Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Mullutu külatee ja parkla rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mullutu külatee ja parkla rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/202535) kaudu hiljemalt 11.12.2018 kell 14. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmine 2019-2020

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmine 2019-2020". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (ühe lehenumbri väljaandmine ja levitamine) eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201840) kaudu hiljemalt 26.11.2018 kell 16. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Saaremaa Vallavalitsuse hoonetes koristusteenuse osutamine 2019. aastal

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Saaremaa Vallavalitsuse hoonetes koristusteenuse osutamine 2019. aastal". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201790) kaudu hiljemalt 07.11.2018 kell 13. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkondades

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks, mille esemeks on teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks endiste Pihtla, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu valdade haldusterritooriumitel. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse jäätmeliigid, mis on tähistatud Keskkonnaministri 14.12.2015 määruses nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu" järgmiselt: kood 20 03 01 (prügi (segaolmejäätmed)).
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal arvestades maksumuse ja kliendisõbralikkuse  kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201800) kaudu hiljemalt 12.11.2018 kell 9. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.