Detailplaneeringute kehtestamine

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu kehtestamine

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 27. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnisasja põhjaservas olemasoleva 9 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgumaja teisaldamist hoonestusalale. Olemasolev moodulhoone likvideeritakse ning selle asemele püstitatakse 30 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgukuur. Lisaks on hoonestusalale lubatud püstitada kuivkäimla ning 25 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga paadikuur. Käesoleva detailplaneeringu eesmärkide saavutamiseks tuleb vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast tehakse Ranna detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut ja vähendada ranna ehituskeeluvööndit planeeritava hoonestusala ulatuses (20-80 m tavalisest veepiirist).
Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan

Mui külas Mäepealse detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et vallavolikogu kehtestas 28. mai 2020 otsusega nr 28 Mui külas Mäepealse detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Mui külas ja hõlmab Mäepealse katastriüksust (tunnus 63401:002:0434, pindala 3,63 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on vana talukoha taastamine, ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit planeeritava krundi pos 1 hoonestusalade ulatuses. Ehitusõigus antakse 1 põhihoone ja kuni 4 abihoone ehitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 600 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 9 m (2 korrust) ja abihoonel 6 m (1 korrus). Juurdepääs planeeringualale on Audla-Saareküla-Tornimäe-Väike väin riigimaanteelt Vana-Kärneri tee kaudu. Veevarustus lahendatakse planeeritava puurkaevuga, reovete kanaliseerimiseks on planeeritud biopuhasti-imbsüsteem, lubatud on rajada ka kogumismahuti. Detailplaneeringuga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda SIIN.

Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et kehtestas 07.04.2020 korraldusega nr 666 Mullutu külas Hiiepõllu tee 2 (katastriüksuse katastritunnus 34801:006:0589, pindala 2,25 ha, sihtotstarve 100% tootmismaa) detailplaneeringu.
Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette ehitusõigus kuni kahe uue tootmishoone püstitamiseks ning olemasoleva tootmishoone laiendamiseks. Suurim lubatud hoonete ehitisealune pind on kuni 3000 m2. Planeeritud tootmishoonete lubatud kõrguseks on kuni 13 m maapinnast. Kui ehitatavad hooned kõrguse poolest erinevad olemasolevast hoonest, siis tuleb uued hooned arhitektuursete võtetega sobitada olemasoleva hoonega. Lubatud katusekalle on 10-30° ja planeeritud hooned peavad sobituma olemasolevate hoonetega. Hoonete edasisel projekteerimisel tuleb tekkivat müra taset arvesse võttes tagada ehituslike võtetega müra tõkestamine selliselt, et naabruses olevatel elamualadel ei oleks müra normatiivne tase ületatud. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Vastavalt Kaarma valla üldplaneeringule on tegemist hajaasustusalaga ja maakasutuse kaardil juhtotstarvet määratud ei ole. Vastavalt seletuskirja peatükile 2.2 „Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud" on detailplaneeringu koostamise kohustus kõigile tööstus- ja tootmishoonetele ning hajaasustusaladel suurema kui 250 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga hoone püstitamisel. Olenemata asjaolust, et üldplaneeringus on maakasutuse juhtotstarve määramata, on tegemist olemasoleva tootmiskompleksi laiendamisega ning tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Kuna planeeritakse tootmishooneid üle 250 m2, on planeeritav tegevus kooskõlas üldplaneeringuga.
Seletuskiri Põhijoonis

Tagaranna küla Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et kehtestas 10.03.2020 korraldusega nr 2-3/492 Tagaranna külas Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Tagaranna külas ja hõlmab Uuekõrtsi-Tõnsu  (48301:001:0120) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Krundid positsioonidega 1, 2 ja 3 jäävad ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusteks. Kruntidele positsioonidega 4, 5, 6 ja 7 on planeeritud hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Igale krundile on lubatud ehitada kuni 3 hoonet (1 elamu ja kuni 2 abihoonet), elamu maksimaalselt 150 m2 ja kokku lubatud suurim ehitisealune pindala 250 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8 m (2 korrust) ja abihoonel 5 m (1 korrus). Juurdepääs planeeringualale on riigi kõrvalmaanteelt nr 21101 Tõlli-Mustjala-Tagaranna ning sealt edasi kohalikult teelt nr 4830159 Tagaranna-Jaha-Merise planeeritava juurdepääsutee kaudu. Planeeritud on puurkaevud ja omapuhastid või kogumiskaevud. Detailplaneering algatati Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneeringut muutvana ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ja kaitsehaljastuse juhtotstarbe muutmise osas, kuid kuna Keskkonnaamet ei nõustunud ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega, muudeti detailplaneeringu lahendust nii, et see on üldplaneeringuga kooskõlas. 
Vaata ka: detailplaneeringu materjalid ja kehtestamise otsus

Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 otsusega nr 3 kehtestati Ansekülas Vallimaa detailplaneering eesmärgiga jagada olemasolev katastriüksus kaheks, määrata ehitusõigus kämpingukompleksi ning elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks tehakse detailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava elamumaa krundi ja juurdepääsutee osas. Elamumaa (pos 1) sihtotstarbega katastriüksusele on kavandatud elamu ja 3 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2. Maatulundusmaa ja ärimaa krundile on planeeritud kämpingute kompleks, millele määratakse ehitusõigus ühe administratiivhoone ja 10 kämpingu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 300 m2. Elamumaa krundi planeerimisel ranna ehituskeeluvööndisse on tegemist ajaloolise talukoha taastamisega ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada  ehituskeeluvööndit põhijoonisele kantud elamumaa krundi ja juurdepääsutee ulatuses. Tulenevalt eelnevast on tegemist Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Seletuskiri Asukohaskeem Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon ÜP muutmise ettepanek Kooskõlastused  

Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu kehtestas 28.11.2019 otsusega nr 110 Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Orissaare alevikus ja hõlmab Kuivastu mnt 44  (55001:008:0346) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamute ning äri- ja laohoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,1 ha. Planeeritavatele elamumaa kruntidele (krundid positsioonidega 1-4) on lubatud ehitada üks elamu ja kuni kolm abihoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m². Elamud rajatakse kuni 2-korruselisena, katuseharja kõrgus maapinnast 8 m. Abihooned rajatakse ühekordsetena, katuseharja suurim lubatud kõrgus maapinnast võib olla kuni 6 m. Planeeritavale ärimaa krundile (krunt positsiooniga 5) on lubatud ehitada 1 kontori/laohoone maksimaalse ehitisaluse pinnaga kuni 360 m2 ja maksimaalse kõrgusega 8 m. Juurdepääs planeeritavale alale tagatakse Tumala-Orissaare-Väikese väina teelt (55001:006:0462) ühise mahasõiduna. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Planeeritud on liitumine kanalisatsiooni- ja veetrassiga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek planeeringualal Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringuga määratud ärimaa maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks elamumaa kruntide osas (krundid positsiooniga 1-4) väikeelamute alaks.
Vaata ka: detailplaneeringu materjalid ja kehtestamise otsus

Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 2174 kehtestati Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeritakse olemasoleva katastriüksuse jagamist kaheks, milledest ühele (edaspidi Tehnika tn 20) on kavandatud kaks hoonet, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1650 m2 ja teisele (edaspidi Kalevi tn 34) 1 hoone maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1300 m2. Lisaks on lubatud mõlemale krundile rajada 1 kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga abihoone (nt prügimaja). Hoonete kasutusotstarveteks on kavandatud büroohoone maa, teenindushoone maa, laohoone maa ja logistikakeskuse maa. Katastriüksuste sihtotstarbeks on planeeritud äri- ja tootmismaa. Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu kohaselt on Kalevi tn 34 kinnistul kasutusotstarve ettevõtlusala, kus on lubatud katastriüksuse sihtotstarve ärimaa ja tootmismaa. Ettevõtlusala all mõistetakse ühisplaneeringus keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja teenindusettevõtete maad.  Tulenevalt eelnevast on Kalevi tn 34 detailplaneering kooskõlas kehtiva ühisplaneeringuga. 
Seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Tehnovõrgud

