Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 tunnistati kehtetuks Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Rist-Jaani kinnistu (katastritunnus 27001:001:0022, pindala 30,18 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamine 17 elamumaa krundiks ning kaheks puhkeala krundiks. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Kinnistu omanik vahetus ning uus omanik soovis vastava avaldusega detailplaneeringu elluviimisest loobuda. 

Paikülas Tehu-Saadu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 108 tunnistati osaliselt kehtetuks Paikülas Tehu-Saadu detailplaneering Sandri kinnistu (katastritunnus 37301:002:0535, pindala 10 828 m2) osas. Paiküla Tehu-Saadu detailplaneering kehtestati Kärla Vallavalitsuse 19.12.2008 korraldusega nr 292. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine üksikelamukruntideks ja ehitusõiguse, juurdepääsu ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine. Planeeringuala suurus on ca 12 ha. Vastavalt Tehu-Saadu detailplaneeringule jagati planeeringuala 8 elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega krundiks, milledest kaks (Liina ja Sandri katastriüksused) asuvad Karujärve ääres ja osaliselt ranna ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Sandri kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga ehitada kalda piiranguvööndisse. Keskkonnaametil puudusid detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise osas vastuväited. 

Ninase külas Kauba detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Mustjala Vallavolikogu 24.08.2006 otsusega nr 41 on kehtestatud Kauba detailplaneering (LOOB Projekt OÜ töö nr ADP-26, edaspidi nimetatud detailplaneering). Detailplaneeringu alaks on Ninase külas praegused Merekohina (tunnus 48301:001:0471), Lainemurru (tunnus 48301:001:0475), Kotkapesa (tunnus 48301:001:0490) ja Kotkapesa (tunnus 48301:001:0491) katastriüksused. Detailplaneeringuala suuruseks on kokku ca 21 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute piiride muutmine, maa-ala jagamine suvilakruntideks ja tekkivatele kruntidele hooajalise kasutusega hoonete ehitusõiguse määramine. Sellega kaasnevalt lahendatakse planeeritava elukeskkonna infrastruktuur (teed, liiklus, tehnosüsteemid, haljastus) ning seatakse hoonestamiseks ja maakasutuseks vajalikud piirangud. Planeeringuga antakse tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. 
Kotkapesa katastriüksuse (katastriüksuse tunnusega 48301:001:0491) omanik esitas 19.11.2018 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse (registreeritud Saaremaa Vallavalitsuse dokumendiregistris 19.11.2018 kirja nr 5-2/7870-1 all) temale kuuluval katastriüksusel detailplaneering kehtetuks tunnistada, kuna omanik ei soovi temale kuuluval katastriüksusel detailplaneeringut ellu viia ja katastriüksus soovitakse jagada detailplaneeringust erinevalt. Planeerimisseaduse § 126 lõike 6 kohaselt kui detailplaneeringus on krunt määratud, on see katastriüksuse moodustamise alus. Seega detailplaneeringuga määratud kruntidest erinevalt ei ole võimalik katastriüksusi jagada. 
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu saab selle kehtima jäävas osas (hetkel Kotkapesa katastriüksus tunnusega 48301:001:0490) ellu viia, kuna lahendatud on juurdepääs ja planeeritava krundi tehnorajatised on lahendatud lokaalselt.
Eelnõu Asendiskeem

Kugalepa külas Laratsi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 

Mustjala Vallavolikogu 30.03.2012 otsusega nr 7 on kehtestatud Laratsi detailplaneering (OÜ Kompleks MG töö nr DP-7). Detailplaneeringu alaks on Kugalepa külas Laratsi kinnistu katastriüksused tunnustega 48301:001:0179 (pindala 31,38ha, 100% maatulundusmaa) ja 48301:001:0178 (pindala 40,52ha,  100% maatulundusmaa). Detailplaneeringuala suuruseks on kokku 71,90ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on väljaspool Läänemere ranna ehituskeeluvööndit elamukruntide moodustamine, hoonestustingimuste määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide paiknemise lahenduste leidmine.
Laratsi katastriüksuste omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Laratsi detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel. Avalduse kohaselt soovib omanik detailplaneeringu jätta kehtima kruntidel 1, 2, 3, 4 ja 5 (Laratsi detailplaneeringu põhijoonisel krundid 1-5) samadel tingimustel, mis on toodud detailplaneeringus. Ligipääsu kruntidele 1-5 soovitakse seada servituutidega ning juurdepääsu asukohta tuleb võrreldes planeerituga muuta. Ülejäänud osas ehk kruntidel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ja 48 soovitakse detailplaneering kehtetuks tunnistada ning moodustada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima.
EelnõuAsendiskeem Seletuskiri, Põhijoonis

Tuule tänava väikeelamute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuressaare Linnavolikogu 26.10.1995 otsusega on kehtestatud Tuule tänava väikeelamute detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeriti elamukrundid Kuressaare linnas, Tuule tänava merepoolsele küljele.
Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktile 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Golfikompleksi detailplaneeringu koostamise korraldaja oli Kuressaare Linnavalitsus, kelle õigusjärglane peale kohalike omavalitsuste ühinemist on Saaremaa Vallavalitsus. 
Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu arvamuse andmiseks planeerimisseaduse § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele.
Eelnõu_Kehtetuks tunnistamine
Lisa_Asendiskeem

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2018 otsusega nr 89 tunnistati Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Lagle tn 2 (krundi positsioon 61 ja 62, hetkel katastriüksus tunnusega 71401:001:0045) ja Lagle tn 6 (krundi positsioon 63, hetkel katastriüksus tunnusega 34901:010:0154) kinnistute osas.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks PlanS § 140 lg 1 p 1 alusel Lagle tn 2 ja 6 kruntide omaniku taotluse alusel lähtuvalt soovist liita nimetatud krundid ning suurendada ehitusõigust elamu ehitamiseks. Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega Lagle tn 2 ja 6 kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule. 
VVK 21.06.18 otsus nr 76_Kehtetuks tunnistamine

Paaste küla Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 45 tunnistati kehtetuks Kadaka detailplaneering. Leisi Vallavalitsus on 30.08.2004. a korraldusega nr 226 kehtestanud Paaste küla Kadaka detailplaneeringu (Dagopen OÜ töö nr 04-64). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahusmaatüki kaheks jagamine, sellele ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kadaka detailplaneeringu alasse jäävate Rannakadaka (katastritunnus 40302:001:0345) ja Kivikadaka (katastritunnus 40302:001:0346) katastriüksuste omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.