Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Muratsi külas Rohu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsusega nr 91 tunnistati osaliselt kehtetuks Muratsi külas Rohu detailplaneering  Rohu (katastritunnus 27003:003:0746) ja Hiiekoja (katastritunnus 27003:003:0747) katastriüksuste osas. Rohu detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavalitsuse 09.09.2005 korraldusega nr 465. Detailplaneeringu eesmärgiks on nelja elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringualas asuva Rohu ja Hiiekoja kinnistutel on üks omanik, kes soovib krunte kasutada ühiselt. Tulenevalt eelnevast esitas omanik vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks.

Kuressaare linnas Kalevi tn 1a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsusega nr 89 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Kalevi tn 1a detailplaneering. Kalevi tn 1a detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 08.04.2004 korraldusega nr 91. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasolevate kaugküttevarustusega seotud hoonetekompleksi laiendamise planeerimine. Täpsemalt planeeriti kinnistule uus soojuse ja elektri koostootmisjaam koos hakkepuidu laoplatsiga ning osaliselt nähti ette olemasolevate hoonete likvideerimine. Kuna käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga kavandatu ellu viidud, esitas kinnistu omanik Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.

 

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Luige tn 10 kinnistu osas

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 23.05.2019 otsusega nr 72 Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Luige tn 10 (krunt positsiooniga 34) kinnistu osas. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel Luige tn 10 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundile ehitada detailplaneeringust erinevalt 2-korruselist elamut. Ehitusõigus on krundile võimalik anda projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega eelpool nimetatud kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.

Vahe ja Mere detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vahemere ja Merevahe katastriüksuste osas

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 23.05.2019 otsusega nr 73 Orissaare Vallavolikogu 14.08.2007 otsusega nr 157 kehtestatud Vahe ja Mere detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Vahemere ja Merevahe katastriüksuste (krundid positsioonidega 3 ja 4) osas. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel katastriüksuste omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundid liita ja taotleda ehitusõigust detailplaneeringust erinevalt. Ehitusõigus on krundile võimalik anda projekteerimistingimuste alusel arvestades üldplaneeringust tulenevaid tingimusi. Kehtima jäävas osas on võimalik detailplaneering ellu viia.

Kuressaare linnas Antsu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 58 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Antsu detailplaneering. Antsu detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 83 eesmärgiga planeerida lao- ja büroohoone, lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse sihtotstarve. Detailplaneering kehtestamise hetkel asus Antsu kinnistu Sikassaare külas. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku. Kinnistu praegune omanik esitas 15.03.2019 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Antsu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.        

Kuressaare linnas Ringi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 59 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Ringi detailplaneering. Ringi detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 81 eesmärgiga planeerida tootmis- ja kaubandushoone, lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse sihtotstarve. Detailplaneering kehtestamise hetkel asus Ringi kinnistu Sikassaare külas. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku. Kinnistu praegune omanik esitas 15.03.2019 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Ringi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.       

Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering. Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 05.01.2006 otsusega nr 1. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Pargi tn 16 katastriüksusel asuva hotell Meri juurdeehituse planeerimine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Pargi tn 16 kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga planeerida hotelli korteriomandid ja muuta katastriüksuse sihtotstarvet osaliselt elamumaaks. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule asub kinnistu Kuressaare mereäärsel segahoonestusalal, kuhu on lubatud kavandada funktsioone, mis rikastavad ala kasutusvõimalusi. Lubatud katastriüksuste sihtotstarbed on sotsiaalmaa, ärimaa ja elamumaa. Tulenevalt ühisplaneeringu maakasutuse juhtotstarbest on elamumaa katastriüksuse sihtotstarbe määramine Pargi tn 16 katastriüksusele võimalik. 

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine 

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 28.02.2019 otsusega nr 30 Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Lagle tn 9 (krundi positsioon 71), Laugu tn 10 (krundi positsioon 80) ja Luige tn 24 (krundi positsioonid 57 ja 58) kinnistute osas. 
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel Lagle tn 9 ja Laugu tn 10 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundid liita, ja Luige tn 24 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis ehitusõiguse määramist detailplaneeringust erinevalt vastavalt kehtiva üldplaneeringu tingimustele. Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste alusel. 
Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega eelpool nimetatud kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.
Seletuskiri Asendiskeem

Lahekülas Jalaka II detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 25.01.2019 otsusega nr 7 tunnistati osaliselt kehtetuks Lahekülas Jalaka II detailplaneering Kotka tee 2 ja Kotka tee 4 osas. Kinnistute omanikud ei soovi detailplaneeringut kehtestatud kujul eelnimetatud kinnistute osas ellu viia. 

Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 tunnistati kehtetuks Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Rist-Jaani kinnistu (katastritunnus 27001:001:0022, pindala 30,18 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamine 17 elamumaa krundiks ning kaheks puhkeala krundiks. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Kinnistu omanik vahetus ning uus omanik soovis vastava avaldusega detailplaneeringu elluviimisest loobuda. 

Paikülas Tehu-Saadu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 108 tunnistati osaliselt kehtetuks Paikülas Tehu-Saadu detailplaneering Sandri kinnistu (katastritunnus 37301:002:0535, pindala 10 828 m2) osas. Paiküla Tehu-Saadu detailplaneering kehtestati Kärla Vallavalitsuse 19.12.2008 korraldusega nr 292. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine üksikelamukruntideks ja ehitusõiguse, juurdepääsu ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine. Planeeringuala suurus on ca 12 ha. Vastavalt Tehu-Saadu detailplaneeringule jagati planeeringuala 8 elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega krundiks, milledest kaks (Liina ja Sandri katastriüksused) asuvad Karujärve ääres ja osaliselt ranna ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Sandri kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga ehitada kalda piiranguvööndisse. Keskkonnaametil puudusid detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise osas vastuväited. 

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule. 
VVK 21.06.18 otsus nr 76_Kehtetuks tunnistamine