Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneering
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 47 algatati Kuressaare linnas Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on ca 0,6 ha ja hõlmab Tallinna tn 78 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0092) ja 80 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0178) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Seletuskiri Situatsiooniskeem
Tugiplaan Hoonestuse skeem Tehnovõrgud
 
Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 73 algatati Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering. Planeeringuala on ca 1,1 ha ja hõlmab Kuivastu mnt 44 katastriüksust (katastriüksus 55001:008:0346). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Kuivastu mnt 44 katastriüksus 5 katastriüksuseks, muuta katastriüksuste sihtotstarve elamumaaks, anda kruntidele ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääs ja tehnovõrgud.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 tulenevalt. Detailplaneeringu algatamise taotluse sisuks olev tegevus ei ole kooskõlas kehtiva Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringuga ning sellega kaasneb üldplaneeringu juhtotstarbe muutmise vajadus ärimaast elamumaaks.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 4 teatame, et Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul  05.10- 04.11.2018
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, ruum 313, kontaktisik Kätlin Kallas, tel 452 5094, katlin.kallas@saaremaavald.ee).
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 06.11.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, II korrus, saal). 
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
 

Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
Kihelkonna Vallavalitsuse 22.12.16 korraldusega nr 123 algatati Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 08.10-06.11.2018. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 14.11.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus).  
Seletuskiri, Põhijoonis
Tugiplaan, Situatsiooniskeem

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering
Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.16 otsusega nr 54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus , väike saal).  
DP Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid
 
Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering
Mustjala Vallavolikogu 28.04.17 otsusega nr 22 algatati Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala vallas) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam maaüksust (katastriüksuse tunnus 48301:006:0515, pindala 23237 m², 100% tootmismaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on Varese sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine.