Hajaasustuse programm

 Hajaasustuse programmist 2018. aastal toetatud projektid Aruandevorm.xls
Otstarve: toetust sai taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Projekti teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. 
 
Teadmiseks
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa). Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. 
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Projektide tegevusi saab hakata ellu viima pärast toetuslepingute sõlmimist.

Pärast projekti lõppkuupäeva (toetuslepingu alusel) tuleb toetuse saajal hiljemalt ühe kuu jooksul esitada omavalitsusele toetuse kasutamise aruanne.

1. septembrist rakendab hajaasustuse programmi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab ja jagab infot programmi elluviimise kohta. Toetuse üldinfo on leitav RTK kodulehel
 

Hajaasustuse programmist 2017. aastal toetatud projektid

Kontakt

Info ja nõustamine:

Maire Käärid 
maire.kaarid@saaremaavald.ee
tel  513 1674, 452 5169