Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Liiküla Merekivi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 1-3/95 algatati Liikülas Merekivi detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Liikülas Merekivi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:006:0405). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine ning Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses u 50 m kaugusel tavalisest veepiirist. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Mustjala valla külade üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas ja laiendatakse reserveeritud elamuala E1 Merekivi katastriüksusele.  

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Merekivi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02.-31.10.2020. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning valla kodulehel aadressil: https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-19-007/

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 10.11.2020 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis.

Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.

Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt antud korraldusega eriolukorra väljakuulutamiseks lükati edasi Upa küla Kooli tee 3 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu. Seoses eriolukorra lõppemisega toimub eskiisi avalik arutelu 03.06.2020 kell 16 Saaremaa vallamajaS (Kuressaare, Tallinna 10, II korrus, väike saal).    
Upa külas Kooli tee 3 detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 98. Detailplaneeringu koostamise eesmärk  on katastriüksuse jagamine üheks transpordimaa krundiks ja neljaks elamumaa krundiks, milledele määratakse ehitusõiguse elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritavate hoonete maksimaalne ehitisealune pind planeeritaval elamumaa krundil on 400 m2, elamu kõrgus on kuni 8,5 m ja katusekalle 35-45 kraadi.

Võhma küla Metsa-Simmu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Metsa-Simmu detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 97. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Võhma külas Metsa-Simmu katastriüksust (katastritunnus 48301:006:0435, pindala 6,53 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine ühe elektrituuliku rajamiseks (max võimsus 2 MW, max absoluutkõrgus 110 m), tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev maa juhtotstarbe suhtes.
Tuulegeneraatori ekspluatatsiooniga kaasnevad tuuliku lähiümbruses lokaalne müra, varjutus ja visuaalne mõju. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud müra modelleerimine, mille tulemustest selgub, et kavandatava tuuliku täisvõimsusel töötamise korral ei esine lähimate elamute fassaadil öise müra sihtväärtuse (40 dB(A)) ületamist. Samuti ei esine päevase tööstusmüra sihtväärtuse (50 dB(A)) ületamist. Kõrgeim müratase esineb kavandatavale tuulikule lähima ehk Saadu kinnistu eluhoone juures: modelleerimise kohaselt kuni 38,0 dB(A).
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 16 vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, II korrus, väike saal).
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik enne avalikku arutelu tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, ruum 308), kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094.

Detailplaneeringu materjalid >>

Mändjala küla Männivälja detailplaneering

Kõutsi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kõutsi detailplaneering algatati Pihtla Vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 6. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Tirbi külas Kõutsi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0531). Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine kaheks eraldi kinnistuks, kummalegi krundile elamu ja abihoonete planeerimine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku Pihtla valla rannaala üldplaneeringu muutmiseks elamute minimaalse vahekauguse vähendamiseks planeeritava hoonestusala ja Pohla katastriüksuse elamu vahel 50 meetrini. 
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatakse, et Kõutsi detailplaneeringu eskiis on avalikul väljapanekul 30.08-28.09.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308). Kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 02.10.2019 kell 16 (Tallinna 10, II korrus, väike saal).
Seletuskiri Põhijoonis

Pahapilli külas Varese sadama detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Mustjala Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 algatati Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala vallas) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam maaüksust (katastriüksuse tunnus 48301:006:0515, pindala 23237 m², 100% tootmismaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on Varese sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine. 
Seletuskiri Põhijoonis, tehnovõrgud Situatsiooniskeem Tugijoonis Müra ja varjutushinnang Tuuliku mürahinnang

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 111 algatati Kuusnõmme külas Ranna detailplaneering. Planeeringu eesmärk on analüüsida Vilsandi rahvuspargis asuvale Ranna kinnistule ühe paadikuuri ja ühe võrgukuuri kavandamise võimalikkust, käsitledes seejuures ka olemasolevate ebaseaduslike ehitiste ümberkohandamist ja/või likvideerimist. Lisaks on detailplaneeringu ülesandeks olemasolevate ajalooliste lautrikohtade avalikkusele eksponeerimise tingimuste seadmine. Kuna detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse hoonete püstitamine, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit ja muuta Lümanda valla üldplaneeringut. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 31.05-14.06.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel ruumis 308.  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult  vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.06.2019 kell 16 Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis. 
Seletuskiri Lähteseisukohad Asukoha plaan Planeeringuala skeem Põhijoonis Tugiplaan Keskkonnamõju eelhinnang

Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 72 algatati Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, ehituskeeluvööndi vähendamine, liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Kuna detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse tootmishoonete rajamine, tehakse ettepanek vähendada ranna ja kalda ehituskeeluvööndit ning muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut.  
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 31.05-14.06.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (Tallinna 10, Kuressaare) III korrusel ruumis 308. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19.06.2019 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, II korrus, suur saal). 
Seletuskiri Lähteseisukohad Põhijoonis Planeeringuala skeem Keskkonnamõju eelhinnang

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering

Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.16 otsusega nr 54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus , väike saal).  

Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid