Detailplaneeringud – vastuvõetute avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Männiku Lindmetsa külas

Männiku detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 1-3/63. Planeeringuala suurus on u 2,2 ha ja hõlmab Männiku katastriüksust (katastritunnus 80701:001:0131) ja juurepääsutee osa riigiomandis olevat Kuressaare metskond 36 katastriüksust (katastritunnus 80701:001:0322). Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu ja abihoonete seadustamiseks, ehitusõiguse määramine uue elamu ja abihoone püstitamiseks, tehnovõrkude seadustamiseks, juurdepääsu ja parkimise lahendamine, servituutide vajaduse määramine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine hoonestusala ja juurdepääsutee ulatuses. Säilitatakse olemasolevad ebaseaduslikult ehitatud hooned ning püstitatakse täiendavalt uus elamu ja üks abihoone. Detailplaneeringuga tehakse ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek hoonestusala ja juurdepääsutee ulatuses. Krundi piire ei muudeta. Krundi kasutamise sihtotstarbed on üksikelamumaa ja metsamaa. Krundile on lubatud ehitada üks elamu ja kuni neli abihoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 400 m². Kuni 20 m² hooneid võib krundi hoonestatavale alale rajada kuni kaks. Elamu lubatud kõrgus on kuni 8 m, kõrvalhoonete kõrgus kuni 7 m. Juurdepääs on Rahuste-Kaunispe teelt mööda olemasolevat teed Kuressaare metskond 36 katastriüksuse kaudu. Olemasolevat teed laiendatakse ja parendatakse ja tee kasutamiseks sõlmitakse teeservituut. Piirded on lubatud rajada ainult ümber õueala. Krundil olevast kõrghaljastuse (va võsa) pindalast tuleb säilitada vähemalt 80%. Olemasolevad hooned saavad olmevee olemasolevast salvkaevust. Täiendavalt rajatakse puurkaev. Krundil olemasolev omapuhasti koos imbtunneliga säilitatakse. Krundil on olemasolev elektriliitumine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.09.–27.10.2023. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 5558 5708) ning digitaalselt siin. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 01.11.2023 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.

Rohu tn 4a Kuressaare linnas

Rohu tn 4a detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 1-3/62. Planeeringuala suurus on u 0,2 ha ja hõlmab Rohu tn 4 katastriüksust tunnusega 71401:001:2788 ja vähesel määral Rohu tänav L2 katastriüksust tunnusega 34901:008:0069. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine korterelamute ehitamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringuga krundi piire ei muudeta. Krundi kasutamise sihtotstarve on korterelamu maa. Krundile on planeeritud 2 korterelamut kõrgusega kuni 12,7 m, kuni 4 korruselised ja ehitisealuse pinnaga kuni 300 m² ühe hoone kohta. Korterelamutele kavandatakse liftid koos liftišahtidega ja nende osad ulatuvad hoonete põhimahust kõrgemale. Planeeritavate hoonete teenindamiseks rajatakse uued tehnovõrgud, olemasolevad likvideeritakse või tõstetakse ringi. Planeeringualale on kavandatud uus mahasõit Rohu tänavalt, olemasolev juurdepääs likvideeritakse. Parkimine lahendatakse krundisiseselt ja avalikus parklas. Veevarustus ja kanalisatsioon on kavandatud tsentraalselt. Detailplaneeringuga muudetakse Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.09.–27.10.2023. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ning digitaalselt siin. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 06.11.2023 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.

Haldi, Kallase ja Mere Tagaranna külas

Saaremaa Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 2-3/982 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tagaranna külas Haldi, Kallase ja Mere detailplaneering. Planeeringuala suurusega ca 7,9 ha hõlmab Tagaranna külas Haldi (katastritunnus 48301:001:0487), Kallase (katastritunnus 48301:001:0486) ja Mere (katastritunnus 48301:001:0485) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Detailplaneering on kehtiva Ninase poolsaare üldplaneeringuga kooskõlas, planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta ulatuslikult. Olemasolevate katastriüksuste piire ei muudeta. Planeeringuga kavandatakse kõigile kolmele krundile ehitusõigust 1 elamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Planeeritavate katastriüksuste sihtotstarve on maatulundusmaa. Igal krundil on lubatud maksimaalne hoonete ehitisealune pind 180 m², põhihoone lubatud kõrgus kuni 8 m ja abihoonel kuni 6 m. Planeeringualale on kavandatud juurdepääs Tõlli-Mustjala-Tagaranna teelt eraomandis olevate Vahuranna, Mäemetsa, Kajumaa, Rannamaa ja Kiti katastriüksuste kaudu. Alternatiivse variandina planeeritakse juurdepääsutee Mäemetsa kinnistu põhjapoolse piiri lähedusse. Parkimine lahendatakse kruntide piires. Elektrivarustus on ette nähtud Kordoni alajaamast. Planeeritavalt rajatakse igale krundile oma puurkaev ja imbväljakuga omapuhasti. Planeeringuga on kavandatud teeservituudid ja isiklikud kasutusõigused tehnovõrkudele. Planeeringuala kaudu puudub võimalus pääseda kallasrajale, kuna selle läänepoolses osas asub järsak (Ninase pank). Lähim võimalus kallasrajale pääsemiseks asub Rannaaugu (48301:001:0537) kinnistul.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.–20.09.2023. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Liina Järveots, liina.jarveots@saaremaavald.ee, tel 514 1686) ning digitaalselt siin. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare või vald@saaremaavald.ee.

Heinakivi tn 7 Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 08.08.2023 korraldusega nr 2-3/972 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kudjape alevikus Heinakivi tn 7 detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Heinakivi tn 7 // Heinakivi tänav katastriüksust (katastritunnus 27003:001:0101). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Detailplaneering on kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringuga moodustatakse neli elamumaa krunti suurustega 2919–3147 m², üks transpordimaa krunt ja üks veetootmise ja veepuhastuse ehitise maa krunt. Elamukruntidele on kavandatud üks elamu kõrgusega kuni 8,5 m ja 2 abihoonet kõrgusega kuni 6 m (maksimaalne ehitisealune pind kokku on kahel krundil 500 m² ja kahel krundil 600 m²). Planeeringualale pääseb avalikult Kuressaare-Püha-Masa teelt. Tee katendiks tuleb kasutada tolmuvaba katendit. Juurdepääs tuleb tagada planeeritavast alast lõunas olevale Mampslikivi kinnistule ja kallasrajale. Heinakivi tee kavandatakse anda munitsipaalomandisse. Veevarustus tuleb lahendada ühise puurkaevuga. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega, perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.–20.09.2023. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas Tallinna tn 10, III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 5558 5708) ning digitaalselt siin. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.09.2023 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.