Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud

Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 2-3/1782 algatati Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneering Reediku kinnistul (Reediku katastriüksus katastritunnusega 30101:001:0049) ja Mõldri kinnistul (Mõldri katastriüksus katastritunnusega 30101:001:0092). Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale. Planeeritava ala suurus on ca 20 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga. Vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule ei kaasne Reediku ja Mõldri detailplaneeringuga kavandatud tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilist hindamine jäeti algatamata.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
- koostamise algataja, kehtestaja ja koostamise korraldaja- Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Katrin Kuusk, katrin.kuusk@saaremaavald.ee);
- koostaja - Klotoid OÜ (kontaktisik Indrek Himmist, indrek@klotoid.ee);
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti ka Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 308). Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda ka tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Kuressaares aadressil Tallinna tn 10, ruum 308).              

Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et vallavolikogu algatas 28.05.2020 otsusega nr 30 Triigi külas Ninanuki detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Triigi külas ja hõlmab Ninanuki katastriüksust (tunnus 40302:001:0630). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses ca 30 m kaugusel tavalisest veepiirist. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktist 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punktist 2. Detailplaneeringuga muudetakse Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.   
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
- koostamise algataja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002);
- koostamise korraldaja - Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094);
- koostaja - DAGOpen OÜ (kontaktisik Jaan Kuusemets, dagopen@dagopen.ee, tel 4632024);
- kehtestaja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti ka Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 308).                           

Kudjape alevikus Riku ja Põlde detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsuse 05.05.2020  korraldusega nr 782 algatati Kudjape alevikus Riku ja Põlde detailplaneering Riku (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0624, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 31807 m2) ja Põlde (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0538, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 46435 m2) kinnistutel. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine. Planeeringuala suurus on 8,5 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et algatas 24.03.2020 korraldusega nr 616 Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab osa Raiekivi tee 2 katastriüksust (katastriüksuse tunnus 34901:014:0551, üldkasutatav maa 100%). Detailplaneeringu eesmärgiks on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on u 700 m2.
Planeeringuala asub kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1) kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis, mistõttu tuleb koostada muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3 alusel detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid lisaks muinsuskaitse eritingimustele. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Atla külas Matise detailplaneeringu algatamine 

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2020 otsusega nr 14 algatati Atla külas Matise detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks, endise talukoha asukohale ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritud hoonestusala ulatuses. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 6,4 ha. Kuna planeeritav hoonestusala asub ranna ehituskeeluvööndis, tuleb ehitiste püstitamiseks vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast tehakse Matise detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut. 

Kudjape alevikus Sepavere detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsuse 18.02.2020 korraldusega nr 340 algatati Kudjape alevikus Sepavere detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,2 ha ja planeeringualasse kuuluvad järgmised katastriüksused: Sepavere tee 11 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0308), Sepavere tee 13 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0320), Sepavere tee 15 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0319), Sepavere tee 17 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0318), Sepavere tee 19 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0317), Sepavere tee 21 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0316), Põlde tee (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0292), Sepavere tee 23 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0315), Sepavere tee 25 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0314) ja Sepavere tee 27 (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0313). Planeeringu eesmärk on olemasolevate katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 

Salme alevikus Sõrve mnt 2 detailplaneeringu algatamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 18.02.2020 korraldusega nr 339 algatati Salme alevikus Sõrve mnt 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ärihoone (kaupluse) püstitamiseks, liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete määramine. Planeeringuala suurus on 2500 m2.  Käesolev detailplaneering on kooskõlas Salme aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga. 

Kuressaares Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et algatas 28.01.2020 korraldusega nr 155 Kuressaare linnas Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab Arhiivi tn 18 (katastriüksuse tunnus 34901:012:0096) ja Arhiivi tn 20 (katastriüksuse tunnus 34901:012:0123) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on ärihoonete planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on kokku u 0,62 ha.
Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1) kohaselt reserveeritud ettevõtlusalal, mille all mõistetakse ühisplaneeringus keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja teenindusettevõtete maad. Lubatud katastriüksuse sihtotstarbed on äri- ja tootmismaa. Tingimused tootmishoone püstitamiseks ühisplaneeringuga ettenähtud ettevõtlusalale seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1, ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Lähteseisukohad Asendiskeem

Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldusega nr 1935 algatati Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on täiendava ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud 2,5 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kaarma valla üldplaneeringuga. 
Planeeringuala skeem Lähteseisukohad

Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus algatas 20.12.2019 korraldusega nr 2364 Kuressaare mereäärse puhkeala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab mere ääres Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus reserveeritud puhkeotstarbelisel alal asuvaid munitsipaalomandisse kuuluvaid katastriüksusi Tori tänaval, Raiekivi teel, Kalda puiesteel, Staadioni tänaval ja Supluse puiesteel koos eraomandisse kuuluvate Lossihoov 1 ja Pargi tn 15 katastriüksusega.
Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkeotstarbeliste ehitiste ehitamiseks tingimuste määramine, väikevormide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu ala on kokku u 30,6 ha.
Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1) kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt ühisplaneeringust ja planeerimisseaduse § 125 lg 2. Detailplaneering on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis, mistõttu tuleb koostada muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3 alusel detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 98 algatati Upa külas Kooli tee 3 katastriüksusel (katastriüksuse katastritunnus 43301:001:0842, pindala 30347 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 3,5 ha.
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardil asub planeeringuala asutuste ja üldkasutatavate hoonete alal. Asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala hõlmab mh tervishoiu, teadus-, haridus- ja spordiasutuste maad ning lubatud katastriüksuse sihtotstarbed on sotsiaalmaa, ärimaa ja riigikaitsemaa. Kooli tee 3 muutis omanikku ning uus omanik ei soovi ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbel Kooli tee 3 katastriüksust kasutada. Kuna planeeritava tegevuse eesmärgiks on elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega kruntide planeerimine, tuleb muuta maakasutuse juhtotstarve pereelamute alaks. Tulenevalt eelnevast on tegemist ühisplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Liikülas Merekivi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et vallavolikogu algatas 29.08.2019 otsusega nr 95 Merekivi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Liikülas Merekivi katastriüksust (tunnus 48301:006:0405, pindala 15541 m², 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses u 50 m kaugusel tavalisest veepiirist. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,5 ha. Detailplaneeringu algatamine tuleneb planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
koostamise algataja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002);
koostamise korraldaja - Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094);
koostaja - OÜ DP Projektbüroo (kontaktisik Alar Oll, Tel 5117178, alar@dpprojekt.ee);
kehtestaja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, ruum 308). 

Kudjape alevikus Pihla detailplaneeringu algatamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 1499 algatati Kudjape alevikus Pihla detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Pihla kinnistut (katastritunnus 71401:001:0338, sihtotstarve elamumaa, pindala 27426 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja korterelamute püstitamiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
Planeeringuala skeem Lähteseisukohad

Muratsi külas Mere ja Mereääre detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 1500 algatati Mere ja Mereääre detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Mere (katastritunnus 43301:001:0201, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,01 ha) ja Mereääre (katastritunnus 43301:001:0202, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 7005 m2) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ning vähikasvatustiikide ja neid teenindava hoone püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.
Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala haljasmaal. Haljasmaa juhtotstarbega aladel on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa katastriüksuse sihtotstarbed. Olenemata asjaolust, et detailplaneeringu eesmärgiks on vähikasvatustiikide rajamine ja osaliselt katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaaks, ei ole tegemist ulatusliku ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmisega. Samuti ei kaasne tiikide rajamisega olulist mõju (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni). Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas ühisplaneeringuga.
Planeeringuala asub suures osas Kasti lahe hoiualal. Hoiualale jääv osa kuulub ühtlasi ka üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu lahe loodus- ja linnualana. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ei ületa kavandatav tegevus eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik  detailplaneeringu edasise menetluse käigus.
Planeeringuala skeem Lähteseisukohad Keskkonnamõju eelhinnang

Tirbi külas Lahe detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et algatas 13.08.2019 korraldusega nr 1455 Lahe detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Tirbi külas Lahe katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0670, pindala 2,77 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

Planeeringualal on Pihtla Vallavolikogu 13.10.2005 määrusega nr 6 kehtestanud Pihtla valla rannaala üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala reserveeritud elamualal ning on detailplaneeringu kohustusega. Seega on detailplaneeringu koostamine vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Kuna maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta, on Lahe detailplaneering üldplaneeringuga kooskõlas.  

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Lähteseisukohad Asendiskeem Seletuskiri

Kugalepa külas Laratsi detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 28.06.2019 korraldusega nr 1162 Laratsi II detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Kugalepa külas Laratsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0180, pindala 7,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
Planeeringualal on Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nr 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneering (edaspidi nimetatud üldplaneering), millega on kogu üldplaneeringu ala määratletud tervikuna detailplaneeringu kohustusega alana. Seega on detailplaneeringu koostamine vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Detailplaneeringuga kavandatakse elamuehitust üldplaneeringu järgsel looduslikul haljasmaal. Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala juhtotstarve väikeelamumaaks, kuid tegemist ei ole juhtotstarbe ulatusliku muutmisega ning seega on algatatud detailplaneering üldplaneeringuga kooskõlas.
Laratsi II detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole kohustuslik. Samuti ei ole vajalik eelhinnangu koostamine.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Lähteseisukohad Asendiplaan Selgituskiri

Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 80 otsustati jätta algatamata Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneering eesmärgiga püstitada elektrituulik (võimsus kuni 4 MW, torni kõrgus kuni 142,5 m maapinnast, rootori diameeter kuni 116 m). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastuolus Saare maakonnaplaneeringu 2030+ lisaga „Saare maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu" ja Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Samuti oli detailplaneeringu algatamise vastu kohalik kogukond, kelle seisukohti toetas Salme osavallakogu. 

Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine 

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 algatati Lahekülas Teedevahe detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 18,5 ha. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu  maakasutuse kaardi järgi asub planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist  tehakse ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi osas, sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.18 otsusega nr 77 jäeti algatamata Nasva alevikus Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli 4 elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Vallavolikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2.

Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 74 algatati Sikasssaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.  Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

Kuressaares Pargi tn 14 detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 535 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuressaare linnas Pargi tn 14 katastriüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ja linna ruumilise arenguga, kuna Pargi tn 14 katastriüksusel asuv parkla on vajalik säilitada avaliku parklana.