Detailplaneeringud – vastuvõetute avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Kase tn 18 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldusega nr 2-2/276 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Orissaare alevikus Kase tn 18 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Orissaare alevikus Kase tn 18 katastriüksust tunnusega 71401:001:2715. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneering on kehtiva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. Maa-ala jagatakse kolmeks krundiks. Kahele krundile on kavandatud tootmishoone rajamine, ühele päikesepargi rajamine. Kase tn 18 krundile kuni 2 hoonet ehitisealuse pinnaga 1000 m² kõrgusega kuni 9 m. Kase tn 18b krundile kuni 2 hoonet ehitisealuse pinnaga 700 m² kõrgusega kuni 9 m. Kase tn 18c krundile on kavandatud päikesepark võimsusega kuni 100 kW. Juurdepääs on kavandatud Kase tänavalt ja parkimine lahendatakse krundi piires. Uut haljastust on kavandatud kruntide vahelistele aladele ja Kase tänava äärde. Elektrivarustus tagatakse olemasolevast jaotuskilbist Kase tn 16 kinnistult. Veevarustus ning kanalisatsioon on kavandatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil. Planeeringuga on kavandatud teeservituudid ja isiklikud kasutusõigused tehnovõrkudele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.–19.04.2023. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Liina Järveots, liina.jarveots@saaremaavald.ee, tel 514 1686) ning digitaalselt siin. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Piiri Tirbi külas

Piiri detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 1-3/16. Planeeringuala suurus on u 1,6 ha ja hõlmab Piiri katastriüksust tunnusega 71401:001:3149. Detailplaneeringu eesmärk on anda ühe elamu ja abihoonete ehitusõigus. Krundi kasutamise sihtotstarve on planeeritud üksikelamu maa (EP) ja looduslik haljasmaa (HL). Lubatud kuni 3 hoonet (eluhoone + 2 kõrvalhoonet), elamu kõrgus on kuni 8,5 m ja abihoonel kuni 5 m. Suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m². Hoonete suurim lubatud arv ja ehitisalune pind sisaldab üle 20 m² ehitisalusepinnaga krundile planeeritud hooneid. Kuni 20 m² hooneid võib krundi hoonestatavale alale rajada kuni kaks. Juurdepääs Vanamõisa-Laheküla teelt üle Aida ja Pärna kinnistute juurdepääsutee. Parkimine tuleb lahendada krundisiseselt. Veevarustuseks on kavandatud puurkaev. Reovee ära juhtimiseks on lubatud biopuhasti ja immutamine, kogumismahutid või kahesüsteemset reovee kohtkäitlust. Elektrivarustus on piirkonnas oleva liitumiskilbi baasil. Lubatud on elamu teenindamiseks päikesepaneele kuni 15 kW. Detailplaneeringuga muudetakse Pihtla valla rannikualade üldplaneeringut elamute miinimumkauguse osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.04.–05.05.2023. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 ning digitaalselt siin. Kontaktisik Piret Paiste (piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 17.05.2023 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse väikeses saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta. 

Anna asum Reo külas

Anna asumi detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 1-3/15. Planeeringuala hõlmab Reo külas Andruse katastriüksust (71401:001:1071). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine Anna asumi hoonete ehitamiseks, sh rida- ja üksikelamu ning üldkasutatava kogukonnamaja ehitamiseks. MTÜ Anna Asum soovib rajada kogukonna koduküla Anna Asumi, mis koosneb kolmest ehitisest: poolavalik kogukonnamaja, ridaelamu ja peremaja, lisaks saun, ca 8 kuni 20 m² kasvuhooned ja külakiigega mänguväljak. Mõlemasse elamusse on lisaks eluruumidele kavandatud ruumid majutuse pakkumiseks. Olemasolev rehielamu lammutatakse ja kasutatakse kogukonnahoone ehitamisel. Olemasolevatest hoonetest säilitatakse vana kelder. Detailplaneeringuga on lubatud hoonete maksimaalne arv 4 ja maksimaalne lubatud ehitisealune pind 1500 m². Lubatud hoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m, abihooned (kasvuhooned, kelder jmt) 5,0 m. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on majutushoonete maa (ÄM), üksikelamu maa (EP), ridaelamu maa (ER) ja hoolekandeasutuse maa (ÜP). Kaitsmaks hooneid normtasemest kõrgema mürataseme eest, on maantee äärde planeeritud müratõkkesein. Müratõkkeseina vajadus otsustatakse peale mürauuringute tegemist. Juurdepääs on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteelt Saare tee kaudu. Krundi lõuna ja kagu osasse on kavandatud päikesepaneelide ala. Olmevee saamiseks on krundile kavandatud puurkaev. Reovee lahendus on kavandatud biopuhastiga, kogumismahutiga või kahesüsteemse kohtkäitluslahendusena.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.03.21.04.2023. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 ning digitaalselt siin. Kontaktisik Piret Paiste (piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 03.05.2023 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.

Kopli Kübassaare külas

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 1-3/4 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kopli detailplaneering. Planeeringuala asub Kübassaare külas ja hõlmab Kopli katastriüksust tunnusega 63401:005:0032. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada ehitusõiguse võimalikkus 1 elamu ja 1 abihoone ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kopli katastriüksus jagatakse kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks, millest ühele taotletakse ehitusõigus 1 elamu ja 1 abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 2, hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala 100 m² ja hoonete suurim lubatud kõrgus elamul 8 m (2-korruseline) ja abihoonel 6 m (1-korruseline). Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses, ülejäänud alale on lubatud rajada kommunikatsioone/tehnovõrke ning juurdepääsutee. Juurdepääs planeeringualale toimub olemasoleva mahasõidu kaudu Trooja kinnistul asuvalt erateelt (Kübassaare tee nr 6340001). Juurdepääsutee on olemasolev pinnastee. Elektrivarustuseks on kinnistu omanik sõlminud Elektrilevi OÜ-ga liitumislepingu nr 365688. Alternatiivse variandina elektrivarustuseks on võimalik kasutada päikesepaneele, mis on lubatud paigaldada ainult hoonete katustele. Kinnistu veevarustus lahendatakse planeeritava puurkaevu baasil. Kinnistule on planeeritud biopuhasti koos imbsüsteemiga, alternatiivina võib kasutada sertifitseeritud kogumismahutit. Detailplaneeringuga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.02.26.03.2023. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 ning digitaalselt siin. Kontaktisik Piret Paiste (piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 30.03.2023 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.