Teated

Meeldetuletus! 2019. a küla- ja alevikuraha ning 2019. a projekti- ja tegevustoetuste kasutamise tähtaeg oli 31.12.2019 (kui lepingus ei ole teisiti). Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2020.
Lisainfo: teenuskeskustest või arenduse peaspetsialistidelt
tel 452 5031 veiko.viil@saaremaavald.ee (Lääne-Saaremaa);
tel 452 5028 eda.keskula@saaremaavald.ee (Ida-Saaremaa).

Avanes külaelu arendamise esimene toetusvoor

13.–24. jaanuarini on avatud taotlusvoor külaelu arendamiseks toetuse taotlemiseks. Teine sarnane voor avaneb mai lõpus. Toetust saab küsida näiteks ürituse korraldamiseks, mõne konkreetse idee teostuseks, aga ka muudeks külaelu arendamisega seotud tegevusteks.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada lühikokkuvõte, mille jaoks toetust vajatakse, ning lisada eelarve tegevuste elluviimiseks. Taotlusvoorus on toetuse ülempiiriks 1000 eurot taotleja kohta ning selline praktika võimaldab toetada võimalikult suurt hulka taotlejaid.
Toetust saab taotleda mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks ning kogukonna ja valla arengule suunatud tegevuste või ürituste toetamiseks.Ürituse korraldamisel on toetus maksimaalselt 90% ürituse eelarvelisest kogumaksumusest, muul juhul on maksimaalne toetus 100%.
Taotluse saab esitada iseteeninduse keskkonnas või paberkandjal allkirjastatud taotlusvormina (Taotlusvorm.docx, pdf) aadressile Lossi 1, Kuressaare.
Taotluste hindamise kriteeriumid:
  1. mõju piirkonna või valla elukeskkonna parendamisel (30%)
  2. mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele (30%)
  3. taotluse uudsus või traditsioonide jätkamine, prioriteetsus (20%)
  4. taotluse eelarve kulude ja tulude põhjendatus (20%).
Toetuse abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest (kõige varem 13.01.2020), tegevuste-ürituste elluviimise ja kulutuste eest tasumise tähtaeg on 31.12.2020. Valla 2020. aasta eelarve eelnõus on külaelu arendamise toetuse aastaseks summaks planeeritud 50 000 eurot. Hindamismetoodika
Alus: VVK 
29.08.2019 määrus nr 30VV 07.01.2020 korraldus nr 22.
Lisainfo:
- Veiko Viil, veiko.viil@saaremaavald.ee, tel 452 5031 (Kuressaare, Lääne-Saaremaa, Torgu, Salme, Kihelkonna, Mustjala).
- Eda Kesküla, eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 452 5028 (Orissaare, Laimjala, Leisi, Pihtla, Valjala, Pöide). 

Avatud on väikesaarte programmi taotlusvoor

Alates 2. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kuulub 16 püsiasustusega saart, sh Abruka, Kõinastu ja Vilsandi. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantstseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.
Taotluse esitamise tähtaeg: 2. märts kell 12.
Lisainfo ja taotluste esitamine: Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 

Vallavalitsus kiitis 17. detsembril heaks ja suunas avalikustamisele Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020-2030 eelnõu. Arengukava eesmärk on käsitleda ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooniga seotud eesmärke ning tegevussuundi Saaremaa elujõulisuse ja konkurentsivõime kestmiseks ning suurendamiseks.
Eelnõu kohta sai esitada kirjalikke ettepanekuid 3. jaanuarini. Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020-2030 täpsustatud eelnõu on kavas esitada vallavolikogu 31. jaanuari istungile.

 

 

 

Kontakt

 
Tööaeg:
E 8.00-16.30
T 8.00-16.30
K 8.00-18.00 
N 8.00-16.30
R 8.00-15.00