Detailplaneeringute kehtestamine

Nasva alevik Luha detailplaneeringu kehtestamine 
Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 99 kehtestati Nasva alevikus Luha detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeritakse kinnistule üks puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni kuuele inimesele ning üks abihoone inventari hoidmiseks. Hoonete maksimaalne ehitisealune pind on 160 m2, maksimaalne kõrgus maapinnas 7,5 m ja katusekalle 10-45 kraadi. Lisaks planeeritakse Sampsoni jõe äärde üks paadisild ujuvsillana. Planeeringuala kaguservas asuvatest kolmest kalatiigist on kaks kavandatud laiendada ning ala põhjapoolsemasse ossa on planeeritud kalakasvatustiik pindalaga ca 500 m². 
Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu kohaselt on Luha kinnistul perspektiivne kasutusotstarve kaubandus-teenindusala, kus on lubatud katastriüksuse sihtotstarve ärimaa. Planeeringuga kavandatud puhkemaja on planeeritud väljarentimiseks puhke- ja majutamise eesmärgil ning kalatiigid on puhkajatele kalastamisvõimalusi pakkuvad rajatised. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas kehtiva ühisplaneeringuga.  
Lisa_Seletuskiri DP seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Tehnovõrgud Vertikaalplaneering
 
Mändjala küla Vene detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 1163 kehtestati Mändjala külas Vene detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Vastavalt Klotoid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse planeeringuala 10 elamumaa krundiks ning 2 transpordimaa katastriüksuseks. Planeeritavate elamumaa kruntide suurused on ca 0,5 ha ja neile on määratud ehitusõigus 3 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneering.
 
Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 609 kehtestati Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Vastavalt Klotoid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse ca 62 ha suurune planeeringuala 18 krundiks ning üheks transpordimaa katastriüksuseks. Planeeritavate kruntide suurused jäävad vahemikku 1-10 ha ja neile on määratud ehitusõigus 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 400 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on kuni 7,5 meetrit ja katusekalle on 37-45 kraadi. Transpordimaa katastriüksusele ehitusõigust määratud ei ole. Detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga. 
Seletuskiri Põhijoonis Situatsiooniskeem Tugiplaan Kooskõlastused
 
Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 34 Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu. 
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Kuressaare linnas ja hõlmab Tallinna tn 78 (34901:004:0092) ja Tallinna tn 80 (34901:004:0178) katastriüksusi.
Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 0,6 ha. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus 1-2 äri- ja tootmishoone rajamiseks maksimaalse ehitisaluse pinnaga kokku 1940 m2, hoone võib ehitada kokku ühe hoonena või mõlemale krundile eraldi hoonetena (1024 ja 916 m2). Hoone(d) ühendatakse tsentraalsete tehnovõrkudega, juurdepääs olemasoleva mahasõidu kaudu Tallinna tänavalt. Hoone(te) maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 11 m. Detailplaneeringuga muudetakse Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga määratud rida- ja korterelamute maa kaubandus-teenindusalaks. 
Kavandatud hoone võib jagada eraldi boksideks erinevatele äri-, teenindus- ja väiketootmisettevõtetele, väiketootmise all mõeldakse keskkonda mittehäirivaid tootmisettevõtteid (näiteks õmblustöökoda, väike kondiitri- või pagaritöökoda jmt). Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata seega olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Hoonestuse skeem Tehnovõrgud
 
Kuressaare linnas Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 292 kehtestati Kuressaare linnas Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine riigigümnaasiumi püstitamiseks. Detailplaneeringualasse kuuluvad olemasolevad Väljaku tänav, Väljaku tn 8, Väljaku tn 10, Garnisoni tn 16, Garnisoni tn 18 ja Garnisoni tn 15a. Vastavalt detailplaneeringule liidetakse Väljaku tn 8 ja Väljaku tn 10 üheks krundiks aadressiga Väljaku tn 8. Detailplaneeringuga määratakse Väljaku tn 8 krundile katastriüksuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa ning ehitusõigus Saaremaa Gümnaasiumi ja abihoone püstitamiseks. Hoonete suurim ehitisealune pind on 3600 m2 ja suurim lubatud kõrgus on 12 m. Detailplaneering vastab Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule. 
Seletuskiri Lisad Põhiplaan Tugiplaan Tehnovõrgud
 
