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestusõiguse seadmine tundlikusse rannikumetsa vööndisse, moodustada hoonete grupid (osadele kruntidele on määratud 3 hoonestusala). Käesolevaks hetkeks on katastriüksused moodustatud, kaks krunti hoonestatud suvilatega ning osaliselt on samale alale koostatud uus detailplaneering. Kehtetuks tunnistatav osa jääb terves ulatuses Vilsandi rahvuspargi Kiirassaare piiranguvööndisse, ala kuulub ühtlasi ka Natura 2000 võrgustikku Vilsandi linnu- ning loodusalana. Abaja puhkeküla detailplaneering on kehtestatud enne looduskaitseseadus (s.o 21.04.2004) ja hoiuala moodustamist, seega detailplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel ei ole hoiuala kaitse-eesmärkidega arvestatud. Kehtiva detailplaneeringu ellu viimine ei ole põhjendatud ja on vastuolus Vilsandi rahvuspargi kaitse-eesmärkide saavutamisega, mistõttu tunnistatakse detailplaneeringu kehtetuks. Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Tallinna tn 82 Kuressaare linnas (osaliselt Tallinna tn 82b osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/68 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare linnas Tallinna tn 82 detailplaneering (edaspidi detailplaneering) Tallinna tn 82b krundi osas. Planeeringuala hõlmab praegusi Tallinna tn 82 katastriüksust tunnusega 34901:001:0207, Tallinna tn 82a katastriüksust tunnusega 34901:001:0208, Tallinna tn 82b katastriüksust tunnusega 34901:004:0211 ja Tallinna tn 82c katastriüksust tunnusega 34901:004:0104. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva kinnistu jagamine kaheks, ehitusõiguse ja sihtotstarvete määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualasse kuuluva Tallinna tn 82b krundi omanik esitas Saaremaa vallale taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Tallinna tn 82b kinnisasja ulatuses, kuna omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kuna Tallinna tn 82b krundi ehitusõigus ei ole seotud teiste kruntide detailplaneeringu lahendusega ega lahenduse elluviimisega, siis on võimalik detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada.

Tutku detailplaneering Jõiste külas (osaliselt Ranniku osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/67 tunnistati osaliselt kehtetuks Jõiste külas Tutku detailplaneering (edaspidi detailplaneering) Ranniku katastriüksuse osas. Planeeringuala hõlmab Jõiste külas praeguseid Rannikukalda (40302:001:0133), Ranniku (40302:001:0134), Lahe (40302:001:0135), Laidu (40302:001:0136), Mereranna (40302:001:0137), Teeääre (40302:001:0146), Sääse (40302:001:0139), Sopi (40302:001:0138), Liblika (40302:001:0140, Kannikese (40302:001:0141), Pae (40302:001:0142), Kadaka (40302:001:0143) ja Liini (40302:001:0144) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Tutku maaüksuse kruntimine, ehitusõiguse määramine ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine. Planeeringualasse kuuluva Ranniku katastriüksuse omanik esitas Saaremaa vallale taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks endale kuuluva kinnisasja ulatuses, kuna omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt ei ole Ranniku katastriüksus seotud teiste elamukruntidega, seega saab detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistada ja detailplaneeringu saab kehtima jäävas osas ellu viia.

Rannavälja Nässuma külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/65 tunnistati kehtetuks Nässuma külas Rannavälja detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Planeeringuala hõlmab Nässuma külas Rannavälja katastriüksust tunnusega 59201:004:0008. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine kahe elamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu ala asub Nässuma hoiualal ning alal on inventeeritud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevad elupaigatüübid loopealsed ja rannaniidud. Lisaks asub ala ranna ehituskeeluvööndis. Eeltoodust tulenevalt ei ole Rannavälja detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust tulenevalt Nässuma hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest võimalik realiseerida ja detailplaneering tunnistatakse kehtetuks.

Vana-Kuke Kõrkvere külas

Saaremaa Vallavolikogu 30.06.2022 otsusega nr 1-3/55 tunnistati osaliselt kehtetuks Kõrkvere külas Vana-Kuke detailplaneering Niidu, Teeveere, Pooli, Arjukülje, Tuule ja Teeraja katastriüksuste osas. Planeeringuala hõlmab Kõrkvere külas praegusi Tagametsa (63401:005:0314), Lapi (63401:005:0315), Haraka (63401:005:0316), Niidu (63401:005:0317), Teeveere (63401:005:0318), Lahetee (63401:005:0319), Pooli (63401:005:0320), Arjukülje (63401:005:0322), Tuule (63401:005:0321) ja Teeraja (63401:005:0323) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine 8 suvemaja ehitamiseks, juurdesõiduteede ja tehnovõrkude rajamine. Planeeringualasse kuuluvad Pooli, Arjukülje, Tuule ja Teeraja katastriüksused asuvad Kahtla-Kübassaare hoiualal, kus on inventeeritud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevate elupaigatüüpide kadastikud (5130), lood (6280*) ja rannaniidud levikuala. Lisaks asub sama ala ranna ehituskeeluvööndis. Eeltoodust tulenevalt ei ole Vana-Kuke detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust tulenevalt Kahtla-Kübassaare hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest Niidu, Teeveere, Pooli, Arjukülje, Tuule ja Teeraja katastriüksustel võimalik realiseerida ja detailplaneering tunnistati selles osas kehtetuks. Kehtima jäävas osas on detailplaneeringut võimalik ellu viia.

Järveotsa Kõrkvere külas

Saaremaa Vallavolikogu 30.06.2022 otsusega nr 1-3/54 tunnistati Kõrkvere külas Järveotsa detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Pöide Vallavolikogu 21.05.2004 otsusega nr 22. Planeeringuala hõlmab Kõrkvere külas Järveotsa katastriüksust tunnusega 63401:005:0216. Detailplaneeringuga on kavandatud ehitusõiguse määramine 5 suvemaja ehitamiseks, eraldiseisvate katastriüksuste moodustamine, juurdesõiduteede ja tehnovõrkude rajamine. Planeeringuala asub Kahtla-Kübassaare hoiualal ning alal on inventeeritud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevad elupaigatüübid lood, kadastikud ja rannikulõukad. Lisaks asub ala ranna ehituskeeluvööndis. Eeltoodust tulenevalt ei ole Järveotsa detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust tulenevalt Kahtla-Kübassaare hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest realiseerida ja detailplaneering tunnistati kehtetuks.

Järve Kõrkvere külas

Saaremaa Vallavolikogu 30.06.2022 otsusega nr 1-3/53 tunnistati Kõrkvere külas Järve detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Pöide Vallavolikogu 26.04.2004 otsusega nr 14. Planeeringuala hõlmab Kõrkvere külas Järve katastriüksust tunnusega 63401:005:0209. Detailplaneeringuga on kavandatud ehitusõiguse määramine puhkeküla rajamiseks, kruntide hoonestusalade piiritlemine, haljastuse ja puhkealade ning juurdesõiduteede ja tehnovõrkude rajamine. Planeeringuala asub Kahtla-Kübassaare hoiualal ning alal on inventeeritud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevad elupaigatüübid kadastikud ja rannikulõukad. Lisaks asub ala ranna ehituskeeluvööndis. Eeltoodust tulenevalt ei ole detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust tulenevalt Kahtla-Kübassaare hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest realiseerida ja detailplaneering tunnistati kehtetuks.

Punumäe Muraja külas

Saaremaa Vallavolikogu 30.06.2022 otsusega nr 1-3/52 tunnistati kehtetuks Muraja küla Punumäe detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Pöide Vallavolikogu 26.04.2004 otsusega nr 15. Planeeringuala hõlmab Muraja külas Punumäe katastriüksust tunnusega 63401:005:0094. Detailplaneeringuga on kavandatud ehitusõiguse määramine 2 suvemaja ja abihoone rajamiseks ning katastriüksuse jagamiseks. Katastriüksust pole jagatud ja ehitatud on 1 suvemaja abihoonega. Planeeringuala asub Kahtla-Kübassaare hoiualal ning alal on inventeeritud hoiuala kaitse-eesmärgiks olev elupaigatüüp loopealne. Lisaks asub ala ranna ehituskeeluvööndis. Eeltoodust tulenevalt ei ole Punumäe detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust tulenevalt Kahtla-Kübassaare hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest realiseerida ja detailplaneering tunnistati kehtetuks.

Lümanda spordikompleks Lümanda külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/49 tunnistati kehtetuks Lümanda külas Lümanda spordikompleksi detailplaneering. Lümanda spordikompleksi detailplaneering kehtestati Lümanda Vallavolikogu 13.09.2010 otsusega nr 40. Planeeringuala hõlmab Lümanda külas Spordiväljaku (katastritunnus 43301:001:0848, sihtotstarve üldkasutatav maa), Vallamaja (katastritunnus 44001:003:0720, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa), Kooli (katastritunnus 43301:001:0849, sihtotstarve üldkasutatav maa) ja Kivi-Roosi (katastritunnus 44001:003:0748, sihtotstarve elamumaa) katastriüksuseid. Planeeringuala suurus on ca 11,42 ha. Detailplaneeringu eesmärk oli spordikompleksi arendamine – jalgpalliväljak koos jooksuringiga, laste mänguväljak, tenniseväljak, võrkpalliplatsid, skatepark, petank, spordihall, laululava ja parkimisplatsid. Planeeringulahendust ei ole tänaseni ellu viidud ja planeeringulahendust ei soovita ellu viia. Eelnevast tulenevalt leiavad vallavalitsus ja Kivi-Roosi katastriüksuse omanik kui huvitatud isikud, et Lümanda spordikompleksi detailplaneering tuleb kehtetuks tunnistada. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kauba tn 18 Kuressaare linnas (osaliselt Kohtu tn 7d osas)

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/48 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 23.10.2014 otsusega nr 41 kehtestatud Kauba tn 18 detailplaneering Kohtu tn 7d (34901:001:0103) katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kaheks krundiks, kasutusotstarbe määramine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsude määramine, kommunikatsioonide lahendamine, kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. Käesolevaks hetkeks on moodustatud detailplaneeringuga ettenähtud krundid. Planeeringualas oleval Kauba tn 18 katastriüksusel on osa ehitusõigusest realiseerimata, Kohtu tn 7d katastriüksusele ei olnud uusi hooneid kavandatud. Detailplaneering tunnistatakse kehtetuks vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 planeeritava kinnistu omaniku esindaja taotluse alusel, kuna planeeringut ei soovita sellisel kujul ellu viia. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kohtu tn 7d osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Västriku Vaivere külas

Saaremaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 1-3/33 tunnistati kehtetuks Vaivere külas Västriku detailplaneering. Västriku detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 20.04.2011 otsusega nr 21. Detailplaneeringu eesmärk oli kahe üksikelamukrundi ja ühe teemaakrundi moodustamine, üksikelamukruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Käesolevaks hetkeks on moodustatud planeeringujärgsed krundid, kuid ehitusõigust realiseeritud ei ole. Katastriüksuste omaniku esindaja esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna on toimunud omaniku vahetus, planeeringut ei soovita sellisel kujul ellu viia ning nimetatud katastriüksused soovitakse liita. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 39 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 1-3/30 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 39 (krunt positsiooniga 26, katastritunnus 34901:010:0421) katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Detailplaneering tunnistatakse osaliselt kehtetuks vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 2 planeeritava kinnistu omaniku taotluse alusel, kuna DP-d ei soovita sellisel kujul ellu viia ja olemasolev elamu ei vasta kehtivale detailplaneeringule. Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone elamute grupis nr 2 ei vasta Golfikompleksi detailplaneeringuga määratud maksimaalsele ehitisealusele pinnale. Elamu sobitub mahult piirkonda ja vastab kehtiva ühisplaneeringu tingimustele. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 39 katastriüksuse osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Merikotka tn 55 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/23 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 55 (krunt positsiooniga 26, katastritunnus 34901:010:0421) katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 55 katastriüksuse omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 55 osas, kuna soovib erinevalt detailplaneeringust erinevalt püstitada suurema ehitisealuse pinnaga elamu. Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone elamute grupis nr 2 ei vasta Golfikompleksi detailplaneeringuga määratud maksimaalsele ehitisealusele pinnale, mistõttu kavandatav elamu sobitub piirkonda. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 55 katastriüksuse osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kaugkütte Kärla alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/22 tunnistati kehtetuks Kärla alevikus Kaugkütte detailplaneering. Kaugkütte detailplaneering kehtestati Kärla Vallavolikogu 31.10.2014 otsusega nr 42. Detailplaneeringu eesmärk oli maa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine lähtuvalt uue küttesüsteemi rajamisest, Allika-Villemi katastriüksuse jagamine, riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse ja servituutide vajaduse määramine. Planeeringulahendust ei ole tänaseni ellu viidud. Planeeringu kohaselt kaugküttevõrgus olevate hoonete kütmiseks ehitatakse soojuspumpadega lahendused. Tegelikkuses on mõned aastad tagasi ehitatud uus hakkpuidul töötav katlamaja ja 2021. aasta sügisel rekonstrueeriti senine amortiseerunud kaugküttevõrk. Eelnevast tulenevalt leiab vallavalitsus kui huvitatud isik, et Kaugkütte detailplaneering tuleb kehtetuks tunnistada. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Rahvamaja Kärla alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/21 tunnistati kehtetuks Kärla alevikus Rahvamaja detailplaneering. Rahvamaja detailplaneering kehtestati Kärla Vallavalitsuse 16.08.2013 korraldusega nr 94. Detailplaneeringu eesmärk oli planeeritava ala katastriüksuste liitmine, kasutusotstarbe määramine planeeritavale krundile, ehitusõiguse ja kujade määramine planeeritavale krundile, hoonestusõiguse piiritlemine planeeritaval krundil, juurdepääsude, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtete määramine planeeritaval krundil, vajalike kommunikatsioonide lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ning kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine. Planeeringulahendus on suures osas ellu viidud, katastriüksused on liidetud ja ehitusõigus on suures osas realiseeritud. Lisaks on Rahvamaja detailplaneering osaliselt kehtetu. Eeltoodud asjaolusid arvesse võttes leidis Saaremaa vald, et detailplaneering tuleb kehtetuks tunnistada.

Lootuse Praakli külas (osaliselt Eliste tee 3 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/20 tunnistati osaliselt kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 23.01.2008 otsusega nr 3 kehtestatud Lootuse detailplaneering Eliste tee 3 (27003:003:0890) katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärk kinnistu jagamine kolmeteistkümneks üksikelamukrundiks, teemaa-alaks ja kaevu krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja trasside asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine. Eliste tee 3 katastriüksuse omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamiseks Eliste tee 3 katastriüksuse osas. Soovitakse püstitada abihoone detailplaneeringus määratud hoonestusalast välja, kuna soovitud asukoha näol on tegemist abihoonele mõistlikuma ligipääsuga juba olemasolevalt juurdepääsult kinnistule. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Eliste tee 3 osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu elluviidav.

Papa-Reedika Randkülas

Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/17 tunnistati kehtetuks Randkülas Papa-Reedika detailplaneering. Detailplaneeringu ala hõlmab Papa-Reedika katastriüksust tunnusega 55001:001:0293. Detailplaneering kehtestati Orissaare Vallavolikogu 17.01.2006 otsusega nr 29. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse andmine saun-külalistemaja ehitamiseks ja maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Planeeringuala omanik esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringu lahendust ellu viia. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Golfikompleksi II etapp Kuressaare linnas (osaliselt Lagle tn 12 osas)

Saaremaa Vallavolikogu 25.02.2022 otsusega nr 1-3/14 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Lagle tn 12 (krunt positsiooniga 66, katastritunnus 34901:010:0426) katastriüksuse osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Lagle tn 12 katastriüksuse omaniku esindaja esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Lagle tn 12 osas, kuna soovib erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga (ca 145 m²) ja kõrgem (6 m) hoone. Ükski püstitatud ja projekteeritud hoone elamute grupis nr 5 ei vasta Golfikompleksi detailplaneeringuga määratud maksimaalsele ehitisealusele pinnale, mistõttu kavandatav elamu sobitub piirkonda. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Lagle tn 12 katastriüksuse osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Uus tn 20 ja 20a Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/8 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Uus tn 20 ja 20a detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 26.02.2015 otsusega nr 9. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Uus tn 20 ja Uus tn 20a kinnistute liitmine, ehitusvõimaluste väljaselgitamine Uus tn 20 hoonele juurdeehituse kavandamiseks, Uus tn 20 abihoone rekonstrueerimiseks ja Uus tn 20a hoone lammutamiseks. Samuti muinsuskaitse eritingimuste koostamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, heakorra, haljastuse ja parkimislahenduse määramine ning servituutide vajaduse selgitamine. Detailplaneeringuga lubatud krundi suurim ehitusalune pind on 950 m² ja hoonete suurim lubatud arv 4. Detailplaneeringu ala hõlmab praegust Uus tn 20 katastriüksust tunnusega 34901:001:0151. Planeeringuala omanik esitas taotluse detailplaneering kehtetuks tunnistamiseks, kuna detailplaneering on ellu viidud. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Randoja Ula külas (osaliselt Randoja, Paadisilla ja Kadaka osas)

Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 1-3/7 tunnistati osaliselt kehtetuks Pöide Vallavolikogu 26.05.2003 otsusega nr 31 kehtestatud Ula küla Randoja detailplaneering Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksuste osas. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine 9 katastriüksuseks, sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks, juurdesõiduteede ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringuala hõlmab Ula külas praegusi Randoja (63401:003:0448), Paadisilla (63401:003:0453), Kadaka (63401:003:0454), Rannaniidu (63401:003:0449), Välu (63401:003:0452), Ojala (63401:003:0456), Kraavi (63401:003:0451), Nurga (63401:003:0450) ja Vaheoja (63401:003:0455) katastriüksusi. Planeeringualasse kuuluvad Randoja (63401:003:0448), Paadisilla (63401:003:0453) ja Kadaka (63401:003:0454) katastriüksused asuvad tervenisti Väikese väina hoiualal ja neil on inventeeritud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevad elupaigatüübid loopealne (6280*) ja rannaniit (1630*). Lisaks asuvad nimetatud katastriüksused ranna ehituskeeluvööndis. Eeltoodust tulenevalt ei ole Randoja detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust Randoja, Paadisilla ja Kadaka katastriüksustel tulenevalt Väikese väina hoiuala kaitse-eesmärkidest ja ranna ehituskeeluvööndi ulatusest realiseerida ja detailplaneering tunnistatakse nende katastriüksuste osas kehtetuks. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta detailplaneeringu elluviimist kehtima jäävas osas ja selles ulatuses on detailplaneering võimalik ellu viia.