Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneeringu avalik väljapanek 
Saaremaa Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 293 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Vastavalt Klotoid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse ca 62 ha suurune planeeringuala 18 krundiks ning üheks transpordimaa katastriüksuseks. Planeeritavate kruntide suurused jäävad vahemikku 1-10 ha ja neile on määratud ehitusõigus 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 400 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on kuni 7,5 m ja katusekalle on 37-45 kraadi. Transpordimaa katastriüksusele ehitusõigust määratud ei ole.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.-14.04.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga (aadressile vald@saaremaavald.ee).  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17.04.2019 kell 16 vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, II korrus, väike saal).   
Seletuskiri Situatsiooniskeem Planeeringujoonis Tugiplaan Kooskõlastused
 
Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et vallavolikogu võttis 25.01.2019 otsusega nr 3 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.02-23.03.2019Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamus esitada kirjalikult postiaadressil Tallinna 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee
Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:008:0346). Planeeringu eesmärgiks on elamute planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,1 ha. 
Detailplaneeringuga planeeritakse 5 elamukrunti, millele antakse ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks. Maksimaalseks lubatud ehitisealuseks pinnaks on 250 m2, elamu maksimaalselt 2korruseline ja kuni 8 m kõrgune ning abihooned 1korruselised ja kuni 6 m kõrged. Juurdepääs on planeeritud Tumala-Orissaare-Väikese väina teelt ja krundid liidetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.  
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringu muutmiseks planeeringuala ärimaa maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute alaks.  
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308, kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094).
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.04.2019 kell 16 Orissaare teenuskeskuses (Kuivastu mnt 33). 

Mändjala külas Vene detailplaneeringu avalik väljapanek 
Saaremaa Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 1581 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Mändjala külas Vene detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata katastriüksus kümneks elamumaa krundiks ja kaheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa krundid on pindalaga ca 5000 m². Kruntidele on määratud ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 300 m2. Veevarustus on planeeritud Puurkaevu katastriüksusel (katastritunnus 34801:008:0186) asuvast olemasolevast puurkaevust. Kanalisatsioon on lahendatud kahel viisil - tsentraalse ühiskanalisatsioonitrassi baasil või lokaalselt. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.-27.01.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel, ruumis 308.  Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Kontaktvööndiskeem
Tugiplaan Hoonestus ja maakasutus Tehnovõrgud