Merise külas Kordoni detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et vallavolikogu kehtestas 28.02.2019 otsusega nr 28 Merise küla Kordoni detailplaneeringu. 
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Merise külas ja hõlmab Kordoni katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0106). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suurus on ca 2,9 ha. Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 14 kehtestatud Mustjala valla külade üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Planeeritavale elamukrundile on lubatud ehitada 1 elamu ja 3 abihoonet, kokku on hoonetealune pindala maksimaalselt 210 m2. Elamu on lubatud rajada kuni 2-korruselisena ja kuni 7 m kõrgena. Planeeringuala veevarustus on lahendatud olemasoleva salvkaevuga, reoveed kogutakse kogumismahutisse. Elektri- ega sidekaableid alale ei planeerita. Hoonete varustamiseks elektrienergiaga võib kasutusele võtta elektrigeneraatori või alternatiivse energiaallikana päikesepaneelid.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
 
Kuressaare linnas Veski tn 9 ja 11 detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 122 kehtestati Veski tn 9 ja 11 detailplaneering. Vastavalt Koppel Koppel Arhitektid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse planeeringuala kolmeks krundiks, milledest Veski tn 9a ja Veski tn 11 kruntidele määratakse elamumaa ja Veski tn 9 krundile ärimaa katastriüksuse sihtotstarve. Veski 9 kinnistul asuvat olemasolevat Kuressaare sadama kaubaaida hoonet võib rekonstrueerida muinsuskaitse eritingimuste alusel. Krundile on lubatud kuni 2 hoonet. Veski tn 9a krundile on määratud ehitusõigus ühe elamu (ehitisealuse pinnaga kuni 300 m2) ja ühe abihoone (ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2) püstitamiseks. Veski tn 11 krundile on määratud ehitusõigus ühe elamu (ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2) ja ühe abihoone (ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2) püstitamiseks. Mõlemal elamumaa sihtotstarbega krundil on hoonete planeerimiseks vajalik korraldada arhitektuurikonkurss.
Seletuskiri Põhiplaan Tugiplaan Tehnovõrgud Lisad
 
Saikla külas Lapi detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et vallavolikogu kehtestas 20.12.2018 otsusega nr 1-3/119 Saikla küla Lapi detailplaneeringu. 
Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Orissaare vallas) Saikla külas ja hõlmab Lapi (55001:001:0958), Kõrtsi (55001:006:0561), Saikla veski (55001:006:0244) ning Puidukoja (55001:006:0475) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine üheks katastriüksuseks ning sihtotstarbe muutmine; reformimata riigimaa (Parkla) taotlemine eraomandisse, selle liitmine Puidukoja kinnistuga, ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ja liikumisvõimaluste määramine. Detailplaneeringuga muudetakse Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009 otsusega nr 13 kehtestatud Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneeringut, kuna planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on üldplaneeringus maatulundusmaa ja ala asub väärtuslikul põllumaal. Arvestades asjaolu, et Lapi katastriüksus asub tootmisalade vahetus läheduses ja ei ole põllumaana kasutuses, tehakse detailplaneeringus ettepanek lubada Lapi katastriüksusele, kui väärtuslikule põllumaale tootmis- ja äriotstarbelise hoonestuse rajamist. 
Planeeritavale tootmis- ja ärimaakrundile on lubatud ehitada kokku 16 hoonet. Maksimaalne ehitisealune pind krundil on 12000 m². Hooned võivad olla kuni kahekorruselised, katuseharja absoluutkõrgus maapinnast 9 m. Hoonestusalale Lapi katastriüksusel planeeritakse ehitada laohooned valmistoodangu ladustamiseks. Samuti ladustatakse tootmiseks vajalik saematerjal. Planeeritavate platside katendiks on killustik. Platsid projekteeritakse ehitusprojektide koosseisus vastavalt hoonestusele. Juurdepääs alale on Saikla-Tumala teelt nr 21147. Lapi katastriüksusele on planeeritud ühesuunaline sõidutee Lapi katastriüksust läbivalt ning 21147 Saikla – Tumala teelt. Parkimine lahendatakse krundisiseselt.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Situatsiooniskeem

Vaigu külas Haagi detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 kehtestati Vaigu külas Haagi detailplaneering. Vastavalt Haagi detailplaneeringule taastatakse endine talukoht ja taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritava hoonestusala ulatuses ca 65-90 m tavalisest veepiirist. Selleks jagatakse olemasolev katastriüksus kaheks, milledest planeeritavale elamumaa sihtotstarbega krundile on planeeritud hoonestusala ja määratud ehitusõigus kuni 3 hoone (elamu ja 2 abihoonet) püstitamiseks. 
Seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon

Muratsi külas Viiumäe detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 1425 kehtestati Muratsi külas Viiumäe detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata Viiumäe katastriüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone püstitamiseks. Lisaks moodustatakse üks transpordimaa katastriüksuseks. Maksimaalne ehitisealune pind planeeritavatel elamumaa kruntidel on kokku 500 m2 ja hoonete maksimaalne kõrgus on 9m. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Kuressaare-Püha-Masa teelt läbi Laise talutee, Salumäe teelt ning Salumäe tee T1 katastriüksuselt. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
DP Seletuskiri Põhijoonis Situatsiooniskeem Tugiplaan

Vanamõisa külas Kiti detailplaneeringu kehtestamine 
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel, et  Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 otsusega nr 2-3/757 kehtestati Vanamõisa küla Kiti detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub Saaremaa vallas Vanamõisa külas ja hõlmab Kiti katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0104).
Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine 7 eraldi kinnistuks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule ühe elamu ja kuni kahe abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualuse maaüksuse suurus on 7,65 ha. Igale elamukrundile on planeeritud oma puurkaev ning heitvete kogumismahuti. Juurdepääs Kiti katastriüksusele on Vaivere-Vätta riigimaanteelt nr 21136 ja Vanamõisa-Ennu tee kaudu (nr 5920006). Rajatav tee on avaliku kasutusega.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale
 
Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneeringu kehtestamine
Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 korraldusega nr 2-3/758. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine vabaajakeskuse püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha.  Alal eelnevalt kehtinud Merikotka tn 1 detailplaneeringuga määratud ehitusõigusega võrreldes on käesolevaga planeeritud hoone maksimaalse kõrgus suurenenud 4 m, seega on planeeritava hoone kõrgus kuni 11 m maapinnast. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

VVotsus  DP Seletuskiri   Tugiplaan Põhijoonis
Lisa1 Lisa2 Lisa3 Lisa4 Lisa5 Lisa6  
 

Mäebe külas Ranniku detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/75 kehtestati Mäebe külas Ranniku katastriüksuse (katastritunnus 80701:002:0266, suurus 4,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, tehnovõrkude, servituutide ja juurdepääsu asukoha määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringut, kuna eesmärkide saavutamiseks vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit. 
VVK 21062018 otsus nr 75 Seletuskiri  Situatsiooniskeem
Tugiplaan Põhijoonis Elektriskeem

 

Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu kehtestamine
Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 685. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Sadama tee 26a maaüksusel asuva elektrituuliku SIEMENS SWT-2,3-82 asendamiseks SIEMENS SWT-4.0-120 elektrituulikuga, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
Seletuskiri Põhijoonis Asukohaplaan
Tugiplaan Mürakaart

Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 41 kehtestati Atla külas Heldama ja Hülgeranna  detailplaneering, millega on ette nähtud vähendada ranna ehituskeeluvööndit Hülgeranna katastriüksusel ca 26m rannajoonest sauna ehitamiseks ning Heldama maaüksusele moodustataval krundil ca 70-100 m rannajoonest elamu ja abihoonete ehitamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut, kuna planeeritava tegevuse elluviimiseks tuleb vähendada ehituskeeluvööndit.
Seletuskiri DP Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Kruntimise skeem
Heldama hoonestuse skeem Heldama illustratsioon
Hülgeranna hoonestuse skeem  Hülgeranna illustratsioon

Mändjala küla Vana-Värava detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 286 kehtestati Mändjala külas Vana-Värava detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse
majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla dokumendihaldussüsteemis.
Seletuskiri Põhijoonis
Asendiskeem Tugiplaan

Salme alevik Sõrve mnt 10 ja 12 detailplaneeringu kehtestamine
Saaremaa Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 214 kehtestati Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering.  
Detailplaneeringu eesmärk on kavandada planeeringualale uus kaasaegne kauplus ca 650-700 m2 koos seda teenindava parklaga ja kauplust teenindava transpordi (kaubavedu, prügimajandus) alaga, sidudes planeeringuala kontaktvööndiga ja luues ruumilise terviklahenduse avalikult kasutatavale alale. Planeeringuga muudetakse osaliselt kinnistute sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted, planeeritakse haljastus ja heakord. Määratakse servituutide seadmise vajadus. 

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla dokumendihaldussüsteemis
Seletuskiri Põhiplaan Tehnovõrgud Funktsionaalsed seosed