Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud

Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 98 algatati Upa külas Kooli tee 3 katastriüksusel (katastriüksuse katastritunnus 43301:001:0842, pindala 30347 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 3,5 ha.
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardil asub planeeringuala asutuste ja üldkasutatavate hoonete alal. Asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala hõlmab mh tervishoiu, teadus-, haridus- ja spordiasutuste maad ning lubatud katastriüksuse sihtotstarbed on sotsiaalmaa, ärimaa ja riigikaitsemaa. Kooli tee 3 muutis omanikku ning uus omanik ei soovi ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbel Kooli tee 3 katastriüksust kasutada. Kuna planeeritava tegevuse eesmärgiks on elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega kruntide planeerimine, tuleb muuta maakasutuse juhtotstarve pereelamute alaks. Tulenevalt eelnevast on tegemist ühisplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Võhma külas Metsa-Simmu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et vallavolikogu algatas 29.08.2019 otsusega nr 97 Metsa-Simmu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Võhma külas Metsa-Simmu katastriüksust (48301:006:0435, pindala 6,53 ha, 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine ühe elektrituuliku rajamiseks; katastriüksuse sihtotstarbe muutmine; tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks; seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha. Detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lg 2 ja Mustjala külade üldplaneeringust.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise käigus tuleb koostada visualiseering Panga pangalt planeeritava tuulegeneraatori suunas. Samuti tuleb koostada mürahinnang vastavalt keskkonnaministri 03.10.2016 määrusele nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded" ning vajadusel välja töötada müra leevendavad meetmed.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
koostamise algataja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002);
koostamise korraldaja - Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094);
koostaja - OÜ DP Projektbüroo (kontaktisik Alar Oll, Tel 5117178, alar@dpprojekt.ee );
kehtestaja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, ruum 308). 

Liikülas Merekivi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et vallavolikogu algatas 29.08.2019 otsusega nr 95 Merekivi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Liikülas Merekivi katastriüksust (tunnus 48301:006:0405, pindala 15541 m², 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses u 50 m kaugusel tavalisest veepiirist. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,5 ha. Detailplaneeringu algatamine tuleneb planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
koostamise algataja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002);
koostamise korraldaja - Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094);
koostaja - OÜ DP Projektbüroo (kontaktisik Alar Oll, Tel 5117178, alar@dpprojekt.ee);
kehtestaja - Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, ruum 308). 

Kudjape alevikus Pihla detailplaneeringu algatamine 
Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 1499 algatati Kudjape alevikus Pihla detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Pihla kinnistut (katastritunnus 71401:001:0338, sihtotstarve elamumaa, pindala 27426 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja korterelamute püstitamiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
Planeeringuala skeem Lähteseisukohad
 

Muratsi külas Mere ja Mereääre detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 1500 algatati Mere ja Mereääre detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab Mere (katastritunnus 43301:001:0201, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,01 ha) ja Mereääre (katastritunnus 43301:001:0202, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 7005 m2) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ning vähikasvatustiikide ja neid teenindava hoone püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.
Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala haljasmaal. Haljasmaa juhtotstarbega aladel on lubatud maatulundusmaa, sotsiaalmaa ja elamumaa katastriüksuse sihtotstarbed. Olenemata asjaolust, et detailplaneeringu eesmärgiks on vähikasvatustiikide rajamine ja osaliselt katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaaks, ei ole tegemist ulatusliku ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmisega. Samuti ei kaasne tiikide rajamisega olulist mõju (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni). Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas ühisplaneeringuga.
Planeeringuala asub suures osas Kasti lahe hoiualal. Hoiualale jääv osa kuulub ühtlasi ka üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu lahe loodus- ja linnualana. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ei ületa kavandatav tegevus eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik  detailplaneeringu edasise menetluse käigus.
Planeeringuala skeem Lähteseisukohad Keskkonnamõju eelhinnang

