Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muratsi külas Viiumäe detailplaneeringu avalik väljapanek
Viiumäe detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1157. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata Viiumäe katastriüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, milledele määratakse ehitusõigus 1 elamu ja 2 abihoone püstitamiseks. Lisaks moodustatakse üks transpordimaa katastriüksuseks. Maksimaalne ehitisealune pind planeeritavatel kruntidel on kokku 500 m2 ja hoonete maksimaalne kõrgus on 9 m. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Kuressaare-Püha-Masa teelt läbi 2700042 Laise talutee, Salumäe teelt ning Salumäe tee T1 katastriüksuselt. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.10.-04.11.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, ruuum 313).  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Seletuskiri, Põhijoonis
Situatsiooniskeem, Tugiplaan  Kooskõlastuste kokkuvõte
Illustratsioon

Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Vallimaa detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 94. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse Vallimaa katastriüksus kaheks, milledest ühele krundile (pos 1) määratakse ehitusõigus ja katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse ärimaa. Ärimaa sihtotstarbega krundile on planeeritud rajada üks administratiivhoone kuni 100 m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 10 kämpingut (kokku ehitisealuse pinnaga 200 m2). Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 6 m, kämpingutel kuni 4,5 m.
Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.10.-20.11.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele kas paberkandjal (aadress Tallinna 10, Kuressaare 93819) või e-postiga (aadress vald@saaremaavald.ee). 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22.11.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare,  II korrus, saal).   
Seletuskiri, Põhijoonis
Asendiplaan, Tugiplaan 
Illustratsioon, Kooskõlastuste kokkuvõte

 
Kordoni detailplaneeringu avalik väljapanek 
Kordoni detailplaneering algatati Mustjala Vallavolikogu 27.01.2017 otsusega nr 1. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala vallas) Merise külas ja hõlmab Kordoni katastriüksust (48301:001:0106, pindala 2,9 ha, 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine elamumaaks ja maatulundusmaaks, ühele elamule ja kuni kolmele abihoonetele hoonestusala ja projekteerimistingimuste määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, juurdepääsu lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses ja seega on detailplaneering Mustjala valla külade üldplaneeringut muutev. 
Saaremaa Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 1-3/85 võeti Kordoni detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. 
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 87 lg 6 teatame, et detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.10 - 04.11.2018. Detailplaneeringu paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korruse, ruum 313, kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.11.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, II korrus, saal).
VVK 30.08.18 otsus nr 85, Seletuskiri + joonised
 
Nasva alevikus Luha detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine 
Saaremaa Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 2-3/759 suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Luha detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeritakse kinnistule 1 puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni 6-le inimesele ning 1 abihoone inventari hoidmiseks. Lisaks planeeritakse 1 paadisild ning planeeringuala kaguservas asuvatest kolmest kalatiigist on kaks kavandatud laiendada. 
Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu kohaselt on Luha kinnistul perspektiivne kasutusotstarve kaubandus-teenindusala, kus eeldatakse suurema külastajate arvuga ettevõtteid ja on lubatud tegevused millega, ei kaasne olulist mõju. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07.-01.08.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse veebilehel ja ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) kabinetis 313. Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.08.2018 kell 16 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis.   

Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/46 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Sõrve mnt 41a maaüksusel (katastriüksus 43301:001:0206, pindala 3,47 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Sõrve mnt 41a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.06-21.07.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 25.07.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korruse saal).   
VVK 24.05.18 otsus nr 46
Lisa_Seletuskiri
DP Seletuskiri, Situatisooniskeem, Põhijoonis, Tugiplaan
Illustratsioon