Ehitise kasutusluba ja -teatis

Kasutusloa taotlus

Kasutusluba on vaja taotleda, kui seda näeb ette ehitusseadustiku Lisa 2. Kasutusluba näitab, et ehitist on võimalik sihtotstarbeliselt kasutada, ehitustegevus on lõppenud ning vastab seadustele.

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse omavalitsusele elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. 

Kasutusloa taotluses märgitakse:
 • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
 • kasutusloa kättetoimetamise viis;
 • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
 • ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg;
 • õigusaktis sätestatud juhul ehitise hooldusjuhend;
 • ehitist ehitanud isiku andmed, ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;
 • energiamärgis, kui see on nõutav;
 • õigusaktis sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta (nt elektripaigaldise, gaasipaigaldise või lifti kasutuseelse auditi järeldusotsus);
 • ehitusdokumendid
  - teostusjoonised;
  - ehituspäevikud;
  - kaetud tööde aktid;
  - töökoosolekute protokollid;
  - muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid
 • andmed riigilõivu tasumise kohta.

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. 

Kasutusteatis

Kasutusteatis on vaja esitada, kui seda näeb ette ehitusseadustiku Lisa 2. Kasutusteatis näitab, et ehitustegevus on lõppenud ning ehitist on võimalik kasutada sihtotstarbeliselt.

Kasutusteatise esitamine toimub analoogselt kasutusloa taotluse esitamisega vastavalt ehitusseadustiku Lisale 2. Kasutusteatise esitamisel ei ole nõutav riigilõivu tasumine.

 

Kontakt

Ehitusspetsialistid
vt ametnike tööpiirkonnad:

Sander Kask
sander.kask@saaremaavald.ee
tel 452 5046

Üllar Jõgi
ullar.jogi@saaremaavald.ee
tel 452 5147