Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallvolikogu 28.05.2020 otsusega nr 29 lõpetati Mäebe küla Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneeringu koostamine. Metsaveere, Metsaloigu ja Metsaraja detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 9.11.2007 otsusega nr 45. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli elamumaa kruntide planeerimine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Nasva alevikus Looduse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 805 lõpetati Nasva alevikus Looduse detailplaneeringu koostamine. Nasva alevikus Looduse detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 19.06.2006 korraldusega nr 318 eesmärgiga moodustada elamumaa krundid ja määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.  

Mändjala küla Pärdi detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 803 lõpetati Mändjala küla Pärdi detailplaneeringu koostamine. Pärdi detailplaneering algatati Kaarma Vallavalitsuse 25.03.2008 korraldusega nr 114. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.  

Lindmetsa küla Adama detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 804 lõpetati Lindmetsa külas Adama detailplaneeringu koostamine. Lindmetsa küla Adama detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 05.02.2008 korraldusega nr 19. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 

Ansekülas Sarapuu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 806 lõpetati Ansekülas Sarapuu detailplaneeringu koostamine. Anseküla Sarapuu detailplaneering algatati Salme Vallavalitsuse 01.09.2014 korraldusega nr 115. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 

Mõntu küla Hellamäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 otsusega nr 1 lõpetati Mõntu külas Hellamäe detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 28.12.2011. a otsusega nr 1-1/37 eesmärgiga määrata ehitusõigus veekogu rajamiseks ja kalastusturismiks vajalike ehitiste ehitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ning kinnistu omanik on vahetunud, tegi vallavalitsus uuele kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Mõntu küla Mereranna detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 otsusega nr 2 lõpetati Mõntu külas Mereranna detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 07.03.2014. a otsusega nr 1-1/5 eesmärgiga määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kuna käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, tegi vallavalitsus kinnistu omanikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Omanikul puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 

Kaunispe küla tehnilise vaatluse punkti maa detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 228 lõpetati Kaunispe külas Kaunispe tehnilise vaatluse punkti maa detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 5.02.2008 korraldusega nr 18 eesmärgiga muuta katastriüksuse sihtotstarvet, määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks ning vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Huvitatud isik (kinnistu omaniku esindaja) esitas vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringu eesmärki realiseerida. 

Lindmetsa külas Männimetsa detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 19.11.2019 korraldusega nr 2097 lõpetati Lindmetsa külas Männimetsa detailplaneeringu koostamine. Männimetsa detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 10. märtsi 2003 korraldusega nr 2-1/52 eesmärgiga muuta katastriüksuse sihtotstarve ja määrata ehitusõigus. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning huvitatud isikul puudusid vastuväited.

Karuste külas Laine detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 19.11.2019 korraldusega nr 2096 lõpetati Karuste külas Laine detailplaneeringu koostamine. Laine detailplaneering algatati Torgu Vallavalitsuse 20. veebruari 2007 korraldusega nr 2-1/47. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Käesoleva hetkeni ei ole detailplaneeringut Torgu ega Saaremaa Vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ja huvitatud isik on äriregistrist kustutatud. Kinnistu omanikel puudusid vastuväited detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Kuressaare linnas Komandandi tn 10b detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 19.11.2019 korraldusega nr 2095 lõpetati Kuressaare linnas Komandandi tn 10b detailplaneeringu koostamine. Komandandi tn 10b detailplaneering algatati Kuressaare Linnavalitsuse 13.08.2013 korraldusega nr 500. Detailplaneeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine Tallinna tn 15 kinnistul asuva Grand Rose spaahotelli laiendamiseks Komandandi 10b kinnistule, juurdepääsuteede, avaliku ruumi ja maastiku planeerimine. Käesolevaks hetkeks puudub huvitatud isikul planeeringu elluviimise soov. Tulenevalt eelnevast nõustus  huvitatud isik vallavalitsuse ettepanekul detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.

Mäebe küla Põllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsusega nr 90 lõpetati Mäebe küla Põllu detailplaneeringu koostamine. Põllu detailplaneering algatati Torgu Vallavolikogu 08.12.2006. a otsusega nr 1-1/58. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Peale septembrit 2007 ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Tulenevalt eelnevast nõustus  huvitatud isik vallavalitsuse ettepanekul detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.

Kõiguste küla Väike-Sirkli detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 23.05.2019 otsusega nr 74 Kõiguste küla Väike-Sirkli katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Kõiguste külas Väike-Sirkli katastriüksust katastriüksuse tunnusega 38601:004:0254. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitusõiguse seadmine suvila ja abihoonete rajamiseks, elektrivarustuse ja vajalike kommunikatsioonide asukoha määramine, teeservituudi seadmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Kõiguste küla Väike-Sirkli maaüksuse detailplaneeringu koostamise.

Ruhve küla Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 23.05.2019 otsusega nr 75 Ruhve küla Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Ruhve külas Pärdi (katastriüksuse tunnus 38601:004:0436), Uue-Pärdi (katastriüksuse tunnus 38601:004:0437), Aarnealuse (katastriüksuse tunnus 38601:004:0438), Soolahe (katastriüksuse tunnus 38601:004:0439) ja Pennu (katastriüksuse tunnus 38601:004:0440) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on leida nimetatud kinnistutel loodusmaastiku kasutamise võimalused rekreatiivse ja õppeotstarbe eesmärgil; Uue-Pärdi, Aarnealuse ja Soolahe kinnistutel rajada loodusõpperada vajalike kergehitistega; Pennu kinnistule kavandada telkimiskohad, parkla, tualetid, lipuväljak, püstkojad, vaatlustorn; Pärdi kinnistul asuva taluelamu baasil lahendada puhkajate teenindamine; juurdepääsutee ja kommunikatsioonide paiknemise lahendamine, servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu detailplaneeringu koostamise.

Saaremetsa küla Mõisamäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 23.05.2019 otsusega nr 76 Saaremetsa küla Mõisamäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Saaremetsa külas Mõisamäe katastriüksust katastriüksuse tunnusega 38601:002:0148. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine kuueks suvemaja ja abihoone ehitusõigusega kinnistuks ja üheks sotsiaalmaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, elektrivarustuse ja vajalike kommunikatsioonide asukoha määramine, juurdepääsutee asukoha määramine, vajalike servituutide seadmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Saaremetsa küla Mõisamäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise.

Asva küla Laiduse detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 23.05.2019 otsusega nr 77 Asva küla Laiduse detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab praeguses Asva külas Laiduse katastriüksust katastritunnusega 38601:004:0080. Detailplaneeringu eesmärgiks on hoiualast välja jääva osa jagamine kahekümne kuueks kinnistuks, neist ühel endise talukoha taastamine ja teistel suvemaja ehitusõiguse seadmine, maa sihtotstarbe muutmine, juurdepääsutee ja elektriga varustamise lahendamine, vajalike kommunikatsioonide paiknemise määramine, servituudi seadmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Laiduse detailplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Mägi-Kurdla küla Sääremäe puhkekoha detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 23.05.2019 otsusega nr 78 Sääremäe puhkekoha detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab praeguses Mägi-Kurdla külas kahte Sääremäe laid nimelist katastriüksust katastriüksuse tunnusega 38601:004:0589 ja 38601:004:0590. Detailplaneeringu eesmärgiks on avalikuks kasutuseks mõeldud maa-ala korrastamine, grillimis- ja lõkkekoha planeerimine, telkimiskoha, pallimänguplatsi ja parkimiskoha asukoha määramine, olemasolevate lautrikohtade korrastamine, infotahvlite paigaldamine, maa sihtotstarbe muutmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Mägi-Kurdla küla Sääremäe puhkekoha detailplaneeringu koostamise.

Saareküla Luhinaranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 23.05.2019 otsusega nr 79 Saareküla Luhinaranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Saarekülas Luhinaranna katastriüksusi katastriüksuse tunnusega 38601:002:0297 ja 38601:002:0298. Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada avaliku kasutusega ujumiskoht koos vajalike rajatistega (WC, riietuskabiinid, istepingid), palliplats ja telkimiskoht, maa sihtotstarbe muutmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Saareküla Luhinaranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise.

Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 07.05.2019 korraldusega nr 649 Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Suure-Rootsi külas Tõru katastriüksust tunnusega 59201:005:0123. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ühepereelamu ehitamisvõimaluse selgitamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Suure-Rootsi küla Tõru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Saareküla Tuhina maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 09.04.2019 otsusega nr 436 Saareküla Tuhina maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala asub Saarekülas ja hõlmab Tuhina katastriüksust katastritunnusega 38601:002:0199. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva amortiseerunud hoonestuse lammutamine, sadama teenindamiseks ja kalurite majutamiseks vajaliku hoonestuse planeerimine, tehnovõrkude ja kommunikatsioonide paiknemise kavandamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Saareküla Tuhina maaüksuse detailplaneeringu koostamise.

Ennu küla Reinu-Ranna detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 53 Ennu küla Reinu-Ranna detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ennu külas Reinu-Ranna katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0622, pindala 8,29 ha, 100% maatulundusmaa otstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks ning nendele elamu, sinna juurde vajalike rajatiste ning tehnovõrkude püstitamine ja servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Ennu küla Reinu-Ranna detailplaneeringu koostamise.

Suure-Rootsi küla Kadastiku ja Matsi maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 54 Suure-Rootsi küla Kadastiku ja Matsi maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Suure-Rootsi külas praegusi Kadastiku (katastritunnus 59201:005:0327), Päikese (katastritunnus 59201:005:0328 ja Matsi (katastritunnus 59201:005:0137) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on rannaala üldplaneeringujärgse maakasutuse aladel detailplaneeringu koostamine maaüksuste jagamiseks kuueks iseseisvaks krundiks, nendele ehitusõiguse määramine suvemajade püstitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks ja servituutide seadmise vajadusel väljaselgitamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Suure-Rootsi küla Kadastiku ja Matsi maaüksuste detailplaneeringu koostamise.

Suure-Rootsi küla Liivaaugu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 55 Suure-Rootsi küla Kadastiku ja Matsi maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Suure-Rootsi külas praegusi Liivaaugu (katastritunnus 59201:005:0623) ja Roosi (katastritunnus 59201:005:0624) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine elamumaaks, planeeritava ala jagamine kuueks elamukrundiks ja neile ehitusõiguse määramine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Suure-Rootsi küla Liivaaugu detailplaneeringu koostamise.

Kailuka küla Kukerpilli detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 56 Kailuka küla Kukerpilli detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Kailuka külas Kukerpilli katastriüksust (59201:003:0390). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ja juurdepääsutee planeerimine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Kailuka küla Kukerpilli  detailplaneeringu koostamise.

Vanamõisa küla Saare detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 57 Vanamõisa küla Saare detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Vanamõisa külas endist Saare katastriüksust tunnusega 59201:005:0163, mis käesolevaks hetkeks on jagatud Saare (59201:001:0894), Saare (59201:001:0895), Uue-Liista (59201:001:0896) ja Liista (59201:001:0867) katastriüksusteks. Detailplaneeringu eesmärgiks on 850 kWh tuulegeneraatori paigaldamine ja sellele ehitusõiguse määramine, maaüksuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsutee määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohta määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Vanamõisa küla Saare detailplaneeringu koostamise.

Saareküla Tammelaiu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 60 Saareküla Tammelaiu maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Saarekülas Tammelaiu katastriüksust katastritunnusega 38601:002:0079. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine suvemaja ja sauna ehitamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Saareküla Tammelaiu detailplaneeringu koostamise.

Saareküla Kadariku detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 61 Saareküla Kadariku detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Saarekülas Kadariku katastriüksust katastritunnusega 38601:003:0154. Detailplaneeringu eesmärgiks on endise hoonestuse taastamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Saareküla Kadariku detailplaneeringu koostamise.

Saareküla Matu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 62 Saareküla Matu detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab praeguses Saarekülas Matu katastriüksust katastritunnusega 38601:002:0076. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks ja ehitusõiguse seadmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Saareküla Matu detailplaneeringu koostamise. 

Suure-Rootsi küla Liivaaugu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et vallavolikogu lõpetas 26.04.2019 otsusega nr 55 Suure-Rootsi küla Liivaaugu detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Suure-Rootsi külas praegusi Liivaaugu (katastritunnus 59201:005:0623) ja Roosi (katastritunnus 59201:005:0624) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine elamumaaks, planeeritava ala jagamine kuueks elamukrundiks ja neile ehitusõiguse määramine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Suure-Rootsi küla Liivaaugu detailplaneeringu koostamise.

Ninase küla Estami-Kapsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 37 Ninase küla Estami-Kapsi detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Estami (katastritunnus 48301:001:0277) ja Kapsi (katastritunnus 48301:001:0278) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmise ettepaneku esitamine suvemajade ja kõrvalhoonete ehitamise eesmärgil, selleks katastriüksuste kruntideks jaotamine, hoonestusalade määratlemine, hoonetele ja rajatistele projekteerimistingimuste määramine, maakasutuse sihtotstarve muutmine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Estami-Kapsi detailplaneeringu koostamise. 

Suure-Rootsi küla Juhanimäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 39 Suure-Rootsi küla Juhanimäe detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Suure-Rootsi külas Juhanimäe katastriüksust (katastritunnus 59201:005:0126, pindala 4,52 ha, 100% maatulundusmaa otstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine, kinnistu hoonestusala piiritlemine, kavandatava juurdepääsutee ning selle avalikuks kasutamiseks määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Juhanimäe detailplaneeringu koostamise. 

Pulli küla Välja-Männiku detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 42 Pulli küla Välja-Männiku detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Pulli külas Välja-Männiku katastriüksust (katastritunnus 55001:007:0188, pindala 5,86 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamine, krunditele ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja rajatiste rajamine, ligipääsude määramine. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Välja-Männiku detailplaneeringu koostamise. 

Pulli küla Välja detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 43 Pulli küla Välja detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Pulli külas Välja-Männiku katastriüksust (katastritunnus 55001:007:0188, pindala 5,86 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamine, krunditele ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja rajatiste rajamine, ligipääsude määramine. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Välja detailplaneeringu koostamise. 

Hindu küla Kordoni detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 38 Hindu küla Kordoni detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Hindu külas Kordoni (katastritunnus 55001:001:0180, pindala 6,37 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe määramine osaliselt elamumaaks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine ca 100 meetrini, selleks Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu muutmine, elamu ehitusõiguse seadmine, hoonestuse asukoha määramine ja tuletõrje veevõtukoha võimaluse määramine. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Kordoni detailplaneeringu koostamise. 

Jaani küla Loo ja Suure-Peetri detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 40 Jaani küla Loo ja Suure-Peetri detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala hõlmab Jaani külas Loo (katastritunnus 55001:001:0429, pindala 4,43 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) ja Suure-Peetri (katastritunnus 55001:001:0432, pindala 5,20 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine kokku 11 kinnistuks, tekkivatele kinnistutele elamute ehitusõiguse seadmine, hoonestuse asukoha määramine, teede asukoha määramine ja vajadusel servituutide seadmine, kommunikatsioonide määramine, tuletõrje veevõtukoha asukoha määramine ja tekkivate kinnistute sihtotstarbe muutmine elamumaaks. 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Loo ja Suure-Peetri detailplaneeringu koostamise. 

Raugu küla Tooma detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.03.2019 otsusega nr 41 Raugu küla Tooma detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Raugu külas Tooma katastriüksust (katastritunnus 55001:001:0324, pindala 3,17 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kolmeks ehitusõigusega kinnistuks, neile juurdepääsuvõimaluse, vee, kanalisatsiooni ja elektrivõimaluse lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Tooma detailplaneeringu koostamise. 

Kangrusselja küla Allika detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 26.03.2019 korraldusega nr 393 Kangrusselja küla Allika detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala asub Kangrusselja külas ja hõlmab Allika katastriüksust (katastritunnus 59201:002:0435, pindala 18,65 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on Masa peakraavi kaldal ehituskeeluvööndi vähendamine kalakasvatusehitiste rajamiseks, haljastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Allika detailplaneeringu koostamise.  

Rannaküla Tamme ja Perve detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 26.03.2019 korraldusega nr 392 Rannaküla Tamme ja Perve detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala asub Rannakülas ja hõlmab Tamme (katastritunnus 59201:004:0142, pindala 2,10 ha, 100% maatulundusmaa) ja Perve (katastritunnus 59201:004:0127, pindala 3,79 ha, 100% maatulundusmaa) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule eraldi katastriüksuste moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine, katastriüksustele elamumaa sihtotstarbe määramine, servituutide ja kitsenduste määramine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Tamme ja Perve detailplaneeringu koostamise.

Vanamõisa küla Kõutsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 26.03.2019 korraldusega nr 394 Vanamõisa küla Kõutsi detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala asub Vanamõisa külas ja hõlmab praegusi Kõutsi (katastritunnus 59201:001:0866, pindala 35,61 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega) ja Saare-Kõutsi (katastritunnus 59201:005:0295, pindala 10117 m², 100% elamumaa sihtotstarbega) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on eraldi kruntide moodustamine ning neile ehitusõiguse määramine, moodustatavatele kruntidele elamumaa sohtotstarbe määramine, servituutide ja kinnisomandi kitsenduste määramine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Kõutsi detailplaneeringu koostamise.

Poka küla Rannametsa detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 12.03.2019 korraldusega nr 291 Rannametsa kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Poka külas ning hõlmab Rannametsa (katastriüksuse tunnus 40301:002:0481) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine krundile kahe suvemaja püstitamiseks ning juurdepääsutee ja kommunikatsioonide lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Rannametsa kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Jõiste küla Silla ja Lautri detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et lõpetas 12.03.2019 korraldusega nr 290 Silla ja Lautri kinnistute detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Jõiste külas ning hõlmab Silla (katastritunnus 40302:001:0209) ja Lautri (katastritunnus 40302:001:0207) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lautri detailplaneeringu muutmine Lautri kinnistu juurdepääsutee asukoha osas, Silla maaüksuse perspektiivse elamu ja abihoonete ehitusõiguse määramine ja juurdepääsu ning kommunikatsioonide lahendamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Silla ja Lautri detailplaneeringu koostamise.

Pahapilli küla Merela detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 05.03.2019 korraldusega nr 281 Pahapilli küla Merela detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Pahapilli külas ja hõlmab Merela katastriüksust (katastritunnus 48301:006:0197). Detailplaneeringu eesmärgiks on Merela kinnistu ehituskeeluala vähendamine, kinnistu jagamine ja uutele maaüksustele hoonestuse planeerimine (mõlemale ühe suvemaja ehitamine).
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Merela detailplaneeringu koostamise.

Jõiste küla Kalda detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus lõpetas 05.03.2019 korraldusega nr 282 Jõiste küla Kalda detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala asub Jõiste külas ja hõlmab Kalda katastriüksust (katastritunnus 40302:001:0522, pindala 2,88 ha, maa sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusalade piiritlemine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määramine, kruntidele juurdepääsu lahendamine ja kruntide sihtostarvete määramine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavalitsus Kalda detailplaneeringu koostamise.

Küdema küla Riido detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 27 Küdema küla Riido detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Küdema külas Riido katastriüksust (katastritunnus 48301:002:0332). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks, juurdepääsutee ja kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Riido detailplaneeringu koostamise.

Ninase küla Anne detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 23 Ninase küla Anne detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Anne katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0114). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine elamu, kõrvalhoonete ja paadikuuri ehitamiseks ning selleks tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Anne detailplaneeringu koostamise.

Ninase küla Adamsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 24 Ninase küla Adamsi detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Adamsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0230). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine paadikuuri ehitamiseks ning selleks tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Adamsi detailplaneeringu koostamise.

Ninase küla Vahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 25 Ninase küla Vahe detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Ninase külas Vahe katastriüksust. Käesoleval hetkel hõlmab planeeringuala Vahe katastriüksuseid katastritunnustega 48301:001:0746 ja 48301:001:0747. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine paadikuuri ehitamiseks ning selleks tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Vahe detailplaneeringu koostamise.

Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 26 Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Kugalepa külas Täätsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0259). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine kuni 900 m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse (hoonestusala) ja juurdepääsutee moodustamiseks. Planeeringuga kavandatakse hoonestusalale ühe ühekordse kahepoolse viilkatusega katusekorrusega elamu ja ühe ühekorruselise majapidamisabihoone ning vajalike kommunikatsioonide ehitamiseks projekteerimistingimuste määramist.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Täätsi detailplaneeringu koostamise.

Muraja küla Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu lõpetas 28.02.2019 otsusega nr 22 Muraja küla Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala hõlmab Muraja külas Kuke (katastritunnus 63401:005:0206) ja Uue-Udriku (katastritunnus 63401:005:0082) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, 56 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga lammaste varjualuse ehitamine ning 36 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga suvemaja ning tööriistakuuri seadustamine ning tehnosüsteemide rajamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 1.07.2018. Menetluse lõpetamine tähendab detailplaneeringu kehtestamist või koostamise lõpetamist. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole nimetatud detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas Saaremaa Vallavolikogu Uue-Udriku ja Kuke detailplaneeringu koostamise.

Kotlandi küla Pihla-Ranna detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 29 lõpetati Kotlandi küla Pihla-Ranna detailplaneeringu koostamine. Pihla-Ranna detailplaneering algatati Kotlandi-Koki Kodukultuuri Selts Kadakas ettepanekul Lümanda Vallavolikogu 29.10.2014 otsusega nr 59. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli supelranna, telkimisala ja külaplatsi piiritlemine ning ehitusõiguse määramine randa teenindavate rajatiste püstitamiseks. Kuna detailplaneeringust huvitatud isik ehk Kotlandi-Koki Kodukultuuri Selts Kadakas on likvideerimisel ja detailplaneeringut ei ole lähiaastatel Saaremaa Vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, nõustus  huvitatud isik vallavalitsuse ettepanekul detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.