Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Nasva aleviku Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 

Nasva aleviku Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/47. Sadama tee 24 katastriüksusele planeeritakse ellinguhoone juurdeehitusena külmladu. Katastriüksuse sihtotstarbed on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa. Planeeringuga määratakse maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 1064 m2, maksimaalne hoonete arv on 2 ja kõrgus kuni 10 m. Sadama tee 24a katastriüksusele hoonestust ei planeerita, planeeringualast väljas oleval alal kehtib ehitusõigus vastavalt eelnevalt ala kehtivale detailplaneeringule. Sadama tee 26 katastriüksusele planeeritakse laevaehitustehase tootmishooned ja seadustamisele kuuluv hoone. Maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 16256 m2, maksimaalne hoonete arv kuni 6 ja kõrgus kuni 25 m. Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut, kuna detailplaneeringuga seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja vähendada ranna ehituskeeluvööndit.   

Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10-30.10.2020. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lisaks paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas 308. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 21.10.2020 kell 17.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.   

Seletuskiri Asukoht Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon Kooskõlastuste kokkuvõte

Upa küla Kooli tee 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Upa küla Kooli tee 3 detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/48. Planeeritav ala jagatakse 4 üksikelamu maa krundiks ja üheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa kruntidele on kavandatud eluhoone ja kaks kõrvalhoonet. Planeeritavate hoonete maksimaalne ehitisealune pind planeeritaval elamumaa krundil on 400 m2, elamu kõrgus on kuni 8,5 m ja katusekalle 35-45 kraadi (kruntidel nr 3 ja 4 lisaks 0-10 kraadi). Väljaspool õueala ja rajatavaid teid tuleb olemasolev puistu säilitada. Juurdepääsuks planeeritavatele kruntidele moodustatakse eraldiseisev transpordimaa katastriüksus, mille lõpus on ümberpööramise koht. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalselt vastavalt AS Kuressaare Veevärk tingimustele. Kooli tee 3 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut, kuna ühisplaneeringuga määratud asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala juhtotstarve muudetakse pereelamute ala juhtotstarbeks. 

Kooli tee 3 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10-30.10.2020. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lisaks paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas 308. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 21.10.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis. 

Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Planeeringu põhijoonis Tehnovõrkudejoonis Illustratsioon Kooskõlastuste koondtabel  

Salme aleviku Sõrve mnt 2 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Salme aleviku Sõrve mnt 2 detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavalitsuse 18.08.2020 korraldusega nr 2-3/1492. Planeeringuala paikneb Salme aleviku keskosas. Varem asus kinnistul paekivist Salme magasiait. Sõrve mnt 2 katastriüksusele määratakse ehitusõigus ärihoone (kaupluse) ja hoonet teenindava abihoone püstitamiseks. Maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on 50% krundi pindalast (1180,5 m2), sealhulgas kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga abihoone.  Sõrve mnt 2 detailplaneering on kooskõlas Salme aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga.

Sõrve mnt 2 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 11.09-24.09.2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.09.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.

Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon 1 Illustratsioon 2 Illustratsioon 3