Lõpetatud detailplaneeringud

Reinu Kaugatoma külas

Kaugatoma külas Reinu detailplaneeringu koostamine lõpetati Saaremaa Vallavalitsuse 23.03.2021 korraldusega nr 2-3/331. Reinu detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 18.08.2003 korraldusega nr 199. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Reinu kinnistule (katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0445) ehitusõiguse määramine puhkemaja ja abihoonete püstitamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Huvitatud isik esitas 17.02.2021 vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna soovib detailplaneeringu koostamisest ja selle elluviimisest loobuda.

Sõrve mnt 41a Nasva alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/9 lõpetati Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu koostamine. Sõrve mnt 41a detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 27.09.2017. otsusega nr 1-3/17/58 ja võeti vastu Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/46. Planeeringuala suurus on 3,5 ha. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine ning teede ja liikluskorralduse planeerimine. Huvitatud isik esitas vallavalitsusele 18.01.2021 taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna Keskkonnaamet ei nõustu tiigi rajamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega.

Mihkli Vintri külas

Saaremaa Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 2-3/105 lõpetati Vintri külas Mihkli detailplaneeringu koostamine. Vintri küla Mihkli (katastriüksusel katastritunnusega 72101:003:0250) detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 15.10.2012 korraldusega nr 169. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. 

Sõrve mnt 5 Salme alevikus

Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 otsusega nr 1-3/2 lõpetati Salme alevikus Sõrve mnt 5 detailplaneeringu koostamine. Salme alevikus Sõrve mnt 5 katastriüksusel (katastritunnus 72101:002:0738) algatati detailplaneering Salme Vallavolikogu 18.02.2013 otsusega nr 1-3/3-1. Kinnistu omanik on Saaremaa vald. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Sõrve mnt 5 katastriüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine tekkivale katastriüksusele olemasoleva hoone juurdeehituse rajamiseks. Juurdeehituse planeerimise eesmärgiks oli äri- ja tootmishoone püstitamine kalapüügivahendite tootmiseks ja müümiseks. Lisaks planeeriti ruume kohviku või muu sarnase äritegevuse jaoks. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut koostama asutud ning hoone potentsiaalsed rentnikud ei ole detailplaneeringu elluviimisest enam huvitatud. 

Merikotka tn 2 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/1840 lõpetati  Kuressaare linna Merikotka tn 2 detailplaneeringu koostamine. Merikotka tn 2 detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse 22.11.2016 korraldusega nr 648. Detailplaneeringu eesmärgiks oli polüfunktsionaalse hoone (kaubandus-, büroo-, meelelahutus-, haridus- ja spordihoone) püstitamiseks ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine. Käesoleval juhul ei soovi vallavalitsus kui planeeringust huvitatud isik algatatud kujul detailplaneeringu koostamise jätkamist.

Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja Mäebe külas

Saaremaa Vallvolikogu 28.05.2020 otsusega nr 29 lõpetati Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneeringu koostamine. Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 9.11.2007 otsusega nr 45. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli elamumaa kruntide planeerimine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Sarapuu Ansekülas

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 806 lõpetati Anseküla Sarapuu detailplaneeringu koostamine. Anseküla Sarapuu detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 01.09.2014 korraldusega nr 115. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Looduse Nasva alevikus

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 805 lõpetati Nasva aleviku Looduse detailplaneeringu koostamine. Nasva alevikus Looduse detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 19.06.2006 korraldusega nr 318 eesmärgiga moodustada elamumaa krundid ja määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Adama Lindmetsa külas

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 804 lõpetati Lindmetsa küla Adama detailplaneeringu koostamine. Lindmetsa küla Adama detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 05.02.2008 korraldusega nr 19. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Pärdi Mändjala külas

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 803 lõpetati Mändjala küla Pärdi detailplaneeringu koostamine. Pärdi detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 25.03.2008 korraldusega nr 114. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.