Pulli külas Mäe II detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et algatas 21.08.2019 korraldusega nr 1501 Mäe II detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Pulli külas Mäe katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:001:0799, pindala 14197 m², 100% elamumaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust määrata krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks, anda lahendused tehnovõrkude rajamiseks ning vähendada üldplaneeringuga määratud vähimat hoonete vahelist kaugust 40 meetrile.
Alal on Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneering. Kehtiva osaüldplaneeringu kohaselt asub Mäe katastriüksus reserveeritud elamualal ja detailplaneeringu kohustusega alal. Osaüldplaneeringuga on Pulli külas planeeritud elamuala rannaosal vähendatud Läänemere ranna ehituskeeluvööndit ja määratud ehituskeeluvööndi ulatuseks kuni teeni. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimiseaduse § 125 lg 2. 
Osaüldplaneeringuga on hajaasustusega alal ehitustingimusena muuhulgas määratud, et minimaalne naaberkruntide elamute vaheline kaugus on 100 m, mida võib vähendada vallavalitsuse põhjendatud kaalutlusotsuse alusel juba olemasolevatel maatükkidel. Allika katastriüksusele on ehitatud elamu, aga kuna Mäe katastriüksus on olemasolev maaüksus, mida detailplaneeringuga täiendavalt ei jagata, siis leidis Saaremaa Vallavalitsus, et Mäe katastriüksusele on osaüldplaneeringuga sätestatud minimaalse naaberkruntide elamute vahelise kauguse vähendamine põhjendatud ja võimalik on algatada üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering elamu ehitusõiguse planeerimiseks.  
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Lähteseisukohad Asendiskeem Seletuskiri

Tirbi külas Lahe detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 7 alusel, et algatas 13.08.2019 korraldusega nr 1455 Lahe detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Tirbi külas Lahe katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0670, pindala 2,77 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.
Planeeringualal on Pihtla Vallavolikogu 13.10.2005 määrusega nr 6 kehtestanud Pihtla valla rannaala üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala reserveeritud elamualal ning on detailplaneeringu kohustusega. Seega on detailplaneeringu koostamine vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Kuna maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta, on Lahe detailplaneering üldplaneeringuga kooskõlas.  
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Lähteseisukohad Asendiskeem Seletuskiri

Kugalepa külas Laratsi detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 28.06.2019 korraldusega nr 1162 Laratsi II detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Kugalepa külas Laratsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0180, pindala 7,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. 
Planeeringualal on Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nr 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneering (edaspidi nimetatud üldplaneering), millega on kogu üldplaneeringu ala määratletud tervikuna detailplaneeringu kohustusega alana. Seega on detailplaneeringu koostamine vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel. Detailplaneeringuga kavandatakse elamuehitust üldplaneeringu järgsel looduslikul haljasmaal. Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala juhtotstarve väikeelamumaaks, kuid tegemist ei ole juhtotstarbe ulatusliku muutmisega ning seega on algatatud detailplaneering üldplaneeringuga kooskõlas. 
Laratsi II detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole kohustuslik. Samuti ei ole vajalik eelhinnangu koostamine.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
 
Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 80 otsustati jätta algatamata Üüdibe küla Tuuliku-Sepa detailplaneering eesmärgiga püstitada elektrituulik (võimsus kuni 4 MW, torni kõrgus kuni 142,5 m maapinnast, rootori diameeter kuni 116 m). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastuolus Saare maakonnaplaneeringu 2030+ lisaga „Saare maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu" ja Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringuga. Samuti oli detailplaneeringu algatamise vastu kohalik kogukond, kelle seisukohti toetas Salme osavallakogu. 
 
Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine 

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 algatati Lahekülas Teedevahe detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ühele krundile ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 18,5 ha. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu  maakasutuse kaardi järgi asub planeeringuala haljasmaal. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist  tehakse ettepanek ühisplaneeringu muutmiseks moodustatava ärimaa krundi osas, sooviga muuta see ala ettevõtlusalaks. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 
DP lähteseisukohad Planeeringuala skeem Keskkonnamõju eelhinnang

Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.08.18 korraldusega nr 950 algatati Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine, liikluskorralduse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude ja -trasside asukoha määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1 ha. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
Planeeringuala skeem Lähteseisukohad

Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.18 otsusega nr 77 jäeti algatamata Nasva alevikus Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli 4 elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Vallavolikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2. 

Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/74 algatati Sikasssaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.  Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 
Kuressaares Pargi tn 14 detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 535 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuressaare linnas Pargi tn 14 katastriüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ja linna ruumilise arenguga, kuna Pargi tn 14 katastriüksusel asuv parkla on vajalik säilitada avaliku parklana.