Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud

Kugalepa külas Laratsi detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 28.06.2019 korraldusega nr 1162 Laratsi II detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Kugalepa külas Laratsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0180, pindala 7,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. 
Planeeringualal on Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nr 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneering (edaspidi nimetatud üldplaneering), millega on kogu üldplaneeringu ala määratletud tervikuna detailplaneeringu kohustusega alana. Seega on detailplaneeringu koostamine vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Detailplaneeringuga kavandatakse elamuehitust üldplaneeringu järgsel looduslikul haljasmaal. Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala juhtotstarve väikeelamumaaks, kuid tegemist ei ole juhtotstarbe ulatusliku muutmisega ning seega on algatatud detailplaneering üldplaneeringuga kooskõlas. 
Laratsi II detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole kohustuslik. Samuti ei ole vajalik eelhinnangu koostamine.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
 
Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 80 otsustati jätta algatamata Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneering eesmärgiga püstitada elektrituulik (võimsus kuni 4 MW, torni kõrgus kuni 142,5 m maapinnast, rootori diameeter kuni 116 m). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastuolus Saare maakonnaplaneeringu 2030+ lisaga „Saare maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu" ja Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Samuti oli detailplaneeringu algatamise vastu kohalik kogukond, kelle seisukohti toetas Salme osavallakogu. 


Murika külas Merimetse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõike 6 alusel, et vallavolikogu algatas 25.01.2019 otsusega nr 2 Merimetsa detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Murika külas Merimetsa katastriüksust  (katastriüksuse tunnus 71401:001:0366, pindala 2,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamu ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses.
Planeeritav katastriüksus asub Leisi valla üldplaneeringu alal, millega ei ole katastriüksuse alale maakasutuse juhtotstarvet määratud ja tegemist on metsa, puistu või põõsastikuga ehk et üldplaneeringus on markeeritud olemasolev maatulunduslikust kasutusest tulenev olukord. Üldplaneeringuga ei ole Merimetsa katastriüksusel Läänemere ranna ehituskeeluvööndit vähendatud. Detailplaneeringu elluviimiseks on vajalik ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering PlanS § 142 lg 1 p  1 ja looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p  2 kohaselt vastuolus üldplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
koostamise algataja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002);
koostamise korraldaja - Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094);
koostaja - OÜ Trevorin (kontaktisik Jalmar Jõksi, jalmar@trevorin.ee);
kehtestaja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, ruum 308).
Seletuskiri Lähteseisukohad Asendiskeem KM eelhinnang

Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine 

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 algatati Lahekülas Teedevahe detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 18,5 ha. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu  maakasutuse kaardi järgi asub planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist  tehakse ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi osas, sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 
DP lähteseisukohad Planeeringuala skeem Keskkonnamõju eelhinnang

Ninase külas Lambakivi detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 20.11.18 korraldusega nr 1427 Lambakivi detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Ninase külas Lambakivi katastriüksust (48301:001:0152, pindala 2,56 ha, 100% maatulundusmaa).
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala jagamine elamumaa kruntideks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine ühepereelamute ja abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse põhimõtteline lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, liikluskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeringualal on Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nr 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneering, millega on kogu üldplaneeringu ala määratletud tervikuna detailplaneeringu kohustusega alana. Seega on detailplaneeringu koostamine vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel.
Lambakivi detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole kohustuslik. Samuti ei ole vajalik eelhinnangu koostamine.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
DP lähteseisukohad Asendiskeem

Tagaranna küla Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõike 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu algatas 26.10.18 otsusega nr 102 Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Tagaranna külas Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksust (katastriüksus 48301:001:0120, pindala 5,77ha, 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse tavalisest veepiirist kuni Ninase panga teeni. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 6ha ja planeeringu nimetus on Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktist 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punktist 2.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on teada, et detailplaneeringu koostamise raames on vaja selgitada välja ehituskeeluvööndi ulatus Mäepealse katastriüksusel 1m samakõrgusjoone alusel. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju, kuna  kavandatud tegevusel puudub oluline mõju pinna- ja põhjaveele, detailplaneeringu raames ei kavandata tegevusi, mis mõjutaksid otseselt ja oluliselt maavarade kasutamist, kumulatiivset mõju planeeringu elluviimisega ei kaasne ning õhusaaste osas piirkonna taluvust ei ületata, planeeringuga kavandatav tegevus ei suurenda märkimisväärselt jäätmeteket, planeeringualal pole ette näha püsiva vibratsiooni, soojus- ja/või kiirgussaaste tekkimist, eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku aladele puudub või on pigem positiivne, kui alal leiduvaid poollooduslikke kooslusi uuesti hooldama hakatakse.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
koostamise algataja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, margit.kaldre@saaremaavald.ee, 452 5002);
koostamise korraldaja - Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094);
koostaja - OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt (kontaktisik Kai Keel, kai@kommunaalprojekt.ee, 52 48 004):
kehtestaja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, margit.kaldre@saaremaavald.ee, 452 5002).
DP lähteseisukohad Asendiskeem Keskkonnamõju eelhinnang Seletuskiri
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda ka vallamajas (Tallinna 10, ruum 313). 

Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.08.18 korraldusega nr 950 algatati Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine, liikluskorralduse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude ja -trasside asukoha määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
Planeeringuala skeem Lähteseisukohad

Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.18 otsusega nr 77 jäeti algatamata Nasva alevikus Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli 4 elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Vallavolikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2. 
 
Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/74 algatati Sikasssaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.  Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 
Kuressaares Pargi tn 14 detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 535 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuressaare linnas Pargi tn 14 katastriüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ja linna ruumilise arenguga, kuna Pargi tn 14 katastriüksusel asuv parkla on vajalik säilitada avaliku parklana.