Detailplaneeringute kehtestamine

Mändjala külas Rannamänni detailplaneeringu kehtestamine

Mändjala küla Rannamänni detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 03.09.2020 korraldusega nr 2-3/1559. detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega maa-alale 5 ühepereelamu krunti ja kinnistu piirkonna reoveepumplale. Kinnistute suurused on vahemikus 2500 m2–3000 m2. Igale ühepereelamu krundile on lubatud ehitada üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8 m. Hoonete lubatud katusekalded on 20–45 kraadi. Rannamänni detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub vastavalt ühisplaneeringu maakasutuse kaardile planeeritaval pereelamute alal.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.  
 

Pulli küla Mäe II detailplaneeringu kehtestamine

Pulli küla Mäe II detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 7. juuli 2020 korraldusega nr 2-3/1264. Planeeringuala asub Pulli külas ja hõlmab Mäe katastriüksust (5001:001:0799). Detailplaneeringu eesmärk on määrata Mäe krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, anda lahendused tehnovõrkude rajamiseks ning vähendada kaalutlusõiguse alusel üldplaneeringuga määratud vähimat hoonete vahelist kaugust 40 meetrile. Planeeringu lahendusega nähakse ette ehitusõigus 1 elamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks planeeritud hoonestusala piires. Hoonete maksimaalne ehitisalune pind on 250 m2, elamu lubatud kõrgus on kuni 8 m (1,5 korrust) ja abihoone kuni 4,5 m (1 korrus). Detailplaneeringuga vähendatakse üldplaneeringuga määratud naaberkruntide elamute vahelist minimaalselt kaugust 100 meetrilt 40 meetrile, kuna Mäe katastriüksus asub üldplaneeringuga reserveeritud elamualal ja naaberkatastriüksuse omanik on vahekauguse vähendamisega nõus. Mäe katastriüksus asub osaliselt Väikese väina hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007. a määrusega nr 156 „Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 "Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas" muutmine". Hoiualale tegevust kavandatud ei ole, mistõttu hoiuala kaitse-eesmärkidele detailplaneeringuga kavandatud tegevus mõju ei avaldata.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu kehtestamine

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 27. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnisasja põhjaservas olemasoleva 9 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgumaja teisaldamist hoonestusalale. Olemasolev moodulhoone likvideeritakse ning selle asemele püstitatakse 30 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgukuur. Lisaks on hoonestusalale lubatud püstitada kuivkäimla ning 25 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga paadikuur. Käesoleva detailplaneeringu eesmärkide saavutamiseks tuleb vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast tehakse Ranna detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut ja vähendada ranna ehituskeeluvööndit planeeritava hoonestusala ulatuses (20-80 m tavalisest veepiirist).
Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan

Mui külas Mäepealse detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et vallavolikogu kehtestas 28. mai 2020 otsusega nr 28 Mui külas Mäepealse detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Mui külas ja hõlmab Mäepealse katastriüksust (tunnus 63401:002:0434, pindala 3,63 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on vana talukoha taastamine, ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit planeeritava krundi pos 1 hoonestusalade ulatuses. Ehitusõigus antakse 1 põhihoone ja kuni 4 abihoone ehitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 600 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 9 m (2 korrust) ja abihoonel 6 m (1 korrus). Juurdepääs planeeringualale on Audla-Saareküla-Tornimäe-Väike väin riigimaanteelt Vana-Kärneri tee kaudu. Veevarustus lahendatakse planeeritava puurkaevuga, reovete kanaliseerimiseks on planeeritud biopuhasti-imbsüsteem, lubatud on rajada ka kogumismahuti. Detailplaneeringuga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et kehtestas 07.04.2020 korraldusega nr 666 Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 (katastriüksuse katastritunnus 34801:006:0589, pindala 2,25 ha, sihtotstarve 100% tootmismaa) detailplaneeringu. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette ehitusõigus kuni kahe uue tootmishoone püstitamiseks ning olemasoleva tootmishoone laiendamiseks. Suurim lubatud hoonete ehitisealune pind on kuni 3000 m2. Planeeritud tootmishoonete lubatud kõrguseks on kuni 13 m maapinnast. Kui ehitatavad hooned kõrguse poolest erinevad olemasolevast hoonest, siis tuleb uued hooned arhitektuursete võtetega sobitada olemasoleva hoonega. Lubatud katusekalle on 10-30° ja planeeritud hooned peavad sobituma olemasolevate hoonetega. Hoonete edasisel projekteerimisel tuleb tekkivat müra taset arvesse võttes tagada ehituslike võtetega müra tõkestamine selliselt, et naabruses olevatel elamualadel ei oleks müra normatiivne tase ületatud. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Vastavalt Kaarma valla üldplaneeringule on tegemist hajaasustusalaga ja maakasutuse kaardil juhtotstarvet määratud ei ole. Vastavalt seletuskirja peatükile 2.2 „Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud" on detailplaneeringu koostamise kohustus kõigile tööstus- ja tootmishoonetele ning hajaasustusaladel suurema kui 250 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga hoone püstitamisel. Olenemata asjaolust, et üldplaneeringus on maakasutuse juhtotstarve määramata, on tegemist olemasoleva tootmiskompleksi laiendamisega ning tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Kuna planeeritakse tootmishooneid üle 250 m2, on planeeritav tegevus kooskõlas üldplaneeringuga.
Seletuskiri Põhijoonis

Tagaranna küla Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et kehtestas 10.03.2020 korraldusega nr 2-3/492 Tagaranna külas Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Tagaranna külas ja hõlmab Uuekõrtsi-Tõnsu  (48301:001:0120) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Krundid positsioonidega 1, 2 ja 3 jäävad ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusteks. Kruntidele positsioonidega 4, 5, 6 ja 7 on planeeritud hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Igale krundile on lubatud ehitada kuni 3 hoonet (1 elamu ja kuni 2 abihoonet), elamu maksimaalselt 150 m2 ja kokku lubatud suurim ehitisealune pindala 250 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8 m (2 korrust) ja abihoonel 5 m (1 korrus). Juurdepääs planeeringualale on riigi kõrvalmaanteelt nr 21101 Tõlli-Mustjala-Tagaranna ning sealt edasi kohalikult teelt nr 4830159 Tagaranna-Jaha-Merise planeeritava juurdepääsutee kaudu. Planeeritud on puurkaevud ja omapuhastid või kogumiskaevud. Detailplaneering algatati Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringut muutvana ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ja kaitsehaljastuse juhtotstarbe muutmise osas, kuid kuna Keskkonnaamet ei nõustunud ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega, muudeti detailplaneeringu lahendust nii, et see on üldplaneeringuga kooskõlas. 
Vaata ka: detailplaneeringu materjalid ja kehtestamise otsus

Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 otsusega nr 3 kehtestati Ansekülas Vallimaa detailplaneering eesmärgiga jagada olemasolev katastriüksus kaheks, määrata ehitusõigus kämpingukompleksi ning elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks tehakse detailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava elamumaa krundi ja juurdepääsutee osas. Elamumaa (pos 1) sihtotstarbega katastriüksusele on kavandatud elamu ja 3 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2. Maatulundusmaa ja ärimaa krundile on planeeritud kämpingute kompleks, millele määratakse ehitusõigus ühe administratiivhoone ja 10 kämpingu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 300 m2. Elamumaa krundi planeerimisel ranna ehituskeeluvööndisse on tegemist ajaloolise talukoha taastamisega ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada  ehituskeeluvööndit põhijoonisele kantud elamumaa krundi ja juurdepääsutee ulatuses. Tulenevalt eelnevast on tegemist Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Seletuskiri Asukohaskeem Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon ÜP muutmise ettepanek Kooskõlastused