Detailplaneeringud – kehtestatud

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Raiekivi tee 2 Kuressaare linnas

Kuressaares Raiekivi tee 2 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 13.04.2021 korraldusega nr 2-3/524. Detailplaneeringu eesmärgiks on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja olemasoleva katastriüksuse piire ei muudeta. Planeeringualale on kavandatud monumendi rajamine. Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarve on kultuuri- ja puhkerajatise maa (PK). Lubatud olulise avaliku huviga rajatiste arv krundil on 1 ja maksimaalne rajatisealune pind on 16 m2. Ehitise suurim lubatud kõrgus on 1 m. Teenindava transpordi juurdepääs on kavandatud Kalda puiesteelt. Kergliiklusvahenditega ja jalgsi on kavandatud juurdepääsud mööda jalgteid. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub reserveeritud puhkeotstarbelisel alal. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Laratsi II Kugalepa külas

Kugalepa  külas Laratsi II detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/83. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse  määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Laratsi katastriüksusest moodustatakse 2 krunti, kummalegi krundile on lubatud ehitada kuni 4 hoonet kokku ehitisealuse pinnaga 500 m2. Lubatud hoonete suurim kõrgus on 9 m (2 korrust). Veevarustus planeeritakse lahendada rajatava ühise puurkaevuga. Reovesi puhastatakse biopuhastites või lubatud on paigaldada ka kogumismahutid. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Arhiivi tn 18 ja 20 Kuressaare linnas

Kuressaares Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 2-3/2175. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärihoonete planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Kummalegi krundile on lubatud ehitada kuni 2 hoonet kokku ehitisealuse pinnaga 1200 m2. Lubatud hoonete suurim kõrgus on 9 m (2 korrust). Hooned ühendatakse tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub reserveeritud ettevõtlusalal. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sadama tee 24, 24a ja 26 Nasva alevikus

Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 otsusega nr 1-3/80. Sadama tee 24 katastriüksusele planeeritakse ellinguhoone juurdeehitusena külmladu. Sadama tee 24a katastriüksusele hoonestust ei planeerita, planeeringualast väljas oleval alal kehtib ehitusõigus vastavalt eelnevalt ala kehtivale detailplaneeringule. Sadama tee 26 katastriüksusele planeeritakse laevaehitustehase tootmishooned ja seadustamisele kuuluv hoone. Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut, kuna detailplaneeringuga seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Kooli tee 3 Upa külas

Upa külas Kooli tee 3 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 otsusega nr 1-3/79. Planeeritav ala jagatakse 4 üksikelamu maa krundiks ja üheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa kruntidele on kavandatud eluhoone ja kaks kõrvalhoonet. Planeeritavate hoonete maksimaalne ehitisealune pind planeeritaval elamumaa krundil on 400 m2, elamu kõrgus on kuni 8,5 m ja katusekalle 35-45 kraadi (kruntidel nr 3 ja 4 lisaks 0-10 kraadi). Väljaspool õueala ja rajatavaid teid tuleb olemasolev puistu säilitada. Juurdepääsuks planeeritavatele kruntidele moodustatakse eraldiseisev transpordimaa katastriüksus, mille lõpus on ümberpööramise koht. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalselt vastavalt AS Kuressaare Veevärk tingimustele. Kooli tee 3 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut, kuna ühisplaneeringuga määratud asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala juhtotstarve muudetakse pereelamute ala juhtotstarbeks. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sõrve mnt 2 Salme alevikus

Salme alevikus Sõrve mnt 2 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 5.11.2020 korraldusega nr 2-3/1894. Planeeringuala paikneb Salme aleviku keskosas. Varem asus kinnistul paekivist Salme magasiait. Sõrve mnt 2 katastriüksusele määratakse ehitusõigus ärihoone (kaupluse) ja hoonet teenindava abihoone püstitamiseks. Maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on 50% krundi pindalast (1180,5 m2). Planeeringuga nähakse ette olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine. Likvideeritakse vaid üks, planeeritud parklasse sissesõidule ette jääv noor kastan Kastani tänava piiril. Juurdepääs on kavandatud Kastani tänava kaudu krundi lõunapiirilt ja üle Töökoja tn 2/2 kinnistu Kuressaare-Sääre teelt kinnistu põhjapiiril. Parkimiskohti on planeeritud 23 sõiduautodele ja 10 jalgrataste jaoks. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Lahe Tirbi külas

