Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Uuekõrtsu-Tõnsu II detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 otsusega nr 102. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Tagaranna külas Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0120). Detailplaneeringu eesmärgiks on Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse Ninase panga teeni. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 6 ha ja planeeringu nimetus on Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ja ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.03.-22.04.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, ruum 308) Kontaktisik: Kätlin Kallas katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094). Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 29.04.2019 kell 16 (Tallinna 10, II korrus, väike saal).
Seletuskiri Tehnilised tingimused Elektriühendus
Asukoha skeem Planeeringu lahendus Tugiplaan Kruntimise plaan
Üldplaneeringu muutmise ettepanek
 

Hindu külas Rannakalda detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatab Saaremaa Vallavalitsus, et Rannakalda detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.01-04.02.2019. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Orissaare Vallavalikogu 21.09.2017 otsusega nr 189 algatati Hindu küla Rannakalda detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Hindu külas ja hõlmab Rannakalda katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:001:0576, pindala 5,39 ha, 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kahele elamule, abihoonetele ja võrgukuurile, lautrikoha määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja – rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orisaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 313). Kontaktisik Kätlin Kallas, tel 452 5094, katlin.kallas@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 12.02.2019 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, II korrus, suur saal). 
Seletuskiri Põhijoonis Situatsiooniskeem Tugiplaan Üldplaneeringu joonis

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering
Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.16 otsusega nr 54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus , väike saal).  
Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid