Detailplaneeringud – algatatud eskiiside avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Tongrite Ninase külas

Saaremaa Vallavolikogu algatas 29.01.2021 otsusega nr 1-3/4 Ninase külas Tongrite detailplaneeringu (DP). DP ala asub Saaremaa vallas Ninase külas ja hõlmab Tongrite katastriüksust tunnusega 48301:001:0027. DP eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse u 60 m kaugusele veepiirist. DP-ga muudetakse kehtivat Ninase poolsaare üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Tongrite DP eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.07 – 14.08.2021. DP materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning siin. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust. DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 7.09.2021 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta. 

Ninanuki Triigi külas

Saaremaa Vallavolikogu algatas 28.05.2020 otsusega nr 1-3/30 Triigi külas Ninanuki detailplaneeringu (DP). DP ala asub Saaremaa vallas Triigi külas ja hõlmab Ninanuki katastriüksust tunnusega 40302:001:0630. DP eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses ca 30 m kaugusel tavalisest veepiirist. DP-ga muudetakse kehtivat Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Ninanuki DP eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.07 – 14.08.2021. DP materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning siin. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust. DP eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18.08.2021 kell 16.00 Tallinna tn 10 II korruse väikeses saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta.

Merimetsa Murika külas

Saaremaa Vallavolikogu algatas 25.01.2019 otsusega nr 1-3/2 Murika külas Merimetsa detailplaneeringu. Detailplaneeringuala asub Saaremaa vallas Murika külas ja hõlmab Merimetsa katastriüksust (katastriüksuse tunnus katastriüksuse tunnus 71401:001:0366, pindala 2,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse andmine elamu ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Murika küla Merimetsa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 3.06 – 3.07.2021. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094) ning siinDetailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 15.07.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.

Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu Sikassaare külas

Saaremaa vald korraldab Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku. Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering algatati Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/74. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku ja tootmishoonete püstitamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.12.2020 – 16.01.2021. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.01.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis. Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin.