Detailplaneeringud – vastuvõetute avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 Kuressaare linnas

Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 detailplaneering võeti vastu Saaremaa Vallavalitsuse 21.06.2022 korraldusega nr 2-3/1108. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab Tallinna tn 32 katastriüksust tunnusega 34901:009:0065 ja Transvaali tn 51 katastriüksust tunnusega 34901:009:0061. Detailplaneeringu eesmärk on kruntide liitmine, moodustatavale krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine äripindade ja korterelamute ehitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 katastriüksused kavandatakse liita üheks krundiks. Tallinna tn 32 krundil olemasolev hoone restaureeritakse, Transvaali tn 51 asuvad hooned lammutatakse. Krundile on planeeritud lisaks kolm äri- ja elamufunktsiooniga hoonet. Kavandatavad krundi kasutamise sihtotstarbed on 50% korterelamu maa ja 50% kas kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa, büroohoone maa või majutushoone maa. Detailplaneeringuga lubatud maksimaalne hoonete ehitisealune pind on 790 m² (sh olemasolev rekonstrueeritav hoone 120 m² ja katusega terrassid), lubatud maksimaalne hoonete arv krundil on 7 (sh olemasolev) ja lubatud harjakõrgus 9 m. Mõlemale planeeritavale katastriüksusele on olemasolev juurdepääs Transvaali tänavalt. Parkimine kavandatakse krundil, täpne parkimiskohtade arv arvutatakse projekteerimise käigus. Planeeritavad hooned liidetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kaugküttetorustikuga. Detailplaneering on Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.07 – 3.08.2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 ning digitaalselt siin. Kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 9.08.2022 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta. 

Kuuse Tehumardi külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/50 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tehumardi küla Kuuse detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Tehumardi külas Kuuse katastriüksust (katastritunnus 72101:001:0604, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 12 255 m²). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Salme rannaalade osaüldplaneeringus alale väikeelamumaa juhtotstarbe määramine, üldplaneeringuga määratud krundi minimaalse suuruse muutmine ning eluhoonete omavahelise kauguse muutmine. Kuuse kinnistule määratakse väikeelamumaa juhtotstarve, sh minimaalseks elamute vaheliseks kauguseks 200 meetri asemel 50 meetrit ja krundi minimaalseks suuruseks 6000 m². Katastriüksus jagatakse kaheks elamumaa krundiks (lubatud ehitada üks elamu ja kuni kaks abihoonet, elamud kuni 2-korruselised, kõrgus kuni 8 m, lubatud on üksnes viilkatuste rajamine, abihooned ühekordsed, kõrgus kuni 6 m). Ehitisealune pind on kuni 350 m². Kavandatakse kaks juurdepääsu: avalikult TehumardiKogula riigimaanteelt ning olemasoleva mahasõidu kaudu avalikult KuressaareSääre riigimaanteelt (tuleb tagada juurdepääs Liisuaugu (katastritunnus 72101:001:1088) katastriüksusele). Elektriliitumine Kaarli alajaamast maakaabelliiniga, veevarustus rajatava ühise puurkaevu baasil ja kanalisatsioon lahendatakse tsentraalselt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30.06 – 30.07.2022. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ning digitaalselt siin. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 10.08.2022 kell 16.00 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.

Sirgu Mustjala külas

Sirgu detailplaneering võeti vastu Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 1-3/47. Planeeringuala asub Mustjala külas ja hõlmab Sirgu katastriüksust tunnusega 48301:002:0539. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu ja abihoone seadustamiseks ning võimalikuks juurdeehituseks, tehnovõrkude planeerimine, juurdepääsu ja parkimise lahendamine, servituutide vajaduse määramine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine. Detailplaneeringuga ei kavandata kruntide moodustamist. Olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele planeeritakse krundi kasutamise sihtotstarbeks üksikelamumaa ja antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks (1 elamu + 2 kõrvalhoonet, sh kaks olemasolevat ebaseaduslikult rajatud hoonet) kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 100 m² (sh olemasolevad hooned: suvila ehitisaluse pinnaga 74 m² ja välikäimla ehitisaluse pinnaga 3 m²). Lubatud hoonete maksimaalne kõrgus on 5 m. Planeeringualale on olemas juurdepääs Kooli tänavalt mööda olemasolevat pinnasteed nimega Põllu tee, mille osas nähakse ette servituudi seadmise vajadus. Planeeritakse uus puurkaev ja reovee ärajuhtimiseks planeeritakse reovee kogumismahuti. Krundil on olemasolev elektriliitumine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Mustjala valla külade üldplaneeringu muutmiseks maa juhtotstarbe ja krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.06 – 30.07.2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning elektrooniliselt siin. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 4.08.2022 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.

Vallimaa tn 6 Kuressaare linnas

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 ja § 136 lõikele 3 teatame, et Saaremaa Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 1-3/31 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 katastriüksust (34901:007:0295, elamumaa 100%, pindala 942 m²). Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate hoonete lammutamine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu muutmine juhtotstarbe osas. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ning katastriüksuse sihtotstarbeks jääb elamumaa. Kavandatakse olemasolevate hoonete lammutamist ning uue elamu ja kõrvalhoone rajamist. Lubatud on elamu (max kõrgus on 9 m (min 2 korruselised) ja minimaalselt 7,5 m, maksimaalne hoonete alune pind 280 m²) ja 1 abihoone. Hoonete rajamisel naaberkinnistute hoonetele lähemale kui 8 m tagatakse tuleohutus ehituslike võtetega. Krundi piirile ehitamisel kooskõlastatakse ehitus, hoonete edaspidine hooldus ning sademevete katuselt juhtimine naabritega projekteerimise käigus (olemas on Vallimaa tn 8 katastriüksuse omaniku kirjalik nõusolek). Juurdepääs ja elektrivarustus on olemasolevad. Veevarustus ning kanalisatsioon on kavandatud tsentraalselt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 2.06 – 1.07.2022. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ning digitaalselt siin. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 7.07.2022 kell 16.00 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.

Angervaksa Laugu külas

Angervaksa detailplaneering võeti vastu Saaremaa Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 1-3/26. Planeeringuala asub Laugu külas ja hõlmab Angervaksa katastriüksust tunnusega 40301:003:0444. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine. Detailplaneeringuga ei kavandata kruntide moodustamist. Olemasolevale elamumaa sihtotstarbega katastriüksusele antakse ehitusõigus kuni 3 hoone rajamiseks (1 elamu ja 2 kõrvalhoonet, sh kaks olemasolevat ebaseaduslikult rajatud hoonet) kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 200 m². Lubatud hoone maksimaalne kõrgus on elamul 8 m, kõrvalhoonel 5 m. Planeeringualale on olemas juurdepääs Orissaare-Leisi-Mustjala teelt mööda olemasolevat teed üle Merela kinnistu. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Planeeringualal on olemasolev puurkaev, mille hooldusala ei ole tagatud, mistõttu planeeritakse uus puurkaev. Planeeringualal on olemasolev kogumismahuti, täiendavalt on lubatud rajada omapuhasti. Krundil on olemasolev elektriliitumine. Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Leisi valla üldplaneeringu muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi ulatuses.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.04 – 25.05.2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094). Elektroonselt on planeeringu materjalid kättesaadavad siin. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 7.06.2022 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.