Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Ninase küla Estami-Kapsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 1-37 Ninase küla Estami-Kapsi detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Estami (katastritunnus 48301:001:0277) ja Kapsi (katastritunnus 48301:001:0278) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmise ettepaneku esitamine suvemajade ja kõrvalhoonete ehitamise eesmärgil, selleks katastriüksuste kruntideks jaotamine, hoonestusalade määratlemine, hoonetele ja rajatistele projekteerimistingimuste määramine, maakasutuse sihtotstarve muutmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Estami-Kapsi detailplaneeringu koostamise. 

Suure-Rootsi küla Juhanimäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 39 Suure-Rootsi küla Juhanimäe detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Suure-Rootsi külas Juhanimäe katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0126, pindala 4,52 ha, 100% maatulundusmaa otstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine, kinnistu hoonestusala piiritlemine, kavandatava juurdepääsutee ning selle avalikuks kasutamiseks määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Juhanimäe detailplaneeringu koostamise. 

Pulli küla Välja-Männiku detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 42 Pulli küla Välja-Männiku detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Pulli külas Välja-Männiku katastriüksust (katastritunnus 55001:007:0188, pindala 5,86 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamine, krunditele ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja rajatiste rajamine, ligipääsude määramine. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Välja-Männiku detailplaneeringu koostamise. 

Pulli küla Välja detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 43 Pulli küla Välja detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Pulli külas Välja-Männiku katastriüksust (katastritunnus 55001:007:0188, pindala 5,86 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamine, krunditele ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja rajatiste rajamine, ligipääsude määramine. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Välja detailplaneeringu koostamise. 

Hindu küla Kordoni detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 38 Hindu küla Kordoni detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Hindu külas Kordoni (katastritunnus 55001:001:0180, pindala 6,37 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe määramine osaliselt elamumaaks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine ca 100 meetrini, selleks Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu muutmine, elamu ehitusõiguse seadmine, hoonestuse asukoha määramine ja tuletõrje veevõtukoha võimaluse määramine. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Kordoni detailplaneeringu koostamise. 

Jaani küla Loo ja Suure-Peetri detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 40 Jaani küla Loo ja Suure-Peetri detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Jaani külas Loo (katastritunnus 55001:001:0429, pindala 4,43 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) ja Suure-Peetri (katastritunnus 55001:001:0432, pindala 5,20 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine kokku 11 kinnistuks, tekkivatele kinnistutele elamute ehitusõiguse seadmine, hoonestuse asukoha määramine, teede asukoha määramine ja vajadusel servituutide seadmine, kommunikatsioonide määramine, tuletõrje veevõtukoha asukoha määramine ja tekkivate kinnistute sihtotstarbe muutmine elamumaaks. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Loo ja Suure-Peetri detailplaneeringu koostamise. 

Raugu küla Tooma detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 41 Raugu küla Tooma detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Raugu külas Tooma katastriüksust (katastritunnus 55001:001:0324, pindala 3,17 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kolmeks ehitusõigusega kinnistuks, neile juurdepääsuvõimaluse, vee, kanalisatsiooni ja elektrivõimaluse lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Tooma detailplaneeringu koostamise. 

Kangrusselja küla Allika detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 26.03.2019 korraldusega nr 393 Kangrusselja küla Allika detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala asub Kangrusselja külas ja hõlmab Allika katastriüksust (katastritunnus 59201:002:0435, pindala 18,65 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on Masa peakraavi kaldal ehituskeeluvööndi vähendamine kalakasvatusehitiste rajamiseks, haljastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Allika detailplaneeringu koostamise.  

Rannaküla Tamme ja Perve detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 26.03.2019 korraldusega nr 392 Rannaküla Tamme ja Perve detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala asub Rannakülas ja hõlmab Tamme (katastritunnus 59201:004:0142, pindala 2,10 ha, 100% maatulundusmaa) ja Perve (katastritunnus 59201:004:0127, pindala 3,79 ha, 100% maatulundusmaa) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule eraldi katastriüksuste moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine, katastriüksustele elamumaa sihtotstarbe määramine, servituutide ja kitsenduste määramine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Tamme ja Perve detailplaneeringu koostamise.

Vanamõisa küla Kõutsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 26.03.2019 korraldusega nr 394 Vanamõisa küla Kõutsi detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala asub Vanamõisa külas ja hõlmab praegusi Kõutsi (katastritunnus 59201:001:0866, pindala 35,61 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) ja Saare-Kõutsi (katastritunnus 59201:005:0295, pindala 10117 m², 100% elamumaa sihtotstarbega) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on eraldi kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine, moodustatavatele kruntidele elamumaa sohtotstarbe määramine, servituutide ja kinnisomandi kitsenduste määramine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Kõutsi detailplaneeringu koostamise.

Poka küla Rannametsa detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 12.03.2019 korraldusega nr 291 Rannametsa kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Poka külas ning hõlmab Rannametsa (katastriüksuse tunnus 40301:002:0481) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine krundile kahe suvemaja püstitamiseks ning juurdepääsutee ja kommunikatsioonide lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Rannametsa kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Jõiste küla Silla ja Lautri detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 12.03.2019 korraldusega nr 290 Silla ja Lautri kinnistute detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Jõiste külas ning hõlmab Silla (katastritunnus 40302:001:0209) ja Lautri (katastritunnus 40302:001:0207) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lautri detailplaneeringu muutmine Lautri kinnistu juurdepääsutee asukoha osas, Silla maaüksuse perspektiivse elamu ja abihoonete ehitusõiguse määramine ja juurdepääsu ning kommunikatsioonide lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Silla ja Lautri detailplaneeringu koostamise.

