Detailplaneeringud – lõpetatud

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Nigula Kaunispe külas

Kaunispe küla Nigula detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 2-3/387. Planeeringuala suurusega ca 5,6 ha hõlmab Kaunispe külas osaliselt Nigula katastriüksust (80701:001:0379, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 7,74 ha). Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine. Huvitatud isik esitas Saaremaa vallale avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna samale alale on algatatud ka teine detailplaneeringu menetlus. Vastavalt planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Mõntu sadama maa-ala II Mõntu külas

Mõntu külas Mõntu sadama maa-ala II detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 1-3/25. Planeeringuala hõlmab Mõntu külas Kraavi (80701:003:0014), Kämpingu (59201:005:0619), Pargi (80701:003:0012), Motelli (80701:003:0011), Kaevu (80701:003:0246), Sadama (80701:001:0848), Kaluri (80701:001:0847), Mõntu kai (80701:001:0754), Külmhoone (80701:001:0846), Tankla (80701:001:0851), Karavani parkla (80701:001:0852) ja Mõntu liitsiht (80701:003:0747) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärk oli uute kruntide moodustamine, nendele ehitusõiguse määramine ja sihtotstarbe määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu algatamisest on möödunud ca 19 aastat. Vallale teadaolevalt edasine menetlus on seiskunud ja detailplaneeringut ei ole kehtestatud. Tulenevalt eelnevast lõpetati detailplaneeringu koostamine.

Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja Muratsi külas

Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 28.03.2023 korraldusega nr 2-3/324. Planeeringuala suurusega ca 90 ha hõlmab Muratsi külas Kolde (katastritunnus 27003:003:0910), Koldevälja (katastritunnus 27003:003:0911), Kadakaoksa (katastritunnus 43301:001:0189), Kalda (katastritunnus 27003:003:0223), Rannavälja (katastritunnus 27003:003:0007), Kadakamarja (katastritunnus 43301:001:0420), 2700122 Puhkeplatsi tee T2 (katastritunnus 27003:003:0996), Riba (katastritunnus 71401:001:1972), 2700121 Vani tee (katastritunnus 27003:003:1024), Rannaniidu (katastritunnus 43301:001:0195), Loopealse (katastritunnus 43301:001:0194), Roostiku (katastritunnus 43301:001:0193), Kaldaveere (katastritunnus 43301:001:0192) ja Kaldaääre (katastritunnus 43301:001:0191) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk on elamu- ja puhkeala planeerimine. Huvitatud isik esitas avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Vastavalt planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Jahimaja Kaavi külas

Kaavi küla Jahimaja detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 14.02.2023 korraldusega nr 2-3/178. Planeeringuala suurusega ca 1,86 ha hõlmab Kaavi külas Jahimaja katastriüksust tunnusega 80701:002:0142. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva ehituskeeluvööndi vähendamine ja uue ehitusõiguse määramine koos liiklusskeemi, heakorrastuse ja tehnovõrkude lahendamisega. Detailplaneeringu algatamisest Torgu Vallavalitsuse 4.02.2002 korraldusega nr 1-4/18 on möödunud ca 21 aastat. Torgu Vallavalitsuse 28.02.2002 korraldusega nr 1-4/299 võeti detailplaneering vastu, planeeringulahenduse avalik väljapanek toimus 1.–15.03.2002 ja avalik arutelu toimus 15.03.2002. Edasine menetlus vallale teadaolevalt on seiskunud ja detailplaneeringut ei ole kehtestatud. Tulenevalt eelnevast lõpetati detailplaneeringu koostamine.

Papissaare sadam Rootsikülas 

Rootsiküla Papissaare sadama detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 1-3/6. Planeeringuala hõlmab Rootsikülas osaliselt Papissaare sadama katastriüksust (katastritunnus 71401:001:2937). Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja sadamahoonete ehitamiseks, tankla rajamiseks nii veesõidukite kui ka maismaatranspordi tankimiseks, elektrisõidukite laadimisala, ujuvkai ja rannakindlustuse rajamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Huvitatud isik esitas Saaremaa vallale avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna samale alale on algatatud ka teine detailplaneeringu menetlus. Vastavalt planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Nigola Kailuka külas 

Kailuka küla Nigola detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 22.12.2022 otsusega nr 1-3/100. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Kailuka külas Nigola katastriüksust tunnusega 71401:001:0542. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine elamukruntideks, neile ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneeringu lahendust ei ole Saaremaa vallale teadaolevalt koostatud. Huvitatud isik on esitanud Saaremaa vallale avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks seoses elektriliitumise võimaluse puudumisega. Vastavalt planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Peebu Vilsandi külas

Vilsandi küla Peebu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldusega nr 2-3/1980. Planeeringuala suurusega ca 2,0 ha hõlmab Peebu (katastritunnus 30101:003:0593) katastriüksust ning juurdepääsutee osas Taavi (katastritunnus 30101:003:0137), Silla (katastritunnus 71401:001:2688), Pidaja (katastritunnus 30101:003:0461), Kõrtsi (katastritunnus 30101:003:0341) ja Sooni-Peetri (katastritunnus 30101:003:0132) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk on sihtotstarbe muutmine, hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste määramine elamu püstitamiseks ning Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringu algatamisest Kihelkonna Vallavalitsuse 9.11.2005 korraldusega nr 200 on möödunud ca 17 aastat. Vallale teadaolevalt on detailplaneeringu menetlus seiskunud ja detailplaneeringut ei ole kehtestatud. Tulenevalt eelnevast lõpetati detailplaneeringu koostamine.

Lahe tee elamukvartal Kuressaare linnas

Kuressaare linnas Lahe tee elamukvartali detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 1.11.2022 korraldusega nr 2-3/1708. Detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse 17. aprilli 2007 korraldusega nr 218. Planeeringuala suurus on ca 4,4 ha ja hõlmab osaliselt Kuressaare linnas Merikotka tn 10 katastriüksust (katastritunnus 34901:010:0145). Detailplaneeringu eesmärgiks oli määrata tingimused väikeelamute rajamiseks Lahe tee äärsele Golfiväljaku alale jätkuna varem planeeritud väikeelamumaa kinnistutele, määrata kruntide piirid, ehitusõigus, planeerida tehnovõrgud, haljastus ja heakord, määrata servituutide seadmise vajadus. Detailplaneeringu võeti vastu, kuid käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut kehtestatud ning detailplaneeringu menetlus on seiskunud. Muutunud on seadused ja planeeringu vormistamisele kehtestatud nõuded. Tulenevalt eelnevast Saaremaa Vallavalitsus lõpetab detailplaneeringu koostamise.

Mereäärne puhkeala Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 1.11.2022 korraldusega nr 2-3/1707 lõpetati Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Saaremaa Vallavalitsuse 20.12.2019 korraldusega nr 2-3/2364. Planeerimisseaduse § 139 lg 2 kohaselt tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt 3 aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Planeeringulahendust pole käesolevaks hetkeks koostama asutud. Kuna planeeringuala ülevaatamisel selgus, et planeeringu eesmärkidest tulenevalt ei ole planeeringuala vaja nii laialdaselt määrata, siis otsustas Saaremaa Vallavalitsus 20.12.2019 algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetada ning sama korraldusega algatada uue Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu koostamine.

Rassi, Põõsa, Võpsiku, Sambla ja Sambliku Kailuka külas

Kailuka küla Rassi, Põõsa, Võpsiku, Sambla ja Sambliku detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 26.08.2022 otsusega nr 1-3/64. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Kailuka külas Rassi (59201:005:0020), Põõsa (59201:005:0619), Võpsiku (59201:005:0620), Sambla (59201:005:0307) ning Sambliku (59201:005:0308) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule 1 elamu ja kuni 2 abihoone planeerimine ja paigaldamine, piirkonna liikluskorralduse määramine, juurdepääsu tagamine planeeringu alale, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu menetlus ei ole 5 aasta jooksul jõudnud kehtestamiseni, mistõttu otsustas vald detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Pihlaka ja Vahielu Ruhve külas

Ruhve küla Pihlaka ja Vahielu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 16.08.2022 korraldusega nr 2-3/1328. Detailplaneering algatati Laimjala Vallavalitsuse 4.10.2017 korraldusega nr 2-1/75. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Ruhve külas Pihlaka (38601:004:0513) ja Vahielu (38601:004:0512) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuste jagamine, sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringut ei ole vallale teadaolevalt koostama asutud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus katastriüksuse omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millele anti nõusolek.

Veskitiigi Kallaste külas

Kallaste küla Veskitiigi detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 16.08.2022 korraldusega nr 2-3/1329. Detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 31.07.2014 korraldusega nr 116. Planeeringuala hõlmab Veskitiigi katastriüksust tunnusega 30101:004:0287. Planeeringu eesmärgiks oli Veskitiigi maaüksusel puhkekeskuse edasiarendamine: vana köögi- ja grillbloki lammutamine ja uue suveköögi ehitamine, peahoone ja parkla ehitamine, olemasolevate kalabasseinide rekonstrueerimine ja kohandamine „kalapargiks", tünnisauna ehitus, karavaniparkla ehitus, täiendavate kämpingute paigaldamine, tiigi puhastamine ja süvendamine, põhjareljeefi kividega täiendamine ja looduskauniks kujundamine eesmärgiga rajada nn kalapark proovisukeldumise võimalusega koos taristute ja rajatisega rajamise võimaluse välja selgitamine. Detailplaneeringut ei ole vallale teadaolevalt koostama asutud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus katastriüksuse omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millele anti nõusolek.

Tõllu Hindu külas

Hindu külas Tõllu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 30.06.2022 otsusega nr 1-3/57. Planeeringuala hõlmab ala hõlmab Hindu külas Tõllu katastriüksust tunnusega 55001:001:0575. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine 1 elamu ja abihoonete ehitamiseks, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut Tõllu katastriüksusel Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks, siis ei saa detailplaneeringut kehtestada ning detailplaneeringu koostamine lõpetatakse.

Rannakalda Hindu külas

Hindu külas Rannakalda detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 30.06.2022 otsusega nr 1-3/56. Planeeringuala hõlmab ala hõlmab Rannakalda katastriüksust tunnusega 55001:001:0576. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kahele elamule, abihoonetele ja võrgukuurile ning lautrikoha määramine, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut Rannakalda katastriüksusel Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks, siis ei saa detailplaneeringut kehtestada ning detailplaneeringu koostamine lõpetatakse.

Liiva-Leiva Liivaranna külas

Liivaranna külas Liiva-Leiva detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/46. Planeeringuala hõlmab Liivaranna külas praegust Leiva katastriüksust (48301:006:0098) ja osaliselt praegust Andrese katastriüksust (48301:006:0040), kokku u 10 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on skaudilaagri tegevuseks vajalike kahe hoone püstitamine, ehituskeeluala muutmine, telkimisalade, lõkkekohtade, laagriväljaku, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade, maakasutuse sihtotstarvete ja servituutide seadmise vajaduse määratlemine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Detailplaneeringu algatamisest Mustjala Vallavalitsuse 06.12.2004 korraldusega nr 224 on möödunud üle 17 aasta ja detailplaneeringu menetlus ei ole jõudnud kehtestamiseni, kuna Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Eeltoodust tulenevalt otsustati detailplaneeringu koostamine lõpetada. 

