Vastuvõetud detailplaneeringute avalik väljapanek

Merekivi Liikülas

Saaremaa vald korraldab Liiküla Merekivi detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Merekivi detailplaneering võeti vastu Saaremaa Vallavolikogu 26.03.2021 otsusega nr 1-3/21. Planeeringuala asub Liikülas ja hõlmab Merekivi katastriüksust tunnusega 48301:006:0405. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritavate hoonestusalade ulatuses (u 50 m kaugusel tavalisest veepiirist).

Planeeringuga antakse ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m2 (elamu 100 m2, abihoone kuni 50 m2). Hoone suurim lubatud kõrgus elamul 8 m (2-korruseline) ja abihoonel 5 m (1-korruseline). Juurdepääs planeeringualale on olemasoleva mahasõidu kaudu avalikus kasutuses olevalt OrissaareLeisiMustjala riigimaanteelt nr 21129 üle erakinnistute. Detailplaneering on Mustjala valla külade üldplaneeringut muutev, kuna detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.04 – 14.05.2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) I korruse infosekretäri juures ning digitaalselt siin. Kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 19.05.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja väikeses saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta. Avalikul arutelul osalemisel tuleb kinni pidada COVID-19 viiruse leviku tõkestamise meetmetest.

Matise Atla külas

Saaremaa vald korraldab Atla külas Matise  detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Matise detailplaneering võeti vastu  Saaremaa Vallavolikogu 26.02.2021 otsusega nr 1-3/12. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks, endise talukoha asukohale kahe eluasemekoha planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritud hoonestusala ja juurdepääsutee ulatuses. Kuna detailplaneeringu eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, tehakse Matise detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut.

Matise detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02.04 – 01.05.2021. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda siin või paberkandjal vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare). Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.05.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis. Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.

Raiekivi tee 2 Kuressaare linnas

Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 2-3/201. Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab osa Raiekivi tee 2 katastriüksust (katastriüksuse tunnus 34901:014:0551, üldkasutatav maa 100%). DP eesmärgiks on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringuga antakse ehitusõigus mälestusmärgi rajamiseks. Juurdepääs alale on Kalda puiesteelt. Mälestusmärgi valgustus lahendatakse olemasoleva tänavavalgustuse võrgu kaudu. DP on ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta. 

DP-ga on võimalik tutvuda 19.03 – 01.04.2021 siin või paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) I korruse infosekretäri juures. Kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10, Kuressaare. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimub 07.04.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul osalemisel tuleb kinni pidada Covid-19 viiruse leviku tõkestamise meetmetest.