Nasva alevik Luha detailplaneeringu kehtestamine 

Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 99 kehtestati Nasva alevikus Luha detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeritakse kinnistule üks puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni kuuele inimesele ning üks abihoone inventari hoidmiseks. Hoonete maksimaalne ehitisealune pind on 160 m2, maksimaalne kõrgus maapinnas 7,5 m ja katusekalle 10-45 kraadi. Lisaks planeeritakse Sampsoni jõe äärde üks paadisild ujuvsillana. Planeeringuala kaguservas asuvatest kolmest kalatiigist on kaks kavandatud laiendada ning ala põhjapoolsemasse ossa on planeeritud kalakasvatustiik pindalaga ca 500 m². Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu kohaselt on Luha kinnistul perspektiivne kasutusotstarve kaubandus-teenindusala, kus on lubatud katastriüksuse sihtotstarve ärimaa. Planeeringuga kavandatud puhkemaja on planeeritud väljarentimiseks puhke- ja majutamise eesmärgil ning kalatiigid on puhkajatele kalastamisvõimalusi pakkuvad rajatised. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas kehtiva ühisplaneeringuga.  
Seletuskiri DP seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Tehnovõrgud Vertikaalplaneering

Mändjala küla Vene detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 1163 kehtestati Mändjala külas Vene detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Vastavalt Klotoid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse planeeringuala 10 elamumaa krundiks ning 2 transpordimaa katastriüksuseks. Planeeritavate elamumaa kruntide suurused on ca 0,5 ha ja neile on määratud ehitusõigus 3 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/detailplaneering.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Kontaktvööndiskeem Tugiplaan Hoonestuse skeem Tehnovõrgud

Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 609 kehtestati Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Vastavalt Klotoid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse ca 62 ha suurune planeeringuala 18 krundiks ning üheks transpordimaa katastriüksuseks. Planeeritavate kruntide suurused jäävad vahemikku 1-10 ha ja neile on määratud ehitusõigus 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 400 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on kuni 7,5 meetrit ja katusekalle on 37-45 kraadi. Transpordimaa katastriüksusele ehitusõigust määratud ei ole. Detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga. 
Seletuskiri Põhijoonis Situatsiooniskeem Tugiplaan Kooskõlastused

Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 34 Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Kuressaare linnas ja hõlmab Tallinna tn 78 (34901:004:0092) ja Tallinna tn 80 (34901:004:0178) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 0,6 ha. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus 1-2 äri- ja tootmishoone rajamiseks maksimaalse ehitisaluse pinnaga kokku 1940 m2, hoone võib ehitada kokku ühe hoonena või mõlemale krundile eraldi hoonetena (1024 ja 916 m2). Hoone(d) ühendatakse tsentraalsete tehnovõrkudega, juurdepääs olemasoleva mahasõidu kaudu Tallinna tänavalt. Hoone(te) maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 11 m. Detailplaneeringuga muudetakse Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga määratud rida- ja korterelamute maa kaubandus-teenindusalaks. Kavandatud hoone võib jagada eraldi boksideks erinevatele äri-, teenindus- ja väiketootmisettevõtetele, väiketootmise all mõeldakse keskkonda mittehäirivaid tootmisettevõtteid (näiteks õmblustöökoda, väike kondiitri- või pagaritöökoda jmt). Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata seega olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Hoonestuse skeem Tehnovõrgud

Kuressaare linnas Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 292 kehtestati Kuressaare linnas Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine riigigümnaasiumi püstitamiseks. Detailplaneeringualasse kuuluvad olemasolevad Väljaku tänav, Väljaku tn 8, Väljaku tn 10, Garnisoni tn 16, Garnisoni tn 18 ja Garnisoni tn 15a. Vastavalt detailplaneeringule liidetakse Väljaku tn 8 ja Väljaku tn 10 üheks krundiks aadressiga Väljaku tn 8. Detailplaneeringuga määratakse Väljaku tn 8 krundile katastriüksuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa ning ehitusõigus Saaremaa Gümnaasiumi ja abihoone püstitamiseks. Hoonete suurim ehitisealune pind on 3600 m2 ja suurim lubatud kõrgus on 12 m. Detailplaneering vastab Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule. 
Seletuskiri Lisad Põhiplaan Tugiplaan Tehnovõrgud

Merise külas Kordoni detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et vallavolikogu kehtestas 28.02.2019 otsusega nr 28 Merise küla Kordoni detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Merise külas ja hõlmab Kordoni katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0106). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringuala suurus on ca 2,9 ha. Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 14 kehtestatud Mustjala valla külade üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Planeeritavale elamukrundile on lubatud ehitada 1 elamu ja 3 abihoonet, kokku on hoonetealune pindala maksimaalselt 210 m2. Elamu on lubatud rajada kuni 2-korruselisena ja kuni 7 m kõrgena. Planeeringuala veevarustus on lahendatud olemasoleva salvkaevuga, reoveed kogutakse kogumismahutisse. Elektri- ega sidekaableid alale ei planeerita. Hoonete varustamiseks elektrienergiaga võib kasutusele võtta elektrigeneraatori või alternatiivse energiaallikana päikesepaneelid. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Seletuskiri Asukoha skeem Geodeetiline alusplaan Kruntideks jagamine Põhijoonis

Kuressaare linnas Veski tn 9 ja 11 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 122 kehtestati Veski tn 9 ja 11 detailplaneering. Vastavalt Koppel Koppel Arhitektid OÜ poolt koostatud detailplaneeringule jagatakse planeeringuala kolmeks krundiks, milledest Veski tn 9a ja Veski tn 11 kruntidele määratakse elamumaa ja Veski tn 9 krundile ärimaa katastriüksuse sihtotstarve. Veski 9 kinnistul asuvat olemasolevat Kuressaare sadama kaubaaida hoonet võib rekonstrueerida muinsuskaitse eritingimuste alusel. Krundile on lubatud kuni 2 hoonet. Veski tn 9a krundile on määratud ehitusõigus ühe elamu (ehitisealuse pinnaga kuni 300 m2) ja ühe abihoone (ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2) püstitamiseks. Veski tn 11 krundile on määratud ehitusõigus ühe elamu (ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2) ja ühe abihoone (ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2) püstitamiseks. Mõlemal elamumaa sihtotstarbega krundil on hoonete planeerimiseks vajalik korraldada arhitektuurikonkurss.
Seletuskiri Põhiplaan Tugiplaan Tehnovõrgud Lisad

Saikla külas Lapi detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et vallavolikogu kehtestas 20.12.2018 otsusega nr 1-3/119 Saikla küla Lapi detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Orissaare vallas) Saikla külas ja hõlmab Lapi (55001:001:0958), Kõrtsi (55001:006:0561), Saikla veski (55001:006:0244) ning Puidukoja (55001:006:0475) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine üheks katastriüksuseks ning sihtotstarbe muutmine; reformimata riigimaa (Parkla) taotlemine eraomandisse, selle liitmine Puidukoja kinnistuga, ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ja liikumisvõimaluste määramine. Detailplaneeringuga muudetakse Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009 otsusega nr 13 kehtestatud Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneeringut, kuna planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on üldplaneeringus maatulundusmaa ja ala asub väärtuslikul põllumaal. Arvestades asjaolu, et Lapi katastriüksus asub tootmisalade vahetus läheduses ja ei ole põllumaana kasutuses, tehakse detailplaneeringus ettepanek lubada Lapi katastriüksusele, kui väärtuslikule põllumaale tootmis- ja äriotstarbelise hoonestuse rajamist. Planeeritavale tootmis- ja ärimaakrundile on lubatud ehitada kokku 16 hoonet. Maksimaalne ehitisealune pind krundil on 12000 m². Hooned võivad olla kuni kahekorruselised, katuseharja absoluutkõrgus maapinnast 9 m. Hoonestusalale Lapi katastriüksusel planeeritakse ehitada laohooned valmistoodangu ladustamiseks. Samuti ladustatakse tootmiseks vajalik saematerjal. Planeeritavate platside katendiks on killustik. Platsid projekteeritakse ehitusprojektide koosseisus vastavalt hoonestusele. Juurdepääs alale on Saikla-Tumala teelt nr 21147. Lapi katastriüksusele on planeeritud ühesuunaline sõidutee Lapi katastriüksust läbivalt ning 21147 Saikla – Tumala teelt. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Situatsiooniskeem

Vaigu külas Haagi detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 kehtestati Vaigu külas Haagi detailplaneering. Vastavalt Haagi detailplaneeringule taastatakse endine talukoht ja taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritava hoonestusala ulatuses ca 65-90 m tavalisest veepiirist. Selleks jagatakse olemasolev katastriüksus kaheks, milledest planeeritavale elamumaa sihtotstarbega krundile on planeeritud hoonestusala ja määratud ehitusõigus kuni 3 hoone (elamu ja 2 abihoonet) püstitamiseks. 
Seletuskiri Situatsiooniskeem Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon

Muratsi külas Viiumäe detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 1425 kehtestati Muratsi külas Viiumäe detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule jagatakse olemasolev hoonestamata Viiumäe katastriüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone püstitamiseks. Lisaks moodustatakse üks transpordimaa katastriüksuseks. Maksimaalne ehitisealune pind planeeritavatel elamumaa kruntidel on kokku 500 m2 ja hoonete maksimaalne kõrgus on 9m. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Kuressaare-Püha-Masa teelt läbi Laise talutee, Salumäe teelt ning Salumäe tee T1 katastriüksuselt. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
Seletuskiri Põhijoonis Situatsiooniskeem Tugiplaan

Vanamõisa külas Kiti detailplaneeringu kehtestamine 

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et  Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 otsusega nr 757 kehtestati Vanamõisa küla Kiti detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub Saaremaa vallas Vanamõisa külas ja hõlmab Kiti katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0104). Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine 7 eraldi kinnistuks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule ühe elamu ja kuni kahe abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualuse maaüksuse suurus on 7,65 ha. Igale elamukrundile on planeeritud oma puurkaev ning heitvete kogumismahuti. Juurdepääs Kiti katastriüksusele on Vaivere-Vätta riigimaanteelt nr 21136 ja Vanamõisa-Ennu tee kaudu (nr 5920006). Rajatav tee on avaliku kasutusega. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale
Seletuskiri Asukohaskeem Põhijoonis Tugiplaan

Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneeringu kehtestamine

Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 korraldusega nr 2-3/758. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine vabaajakeskuse püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha.  Alal eelnevalt kehtinud Merikotka tn 1 detailplaneeringuga määratud ehitusõigusega võrreldes on käesolevaga planeeritud hoone maksimaalse kõrgus suurenenud 4 m, seega on planeeritava hoone kõrgus kuni 11 m maapinnast. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. 
Seletuskiri   Tugiplaan Põhijoonis Lisa1 Lisa2 Lisa3 Lisa4 Lisa5 Lisa6 

Mäebe külas Ranniku detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/75 kehtestati Mäebe külas Ranniku katastriüksuse (katastritunnus 80701:002:0266, suurus 4,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, tehnovõrkude, servituutide ja juurdepääsu asukoha määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringut, kuna eesmärkide saavutamiseks vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit. 
Seletuskiri  Situatsiooniskeem Tugiplaan Põhijoonis Elektriskeem

Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu kehtestamine

Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 685. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Sadama tee 26a maaüksusel asuva elektrituuliku SIEMENS SWT-2,3-82 asendamiseks SIEMENS SWT-4.0-120 elektrituulikuga, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 41 kehtestati Atla külas Heldama ja Hülgeranna  detailplaneering, millega on ette nähtud vähendada ranna ehituskeeluvööndit Hülgeranna katastriüksusel ca 26m rannajoonest sauna ehitamiseks ning Heldama maaüksusele moodustataval krundil ca 70-100 m rannajoonest elamu ja abihoonete ehitamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut, kuna planeeritava tegevuse elluviimiseks tuleb vähendada ehituskeeluvööndit.
Seletuskiri DP seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Kruntimise skeem Heldama hoonestuse skeem Heldama illustratsioon Hülgeranna hoonestuse skeem  Hülgeranna illustratsioon

Mändjala küla Vana-Värava detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 286 kehtestati Mändjala külas Vana-Värava detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla dokumendihaldussüsteemis.
Seletuskiri Põhijoonis Asendiskeem Tugiplaan

Salme alevik Sõrve mnt 10 ja 12 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 214 kehtestati Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada planeeringualale uus kaasaegne kauplus ca 650-700 m2 koos seda teenindava parklaga ja kauplust teenindava transpordi (kaubavedu, prügimajandus) alaga, sidudes planeeringuala kontaktvööndiga ja luues ruumilise terviklahenduse avalikult kasutatavale alale. Planeeringuga muudetakse osaliselt kinnistute sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted, planeeritakse haljastus ja heakord. Määratakse servituutide seadmise vajadus. Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Saaremaa valla dokumendihaldussüsteemis
Seletuskiri Põhiplaan Tehnovõrgud Funktsionaalsed seosed