Kuldimäe Kugalepa külas

Kugalepa külas Kuldimäe detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/45. Planeeringuala hõlmab Kugalepa külas Kuldimäe katastriüksust tunnusega 48301:001:0322. Detailplaneeringu eesmärgiks on Ninase poolsaare üldplaneeringu juhtotstarbe muutmine, ühe elamuhoonestusala määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide paiknemise lahenduste leidmine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Detailplaneeringu algatamisest Mustjala Vallavolikogu 22.01.2009 otsusega nr 37 on möödunud üle 12 aasta ja Saaremaa vallale teadaolevalt ei ole vallale esitatud detailplaneeringut puudutavaid materjale, mis viitaks, et detailplaneeringust huvitatud isik oleks üldse planeeringut koostama asunud. Eeltoodust tulenevalt ei ole vald saanud teha otsust detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta ja otsustati detailplaneeringu koostamine lõpetada.

Sagariste küla detailplaneering tuugenite paigaldamiseks

„Sagariste küla detailplaneering tuugenite paigaldamiseks" koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 1-3/35. Planeeringuala hõlmab u 204,3 ha suurust maa-ala Sagariste külas. Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, planeeringualal kuni 7 tuugeni planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Detailplaneeringu algatamisest Pihtla Vallavolikogu 30.01.2014. a otsusega nr 4 on möödunud üle 8 aasta ja detailplaneering ei ole jõudnud kehtestamiseni, kuna Kaitseministeerium ei andnud detailplaneeringu lahendusele kooskõlastust. Eeltoodust tulenevalt otsustati detailplaneeringu koostamine lõpetada. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Pihtla Vallavalitsuse 10.02.2014. a korraldusega nr 29. Kuna detailplaneeringu koostamine lõpetati, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus 3.05.2022 korraldusega nr 2-3/748 ka keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Jõhvika ja Sinika Haeska külas

Haeska külas Jõhvika ja Sinika detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 1-3/34. Planeeringuala hõlmab Haeska külas Jõhvika (katastriüksuse tunnus 59201:001:0155) ja Sinika (katastriüksuse tunnus 59201:001:0045) katastriüksusi. Planeeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, planeeringualal kuni 2 tuugeni planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Detailplaneeringu algatamisest Pihtla Vallavolikogu 30.01.2014 otsusega nr 4 on möödunud üle 8 aasta ja detailplaneeringut ei ole huvitatud isiku poolt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks esitatud, seega otsustati detailplaneeringu koostamine lõpetada.

Vana-Lahe Jaani külas

Jaani külas Vana-Lahe detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/18. Planeeringuala hõlmab Jaani külas Vana-Lahe katastriüksust tunnusega 55001:001:0580. Detailplaneeringu eesmärk on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kuni kinnistu põhjapoolse piirini, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, päikesepargi rajamine koos juurdekuuluvate objektidega. Detailplaneeringuga sooviti muuta kehtivat Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m ning väärtuslikule põllumaale ehitamine. Vastavalt planeerimisseaduse § 139 lg 2 tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Detailplaneeringu algatamisest Orissaare Vallavolikogu 17.08.2017 otsusega nr 181 on möödunud üle 4 aasta, kuid Saaremaa vallale teadaolevalt ei ole vallale esitatud detailplaneeringu puudutavaid materjale, mis viitaks, et detailplaneeringust huvitatud isik oleks planeeringut koostama asunud, mistõttu otsustati detailplaneeringu koostamine lõpetada.

Ringi Vanamõisa külas

Vanamõisa külas Ringi detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 1-3/78. Detailplaneering algatati Pihtla Vallavolikogu 25.01.2017 otsusega nr 4. Planeeringuala hõlmab Vanamõisa küla Ringi maaüksust tunnusega 59201:005:0039. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule ühe elamu ja kuni kahe abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualuse maaüksuse suurus on 2,72 ha. Huvitatud isik esitas 24.09.2021 Saaremaa vallale avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasjade omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 

Sääre tipu Sääre külas

Sääre külas Sääre tipu maa-ala detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 23.11.2021 korraldusega nr 2-3/1835. Detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 2.09.2003 korraldusega nr 187. Planeeringuala hõlmab Sääre tipp (katastritunnus 80701:003:0590, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Keldri (katastritunnus 80701:003:0532, sihtotstarve tootmismaa 100%), Tuletorni tehnohoone (katastritunnus 80701:003:0241, sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Sõrve tuletorn (katastritunnus 80701:003:0242, sihtotstarve transpordimaa 100%) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maa-ala kruntideks jaotamine, hoonestusalade määramine, olemasolevate ehitiste kasutusala määramine, ehitustingimuste määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudega varustatuse määramine, keskkonnakaitseliste abinõude määramine ja servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringu koostamisega alustati, kuid käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut kehtestatud ning detailplaneeringu menetlus on seiskunud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus planeeringuala huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, mille osas anti nõusolek.

Kaldanuki Läbara külas

Läbara külas Kaldanuki piirkonna detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 16.11.2021 korraldusega nr 2-3/1775. Detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 9.08.2001 korraldusega nr 1-4/126. Planeeringuala hõlmab maatulundusmaa katastriüksuseid: Kaldanuki (katastritunnus 80701:003:0229), Rannaääre (katastritunnus 80701:003:0278), Männituka (katastritunnus 80701:003:0279), Ranna (katastritunnus 80701:003:0280), Rannametsa (katastritunnus 80701:003:0281), Rannaliiva katastriüksust (katastritunnus 80701:003:0282). Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kaldanuki maaüksuse kruntideks jaotamine, maaüksustele ehitusõiguse määramine, teede asukohtade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse määramine, ehitiste, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine ning vajadusel keskkonnakaitse abinõude ja servituutide määramine. Detailplaneeringu lõppeesmärgiks on Kaldanuki maaüksusele puhkeküla rajamine ja teiste maaüksuste hoonestamine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vastu võetud ega kehtestatud ning detailplaneeringu menetlus on seiskunud. Tulenevalt eelnevast saatis vallavalitsus korralduse eelnõu e-kirjaga detailplaneeringualal asuvate katastriüksuste omanikele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks. Saadetud kirjas nimetatud tähtajaks vastuväiteid ei esitatud.

Kala, Ubina, Emakala ja Jää Veeremäe külas

Veeremäe külas Kala, Ubina, Emakala ja Jää detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 9.11.2021 korraldusega nr 2-3/1734. Detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 05.02.2015 korraldusega nr 15. Planeeringuala hõlmab ärimaa sihtotstarbega Kala (katastritunnus 30101:002:0106), Ubina (katastritunnus 30101:002:0495), Emakala (katastritunnus 30101:002:0496) ja Jää (katastritunnus 30101:002:0497) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Jää maaüksusele rajada üks puhkemaja ja laod ning tootmis-hoone. Emakala maaüksusele rajada sadamahoone, jahisadam, lainemurdja, saun, toitlustus-hoone ja puhkemajad. Kala maaüksusel rekonstrueerida olemasolev kai kalasadamaks. Olema-solev õhuliin demonteeritakse ja asendatakse maakaabelliiniga. Maa sihtotstarvete muutusi ei kavandata. Samuti ettepaneku tegemine Kihelkonna valla üldplaneeringu muutmiseks sada-mate osas. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vastu võetud ega kehtestatud ning de-tailplaneeringu menetlus on seiskunud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus planeeringuala omanike esindajatele ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, mille osas anti nõusolekud e-kirjadega.

Tõnnu Kuumi külas

Tõnnu detailplaneeringu koostamine Kuumi külas lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 12.10.2021 korraldusega nr 2-3/1594. Tõnnu (katastriüksusel katastritunnusega 30101:004:0496) detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 14.06.2006 korraldusega nr 127. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Tõnnu maaüksusel hoonestusala piiritlemine, hoonestustingimuste määramine paadikuuri ja lehtla püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ettepaneku tegemine Karujärve ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringu koostamisega alustati, kuid käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut kehtestatud ning detailplaneeringu menetlus on olnud 15 aastat seiskunud. Omanik nõustus detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.

