Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 
Saaremaa Vallavolikogu võttis 27.09.2018 otsusega nr 94 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vallimaa detailplaneeringu. Detailplaneeringule eesmärgiks oli Vallimaa katastriüksuse jagamine kaheks, millest ühele krundile (pos 1) määrataks ehitusõigus administratiivhoone ja kuni 10 kämpingu püstitamiseks. Kuna planeeritav ärimaa katastriüksus asus osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, oli tegemist Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Eelnimetatud lahenduse avalik väljapanek toimus 22.10.-20.11.2018.
Välja toodud lahenduse osas keeldus Keskkonnaamet 06.11.2018 ranna ehituskeeluvööndit vähendamast ning tegi ettepaneku ehituskeeluvööndis ajaloolise talukoha taastamiseks. Tulenevalt Keskkonnaameti ettepanekule muudeti planeeringulahendust - kämpingukompleks ja administratiivhoone kavandati ranna ehituskeeluvööndist välja ning ajaloolises talukohas kavandati elamu ja abihoonete ehitamine.
Vastavalt uuele lahendusele kavandatakse elamumaa (pos 1) sihtotstarbega katastriüksusele elamu ja 3 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2. Maatulundusmaa ja ärimaa krundile planeeritakse kämpingute kompleks, millele määratakse ehitusõigus ühe administratiivhoone ja 10 kämpingu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 300 m2. Elamumaa krundi planeerimisel ranna ehituskeeluvööndisse on tegemist ajaloolise talukoha taastamisega ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit põhijoonisele kantud elamumaa krundi ja juurdepääsutee ulatuses. 
Uue planeeringulahenduse on kooskõlastanud Maanteeamet 17.06.2019, Keskkonnaamet 07.03.2019 ja Päästeamet 21.06.2019. Keskkonnaamet on andnud 12.07.2019 kirjaga nr 2110-6 nõusoleku ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeringulahendus ei kahjusta olulisel määral piirkonna looduskooslusi ning arvestab ranna eripäraga asustuse aspektist lähtuvalt.   
Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.08.-03.09.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruumis 308). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 04.09.2019 kell 16 Kuressaares (Tallinna 10, II korrus, väike saal). 
Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan Üldplaneeringu muutmine
 

Paraniidi detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et vallavolikogu võttis 26.04.2019 otsusega nr 63 vastu Jaani küla Paraniidi detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.05-14.06.2019Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust kirjalikult kas postiaadressil Tallinna 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Jaani külas ja hõlmab Paraniidi katastriüksust (katastritunnus  55001:001:0106, pindala 3,25 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse ning hoonestusala ja lautrikoha määramine, veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendamine, juurdepääsutee ja liikumisvõimaluse määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 70 meetrini veepiirist. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus 1 elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks maksimaalse ehitisaluse pinnaga 250 m2. Elamu on lubatud kuni 8 m kõrguse ja 2-korruselisena, abihooned kuni 6 m kõrged ja 1-korruselised. Juurdepääs on olemasoleva mahasõidu kaudu Orissaare-Leisi-Mustjala (riigimaantee nr 21129) teelt, parkimine kavandatakse krundil. Veevarustus on olemasolevast salvkaevust ja reoveed juhitakse kogumismahutisse.
Detailplaneeringuga muudetakse Orisaare valla rannaala osaüldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas ja elamumaa juhtotstarbe määramise osas.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308, kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094).
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 26.06.2019 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, väike saal).
Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan

Rannakalda detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu võttis 28.03.2019 otsusega nr 36 vastu Hindu küla Rannakalda detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.04-19.05.2019Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Hindu külas ja hõlmab Rannakalda katastriüksust (katastritunnus 55001:001:0576, pindala 5,39 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringuga planeeritakse 2 elamumaakrunti, millele antakse ehitusõigus 1 elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks maksimaalse ehitisaluse pinnaga 250 m2. Elamu on lubatud kuni 8 m kõrguse ja 2-korruselisega, abihooned kuni 6 m kõrged ja 1-korruselised. Juurdepääs on Orissaare-Leisi-Mustjala teelt lahendatud servituutidega. Planeeritud on puurkaevud ja biopuhasti-imbsüsteemid, lubatud on rajada ka kogumismahutid.
Detailplaneeringuga muudetakse Orisaare valla rannaala osaüldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas ja elamumaa juhtotstarbe määramise osas.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308). Kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 28.05.2019 kell 16 vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, väike saal.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Üldplaneeringu joonis

Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et vallavolikogu võttis 25.01.2019 otsusega nr 3 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.02-23.03.2019Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamus esitada kirjalikult postiaadressil Tallinna 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee
Detailplaneeringu ala hõlmab Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:008:0346). Planeeringu eesmärgiks on elamute planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,1 ha. 
Detailplaneeringuga planeeritakse 5 elamukrunti, millele antakse ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks. Maksimaalseks lubatud ehitisealuseks pinnaks on 250 m2, elamu maksimaalselt 2korruseline ja kuni 8 m kõrgune ning abihooned 1korruselised ja kuni 6 m kõrged. Juurdepääs on planeeritud Tumala-Orissaare-Väikese väina teelt ja krundid liidetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.  
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringu muutmiseks planeeringuala ärimaa maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute alaks.  
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308, kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094).
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.04.2019 kell 16 Orissaare teenuskeskuses (Kuivastu mnt 33). 

Mändjala külas Vene detailplaneeringu avalik väljapanek 
Saaremaa Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 1581 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Mändjala külas Vene detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata katastriüksus kümneks elamumaa krundiks ja kaheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa krundid on pindalaga ca 5000 m². Kruntidele on määratud ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 300 m2. Veevarustus on planeeritud Puurkaevu katastriüksusel (katastritunnus 34801:008:0186) asuvast olemasolevast puurkaevust. Kanalisatsioon on lahendatud kahel viisil - tsentraalse ühiskanalisatsioonitrassi baasil või lokaalselt. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.-27.01.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel, ruumis 308.  Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Kontaktvööndiskeem
Tugiplaan Hoonestus ja maakasutus Tehnovõrgud