Pahapilli küla Merela detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 05.03.2019 korraldusega nr 281 Pahapilli küla Merela detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Pahapilli külas ja hõlmab Merela katastriüksust (katastritunnus 48301:006:0197). Detailplaneeringu eesmärgiks on Merela kinnistu ehituskeeluala vähendamine, kinnistu jagamine ja uutele maaüksustele hoonestuse planeerimine (mõlemale ühe suvemaja ehitamine).
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Merela detailplaneeringu koostamise.

Jõiste küla Kalda detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 05.03.2019 korraldusega nr 282 Jõiste küla Kalda detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Jõiste külas ja hõlmab Kalda katastriüksust (katastritunnus 40302:001:0522, pindala 2,88 ha, maa sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusalade piiritlemine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määramine, kruntidele juurdepääsu lahendamine ja kruntide sihtostarvete määramine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Kalda detailplaneeringu koostamise.

Küdema küla Riido detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 27 Küdema küla Riido detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Küdema külas Riido katastriüksust (katastritunnus 48301:002:0332). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks, juurdepääsutee ja kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Riido detailplaneeringu koostamise.

Ninase küla Anne detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 23 Ninase küla Anne detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Anne katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0114). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine elamu, kõrvalhoonete ja paadikuuri ehitamiseks ning selleks tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Anne detailplaneeringu koostamise.

Ninase küla Adamsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 24 Ninase küla Adamsi detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Adamsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0230). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine paadikuuri ehitamiseks ning selleks tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Adamsi detailplaneeringu koostamise.

Ninase küla Vahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 25 Ninase küla Vahe detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Vahe katastriüksust. Käesoleval hetkel hõlmab planeeringuala Vahe katastriüksuseid katastritunnustega 48301:001:0746 ja 48301:001:0747. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine paadikuuri ehitamiseks ning selleks tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Vahe detailplaneeringu koostamise.

Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 1-3/26 Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Kugalepa külas Täätsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0259). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine kuni 900 m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse (hoonestusala) ja juurdepääsutee moodustamiseks. Planeeringuga kavandatakse hoonestusalale ühe ühekordse kahepoolse viilkatusega katusekorrusega elamu ja ühe ühekorruselise majapidamisabihoone ning vajalike kommunikatsioonide ehitamiseks projekteerimistingimuste määramist.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Täätsi detailplaneeringu koostamise.

Muraja küla Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 22 Muraja küla Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Muraja külas Kuke (katastritunnus 63401:005:0206) ja Uue-Udriku (katastritunnus 63401:005:0082) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, 56 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga lammaste varjualuse ehitamine ning 36 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga suvemaja ning tööriistakuuri seadustamine ning tehnosüsteemide rajamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringu koostamise.

Kotlandi küla Pihla-Ranna detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 29 lõpetati Kotlandi küla Pihla-Ranna detailplaneeringu koostamine. Pihla-Ranna detailplaneering algatati Kotlandi-Koki Kodukultuuri Selts Kadakas ettepanekul Lümanda Vallavolikogu 29.10.2014 otsusega nr 59. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli supelranna, telkimisala ja külaplatsi piiritlemine ning ehitusõiguse määramine randa teenindavate rajatiste püstitamiseks. Kuna detailplaneeringust huvitatud isik ehk Kotlandi-Koki Kodukultuuri Selts Kadakas on likvideerimisel ja detailplaneeringut ei ole lähiaastatel Saaremaa Vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, nõustus  huvitatud isik vallavalitsuse ettepanekul detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.

Kõrkvere küla Kõrgemäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 22.01.2019 korraldusega nr 93 Kõrkvere küla Kõrgemäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. 
Kõrgemäe katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 63401:004:0130) detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine eraldiseisvateks kinnistuteks, ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks, juurdepääsuteede rajamine, vajalike kommunikatsioonide lahendamine ja servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Kõrgemäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 25.01.2019 otsusega nr 6 Ninase ja Kugalepa küla Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Lahemaa (katastriüksuse tunnus 48301:001:0228) ja Tiidu-Kiuna (katastriüksuse tunnus 48301:001:0010) ning Kugalepa külas Andruse (katastriüksuse tunnus 48301:001:0221), Nõula (katastriüksuse tunnus 48301:001:0189), Käspri (katastriüksuse tunnus 48301:001:0194), Vahu (katastriüksuse tunnus 48301:001:0288), Kummi (katastriüksuse tunnus 48301:001:0289) ja Kasspeksa (katastriüksuse tunnus 48301:001:0165) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse andmine suvemaja, sauna ja paadikuuri ehitamiseks, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide rajamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks ning Ninase poolsaare üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi ja maa juhtotstarbe osas.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Küdema laheääre detailplaneeringu koostamise.

Muraja küla Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 15.01.19 korraldusega nr 53 Muraja küla Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Muraja külas Matu katastriüksust (tunnus 63401:005:0093). Detailplaneeringu sisuks oli ehituskeeluvööndi vähendamine ja ehitusõiguse määramine väikehoone ehitamiseks kinnistul endise heinaküüni säilinud maakividest tehtud vundamendile.  
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Matu katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Talila küla Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 15.01.19 korraldusega nr 52 Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Talila külas Lautri (katastritunnus 63401:003:0003), Kalju (katastritunnus 63401:003:0001), Tiidumäe (katastritunnus 63401:003:0070) ja Tõnu (katastritunnus 63401:003:0033) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistute jagamine kuni 15 krundiks, ehitusõiguse määramine kuni 15 elamu või suvemaja ehitamiseks, servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine ning juurdepääsuteede ja vajalike kommunikatsioonide lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Lautri, Kalju, Tiidumäe ja Tõnu katastriüksuste detailplaneeringu koostamise.