Muda Rootsikülas

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 1-3/58 lõpetati Rootsikülas Muda detailplaneeringu koostamine. Muda (katastriüksusel katastritunnusega 30101:003:0028) detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavolikogu 15.03.2002 otsusega nr 5. Detailplaneeringu eesmärgiks oli elamu ja abihoone ning sauna ja paadisadama ehitamine, teede- ja elektrivälisvõrkude, vee- ning kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine. Käesoleva hetkeni ei ole planeeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ehk ei ole koostama asutud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Tutvumiseks saadetud detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsuse eelnõule omanik vastuväiteid ei esitanud.

Arunurme Tammuna külas

Tammuna külas Arunurme detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2021 otsusega nr 1-3/51. Arunurme (katastriüksusel katastritunnusega 80701:003:0438) detailplaneering (edaspidi DP) algatati Torgu Vallavolikogu 9. novembri 2007 otsusega nr 1-1/46. DP eesmärgiks oli planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine, kujade ja servituutide vajaduse määramine, teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ehk DP-d ei ole koostama asutud, millest tulenevalt on DP koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omanik andis nõusoleku DP koostamise lõpetamiseks.

Nõgupõllu Karujärve külas

Karujärve külas Nõgupõllu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/1342. Nõgupõllu (katastriüksusel katastritunnusega 30101:004:0198) detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 22. veebruari 2006 korraldusega nr 22. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine 21 kinnistuks ja nende sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistutel hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste määramine igale kinnistule ühe elamu ja abihoone püstitamiseks, teede, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, juurdepääsutee rajamiseks servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omanik andis nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Kihelkonna Põhikool Kihelkonna alevikus

Kihelkonna alevikus Kihelkonna Põhikooli detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/1341. Kihelkonna Põhikooli (katastriüksusel katastritunnusega 30101:003:0347) detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 30. juuni 2006 korraldusega nr 140. Detailplaneeringu eesmärgiks oli hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste määramine rahvamaja hoone püstitamiseks, juurdepääsuteede, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Detailplaneeringu menetlus on olnud 13 aastat seiskunud ja käesoleval hetkel puudub vajadus detailplaneeringu eesmärgi täitmiseks. Saaremaa vald detailplaneeringust huvitatud isikuna soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Papissaare sadam Rootsikülas

Rootsikülas Papissaare sadama teise kaiga piirneva maa-ala (aadressil Papissaare kalasadam, katastritunnus 30101:003:0498 ja osaliselt aadressil Laevaehituskoha, katastritunnus 30101:003:0276) detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 6.07.2021 korraldusega nr 2-3/1191. Detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 15. märts 2006 korraldusega nr 37. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maa-ala piiride kindlaks määramine, sihtotstarbe muutmine, sadamakai taastamine, hoonestusala piiritlemine ja hoonestustingimuste määramine sadamahoone ehitamiseks. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut koosama asutud ja käesoleval hetkel puudub vajadus detailplaneeringu lõpuni menetlemiseks. Saaremaa vald detailplaneeringust huvitatud isikuna soovib detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Hindreku Pähkla külas

Pähkla külas Hindreku detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavolikogu 18.06.2021 otsusega nr 1-3/37. Hindreku (katastriüksusel katastritunnusega 34801:004:0197) detailplaneering algatati Kaarma Vallavolikogu 17.12.2003 otsusega nr 178. Detailplaneeringu eesmärgiks oli vähikasvatustiikide planeerimine, maaüksuse jagamine, teede võrgu rajamine ning sihtotstarbe muutmine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omanik andis nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Minnuse tn 8 Kihelkonna alevikus

Kihelkonna alevikus Minnuse tn 8 detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/997. Minnuse tn 8 (katastriüksus katastritunnusega 30101:003:0479) detailplaneering algatati Kihelkonna Vallavalitsuse 5.12.2013 korraldusega nr 215. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse jagamine kaheks, neile elamu ja ridaelamu püstitamine koos abihoonetega, teede, tehnovõrkude, ehitiste ja rajatiste asukoha võimaluste määramine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omanik andis nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Sadama Abruka külas