Tirbi küla Lahe detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 3.11.2020 korraldusega nr 2-3/1886. Detailplaneeringuga kavandatakse 2 elamumaa krunti, millele on lubatud ehitada 3 hoonet (1 elamu, 2 kõrvalhoonet) ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m2. Lubatud hoone suurim kõrgus elamul on 8,5 m (2 korrust) ja kõrvalhoonetel 6 m. Detailplaneering on kooskõlas Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub reserveeritud elamualal ning elamutevaheline miinimukaugus ja minimaalne krundi suurus on tagatud. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Varese sadam Pahapilli külas

Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering kehtestati osaliselt Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/65. Detailplaneeringu eesmärgiks on sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneering kehtestati osas, millega planeeritakse ehitusõigus hoonete ehitamiseks ning jäeti kehtestamata tuulegeneraatori ehitusõiguse osas. Detailplaneering kehtestati vastavalt otsuse lisas toodud asendiplaanile. Planeeringuga antakse ehitusõigus hoonete ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 3000 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9 m ja hoonete suurim lubatud arv krundil kuni 10 (sh olemasolevad hooned). Juurdepääs planeeringualale on Orissaare-Leisi-Mustjala riigimaanteelt nr 21129 mööda kohalikku teed (Vareseranna tee nr 4830102). Vareseranna tee nr 4830102 jääb kohalikuks teeks ka peale detailplaneeringu kehtestamist. Teele seatakse servituut tee avalikuks kasutuseks. Parkimine on lahendatud krundil. Hoonete veevarustus lahendatakse olemasoleva puurkaevu baasil, mille hooldusala on 10 m. Kanalisatsiooni lahendusena nähakse ette biopuhasti või kogumismahutid (4x10 m³). Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Sepavere Kudjape alevikus

Kudjape aleviku Sepavere detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 2-3/1802. Detailplaneeringuga kavandatakse 9 elamumaa krunti ja üks üldkasutatava maa katastriüksus. Elamumaa kruntidele on lubatud püstitada 2 hoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 300 m2. Elamu maksimaalseks kõrguseks on määratud 6 m ja abihoonel 5 m maapinnast. Lubatud katusekalded on 0-20 kraadi, viil- ja kelpkatus on keelatud. Üldkasutatavale maale ehitusõigust määratud ei ole. Sepavere detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Rannamänni Mändjala külas

Mändjala küla Rannamänni detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 3.09.2020 korraldusega nr 2-3/1559. detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega maa-alale 5 ühepereelamu krunti ja kinnistu piirkonna reoveepumplale. Kinnistute suurused on vahemikus 2500 m2–3000 m2. Igale ühepereelamu krundile on lubatud ehitada üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8 m. Hoonete lubatud katusekalded on 20–45 kraadi. Rannamänni detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub vastavalt ühisplaneeringu maakasutuse kaardile planeeritaval pereelamute alal. Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Ranna Kuusnõmme külas

Kuusnõmme küla Ranna detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 1-3/27. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnisasja põhjaservas olemasoleva 9 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgumaja teisaldamist hoonestusalale. Olemasolev moodulhoone likvideeritakse ning selle asemele püstitatakse 30 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgukuur. Lisaks on hoonestusalale lubatud püstitada kuivkäimla ning 25 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga paadikuur. Käesoleva detailplaneeringu eesmärkide saavutamiseks tuleb vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast tehakse Ranna detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut ja vähendada ranna ehituskeeluvööndit planeeritava hoonestusala ulatuses (20-80 m tavalisest veepiirist). Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin.