Ehitusjärelevalve

Järelevalveteenistus

Järelevalveteenistus on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 531alusel moodustatud kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus.

Järelevalveteenistuse ülesanded:

 • riikliku järelevalve teostamine;
 • väärteomenetluste läbiviimine;
 • väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
 • väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe kontrollimine ja menetluse alustamise otsustamine;
 • väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine.

Selleks kontrollitakse:

 • omavolilist ehitustegevust ja ehitisi,
 • ehitise kasutusotstarbest tulenevalt selle korrashoidu ja kasutamise nõuetele vastavust,
 • kasutusloa või -teatiseta ehitisi,
 • ehitiste sihipäratut kasutamist,
 • ajutiste ehitiste kasutusloa või -teatise tähtaegu ning tähtaegset lammutamist või teisaldamist.

Kontrollitakse:

 • ehitise vastavust kinnitatud ehitusprojektile,
 • ehitise või ehitamise nõuetele vastavust,
 • esitatud andmete vastamist tegelikkusele,
 • kasutuseelset ohutust ning jälgitakse kasutusotstarbe nõudeid.

Kontakt

TEATA RIKKUMISEST:
Karel Koovisk,
järelevalveteenistuse juhataja
jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee
tel 452 503, 5302 7949