Abruka külas Sadama detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/996. Sadama (katastriüksus katastritunnusega 34801:014:0158) detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 15.03.2010 korraldusega nr 89. Detailplaneeringu eesmärgiks oli hoonestusala määramine sadamahoone ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete seadmisega, võimalike tehnovõrkude ja -rajatiste (puurkaev, omapuhasti, elektri-ja nõrkvoolupaigaldised) asukoha määramine, hoonestusala ümbruse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud andsid nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Märjavälja Kudjape alevikus

Kudjape alevikus Märjavälja detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/995. Märjavälja (katastriüksus katastritunnusega 71401:001:1028) detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 11.12.2014 korraldusega nr 458. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks, kinnistu jagamine, liikluskorralduse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vastu võetud ja koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Omaniku esindaja andis nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Pikk tn 76 Kuressaare linnas

Kuressaare linnas Pikk tn 76 detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 8.06.2021 korraldusega nr 2-3/994. Pikk tn 76 (katastriüksus katastritunnusega 34901:001:0033, aadressiga Voolu tn 2) detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse 10.10.2007 korraldusega nr 648. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse jagamine ning uute tootmis- ja ärihoonete planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud andsid nõusoleku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Põllu Toomalõuka külas

Toomalõuka külas Põllu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 1.06.2021 korraldusega nr 2-3/837. Põllu (katastriüksusel katastritunnusega 72101:001:1023) detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 4.06.2007 korraldusega nr 111. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks ning ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. Kaasomanikud avaldasid nõusolekut detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Reinu Kaugatoma külas

Kaugatoma külas Reinu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 23.03.2021 korraldusega nr 2-3/331. Reinu detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 18.08.2003 korraldusega nr 199. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Reinu kinnistule (katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0445) ehitusõiguse määramine puhkemaja ja abihoonete püstitamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Huvitatud isik esitas 17.02.2021 vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna soovib detailplaneeringu koostamisest ja selle elluviimisest loobuda.

Sõrve mnt 41a Nasva alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/9 lõpetati Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu koostamine. Sõrve mnt 41a detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 27.09.2017. otsusega nr 1-3/17/58 ja võeti vastu Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/46. Planeeringuala suurus on 3,5 ha. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine ning teede ja liikluskorralduse planeerimine. Huvitatud isik esitas vallavalitsusele 18.01.2021 taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna Keskkonnaamet ei nõustu tiigi rajamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega.

Mihkli Vintri külas

Saaremaa Vallavalitsuse 2.02.2021 korraldusega nr 2-3/105 lõpetati Vintri külas Mihkli detailplaneeringu koostamine. Vintri küla Mihkli (katastriüksusel katastritunnusega 72101:003:0250) detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 15.10.2012 korraldusega nr 169. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. 

Sõrve mnt 5 Salme alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 otsusega nr 1-3/2 lõpetati Salme alevikus Sõrve mnt 5 detailplaneeringu koostamine. Salme alevikus Sõrve mnt 5 katastriüksusel (katastritunnus 72101:002:0738) algatati detailplaneering Salme Vallavolikogu 18.02.2013 otsusega nr 1-3/3-1. Kinnistu omanik on Saaremaa vald. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Sõrve mnt 5 katastriüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine tekkivale katastriüksusele olemasoleva hoone juurdeehituse rajamiseks. Juurdeehituse planeerimise eesmärgiks oli äri- ja tootmishoone püstitamine kalapüügivahendite tootmiseks ja müümiseks. Lisaks planeeriti ruume kohviku või muu sarnase äritegevuse jaoks. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut koostama asutud ning hoone potentsiaalsed rentnikud ei ole detailplaneeringu elluviimisest enam huvitatud.